Közéleti lap 2003. július 3-9. X. évf. 27.szám
Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Megjelent a GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2003.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság 2003-as évkönyvét.
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@server.ro
           tel.: 004-0266-164941
           Postai cím: 4200 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Roumania
           Az évkönyv ára: 1,5 USD + postaköltség
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
Teljében a nyár

           És elmaradtak a kiadós nyári záporok, ugyanúgy, mint az aranyat érô májusi esôzések. Nem kecsegtetôek a kilátások. Szinte biztos, hogy a piaci termékek ára az aszállyal egyenes arányban nô, s ha a krumplitermés is gyenge lesz, akkor a gyergyói a bevált gazdaságos étrendjével - kicsi pityókát a naggyal enni - sem nagyon élhet majd.
           Bánatunkat még borba sem tudjuk fojtani, hiszen július 1-étôl tetemes összeggel drágult az alkohol. A kormány legutóbbi ülésén jóváhagyott kormányrendelet értelmében a szenvedélyfüggôk is mélyebbre kell nyúljanak a zsebükbe, hiszen egy doboz külföldi cigaretta 2500-3000 lejjel lesz költségesebb. Ami a szeszes italokat illeti, az árak 20-25 százalékkal nônek, azonban, ha figyelembe vesszük a gáz, az elektromos energia és az üzemanyagok árának várható növekedését, akkor ez akár 40 százalékos is lehet.
           A földgáz ára sem marad érintetlen: 300 lejjel lesz drágább a fogyasztói felhasználású gáz köbmétere. Az Európa felé közeledés jegyében pedig egy liter gázolaj ára 4500 lejjel is emelkedhet július folyamán. Persze a motorina árának emelkedése maga után vonja az általános drágulást. Ez akár kétszeres is lehet, hiszen az üzemanyag árának emelkedése mellett a drágulásokért az euró értékének növekedése is a felelôs, mely úgy tűnik, nem fog megszűnni a közeljövôben. A Románia által importált javak több mint 60 százaléka az EU-ból származik, és az illetékeket is euróban számolják. Így a termelôk arra kényszerülnek, hogy növeljék áraikat. Tehát az alaptermékek ára a következô idôszakban jócskán növekedni fog, mely a lakosság vásárlóerejének csökkenéséhez vezet, azaz még szegényebbek leszünk.
           Nyugati gazdasági ellemzôk szerint Románia EU-csatlakozását követôen még legkevesebb 80 évre lenne szüksége ahhoz, hogy az egy fôre esô átlagfizetés elérje az uniós szintet. Persze, ha ez a mostani szint nem emelkedik, hanem megvár minket is. Tehát még az ükunokáinknak is csekély esélyük lesz egy átlagos európai szintű élethez itt, Romániában.
           A politikai színtéren sem kedvezôbb a helyzet. A román alkotmányban változatlan formában megmaradt a meghatározás, hogy Románia nemzetállam. Ezzel szemben a státustörvénybôl törölni kell „az egységes magyar nemzethez tartozás” megfogalmazást és a „magyar kulturális örökséghez való kötôdés” kifejezéssel kell felcserélni.
           A cukorbeteg keresztanyátok térdekalácsa kötôdik a cukormázas kürtôskalácshoz, az kötôdik, s ha mi, székelyek nem vagyunk része a magyar nemzetnek, akkor kötôdjön hozzátok a rendôr kutyája - mondhatnám keservemben, de ez sajnos semmit sem változtat a Horvátországban, Romániában, Szerbia-Montenegróban, Szlovákiában, Szlovéniában és Ukrajnában lakóhellyel rendelkezô, nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek helyzetén. Így továbbra is zsummoghatok a Kárpát-medencébe telepedett ôseim döntésén, és nem maradt más hátra, mint a nem a magyar nemzethez tartozó határon túli, dicsérhetem a magyar igazolvány által biztosított kedvezményeket. Nemzeti alamizsna.
           Na, de inkább jó hírekkel zárnám ezt a nem túl optimista nyári beszámolót.
           - 2007-re a román hadsereg kizárólag professzionális katonákból fog állni - ez egyben a kötelezô katonai szolgálat eltörlését jelenti.
           - Pogármesterünk szerint nem kell a tömbházlakóknak felújítaniuk a tűzifatartalékot, mivel a téli idôszakra szokás szerint megoldódik a fűtés.
           - A Hargita Gáz Rt. megnyerte a gázszolgáltatói hálózat kiépítésének munkálatait és 2004 végéig ide is elér a gerincvezeték. Amilyen szerencsénk van, addig olyan drága lesz a gáz köbmétere, hogy már az öngyilkosság is drága mulatság lesz, nemhogy a fűtés.
Ábrahám Imre

Hivatali hírek

           * Nemsokára kezdetét veszi a Békény medrének takarítása is - az alacsony vízállás ideális feltételt teremt most erre. A takarítással párhuzamosan egy helyzetfelmérésre is sor kerül, a hivatal emberei feltérképezik, hol kötötték be a szennyvizet a Békénybe, jegyzôkönyvet állítanak ki, és csatolják a már meglévô jegyzôkönyvek mellé. A hivatal nézôpontja szerint ugyanis, nem kell mindenáron büntetni, elég figyelmeztetni is a lakosságot.
           * Tízmilliárd lejnyi összeg van kilátásban Gyergyónak a hôközpontok korszerűsítésére. A pénzosztó a román kormány, keretként pedig a kormány energiaprogramja szolgál. A polgármester csütörtökön Bukarestben tartózkodik ezügyben, s célja, hogy az államtól jövô támogatást a Svájci programmal kapcsoljuk össze.
           * Szomorú tényként jelentette be a város elsô embere, hogy 122 pert indított a Közüzemek a tartozók ellen. Hatvannyolc magántulajdon, és ötvennégy bérelt ingatlan lakóit állították válaszút elé: vagy kifizetik tartozásukat, vagy hajlék nélkül maradnak.
           * Feltettük a kérdést polgármesterünknek: itt az ideje, hogy téli tűzifáról gondoskodjanak a város lakói. Mit ajánl a tömbházlakóknak? Vásároljanak fát? Vegyenek kályhát? Vagy bízzanak a központi fűtésben? Válasza a következô:
           „Isten ôrizz, hogy fát vegyenek! Most már végképp ne! Megszűnik a vész.”
Balázs Katalin

Felhívás

           A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal a közbeszerzési törvény elôírásainak figyelembe vételével versenytárgyalást hirdet 2350 méter tűzifa (bükk és fe-nyô) beszerzésére a város közintézményei számára.
           Az ajánlatokat zárt borítékban 2003. július 9-én de 11 óráig várjuk a hivatal titkárságán. Az ajánlatok nyílvános kiértékelésére ugyanaznap déli 12 órakor kerül sor az ajánlattevôk és az intézményvezetôk jelenlétében.
Polgármesteri Hivatal

Gáz a megyében

           Harminchat hónapon belül az egész Hargita megye gázellátása megvalósul - közölte a nagy hírt lapunkkal Antal István parlamenti képviselô. Hétfôn ugyanis nagyon fontos folyamat ért véget: a gazdasági miniszter aláírta azt a bérbeadási szerzôdést a Hargitagáz Rt-vel, mely a megye gázellátását szavatolja. A 2000-ben, a megyei tanács kezdeményezésére, 49 önkormányzat és egy külföldi befektetô által letrejött részvénytársaság megnyerte az árverést a szolgáltatói hálózat kiépítésére, a gázellátás biztosítására azokon a településeken a megyében, ahol erre igény mutatkozott.
           Antal Istvántól azt is megtudtuk, nem halogatják sokáig a munkálatok elkezdését, július hónap folyamán a részvénytársaság megkezdi az ütemterv egyeztetését az érintett önkormányzatokkal.
           Gyergyószentmiklós esetében elhangzott, hogy 2004. végéig eljut hozzánk a gerincvezeték, és épülhet a szolgáltatói vezetékhálózat, hisz harminchat hónap múlva befejezett kell legyen a gázvezetés.
Balázs Katalin

Monturist jövôkép

           Tanácsülésen született egyezség arra, hogy nem a polgármester, hanem az e célból a tanács által létrehozott bizottság nyilatkozik a továbbiakban Monturist-ügyben. Ezen egyezség értelmében polgármesterünk csak annyit közölt a médiák képviselôivel, hogy városunkban járt Varga Sándorné, Budapest V. kerületének alpolgármestere egy referenssel és egy szakirányítóval. Ellátogattak a Gyilkostóhoz is, de nem kértek tájékoztatást a városvezetôktôl. Pál Árpád azonban megkérte a budapesti küldöttséget: próbálják meg közösen életben tartani a Monturist Rt-t.
           Árus Zsolt, a bizottság elnöke is jelen volt e sajtótájékoztatón, és tôle tudtuk meg, hogy: a bizottság létrejötte óta sikerült tisztázza, mely részvényesek nem fizették be teljes egészében a jegyzett tôkét. Múlt héten egyezség született a részvényesekkel, hogy az elmaradást törlesztik, a részvényeket pedig egymás között adják-veszik, ugyanis van néhány cég, amely ki szeretne lépni a részvénytársaságból.
           Árus elmondotta, a részvényesektôl úgy tudja, az V. kerület pénzét a Gyergyóért Alapítvány tôkeemelés címén utalta át a cég számlájára. Tisztázódott az is, mivel szállt be a város: a csónakház telekkönyvezve van, valamint egy négyhektáros terület negyvenkilenc évre szóló bérleti joga.
           Július 4-re hirdették meg a Monturist közgyűlését, addig még van feladat: újra meg kell nyitni a Monturist bankszámláját, melyet azért szüntették meg, mert nem volt hosszú ideig semmilyen pénzügyi forgalma. Ugyanakkor a részvényesek el kell döntsék, ki akar eladni illetve megvásárolni részvényeket, hogy aztán a közgyűlésen döntést hozhassanak a törzstôke-emelésrôl, részvényeket kapjon a Gyergyóért Alapítvány, mely azt aztán átadhatja az V. kerületnek.
           De mindez a közgyűlésen határozottak függvénye, melyekrôl a tanács által kinevezett bizottság elnöke július 4-e után tájékoztat.
Balázs Katalin

Csoda történik

           Lakossági kérésre, városvezetôk melléállásával nagytakarításra kerül sor a Bucsin negyedben. Szinte hihetetlennek tűnik, hogy ilyet is lehet, csupán akarat kérdése. A szándék megvan, a negyed lakói tiszta környezetben akarnak élni, a hivatal pedig hajlik arra, hogy összehangolja a munkát. De még hátra van a neheze: a tényleges munka, a nagytakarítás. Bizony, most az ideje az összefogásnak. Emberek, fogjanak seprűt, lapátot kezükbe, s a megadott idôben lássanak munkához. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy Szôcs László ezen kezdeményezése azon bukjon meg, hogy nem lesz ember, ki takarítson. Ha most nem segítenek a rendcsinálásban, többé nem lehet egy szavuk sem a koszos városrész miatt.
           Felhívás
           A Bucsin negyed 342 lakója által kezdeményezett nagytakarításra a Polgármesteri Hivatal takarítási akciót szervez a következô programmal:
           Kedden, július 8-án: 8.00-12.00 - délután 16.00-20.00 órák között, az 1-6 tömbházak körül;
           Szerdán, július 9-én: 8.00-12.00 - délután 16.00-20.00 órák között, a 7-14 tömbházak körül;
           Csütörtök, július 10-én: 8.00- 12.00 - délután 16.00-20.00 órák között, a 15-19 tömbházak körül;
           Péntek, július 11-én : 8.00-12.00 - délután 16.00-20.00 órák között, a 20-28 tömbházak körül.
           A hivatal biztosítja a járművek eltávolítását a takarítás idejére, és az összegyűlt szemét elszállítását.
           Tisztelettel kérjük, hogy szerszámokkal vegyenek részt a takarításban mindannyiuk érdekében.
           Tisztelettel:
Pál Árpád, polgármester

Szálkák és gerendák

           A széles út
           A tájékozott olvasók, aki netán még a Bibliát is ismerik valamenynyire, bizonyára egybôl megértik, hogy mire is utal a fenti alcím. Ennek ellenére talán nem árt, ha ôk is elolvassák az alábbiakat.
           Hogy ne menjünk idôben nagyon vissza, de azért mégis vegyünk valami lendületet, talán kezdjük az év eleji, Szatmárnémetiben megtartott RMDSZ „kongresszussal”. Onnan is két fontos momentumot emelnék ki: egyik Adrian Năstase azon kijelentése, hogy észak-erdélyi autópálya márpedig nem lesz, a másik pedig a tiszteletbeli elnöki tisztség megszüntetése. Mindkettô közös vonása, hogy a küldöttek nagy egyetértéssel fogadták, éljenezték és tapsolták, miközben az ajtókon kívül rekedt erdélyi magyarok nagy többsége megdöbbenéssel vette tudomásul ôket. Addig sokan mondták, hogy az RMDSZ-nek csak négyévente van szüksége a tagságra, illetve az egész romániai magyarságra, de ezek a hangok azóta nagymértékben megerôsödtek, illetve mind többen bólogatnak, amikor ezt hallják.
           Nem véletlen, hogy ugyanakkor és szintén Szatmárnémetiben (de a Láncos templomban) nagy számban jelentek meg az ország minden részérôl olyan magyar emberek, akiket nem Markó Béla személyes munkatársai válogattak ki, akiknek nem fizette az útjukat és szállásukat se a Communitas, se az Illyés Alapítvány, de akik felelôsséget éreznek népünk jövôjéért. Ott rakták le az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alapjait is, azért a kezdeményezését, amit leplezetlen szimpátiával figyel a romániai magyarság jelentôs része. Ebbe persze nem beleértendô Markó Béla és szűk támogatói köre. Ôk ugyanis azon ügyködnek, hogy a mozgalmat ellehetetlenítsék, jelentôsségét csökkentsék, illetve tevékenységét szabotálják. (Nem véletlen például az, hogy mikor áprilisban, a székelyudvarhelyi fórumon bejelentették, hogy a következô fórum Sepsiszentgyörgyön lesz, május utolsó szombatján, akkor a háromszéki RMDSZ-szervezet azonnal kitalált akkorra egyéb rendezvényt, a város sportcsarnokát „valakik” lefoglalták más célra, Markó Béla meg összehívta ugyanarra a napra az RMDSZ SZET alakuló ülését, ahova hivatalosak voltak a történelmi magyar egyházak vezetôi. Aztán a fórum után kárörvendôen nyilatkoztak, hogy a résztvevôk létszáma kicsi volt meg ilyesmik.)
           No de még sok minden történt a téli nagy kongresszus óta!
           Megszűnt például a Reform Tömörülés, az egyetlen igazán ellenzéki (értsd: a Markói utat nem támogató) RMDSZ platform. A megszűnés indoka az volt, hogy az RMDSZ megszűnt érdekvédelmi szövetség lenni, immár nem más, mint egy politikai párt, aminek célja nem a tagok érdekvédelme, hanem a politikai hatalomban való részvétel. Ez egy jelzés kellett volna legyen Markóéknak, amin kicsit elgondolkoznak. Ezzel szemben ôk vidáman mosolyogtak bukaresti székházukban, s elégedetten dörzsölgették a kezüket: ezektôl is megszabadultunk!
           Aztán - hosszas halogatás után - az Országgyűlés hozzálátott a státustörvény módosításához. Igaz, hogy tavaly ôsszel, a Magyar Állandó Értekezleten már egyeztettek a határon túli magyar szervezetek képviselôivel, mégsem történt semmi, egészen az idei tavasz végéig, amikor sebtében összetrombitáltak egy újabb MÁÉRT-ülést, ahol az egykori pártgyűlések stílusában megszavaztattak egy újabb, immár önérzetes magyar ember számára elfogadhatatlan szövegváltozatot. A tisztelt olvasók ugye nem gondoltak arra, hogy Markó Béla beleharap abba a kézbe, ami a forintmilliókat osztogatja a hűséges szolgáknak? Természetesen ez fel sem merült! Odakanyarította habozás nélkül a legszebb aláírását, úgy, ahogy egy igazi vezetôtôl a nép elvárná. (Mielôtt nagyon meglepôdnének: elvárnánk, azzal az apró eltéréssel, hogy mi az Európa Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, s egyéb ilyen intézményeknek címzett panaszleveleken látnánk szívesen a szóban forgó aláírást.)
           Ugyanebben a idôben zajlott a bukaresti Képviselôházban az alkotmánymódosítás vitája. Ez a mi szempontunkból már eleve rosszul kezdôdött, mert a Reform Tömörülés számos módosító javaslatát Markóék egyszerűen kihagyták az RMDSZ által benyújtott javaslatok közül. Aztán a szakbizottságok rendre elutasították a már eleve megrostált javaslatok nagyobbik felét. Így került a tervezet a plénum elé. Itt még történtek halvány kísérletek a veszett fejsze nyelének megmentése érdekében, persze eredménytelenül. S akkor láss csodát (vagy még inkább szomorodj el): a végsô szavazásnál az RMDSZ-frakció megszavazza az új alkotmány tervezetét. (Csak emlékeztetésképpen: 1990-ben, az akkori RMDSZ nem szavazta meg az alkotmányt, már csak azért sem, mert úgy kezdôdött, hogy Románia egységes nemzetállam. A mostani változatban ez változatlanul benne van.) No de csak nem fog Markó Béla beleharapni abba a kézbe, amelyik a lejmilliárdokat osztogatja a hűséges szolgáknak? Nem, Markó Béla nem esett a fejére. Ô a széles úton jár, mert az ráadásul csillogó is, s azon járva nem piszkítja be a cipôjét.
           A lelkiismerete pedig... nos, az már rég nem tiszta.
Árus Zsolt

Nem zárnak be státusirodát

           Nem igaz az a hír, hogy információs irodákat zárnának be a státus-törvény módosítása folytán. Továbbra is lehet a helyi irodáknál magyar igazolvány iránti kérelmet beadni - adta tudtunkra Tamás Mónika, a Gyergyó-területi információs iroda vezetôje. - A törvény alkalmazásával kapcsolatban Romániai viszonylatban e módosítások semmilyen negatív változásokat nem hoznak. Kiszélesedik viszont az utazási kedvezmények köre. Tehát továbbra is várjuk a kérelmezôket, munkanapokon 9-16 óra között, szerdán pedig 11-18 óráig. A vidéki irodákban is változatlan az órarend, a fényképet is ingyen, helyben készítjük.
           A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsán is felvetôdött a státustörvény ügye. Az egyik résztvevô, Virág Zsolt elmondotta, az RMDSZ szövetségi és ügyvezetô elnöke egyaránt megerôsítette, az információs irodák megmaradnak, nem kell tartani irodabezárástól.

Ünnep Gyergyószentmiklóson, Csomafalván, Szárhegyen és Ditróban

           A megye napok keretében a Gyergyói-medence majd minden településére juttattak ünnepet, s ráadásként a Ditróiak most ünnepelték a falunapot. Volt rendezvény, volt mulatás bôségesen. Lapunk e sokszínű rendezvénysorozatból ragadott ki pillanatképeket, hogy önöknek is bemutassa.

Babgulyás a kastélyban

           Szárhegyen a megyei napok keretében tartották a Kastély-napokat. A rendezvényeket ahogy az illô, a kastély udvarán, a szabadtéri színpadon és a lovagteremben tartották. Fellépett a Cika néptáncegyüttes, díszben, lóháton vonultak fel a huszárok, sok külföldi látogató is megcsodálhatta ôket. A fôzôversenynek is volt sikere, látogatottsága. A bírák szerint a négy versenyzô közül a legfinomabbat a Pizza Joe szakácsa fôzte; füstölt csülökkel és kolbásszal, köménnyel, fokhagymával ízesített babgulyást tett az asztalra. A délutáni ünnepélyes megnyítón jelen volt báró Lipthay Antal, a Lázár grófok leszármazottja, köszöntve a résztvevôket, majd Kassay Péter megnyító beszéde után a Hargia Nemzeti Székely Népi Együttes lépett fel. Másnap a Puck Bábszínház lépett színpadra. Igazi élményt nyújtott a Camerata Hungarica elôadása. És volt, Black Hol- koncert, hajnalig tartó. Mindenki kivehette részét a szórakozásból, külföldi és helyi, fiatal és idôs egyaránt.
Baricz Tamás Imola

Ünnepeltek a romák

           A megyei roma szervezet hatodik alkalommal szervezett roma napot. Hogy most városunkban szervezhették meg a vándornapot, nagy szerepe volt a hivatal hozzáállásának, hangoztatták a szervezôk, mivel erre a rendezvényre sem kaptak máshonnan támogatást. Az ünnepi tanácskozást 12 órától tartották, ahol csíkkozmási, lázárfalvi, tusnádi, csíkszeredai képviselôk mellett jelen voltak a városunkban is működô szervezet vezetôi és meghívottjai, valamint Pál Árpád polgármester és Kercsó Attila alpolgármester is. Gavrilescu (Varga) Carmen a szervezet vezetôje elmondotta, hogy Gyergyóra esett a választás azért is, mert itt bôven akad táncos lábú roma lány és zenész, énekes is. Céljuk, hogy megmutassák gazdag hagyományaikat, viseletüket, szokásaikat, megmutassák magukat a többségben élôknek. A megyei szervezet elnöke, Ioni Géza elmondotta: - elvárnánk, hogy egy falu- vagy városnapon is meghívást kapjunk, hogy legyünk egy ünnepelt, egy ünneplô nép. A tanácskozáson sok romaprobléma merült fel, az érintettek lakások, területek visszaigénylési lehetôségeirôl érdeklôdtek, a tanfelügyelôség képvislelôje pedig egy táborozási lehetôséget ajánlott kimondottan roma gyerekeknek, azoknak, akik beszélik is a roma nyelvet, s szó esett még az önkormányzattal közös pályázási lehetôségekrôl. Amúgy nem romlott az ünnepi hangulat akkor sem, amikor egy jelenlévô kijelentette, hogy pár évvel ezelôtt ideiglenesen kiköltöztették az istállóba, hogy lakása legyen másnak....
           Azt is megtudtuk, hogy pár napja a hivatal munkatársa Bordean Camelia, a hivatal és a szervezet közötti kapcsolattartással van megbízva.
           * * *
           Kora délután díszes, parádés felvonulást láthattunk a város központi parkjában; mezítláb táncoltak, énekeltek a lányok és húzták a talpalávalót a férfiak, kicsi és nagy egyaránt ropta - csillogó ruhákban.
           A délutáni műsort a Művelôdési Központ nagytermében tartották, ahol Danaliszyn József vezette a romák elsô alkalommal megrendezett ünnepi elôadását. Fellépett a már ország-világ elôtt ismert Romatűz, a Ioni Zenekar, a Gipsy trió melyet Bordea Marius vezényelt, Czompi Mária cigánydalokat énekelt. Hallhattuk a Ioni Gyula cimbalomszólóját, megcsodálhattuk a - most elsô ízben választott - Miss Romica- és Mister Rom-választást, melyek kilétérôl természetesen zsűri döntött. A Miss Romica Sándor Brigitta és a Mister Rom Hanzi Róbert, kik mellett minden jelenlévôt nagy csokor virággal és tapsal jutalmaztak meg a jelenlévô rokonok, ismerôsök. A zsúfolásig megtelt terem nagy elismeréssel fogadta a Csíki Játékszín színésznôjét Mardirósz Ágnest, ki ez alkalommal rokolyában, cigánydalokat énekelt úgy, hogy magával sodorta a közönségét.
Baricz Tamás Imola

Ha ünnepel Péter és Pál, ünnepel Csomafalva

           Ilyenkor a rabokat is hazaengedik a börtönbôl - szokták mondani viccesen, de tény, bôven volt ünneplô Csomafalva idei falunapi rendezvényein. És ami szinte hihetetlen, pontról pontra sikerült betartani a megálmodott programot: könyvbemutató, filmvetítés, vetélkedôk, csapatversenyek, koszorúzás, képzôművészeti kiállítás, kirakodóvásár, búcsú... s asztalra került a Rokaly József által készített Gyergyócsomafalva monográfiája elsô kötete is.
           Nem maradt el a mulatozás, s a hajnalig tartó buli közepette szombaton éjfélkor tűzijáték kápráztatta a közönséget.
           - Három éve adtuk át a faluünnep szervezési jogát a Csomafinak, a fiataloknak. Mondhatom, nem bántuk meg, idén még szebb ünnepet szerveztek, mint a korábbi években - mondja az alpolgármester, akinek nyakába szakadt a község összes gondja, mióta dr. Fülöp László polgármester összeférhetetlenség okán lemondott tisztségérôl. Így kapóra jött, hogy a fiatalok vállalták a szervezést, s az önkormányzatnak, a községnek egy banijába sem került az ünneplés.
           A rendezvény szervezôjét, Bege Károlyt kérdeztük meg, hogy lehet pénz nélkül vásárolni, ünnepet szervezni.
           - Indulásból tudtuk, nincs pénze az önkormányzatnak, nekünk kell összegyűjteni az ünnepi költségvetést. Kilincseltünk, kalapoltunk, s most, ünnep után elmondhatom, nem kevesebb, mint huszonhárom cég és tizenkét magánszemély támogatott. Volt ki pénzt adott, volt, ki szolgáltatást nyújtott. De nem csak csomafalviak voltak a támogatók, mellénk állt a Ben-Com-Mixt, a Muskátli vendéglô is. Senkinek sem kellett könyörögni, úgy látszik, a gyergyói vállalkozók is láttak fantáziát e falunapi rendezvénybe, megérte nekik, hogy támogassanak.
           Bege Károly nem kívánt az ünnepi költségvetésrôl beszélni; ütötte széle a hosszát - zárta le röviden, de arra megkért, nevében köszönjük meg a fiataloknak, minden támogatónak, valamint a két társszervezônek, a Gyergyócsomafalvi Katolikus Plébániának és a Borsos Miklós Művészetéért Alapítványnak, hogy hozzájárult a sikeres ünnepléshez. A két gyergyói mecénásról, a Ben-Com-Mixtrôl és a Muskátli vendéglôrôl csak annyit: úgy tűnik, nem csak a gyergyószentmiklósi rendezvényeken bôkezűek ôk, nem felejtik el a vidéki embereket sem, velük ünnepelnek a faluünnepen.
Balázs Katalin

Maradandót alkottak a Ditróiak

           Falunapot ültek a Ditróiak is az elmúlt hétvégén. Bôséges program kínálkozott, s már az ünnepnyitó rendezvényen látszott, sokan jöttek el, mégis sokaknak kellett távol maradniuk, más rendezvényre menniük. Bardocz Ferenc polgármestert arról kérdeztük, miben tér el az idei falunap a korábbiaktól?
           - Három éve szervezünk ilyen ünnepet, most már mondhatom, hogy hagyományt teremtettünk. Célunk természetesen az, hogy évrôl évre egyre jobb ünnepet szervezzünk. Idén a korábbi évektôl eltérôen maradandót alkottunk: két csodálatos székelykaput állítottunk, melynek ott fognak állni száz év múlva is.
           A polgármester szomorúan nyugtázta, hogy a rendezvényhalmozódás miatt kevesebb vendég lehet a Ditrói Napokon, de ez nem szegte kedvét az ünneplôknek, akik között találtuk a Kamutról érkezett Földesiéket. A népes család már tizenhárom éve, a testvértelepülési kapcsolat fennállása óta jár Ditróba, immár az unokákat is magukkal hozzák, és segítenek, ahol tudnak. Földesi István menye például pályázatot írt testvérkönyvtár megsegítésére, és nyert is Ditrónak 50 000 forintot, melyekbôl fôként mesés- könyveket kívánnak vásárolni a Siklódi Lôrinc Iskolának. Földesi István nem tud elfogultság nélkül beszélni Ditróról:
           - Tizenhárom éve járok ide, gazdag emberek laknak itt, lelkiekben gazdagok. Mi, magyarországiak tanulhatunk tôlük magyarságot, hazaszeretetet, művészetpártolást. Innen nem lehet könynyű szívvel hazamenni; szeretünk itt lenni, s ez a kapcsolat legnagyobb eredménye.
           Azt, hogyan vélekedik a háromnapos ünneprôl egy helybéli, Gergely Géza, a 9. oldalon olvashatják.

Gyergyócsomafalva monográfiája
- interjú Rokaly Józseffel -

           - Az idei falunapok fénypontja volt Gyergyócsomafalva monográfiájának bemutatása. Tudjuk, közel áll Rokaly József szívéhez Csomafalva, mégis mi késztette, hogy e monográfiát megírja?
           - Az évek során, amióta tanár vagyok, sok levéltárba, dokumentációs könyvtárba jártam, s amit csak találtam Csomafalváról, mindent feljegyeztem magamnak, anélkül, hogy lett volna könyvkiadási szándékom. 1989 után, mikor létrejött a Csomafalvi Értelmiségi Fórum, egyenesen felszólítottak, hogy írjam meg a község monográfiáját, és én kétszeresen félretéve a dolgokat, a monográfia tudatos megírására vállalkoztam, mondhatom azt is, hogy szégyenemben, mert akik évtizedeken keresztül Csomafalván történelmet tanítottak, azoknak kellett volna megírniuk.
           - Mi mindent tartalmaz ez a monográfia?
           - Két kötetre terveztem, az elsôben a falu keletkezése és élete 1567-1918-ig viszi az események fonalát, a második kötet a csomafalvi életet mutatja be 1918-2000 között. Nem véletlenül szakítottam meg 1918-nál, mert ez az év ténylegesen is megszakította, kettészakította Csomafalva történetét. Az elsô kötet nyolc fejezetre oszlik, a középkori falut mutatja be, visszatér a keletkezés néphagyományára, kitér arra, hogy Alfaluból szakadt ki, bemutatja a fejedelemkori falut a mustrák, katonai szemlék alapján, az osztrák-német uralmat a maga összes tehertételével és visszásságával, a madéfalvi veszedelem körülményeinek tükrözôdését Csomafalva életére, kitér azokra az összeírásokra, melyekbôl kirajzolódik a falu képe, megjelenítôdik a forradalom, majd a polgárosodó Csomafalva, az elsô világháború viszontagságai. A második kötetben olvashatják majd a közbirtokosságot, a román világ elsô éveit, a késhegyre menô harcot az anyanyelvű oktatás fenntartásáért, az egész második világháborús jelenséget a „felszabadulással” és a kommunizmus beköszöntével, majd a '’89-es változásokat és az iskola, egyház kérdéseit, művelôdési valamint sportéletet.
           - Egy kötet megírása mögött rengeteg munka, anyaggyűjtés lapul. Mire emlékszik vissza legszívesebben az információgyűjtés idôszakából?
           - Mindenek elôtt hálásan megköszönöm Jakó Zsigmond akadémikus úrnak, hogy lehetôvé tette, hogy két nyáron is a budapesti Országos Levéltárban nézhessek utána a Csomafalvára vonatkozó írásos emlékeknek. Külön élmény volt, mikor felfigyeltem arra, hogy a Balló család levéltára épségben megmaradt, ez az egyetlen megmaradt gyergyói levéltár, azé a családé, amelynek sarjai 1714 és 1859 között többé-kevésbé az egész Gyergyót vezették, legtöbbször mint alkirálybírók vagy mint jegyzôk, s e két dátum között Gyergyó központja Csomafalva gyakran volt. Tizennyolc kötet alkotja a Balló család levéltárát, magasságuk egy méter húsz centi, valóságos aranybányára leltem itt. Mikor megtaláltam, egyrészt megörvendtem, hogy ilyen bô anyag áll rendelkezésemre, másrészt szomorúan állapítottam meg, hogy késôn, hatvan év körül fogtam hozzá mindehhez, s így nincs idôm, hogy a Balló család levéltárát feldolgozzam, és a Székely Oklevéltár külön köteteként megjelentessem. Érdekes az is, hogy a csomafalvi plébánián a püspökjárások bejegyzéseiben találtam olyan megjegyzéseket, hogy kevesebbet politizáljon a csomafalvi pap. Ez különösen az országgyűlési képviselô plébánosra vonatkozik, de a helytörténész számára az valóságos csemege a Domus Historiában.
           - Hogyan fogadták a csomafalviak ezt a kötetet?
           - A CsÉF plenáris ülésén tartott bemutató nagy sikerrel járt, talán túl is méltatták a könyvet. Én tisztában vagyok azzal, hogy minden kezdet nehéz, s ez nekem az elsô, önálló kötetem. Én írtam számítógépbe, én osztottam fejezetekre, az átírás, javítás, tördelés, a kötetté formálás viszont már Dezsô László és csapata munkáját dicséri. Remélem, jövô év végére a második kötetet is asztalra teszem.

Megfejtésre vár a rovásírás

           Versenyt indított Forró Edit: aki megfejti a központi park kukáira felírt rovásírás szövegét, megfoghatatlan, de felértékelhetetlen ajándékot kap.
           Mit keres a csizma az asztalon, azaz a rovásírás a szemétládákon?
           Az történt, hogy a gyergyói, de Magyarországon élô Forró Edit eldöntötte: többet nem vár, hogy az illetékesek lefessék a rozsdásodó, színehagyott, szemet zavaró kukákat, festéket vásárol, s mázolásba kezd. Akinek kedve van, tartson vele. Talált segítôket, kik között volt történelemtanártól elkezdve mezítlábas romagyerekig mindenki a kis csapatban. De nem lehet csak úgy, pirosan hagyni a szeméttárolókat - gondolhatta Edit, s kiötölt egy versenyt: három kukára írt rovásírással szöveget, aki megfejti szombatig, viheti a titokzatos jutalmat. Elmondása szerint latolgatta egy ideig, hogy illik-e kukára róni e betűket, de rájött, hogy a rovásírás egy kincsünk, amit elhajítottunk, s ezt a kuka szemlélteti legjobban.
           Sokaknak okozott fejtörést a feladvány, épkézláb megoldás nem érkezett verseny végéig, hát meghosszabította a határidôt. Azóta két megoldást is eljuttattak neki, sajnos, hiányosat; a szöveg nem pontos. Közel állnak a megfejtéshez - biztatja a beküldôket, az ajándékról viszont semmit nem árult el.
           Figyelem, emberek! Próbálkozzanak önök is a rovásírásos szöveg megfejtésével, s ha megvannak a szavak, csak egymás mellé kell rakni azokat, hogy kiderüljön, mit rejtenek a betűk. A megfejtés pedig Forró Edit várja sms-ben a 0036-30-473-74-55-ös telefonszámra vagy a következô e-mail címekre: forroedit@hotmail.com; realtransylvania@europe.com.

Székfoglaló a Figuránál

           - Utoljára ülök ebben a székben, perceim megvannak számlálva - mondotta Szabó Tibor a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatója, úgymond leköszönô igazgatói beszédében. Nem beszámólót tartott a közel hétévi tevékenységérôl, mert nem mond búcsút a társulatnak, itt- marad a színháznál, itt már volt része mindenben, szakmai elismerésben, kudarcban egyaránt. Fô nyereségnek tartja, hogy a színház bátran állíthatja, hogy ott maradt, ott van az erdélyi, összmagyar színházi vérkeringésben. Eredménynek könyveli el azt is, hogy azok a színészek, kik valamikor itt kezdték pályafutásukat, és a fôiskola elvégzése után vállalva a nehézségeket hazajöttek. Megköszönve a társulat bizalmát, a teljesség ígénye nélkül emelte ki Dezsô Magdolna fôkönyvelônôt, aki a színházat féltette, gazdaságilag irányította; a műszaknak is kijárt a köszönet, kik mind nagyszerű munkát végeztek. A még székében ülô igazgató megköszönte a városvezetésnek, a jelenlévô Pál Árpád polgármesternek, a város biztosította - maga módján szűkös - támogatást. És ha már szó esett az anyagiakról, elmondotta, hogy pályázatok útján tudtak, tudnak elôrelépni és ezt a nem könnyű feladatot Árus Katalin látja el. A támogatóknak is kijárt a köszönôszó, elsôként a régi figurásoknak az eszmei támogatásért, és persze a jelenlévô Bencze Attilának az anyagi támogatásért mondott köszönetet. - Látom a képességet az új igazgatóban, és segíteni fogom a munkáját - mondotta végszóként a leköszönô igazgató. Még a székfoglaló elôtt Pál Árpád polgármester rövid beszédében elmondotta: „az elmúlt idôk folyamán kevés idôt sikerült az együttlétre szakítani, a kevés tárgyalás nem egyszer kellemetlen helyzetet teremtett, melyet Szabó Tibor emberként kezelt, mi emberként kezeljük a színházat, az önkormányzati támogatás mindig kevés lesz, de próbáljuk ezt a keveset biztosítani.” Székfoglaló beszédében Kolozsi Kilián immár a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazatójaként szólt a jelenlévô kollegákhoz és meghívottakhoz: - Bizakodva ülök ebben a székben, a legnagyobb biztonságot a társulat adja, és az, hogy mellettem van Szabó Tibor. A polgármestertôl reális ígéreteket kaptunk és szeretném, ha a városházával is jó kapcsolatot tudunk kialakítani, megoldást találni, habár szempontjaink egy icipicit eltérnek. Remélem, a színházunk társulata bôvül, a támogatók sora is gyarapodni fog. Kolozsi Kilián nem reménykedik a sajtó gyarapodásában, de annál inkább a jó kapcsolattartásban, a színház elôrelépésében. Egy régi figurás mondata megszívlelendô: - Jónak tartom, ha egy idôsebb átadja a helyét egy fiatalnak.
Baricz Tamás Imola


Erdô-ellenôrzés

           A parlament kivizsgáló bizottsága, a mezôgazdasági minisztérium inspektora, környezetvédelem, pénzügyôrség, országos rendôrparancsnokság és állami erdôügynökség megbízottja vett részt abban a bizottságban, mely múlt szerdán és csütörtökön a 209, 210-es parcellák ügyének kivizsgálásáért utazott városunkba - adta hírül dr. Garda Dezsô, a bizottság egyik tagja.
           A bizottság tudomásul vette a Csiszéri területekkel történteket, hogy 1995-97-ben a földosztó bizottság visszavette e területeket, de nem adta át jogos tulajdonosaiknak, hogy nem kerülték el ezen erdôrészt a fatolvajok, hogy tavaly végre visszamérték a gazdáknak csendôri felügyelet mellett, csutakvizsga nélkül, s hogy idén még a tűz is pusztította a meggyérített erdôt. Nem kis meglepetéssel fogadták a jelenlévôk a csendôrös erdôvisszaadásról szóló történetet, meg is jegyezték, olyanról hallottak, hogy amikor erdôt vesznek el, csendôrökkel nyomatékosítják akaratukat, de hogy mikor adják vissza...
           Az ellenôrzés során tárgyaltak a helyi erdészet vezetôjével, Melles Elôddel és Pál Árpád polgármesterrel. A két vezetô ígéretet tett, újratárgyalják a kérdést, hogy kap-e kárpótlást az a két család, amely ilyen feltételek mellett nem volt hajlandó visszavenni erdejét..
Balázs Katalin


Asztalhoz ültetni az üzletembereket

           Az elmúlt hét végén Székelyudvarhelyen került sor az Erdélyi Magyar Üzletemberek Találkozójára, ahol a közel százharminc jelenlévô egynegyede Gyergyó-vidéki volt. Az RMDSZ által szervezett találkozón szóba kerültek az Európai Uniós csatlakozással járó változások, valamint tárgyaltak uniós támogatásokról, pályázási lehetôségekrôl, törvényekrôl és kapcsolattartási módozatokról.
           - Az RMDSZ nagy hiányossága volt eddig, hisz tizenhárom év úgy telt el, hogy az üzletember-réteget elhanyagolta. Ezt a hiányt próbálja most pótolni a szervezet - számolt be Virág Zsolt, a Gyergyó-területi RMDSZ ügyvezetô elnöke, bejelentve: a Székelyudvarhelyi találkozó folytatásaként Gyergyószentmiklóson is szerveznek üzletember-találkozót. A rendezvény idôpontja még nincs leszögezve, de a szervezôk fontosnak tartják, hogy a turisztikai szezon lejárta után kerüljön sor e találkozóra, hogy minden érdeklôdô részt vehessen azon.

Komoly humorérzék kell!

           Kínjában mosolyogva jött hozzánk Nagy Sándor vállalkozó. A Rozmaring és Postabank közé felhúzott kenyérbódéja mellé potyára ültetett cserjéket, két éjszaka alatt hatot loptak el a tujákból. Épp akkor, amikor kezdtek megfoganni.
           Már a kenyérbolt építésekor ígéretet tett a cégvezetô, hogy a környékre földet visz, miniparkot létesít. Oda is szállított négy autó földet, s a Postabankkal közösen megvásárolták a tujafákat, nem kevesebb, mint tízmillió lejt adva ki a cserjékért. Aztán két, fából készült padot is elhelyezett építménye mellé, jó lesz pihenônek, na meg az autók sem tudnak így ráhajtani a zöldövezetre.
           Szorgalmasan öntözték a tujákat, azok még is megfogyatkoztak. Egy éjszaka kettôt, másik éjszaka négyet lovasítottak meg. Háborog Nagy Sándor: szépíteni kívánta a várost, de nincs ki vigyázzon rá, ilyenkor nincs járôr, s a tolvaj könnyűszerrel megcsúfolhatja munkáját. „Ültessék annak a sírjára, aki ellopatta! - fakad ki, majd fanyar humorral hozzáfűzi: - komoly humorérzék kell, hogy el ne menjen az ember esze ebben a városban.”
Balázs Katalin

13 éves kislányt nézett ki magának a kalauz

           Sír az anyuka, ijedt a kislány, és a barátok egyaránt. Alig néhány órája, hogy a tizenhárom éves Katicát a vonaton meg akarta erôszakolni egy kalauz. Szerencsére szintén kiskorú utastársai rájuk törték az ajtót, s Szárhegyen leugrottak a vonatról. Gyalog érkeztek Gyergyóba, ahol szüleik rájuk találtak. Ezt megúszták az ijedséggel, ám a kalauz nem ússza meg tettét.
           A két sepsiszentgyörgyi család a Maroshévíz melletti Székpatakra kirándult. Bevett szokás náluk, hogy a négy gyereket vonatra teszik, ellenôrzôvel kedvezményesen utazhatnak, s az „öregek” autóval mennek, majd a helyszínen találkoznak. Így mentek, hát, így szándékoztak hazafelé is jönni.
           Vígan utaztak a gyerekek, míg nem jött a kalauz. A tizennégy éves Katica meséli, mi történt ezután:
           - Jött a bácsi, aki a jegyeket nézi. Egyik társamnak belekötött az igazolványába, azt mondta, valami nincs rendbe, én s a fiú menjünk vele. Egy láncos fülkébe vitt, s szólt a társának, nézze meg az iratokat, engem pedig egy másik fülkébe vitt, az ajtót bezárta mögöttünk. Azt kérdezte, csináltam-e már vaegyszer szexet, mondtam, hogy nem, de elkezdett tapogatni - meséli a fejlett kislány, aki e hónap végén tölti be a tizennegyedik évét.
           Társai igyekeztek ekkor segítségére, beütötték az ajtót, kimentették a kislányt, s szerencséjükre éppen Szárhegyre ért be a vonat, így leszálltak. Gyalogszerrel jöttek a mezôn keresztül Gyergyószentmiklós felé a fôúton, amikor az autóval érkezô szülôk utolérték. A felnôtteknek helyén volt az eszük, értesítették nyomban a hévízi, gyergyói és szentgyörgyi rendôrséget, a vasútállomás fônökét, s nem volt nehéz kideríteni, ki volt a két kalauz, ki volt a kéjenc és ki a cinkosa. Ekkor keresték meg lapunkat is, kérve, írjuk meg szomorú történetüket, hogy mások okuljanak belôle. Kijelentették: nincs szándékukban, hogy lejárassák a kalauzokat, nem mindenikük gazfickó, de van köztük ilyen, Katicára éhezô is; legyen mindenki óvatos.
           Lapzártakor újra beszéltünk a két családdal; rendôrségre, ügyészségre adtak be panaszt, eljárást indítanak a kalauz ellen. Elhúzzák a nótáját, hisz több vád is felhozható ellene, de errôl majd az igazságtevôk döntenek.
           Katica és barátai szerencsére csak az ijedséggel maradtak, de lehetett volna rosszabb is e történet vége, és történhet meg mással is hasonló eset. Vigyázzanak!
Balázs Katalin

Ne zárj be! Adj esélyt!

           Június 24-26. között a Szent Erzsébet Öregotthonban gyűltek össze a mozgássérültek. Ez egy olyan hely, ahol szívesen fogadnak és úgy van kialakítva, hogy be is tudunk jönni - mondotta Kormánszky Attila, a gyergyói szervezet vezetôje. A megyénkbôl Parajdról, Tusnádfürdôrôl Székelykeresztúrról, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyrôl közel huszan vettek részt a találkozón, Marosvásárhelyrôl pedig négy személy, köztük a szervezet elnöke is jelen volt. A két és fél naposra tervezett találkozó végén, 26-án sajtótájékoztatóra hívták meg a média képviselôit. A fô téma az akadálymentesítés volt, elhangzott, hogy kerekesszékkel, tolókocsival nem lehet megközelíteni szinte semmilyen intézményt, hivatalt, középületet, arról nem is beszélve, hogy tudnak közlekedni a városban, szinte lehetetlen, nincsenek feljárók kialakítva. És az is megtörtént - mesélték a jelenlévôk - a napokban, hogy egy jó nevű étterembe szerettek volna bemenni, de sajnos nem nyitották ki az ajtó másik szárnyát, így kénytelenek voltak lemondani az étkezésrôl. Szó esett tanácsosi jelôltségrôl is, de legtöbb helységben meg sem tudják közelíteni a hivatal irodáit. Kölcsönösen kell bontsuk a falakat, mert a megvetés, a nemtörôdömség, érdektelenség súlyosbítja helyzetüket. Nem sajnálkoznunk kell, hanem segítenünk, esélyegyenlôséget biztosítanunk, hogy ezáltal megismerjük értékeiket. Papuc Annamária a hivatal szociális irodájának munkatársa elmondotta: - valóban katasztrófális a helyzet Gyergyóban, de közösen, összefogással lehet csak elérni eredményt, valóban nagyon sok minden múlik a pénzen, de azért kell beszélnünk róla, hogy a botlasztókat átlépjük. Fikó Csaba, a megyei szervezet elnöke elmondotta, ezentúl írásban is kívánják letenni kérésüket (mivel a szó elszáll), hogy a hivatalok, közintézmények segítsenek az akadálymentesítési akciójukban.
           A 102/1999. számú sürgôsségi kormányrendeletet modósító 519/2002. számú törvény elôírja a mozgássérültek jogait, és a törvény be nem tartása büntetést von maga után. A háromhavonta öszeülô gyergyói szervezetnek nincsen irodahelyisége, a városban két helyre lehet bejutni kerekesszékkel, a Posta Bankba és a Sürgôsségi rendelôbe (igaz itt sem a legmegfelelôbb a feljáró dôlésszöge, de legalább van), és az átakítások során a Romtelecomnak is készítenek feljárót.
           Sokat segíthetünk, ha egy ici-picit is odafigyelünk embertársainkra; tolókocsijukat, feljáróikat, ingyenes parkolóhelyeiket? ma lehet, hogy csak megcsodáljuk, de holnap használhatjuk!
Baricz Tamás Imola

Ifi-rovat
Felvételi iratkozások, vizsgák

           Még mindig lapozhatod, tanulmányozhatod az ifitékában található felvételi tájékoztatókat.
           Ime egy néhány egyetem beiratkozási, valamint felvételi idôpontjai.
           A Babes-Bolyai Tudományegyetemen az iratkozások átlagosan július 14-25 között vannak, eredményhirdetés pedig július 29-31.
           A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karán a beiratkozás július 10-ig van, Kolozsvári karon július 14- 21 között van, Marosvásárhelyen pedig július 11-18 között, a felvételi vizsga idopontja július második fele.
           A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen a beiratkozás július 21-25 között történik a felvételi vizsgák pedig július 26-27 -én vannak.
           A Brassói Transylvania Egyetemre a beiratkozás július 15-19 között van, a felvételi pedig július 23-25 között.
           A Jászvárosi Al. I. Cuza Egyetemre a beiratkozás július 14-19 között történik, eredményhirdetés pedig július 26-án van.
           A poszlíceumokba a beiratkozás augusztus-szeptember között van.
           A beiratkozási díj egyetemenként változó 350 000 - 800 000 lejig terjed.

Pályázat

           Az ITEM Kiadó nyílt prózamondó pályázatot hirdet.
           Szülessenek olyan új művek, amelyeket az iskolások prózamondó versenyein mondhatnak el a 6-10, és a 11-14 éves diákok!
           Pályázók köre: nincs megkötve.
           Téma: a korosztályoknak megfelelôen szabadon választható.
           Egyéb feltételek:
           A szövegek hossza: 3-5 perc alatt elôadható,
           - a szövegeket írógéppel vagy számítógéppel írva kérjük elküldeni,
           - elegendô egy példányt beküldeni,
           - minden lapon legyen rajta a szerzô neve, lakhelye,
           - a személyenkénti alkotások száma nincs korlátozva,
           - kizárólag olyan műveket várunk, amelyek még sehol sem jelentek meg nyomtatásban,
           - a pályázati anyagokat nem ôrizzük meg, és nem küldjük vissza.
           A pályázaton résztvevôk díjazása: a pályázat legkiemelkedôbb alkotói között 100 000 forintot osztunk meg, és minden arra érdemes alkotást megjelentetünk egy kötetben; az alkotók tiszteletpéldányokat kapnak.
           A pályázatra jelentkezni 2003. augusztus 31-ig lehet.
           Cím: ITEM Kiadó, 5601 Békéscsaba, Pf. 377. Tel.: 66/328-630, e-mail: item@bekesnet.hu.
          

Félsziget Ifjúsági- és Diákfesztivál
Marosvásárhely, július 19-23.


           Az ajánlott programpontok széles lehetôségeket kínálnak a szabadidô tartalmas eltöltésére: könnyűzenei koncertek, bulik, néptánc és népzenei elôadások, színi elôadások, sportversenyek és más sporttevékenységek. A legnevesebb meghívott együttesek a következôk:
           - Szombat, 2003. július 19.: István A Király, Slang, Bikini;
           - Vasárnap, 2003. július 20.: Mercedes Band, Vama Veche;
           - Hétfô, 2003. július 21.: Lovasi András elôadóestje a Bandi a hegyrôl című albumról, Sărmalele Reci, Heaven Street Seven;
           - Kedd, 2003. július 22.: Zanzibar, Republic;
           - Szerda, 2003. július 23.: Kumm, Kimnowak, Kispál És A Borz.
           A konferencia munkálatai három fô kérdéskörre támaszkodnak:
           Oktatás: milyen tanulási, továbbtanulási és áttanulási lehetôségek nyílnak meg a fiataloknak számára.
           Munkalehetôségek: milyen munkavállalási, kereseti lehetôségek mutatkozni meg a közeljövôben.
           Turizmus: melyek azok a külföldi utazási lehetôségek, amelyeket a fiatalok kihasználhatnak.
           Hangsúlyt fektetünk az EU által definiált alapelvekre:
           1. a demokrácia intézményesítése: egy stabil demokratikus intézményi háttér létrehozására kell törekedni, amely nélkülözhetetlen feltétele az EU kompatibilitás elérésének.
           2. működôképes piacgazdaság: az integráció szükséges feltétele egy stabil gazdaság létrehozása, amely az integráció után is életképes lesz.
           3. jogharmonizáció megvalósítása: az EU tagállamai által elismert és védett jogok biztosítása és a közösségi jogrendszer adaptálási folyamatának megvalósítása.
           4. A konferencia lesz a kezdete és egyben a biztosítéka a társszervezôk jövôbeni törekvéseinek, célként tekintve a fiatalság felkészítését, informálását, tájékoztatását.
           5. A Gyergyó Területi Ifjúsági Egyeztetô Tanács (GYTIET) is alapító tagként vesz részt a MIÉRT munkálataiban, így e fesztiválon is színes programokkal képviseli medencénk ifjúsági szervezeteit.
           (A napi- illetve hetijegyek árusítását Gyergyószentmiklóson is hamarosan megoldjuk!)
Farkas Lóránt a GYTIET alelnöke


Magasak a fűtésszámlái?
Mi megtaláltuk a megoldást!

           Az új, lakásonkénti fogyasztásmérôkkel.
           Nehéz telünk volt, nem csak a kinti hideg miatt, hanem a fenntartási költségek szempontjából is. Ez utóbbi nagy részét a fűtésköltség teszi ki.
           A gigakalória drágult és a továbbiakban is ilyen jelleget mutat, a blokklakónak a jövô télen is nehézségébe kerül az egyre növekvô értékű számlák kiegyenlítése.
           A FLUID GROUP HAGEN Rt. egy elérhetô megoldást javasol a jövô téli fűtés költségeinek csökkentésére az egyéni, lakásonkénti fogyasztásméréssel. Ezt a megoldást a hôszolgáltató GO Rt. is jónak látja.
           Röviden, miben áll ez a megoldás?
           Elsôsorban a jelenlegi fizetési rendszer felszámolásában. Az új rendszer bevezetéséhez szükség van egy lépcsôház-hálózatonkénti hôhozammérôre, ami már Gyergyószentmiklóson létezik. Ehhez társulnak még a fűtôtestre szerelhetô költségelosztók és termosztátos csapok, amelyeket a lakásokban levô fűtôtestekre szerelnek. Egyszerű és tiszta ez a megoldás, nem kell falakat törni, nem kell engedélyek és jóváhagyások után szaladgálni.
           A költségelosztók és hôérzékelôs csapok felszerelésének következtében a fűtés költségei átlagosan 20-40 százalékkal csökkennek a lakosok melegigényétôl és pénztárcájától függôen.
           Bizonyítékot jelentenek erre a már ezzel a felszereltséggel ellátott tömbházak és lakrészek fűtésszámlái, azokkal szemben ahol még nincs alkalmazva ez a módszer.
           Ha mostanig a tömbházak hôfogyasztói nem használhattak annyi hôt, amennyire szükségük van, és ugyanakkor a fogyasztás mértékének megfelelôen fizessenek, a költségelosztós és termosztátos csap-rendszerrel csökkenthetik a kiadásaikat a saját kényelmük és anyagi lehetôségeiknek megfelelôen.
           Hol alkalmaznak még hasonló rendszereket?
           Európa számos országában már széles körben elterjedt ez a megoldás. Ott ahol az addig használt átalány-fizetési rendszert elavultnak és igazságtalannak nyilvánították.
           A neves németországi és svájci cégeket képviselô FLUID GROUP HAGEN Rt. hozta el hozzánk is ezt a rendszert. Romániában mostanig Bukarestben, Temesváron, Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárkelyen, Konstancán, Ploiestien léteznek hasonló költségelosztós és termosztátos csap-rendszerek.
           Hogyan lehet a hôvel spórolni?
           Abból kiindulva, hogy mindenki csak annyit fizessen, amennyit elfogyaszt, ez a rendszer lehetôvé teszi a pénzsporlást minden mért Celsius fokkal. Így, ha valamelyik helyiséget nem lakják, be lehet állítani a készüléket a minimális szobahômérsékletre, ezáltal jelentôs megtakarítást lehet elérni. Úgyszintén, amikor a lakó nem tartózkodik otthon, a csapokat el lehet zárni. Napsütéses téli napokon jelentôs hômegtakarítás érhetô el a hôérzékelô termosztátnak köszönhetôen, amely „érzékeli”, hogy a szobában levô hômérséklet a napsugaraknak tulajdoníthatóan a megfelelô szintre került. A termosztátos csap automatikusan kikapcsol, a fűtôtest nem melegít és a költségelosztó nem mér fogyasztást.
           Mindent összefoglalva, a rendszer elsôdleges elônye az, hogy a lakó meg tudja határozni a hôfogyasztást, akkor és annyit melegíthet, amikor és amennyit akar. Nem köteles egy olyan szolgáltatásért fizetni, amit mostanig nem tudott mérni és ellenôrizni. Nem fizet abban az esetben sem, ha a szomszédja szellôztetés végett kinyitja az ablakot ahelyett, hogy elzárná a hôérzékelôs csapot. Nincs rákényszerítve arra, hogy leváljon a fűtésrendszerrôl, ha nem tudja fizetni a fenntartási költségeket.

Kistemplomtól nagytemplomig

           A június 27-29 között harmadszor megrendezett Ditrói Napok a kistemplomtól a nagytemplomig vezettek.
           A műemléknek nyílvánított kistemplom udvara alkalmasnak mutatkozott arra, hogy Kolozsi Tibor, a ditrói származású szobrász végre szülôfalujában is kiállítást rendezzen. Hat szobor sorakozik most itt, az ódon falak mellett: Káin és Ábel, Szókrátész, a herceg, Szeplôtelen, Rózsa Sándor, A tanító. Alkotójuk a kolozsvári Képzôművészeti Akadémia tanára, híre immár európai.
           A látogatók, miután átjárta ôket a műalkotással való ismerkedés izgalma, hogy Gaál András újabb képeit megszemlélhessék, átvonultak a kiállításnak otthont adó esketôterembe. Gaál Andrást ugyancsak Ditró adta a világnak. Képeit már Japánban, sôt Amerikában is ismerik. Mégis szerényen vallja be, hogy - bár közelebb van a hetvenhez, mint a hatvanhoz - most kezd határozott választ adni a mit és a hogyan kérdésre. Az itt kiállított képeinek harmada portré, a többi pedig az absztrakt irányzatok hatását mutató tájkép.
           Az érdeklôdôk innen a művelôdési otthon elôterébe szállingóznak át, ahol a figyelmet a ditrói mesterek hozzáértését, szépérzékét dicsérô fából, fémbôl, üvegbôl, márványból készült használati tárgyak kötik le.
           A szomszédos teremben a nôk munkái sorakoznak. Az alkotó fantázia, a kézügyesség, a kiapadhatatlan türelem és a találékonyság művei állítják meg a látogatót. Megcsodálhatjuk Dánielné Balla Margit rojtkötéssel, bogozással, elôállított makraméit, Bajkó Rozália fonva készült, virágmotívumokban tobzódó szônyegeit, Gaál Margit fantáziadús nemeztárgyait, Szôcs M. Péterné kézzel szôtt perzsáját, Tamás Zsuzsanna gyöngyfűzéreit.
           Sajnos, nem csak a szobrokat és a festményeket látták kevesen, hanem ezeket a hivogató tárgyakat is.
           A második nap délelôttjén derült ki igazán, hogy a szervezôk mennyi energiájukat belefektették a műsorok elôkéeszítésébe. Az esemény színhelye a község parkja volt. A két székelykapu avatóján nem csak ditróiak jelentek meg. Látogatók érkeztek ide az ország más helységeibôl, sôt a magyarországi testvértelepülésekrôl (Bátaszékr6ol, Kamutról) is. Katonás rendben sorakoztak fel a tekerôpataki fúvósok, a gyergyószentmiklósi huszárok, a ditrói lovasok és a cserkészek. A két székelykaput felavató ünnepséget Mezei László tanár irányította. A háborúk áldozatainak emlékműve elôtt avatták a Kossuth-kaput; ezt Rozsnyai János faragta egy tanítványa segítségével, és az önkormányzat nevében Bardocz Ferenc polgármester adta át a használatnak.
           A másik kaput a közbirtokosság állíttatta, ennek elnöke, Kovács Béla vágta el az avatószalagot. A kaput Petres Lajos készítette.
           Az avató-áldó szertartás után, amelyet Balázs Károly plébános végzett, felcsendült a magyarok Nemzeti Imája és a Székely Himnusz. Sokan megérezték ebben a felemelô pillanatban, hogy Ditró lakossága nemcsak anyagiakban, hanem lélekben is gazdagodott. (Vándor, ki erre jársz, olvasd el e két szép kapura vésett intelmeket!)
           Lépjünk vissza egyet az idôben.
           A kommunista hatalom idején, a nyolcvanas években el kellett költöznie Ditróból egy plébánosnak, aki sokat gyarapította az egyház vagyonát, az itt dolgozott tizenegy éve alatt. Neve Bartalis Árpád. Most a dévai Ferences-kolostor lakója, mint szerzetes, és a János Atya nevet vette fel. Most Ditró Díszpolgárává avatták. Tamás Imre egyházgondnok laudációjából kiderült, hogy Bartalis plébános egyike volt a község legaktívabb papjainak. Ô javítatta meg a torony tetôzetét, az orgonát, a plébániát, ô létesítette a felszegi kápolnát, a kántori lakást újjáépítette, a ravatalozót hozott létre, nagy gondot fordított a gyermekek vallásos nevelésére.
           Most, ahogy Bardocz Ferenc polgármestertôl átvette a díszpolgári cím dokumentumait, János atya úgy érezte, hogy nem csak az ima, a munka, hanem még a szenvedés is szép volt. Valahogy itt most minden összecsengett: a beszédek, a tisztelgô műsor és a közöség rokonszenve. A szavaló gyermekek és Gál Mihály szavalóművész mondatai egyértelműleg az önzetlen munkát és a helytállást dícsôitették. Szépen szerepeltek Petres Csaba zongorázó és furulyán játszó tanítványai is. Még egy kamuti tanuló is furulyázott (Földesi Márton). Az egyházi kórus tisztán, kultúráltan szólt (vezényelt Bakos Ferenc). A műsort az orotvai tánccsoport zárta nagy sikerrel.
           Ettôl az ünnepi megnyílvánulástól egyenes út vezetett a nagytemplomig, ahol a hodosi, a remetei, a szárhegyi, a gyergyószentmiklósi, a ditrói és máshonnan jött hívek jelenlétében Bartalis Árpád, a község volt plébánosa a Jézus Szent Szíve búcsú szentmiséjét celebrálta a Gyergyói-medencébôl ideérkezett paptársai segítségével.
           Külön méltatást érdemelnének a többi rendezvények is: a labdajátékok) tíz kispályás, egy nagypályás focimeccs, két kézilabda-mérkôzés), az Idôsek Klibjában szervezett három sakk-bajnokság, a cserkészek szereplései a tábortűz mellett, a honfoglaló magyarok íjászatáról és békés hétköznapjairól szóló elôadások, a kis tűzoltók bemutatói, az estérôl estére megismétlôdô szabadtéri bálok (a „repülô üvegek” c. fejezet kivételével). Kitettek magukért a protokollal megbízott személyek és a vendéglátó ipar egységei is.
           A falunapok jó eszközei a közeli és tavoli barátok közötti kapcsolatok, erôsítésének. A közös munka után jó a közös ünneplés, amely megszépíti az életet. És a szép azáltal lesz még szebb, ha sokan és sokféleképpen alkotják.
Gergely Géza

Beszámoló, dr.Weil Gyula, tanácsos

           Igéret szép szó, ha betartják úgy jó.
           A kampánykor ígéretet tettünk heten független tanácsosok arról, hogy tanácsosi illetményünkrôl lemondunk közcélokra. Sajnos a tanács nem fogadta el az inditványunkat többszöri nekifutas után sem. Ennek az én esetemben az lett az eredménye, hogy az alapadozás után meg adóznom kellett a tanácsosi illetményem után, mert ugyebár vannak akik adóznak is... Így aztán ahelyett, hogy a városban valamelyik szervezet, személy vagy intézmény, adományozási alapon rendelkezett volna pl. 2002-ben kb. 20-25 millió lejjel (bruttó tanácsosi illetmény, ha a tanácsos minden ülésen, gyűlesen jelen van) én maradtam kb. 900 000 lej havi átlagilletménynyel a jövedelemadóm befizetése után. Ennek a tízmilliós összegnek 90 százalékát közcélokra költöttem abban az évben.
           A dolgok nem mindig alakulnak úgy ahogy mi akarjuk, van ez így az életben... Azóta teljeskörű jogot gyakorlok a tanácsosi illetményem elköltésének módját illetôen, kinek, mennyit, saját akaratomból.
           Az alabbiakban beszámolok azokról az összegekrôl amelyeket a tanácsosi illetményembôl közcélokra adtam.
           2000 -7 051 000 lej
           500 000 Figura Stúdió Színház rendezvénye;
           6 551 000 Mentô.
           2001 -400 DM
           290 DM Mentô;
           110 DM Kisújság.
           2002 -300 Euro
           2 000 000 Kisújság;
           1 000 000 Kercsó Attila, Park;
           200 Euró Városképviselet-Bécs (sajat gepkocsimmal).
           2003 -3 000 000 lej (julius)
           2 000 000 Kisújság;
           1 000 000 Godor-Konto.
           Ennyit röviden.
Tisztelettel: dr.Weil Gyula

Gyergyószentmiklós Városi Tanács
Kezdeményezés: Godor-konto

           Alulírott dr. Weil Gyula, tanácstag kezdeményezem egy bankszámla nyitását a polgármesteri hivatal számára kizárólag útjavítási, lakónegyedkarbantartási célból. A számlára mindazok az egyének, cégek adományozhatnak tetszésük szerinti összeget akiket zavar a városban, a lakónegyedekben lévô utak állapota, a gödrök, a por, a negyedek külalakja.
           A számlát Kercsó Attila alpolgármester kezelje, mivel bizonyította eddig is megfontolt gazdaszemléletét, valamint munkaköri kötelessége is a városgazdalkodás.
           Kezdeményezésem indoklására a következô érveket sorolom fel:
           - A költségvetésbôl nem jut, ezt az összeget azonban csak útjavítasra és karbantartásra lehet használni a lakónegyedeken belül, az adományozók akarata szerint, anélkül, hogy Pártunk és Kormányunk rendelkezne fölötte.
           - Mindenki elismeri, hogy silány állapot uralkodik a köztisztaságot illetôen, az út es jardaburkolat sok helyen hianyzik.
           - Vannak Gyergyó-medencében olyan községek ahol ilyenszerű kezdeményezések léteznek és sikeresen működnek. Szerintem a gyergyószentmiklósi embernek, vállalkozónak is van anynyi önbecsülése, hogy tegyen valamit magáért. Egyedül azonban egy ilyen nagyságrendű problémával nem tud megbirkózni senki sem.
           - Panaszkodnak a lakóközösségek a fentieket illetôen. Ez egy lehetôség, hogy konkrétan tehessen mindegyik panaszkodó az orvoslásért.
           Az adományozóknak lehet javaslata az összegek felhasználását illetôen Kercsó Attila alpolgármester számára. Alpolgármesterváltás esetén Kercsó Attila, dr. Weil Gyula és a fontosabb adományozók újabb felelôst bíznak meg ezzel a feladattal, ugyanis sajnálatos módon ez a munka egy hosszabb folyamat, folyamatos odafigyelést igényel.
           Erre a célra a julius havi tanácsosi illetményembôl 1 millió lejt ezennel kérek atutaltatni ezen kontóra.
           Bízva abban, hogy ezen kezdeményezés meghallgatásra találtatik a Gyergyószentmiklós-i polgárnál és vállalkozónál, maradok tisztelettel:
Tisztelettel: dr.Weil Gyula

Akik minôséget keresnek, a Gálát keresik

           Akik a pontos munkát, a minôséget tartják szem elôtt, ha reklámcéget keresnek, a Gála reklámprodukciós irodához fordulnak. Mostantól azonban nem a régi székhelyen, a Kárpátok utcában találják e céget, elköltözött a Bucsin negyedbe. Az egyre bôvülô, egyre több szolgáltatást nyújtó reklámcég számára szűkösnek bizonyult a kis helyiség, az egykori Bucsin vendéglô helyére költözött, a bejárat pedig az épület oldalsó, állomás felöli részén található.
           Az új, tágas székhelyen, mely teret biztosít az ügyfélfogadásnak éppúgy, mint a különbözô munkafolyamatok elvégzésére, Barabás Irénkével, a cég igazgatójával beszélgettünk szolgáltatásaikról, terveikrôl.
           - Az új székhely nagy elôny számunkra: jobbak a körülmények, mint korábban, úgy a munkafelületre vonatkozóan, mint az ügyfélfogadás, irodák tekintetében. Európai körülmények között történik a gyártás, a tervezés és az adminisztráció. Nevünk ismert az egész országban. Klienseink között tudhatunk olyanokat, mint az Apicom, Ital Kol, Cesarom, Henkel, Bautechnic, Ciuc, a Perla, a Tusnad, Borsec, Bomba, Austroterm, de vannak határon túli megrendelôink is. Természetesen a nagy kliensek mellett a kisvállalkozók, magánszemélyek is minket keresnek, legyen szó egy cégtábla elkészítésérôl vagy akár esküvôi meghívóról. Az 1,5 méteres digitális nyomtatónk, mellyel bennerre, öntapadósra, zászlóanyagra, szinte bármire nyomtatni tudunk, fénykép-minôséget különbözô felbontásokban egyedinek számít az erdélyi piacon. Az egyre növekvô kérések is ezt a tendenciát mutatják.
           Barabás Irénke részletesen elmagyarázta, még mi mindenre képes a Gála, hisz rendelkeznek háromdimenziós formavágó géppel, polikrómiát szitáznak, a legkacifántosabb plakátokat, reklámhordozókat is elkészítik - megrendelésre. A cégnél alapszabály az, hogy mielôtt elkészülne a végtermék, még a tervezési fázisban a megrendelô megnézi, s csak akkor kerül be a termelési osztályra, ha a kliens tökéletesen elégedett a formával és minôséggel. Nemcsak megrendelésre dolgoznak: ha bemegy hozzájuk egy kisvállalkozó, kérve, tervezzék meg cége reklámját, adjanak tanácsot reklám-ügyben, azt is szívesen teszik, szolgáltatásaik közé tartozik.
           A minôséget nem csak ôk garantálják, azon kevesek közé tartoznak, akik rendelkeznek ISO (világszintű minôsítési szabvány) 9001:2001 minôségi bizonylattal:
           - Országszinten mi vagyunk a második reklámprodukciós cég, mely megszerezte az ISO engedélyt, a minôség nemzetközileg elismert garanciáját.
           Átmentek a vizsgán - a Gálánál garantált a minôség, garantált a jövô.
           Keressék tehát a céget a Bucsin vendéglô déli bejáratánál. Egyéb elérhetôségeink: Tel: 364.175, e-mail: office@galastudio.ro.
(x)


                     KisAsszony


Öröm - másképpen

           A nôi szexualitás - és ezt talán a partnereikre valóban odafigyelô férfiak tudják a leginkább - meglehetôsen rejtélyes: ami az egyik nônek jó, és elvezeti a teljes élvezethez, nem biztos, hogy a másiknál is beválik. Vannak nôk, akiknek az igazi öröm nem a „hagyományos” pozíciókban érkezik, a kielégüléshez csak orális szex útján tudnak eljutni.
           A „normalitás” határai
           Bár a világ már sokat változott a szexualitáshoz fűzôdô viszonyában - egyre kevesebb a tabu, amirôl hallgatni „illik” -, sokaknak mégis problémát jelenthet, hogy az orális szex iránti vágyukat elfogadják, illetve partnerük felé közvetíteni tudják.
           A probléma több kérdést is felvet. Abnormális dolog, ha valaki csak orális szex útján éri el az orgazmust? Ez valami perverzió? És mit lehet tenni, ha a társ nem hajlandó azt a kényeztetést nyújtani, amit partnere szeretne?
           Sok nô érzi úgy, hogy csak az ilyen szeretkezés idézi elô nála az egyes ingerek olyan kombinációját és változatosságát, amelyek segítségével elérhet a csúcspontra. Annak a puszta tudata pedig, hogy nyelvvel kényeztetnek, pszichésen nagyon izgató. Mindezen tényezôk következtében sok nô számára az orális szex az orgazmushoz vezetô olyan út, amelyet semmi más nem múlhat felül.
           A fentiek ellenére sok nô, aki csak ilyen módon, vagy kézi ingerlés hatására tud kielégülni, abnormálisnak tartja magát, mivel a hagyományos közösülés által kiváltott orgazmusnak a nyugati kultúrában kiemelt helye van a szexuális viselkedési módok közt. Az emberek tévesen azt hiszik, hogy a közösülés a legfontosabb szexuális viselkedés, és a többi lehetôség ennél alacsonyabb rendű - így azután sok férfi ódzkodik ezektôl, beleértve a partner orális kényeztetését is.
           Mindentudó férfiak?
           Bizonyára sok hölgy találkozott már olyan férfipartnerrel, amelyik igyekezett „szakértôként” viselkedni az ágyban. Épp ôk azok viszont, akik egy nagyon célirányos szexuális viselkedési minta foglyai. Ahelyett, hogy élveznék azokat a csodákat, amelyeket megoszthatnak a másikkal a simogatás és a szenvedélyek felkeltésének a különféle, kreatív módjainak köszönhetôen, sokan csak azokra a módszerekre összpontosítanak, amelyek biztosan eljuttatják ôket a „végsô szakaszba”.
           Nem kevesen vélik úgy, hogy a közösülésen kívül minden csak elôjáték, lényegtelen apróság a nagy esemény elôtt, és emiatt rengeteg kellemes dolgot rövidre fognak, vagy akár teljesen el is hagynak. Az ilyesmi szűkíti a lehetôségeket, a „teljesítményre” helyezi a hangsúlyt az élvezet helyett, mindez pedig gyakran rövid és fantáziátlan együttlétet eredményez.
           Lehet, hogy máshol kell keresni a problémát. Elôfordulhat, hogy az egyik fél úgy érzi, az orális kényeztetés túlságosan is intim dolog: kapcsolatuk nem érett meg erre. Az emberek ugyanis a különbözô szexuális tevékenységekhez különbözô intimitási szinteket társítanak.
           Nyíltan kell beszélni az igényekrôl
           Az a nô, akinek fontos az orális szex, de nincs benne része, vajon kérte-e erre kifejezetten a partnerét, elmondta-e pontosan, mire vágyik? Vagy egyszerűen csak úgy vélte, biztosan nem tenné meg a másik, hisz még nem csinálták soha. Megértette-e, tudja-e a társa, hogy ez az egyik legbiztosabb út partnere orgazmusának kiváltására? Fontos, hogy amenynyiben egy nô számára valóban az orális szex az egyetlen út az orgazmushoz, vegye a bátorságot magának, hogy partnerével nyíltan beszéljen róla. Teremtse meg a kedvezô „feltételeket”, azaz elengedhetetlen a higiéniai követelményeknek eleget tenni.
           Tanulja meg, hogy milyen módon tudja a partnere a kielégülést a legmegfelelôbben biztosítani számára és ebben segítsen neki, a félénk szeretôket pedig biztatni kell arra, hogy merészkedjenek át erre az új területre is.

Kassai újburgonya-leves

           Hozzávalók: 1,5 kg újburgonya, 1 fej vöröshagyma, 15 dkg vegyes leveszöldség, 1 evôkanál étolaj, 1 db zöldpaprika, 20 dkg füstölt lapocka, 1 dl tejföl, 5 dkg liszt, 0,5 csokor petrezselyemzöld, só, ôrölt bors, babérlevél, fűszerpaprika.
           Elkészítés: A füstölt lapockát babérlevéllel, vegyes zöldséggel megfôzzük. A húst kivesszük, és ha kihűlt, apró kockákra vágjuk. A megtisztított, kockákra vágott újburgonyát a fôzô léhez adjuk, és megfôzzük. Olajjal és liszttel zsemleszínű rántást készítünk, megszórjuk fűszerpaprikával, hideg vízzel jól elkeverjük. Hozzáadjuk a leveshez, és hozzákeverjük a tejfölt, meg a finomra vágott petrezselyemzöldet is. Ezután beletesszük a füstölt húst, és rögtön tálalhatjuk.

Tárkonyos pityókaleves

           Hozzávalók: 1 kg burgonya, 4 dkg hagyma, 8 dkg sárgarépa, 4 dkg fehérrépa, 1 db tojás, 2 dkg liszt, 1/2 dl tejföl, 1/2 csomó zöldpetrezselyem, 1 dkg só, 1/2 dl olaj, 0,2 dl ecet, 1/2 csomag tárkony.
           Elkészítés: A zöldségeket és a burgonyát megtisztítjuk, megmossuk és apró kockákra vágjuk. A hagymát, sárgarépát és a fehérrépát olajban kissé megpároljuk, majd felöntjük 1,5 l vízzel és felforraljuk. Hozzáadjuk a burgonyát, sózzuk és készre fôzzük. Beletesszük az apróra vágott tárkonyt és az ecetet. A tojást tányérban felverjük és belecsurgatjuk a kész levesbe. Tejfölt adunk hozzá.

                     KisNet KisNet KisNet KisNet

Megháromszorozódott a náci weblapok száma Németországban

           Németország komolyan aggódik amiatt, hogy megnôtt a szélsôjobboldali nézeteket propagáló internetes weblapok száma. Az oldalak szakértô módon és vonzóan tálalják a náci ideológiát.
           Renate Schmidt családügyi miniszter szerint a trend aggodalomra ad okot: az elmúlt három évben a jobboldali honlapok száma megháromszorozódott, ma már ezer körüli. Az „internetes jobboldali extrémizmus” című jelentésben a miniszter asszony ismertette, hogy a náci csoportok regionális tevékenységük ismertetésére, eseményeik hirdetésére használják a világhálót. „A szélsôségesen jobboldali tartamú webszájtok tartalma és megjelenése egyre profibb és vonzóbb az olvasóközönség számára” - mondta a miniszter asszony.
           A jelentés adatai szerint tavaly 780 újnáci weboldal volt elérhetô, 354 honlap büntethetô tartalmat kínált, 173-at megjelenésük után azonnal eltávolítottak az internetrôl.
           Egy korábban ismertetett belügyminiszteri jelentés szerint 2002-ben 10 092, jobboldali szélsôségesek által elkövetett bűncselekményt regisztráltak Németországban, nyolc esetben gyilkossági kísérletet követtek el, 646 támadás következtében súlyos sebesülés történt, 26 esetben pedig gyújtogattak. (2001-ben 10.054 hasonló esetet jelentettek.)
           A gazdaságilag rossz helyzetben lévô Kelet Németország továbbra is a neonácik központja. Ebben a térségben lakik a németek 20 százaléka, ám a neonácik fele itt tevékenykedik. A Berlint körülvevô Brandenburg államban a legmagasabb az egy fôre esô bűnesetek száma. A 16 német állam közül a legkevesebb neonáci bűntettet a gazdag Hessen államban követik el.

Üdvözülés 12 másodperc alatt

           Egy norvég templom 12 másodpercen belüli üdvözülést kínál azoknak, akik honlapján elolvasnak egy bizonyos imát - közölte a norvég Nettavisen.
           A hokksundi templom egy kétsoros imát tett fel weboldalára, melyet az utasítás szerint hangosan kell elolvasni, ezután egy üzenetet kapunk, melyben gratulálnak az üdvösség elnyeréséhez.
           Tor Egil Röyland tiszteletes szerint ezzel a módszerrel nincsen semmi probléma, ugyanis „ha valaki szívbôl jövôen felolvas egy imát, akkor Isten elfogadja azt, bármilyen egyszerű is, hasonlóan az interneten közzétetthez” - mondta a pap.

Bezárt a feliratok.hu webhely

           Jogvédô szervezetek tiltakozásának engedve beszüntette működését egy magyar weboldal, mely mozifilmekhez kínált letölthetô feliratokat.
           Közel egyévi működés után beszüntette működését a Feliratok.hu címen elérhetô website. Az oldalról az interneten elérhetô mozifilmekhez lehetett letölteni feliratokat tartalmazó fájlokat, melyeket megfelelô segédprogramokkal lehet a videolejátszáskor a digitálisan tömörített filmekkel együtt használni. A honlap nyitólapján elhelyezett információk szerint jogvédô szervezetek tiltakozásának hatására zárt be a webhely. A Feliratok.hu cím whois rekordjában feltüntetett domain-fenntartóját bôvebb információ-kért megkerestük, de nem tudott felvilágosítást adni a történtekrôl, mivel állítása szerint nem ô üzemelteti a webhelyet.
           Bár a webhely eredeti helyén megszűnt, egy szlovák, illetve egy orosz tükörszerveren továbbra is elérhetô tartalma. A Feliratok.hu nyitólapján elhelyezett szöveg szerint hamarosan ukrán, argentin és dél-afrikai szervereken is elhelyezik majd annak tartalmát.

Már a Yahoo! is muzsikál

           Az amerikai internet-média társaság, a Yahoo! Inc. bejelentette, hogy elindítja Európában Launch Music elnevezésű zenei szolgáltatását: ezzel kíván betörni a régió nyiladozó online zenei piacára. A Launch Music szabadon elérhetô és elôfizetéses programokat egyaránt tartalmaz, kínálatában zenei videók, művészinterjúk éppúgy helyet kapnak, mint a hanganyagok közvetítése - minderre azért van szükség, hogy a szélessávú internet elterjedése Európa-szerte tömegessé váljék. A Yahoo! nem árusít letölthetô zenéket Észak-Amerikában, de a cégnél elmondták, hogy komolyan mérlegelik egy ilyen szolgáltatás beindítását is - amikor a Launch látogatóinak havi száma eléri a kilencmilliót. A jelek szerint - az Apple-hez hasonlóan - mára a Yahoo! is felismerte az online zenében rejlô lehetôségeket.
A rovatot szerkeszti: Ábrahám Imre

Legyen önbizalma!

           (folytatás az elôzô lapszámból)
           Tesztelje önbizalmát!
           Spontán módon jelölje meg, melyik állítás igaz önre az alábbiak közül. Számoljon 5 pontot a „mindig”, 3-at az „olykor”, 2-t a „ritkán” és 1-et a „soha” választásáért. Miután összeszámolta pontjait, olvassa el a tesztet követô eredmény-értékelést.
           1. Nehézkesen fejtem ki a véleményemet, és könnyen alul maradok a vitában.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           2. Nagyon nehezen mondok nemet valamire, utána pedig szemrehányást teszek magamnak.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           3. Sok tévedésen kapom rajta magam, és az a benyomásom, roszszabb vagyok másoknál.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           4. Úgy érzem, képtelen vagyok a jövôm alakítására.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           5. Ingadozom, határozatlan vagyok, ha döntenem kell.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           6 A kritika nagyon érzékenyen érint.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           7. Nem sikerül kifejezni az érzéseimet, vágyaimat.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           8. Könnyen kerülök kényelmetlen helyzetbe, amikor is elpirulok.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           9. Zavarba jövök, ha dicsérnek.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           10. Elôfordul, hogy lemondok a terveimrôl, mert kételkedem a képességeimben.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           11. Érdektelennek érzem magam, és társaságban nehezen találok társalgási témát.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           12. Nagyon szerényen öltözködöm.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           13. A kudarcok megbénítanak, nem tudok rajtuk felülkerekedni.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           14. Úgy gondolom, jobb semmit sem kérdezni, minthogy kénytelen legyek nemet mondani valamire.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           15. Nagyon aggodalmaskodó vagyok, és a változások nyugtalanítanak.
           - mindig;
           - olykor;
           - ritkán;
           - soha.
           Eredmények, értékelés:
           75-tôl 60 pontig.
           Nincs semmi önbizalma. Folyton csak a vereségre gondol, és ócsárolja magát: „nem fog sikerülni, mert nulla vagyok, meg sem próbálom.” Vagy ha mégis hozzáfog valamihez, már a kudarc lehetôségét vetíti elôre magának. Kevés barátja van, nem jár társaságba, nincs sikerélménye a munkában. Súlyos önértékelési zavarokkal küzd. Gyorsan kell cselekednie: forduljon pszichológus szakemberhez, és pontosan kövesse a tanácsait. Ellenkezô esetben továbbra is maga ellen fog dolgozni.
           59-tôl 45 pontig.
           A kezdeményezések és változások aggasztják. Ha valami negatív dolog történik önnel, magának tesz érte szemrehányást. Amikor egy tervét meg kell valósítania, kikéri mindenkinek a véleményét. Ez megakadályozza az önálló döntéshozatalban, és ha rossz az eredmény, azzal „vigasztalja” magát: „Tudtam, hogy nem fog sikerülni!”. Sürgôsen fel kell hagynia ezzel a negatív gondolkodásmóddal, miszerint rögtön a rossz végkifejlet, a kudarc, a sikertelenség jut az eszébe. Értékelje önmagát kvalitásai szerint.
           44-tôl 33 pontig.
           Arra törekszik, hogy minél kreatívabb, „ideális” ember legyen. De amikor mer is tenni ennek érdekében, nevetségesnek érzi magát. Úgy véli, mindig csalódnak önben, ezért állandóan keresi a környezetében a megerôsítést a cselekedeteiért. Hajlamos arra, hogy maga elé engedjen másokat. Amikor ez már túl nyomasztóvá válik, jobbnak látja elmenekülni. Egyúttal lekicsinyli önmagát. Sokkal gyakrabban járna sikerrel, ha saját maga semmibe vétele helyett felismerné, amire képes.
           32-tôl 21 pontig.
           Elegendô önbizalma van, és ha mégis kétségek gyötrik, sikerül azokon felülkerekednie. Nyitott másokra, de számos udvariassági kapcsolatot tart fenn anélkül, hogy mély viszonyba bonyolódna bárkivel is. Tudja, hogyan fejezze ki a véleményét. Röviden szólva: ismeri a korlátait, de ezzel együtt inkább derűs és kiegyensúlyozott, mint elégedetlen. Maradjon ilyen!
           20-tól 15 pontig
           Hivalkodik vele, mennyire bízik önmagában. Kivételes személyiségnek hiszi magát, akinek a képességei fölötte állnak mások kvalitásainak. Domináns, sôt mi több, agresszív alkat. De azért nézzen magába: ez az alapvetô önelégültség nem rejt magában némi önbizalom-hiányt? És ez ösztönözheti arra, hogy átgázoljon a környezetén? Jobb lenne, ha változtatna ezen, és megpróbálna másokra is tekintettel lenni, különben könnyen a gyűlölet légkörében fog élni.
           (folytatjuk)

                    
Nyárparádé

Házasodik a világ leghíresebb leszbikus énekesnôje

           Házasodik a világ egyik leghíresebb leszbikus elôadóművésznôje. A 41 éves Melissa Etheridge énekesnô a napokban jelentette be eljegyzését a 28 éves Tammy Lynn Michaels színésznôvel. Mindkét hölgy életében ez lesz az elsô esküvô, a lagzit pedig karácsonykor akarják megtartani. A kétszeres Grammy-díjas Melissa Etheridge korábban is egy nôvel élt együtt, akivel hivatalosan, szülôként nevelték az énekesnô két gyermekét. A most hatéves Billy Jean és a háromesztendôs Beckett mesterséges megtermékenyítéssel jött a világra. A spermadonor, vagyis a biológiai édesapa David Crosby zenész, a legendás Crosby, Stills and Nash együttes alapító tagja. A leszbikus amerikai énekesnô további gyermekeket szeretne, akiket a feleségével akar nevelni.

Kasztrálta magát a polgármesterjelölt

           Saját magát kasztrálta egy ukrán férfi, miután nagy arányú vereséget szenvedett lakóhelye polgármester-választásán. A 49 éves Oleg Perkov a zaporozsjei voksoláson kevesebb, mint száz szavazatot kapott, és efölötti elkeseredésében levágta a heréit. Az öncsonkítás után azonnal kórházba szállították, és a műtét után az állapota stabilnak mondható.

55 kilogramm műanyag

           Ötvenöt kilogramm műanyagot operáltak ki egy tehén gyomrából Indiában. Az állatot gazdája azért vitte állatorvoshoz, mert arra gyanakodott, hogy vemhes a tehén.
           A vizsgálatok aztán kiderítették, hogy az állat gyomrában félmázsányi műanyag halmozódott fel évek alatt. A tekintélyes „csomagot” egy négyórás műtét során tudták kioperálni a tehén gyomrából.
           Az állatorvos szerint nem ritkaság, hogy a tehenek megeszik az utcán a műanyag szemetet is, de ekkora mennyiséget még nem találtak élô állat szervezetében.

Szexnaplója buktatta le

           Egy román asszony beadta a válókeresetet, miután megtalálta férje határidônaplóját, amelybôl ura teljes szexuális élete feltárult. A 60 éves bukaresti férfi csaknem 10 ezer aktust jegyzett fel, ebbôl mindössze 3000 történt nejével. A volt adóhivatalnok maszturbációit, sôt spontán magömléseit is megörökítette.
           A National című lapnak elmondta, hogy azért kezdte el a napló vezetését, mert meg akarta cáfolni azt a tinédzser korában hallott teóriát, amely szerint egy férfinak nem lehet 10 000-nél több szexuális aktusa életében. Most azt sajnálja, hogy elveszítheti családját és ráadásul „igen értékes” naplóját is. A feleség férje hűtlenségének bizonyítására akarja felhasználni a bíróságon annak legféltettebb kincsét.

600 skorpió szabadult el

           Több száz skorpió veszélyeztette egy kínai vonat utasait Guangzhou tartományban. Az egyik utas felvitt magával a vonatra egy kartondobozt, melyben 600 mérges skorpió volt. Az állatok valahogyan kiszabadultak. A riadalom több mint fél óráig tartott, ennyi idô kellett ugyanis, hogy a kiérkezô rendôrök, az utasok és az állatok gazdája befogja az elszabadult rovarokat. A rémült férfi gondosan visszacsomagolta a skorpiókat és egy farmra szállította. Az incidensben senki sem sérült meg.

100 gyereket akar

           Egy emírségi férfi - akinek 63 gyereke van és már tizenkétszer házasodott - nagy erôfeszítéseket tesz, hogy bekerüljön a Guinness Rekordok Könyvébe a 100 porontyával.
           Dad Mohammad Murad (53) pénteken vett el egy 18 éves leányzót az Ajmáni Emírségben, Dubaitól északra. Az Al-Bayan helyi újság interjút is készített vele, amibôl kiderült, egy ottani szokás szerint a feleséget nem nevezték meg. Murad elmondta a lapnak, hogy már négyszer vált, mialatt szintén négyen elhunytak mellette.
           Az ajmáni uralkodó, Sheikh Hamid bin Rashid Al-Nuaimi is ellátogatott a szertartásra, s némi anyagi segítséget is nyújtott a házasulandóknak.
           Az új ara három már meglévô feleség mellé fog beköltözni, így kiegészítve Murad „hadseregét”.
           „Remélem sikerül összehozni a 100 gyereket és bekerülök a Guinness Rekordok Könyvébe” - mondja Murad, aki köszönetet mond a haldiétának, mert szerinte ez a titka az állóképességnek. A gyerekei közül egyébként 30 fiú és 33 lány van, a legkisebb utóda mindössze 47 napos.

Agyonütötte egy bálna

           Egy ismeretlen újzélandi, 38 éves férfi Wellingtontól 145 kilométerre, Kaikouránál - egy kedvelt bálnalesô helyen - szeretett volna segíteni egy hálóba gabalyodott, több mint 15 méter hosszú púposbálnán. Miközben megpróbálta elvágni az óriásemlôs farkuszonyára csavarodott köteleket, a bálna fejbe csapta oltalmazóját.
           Négyórás intenzív helikopteres és motorcsónakos keresés sem vezetett eredményre, így a rendôrök azt feltételezik, hogy a segítôkész bátor férfi belefulladt a vízbe.

Gyalogtúra a Föld körül

           Gyalogosan kerülte meg a Földet a most 36 éves angol Robert Garside. 68 havi talpalás után pénteken elérte Újdelhit, az indiai fôvárost, ahonnan több mint öt és fél évvel ezelôtt indult.
           Összesen 56 ezer kilométert tett meg, s ehhez - saját közlése szerint - ötven pár cipôt nyűtt el. Kínában egy idôre bebörtönözték, mert nem találták teljesen rendben az úti okmányait, Mexikóban rálôtt egy ismeretlen, Venezuelában pedig megtalálta élete nagy szerelmét.

Sírba vinné a guminôjét

           Engedélyt kapott a schwerini temetôvállalattól egy német művész arra, hogy sírjába magával vihesse kedvenc guminôjét is. Az 54 éves Karl-Friedrich Lentze egyszerű indokkal magyarázta kérelmét: nem akar magányosan feküdni koporsójában. A cég vezetôi elôször derültek - a maguk módján - a különös kérvényen, de végül belementek a dologba. Egy kikötésük volt, hogy a szexuális segédeszköz könnyen bomló, környezetbarát anyagból készüljön, például latexbôl. Lentze válaszában úgy nyilatkozott, hogy utálja ugyan a latex bűzét, de ha a föld alá kerül, úgysem számítanak már a szagok.

Többéves magzati csontváz egy nô hasában

           Feltehetôen évek óta ott lévô magzati csontvázra bukkantak egy nô hasában indonéz orvosok, amikor megműtötték az asszonyt. A nô heves gyomorfájdalmai miatt kereste fel az orvosokat, akik kórházhajóval látogattak a Maluku-szigetekre - közölte a haditengerészet szóvivôje.
           Az asszony elmondta az orvosoknak, hogy 1995-ben állapotos lett, de amikor a gyermek mégsem született meg, nem fordult orvoshoz, mert félt a magas költségektôl.
           Indonézia egyike azoknak az ázsiai országoknak, ahol a legnagyobb a gyermekhalandóság. Az ország számos vidékén sem kellôen kiképzett bábaasszony, sem pedig sürgôsségi orvosi ellátás nem működik.

Kevin Costner ismét nôsülni készül

           Az Oscar-díjas színész és barátnôje, Christine Baumgarten tegnap jelentették be eljegyzésüket. A 48 éves hollywoodi sztár, immár négy éve él együtt a 29 éves hölggyel, aki amúgy modell és üzletasszony. Múlt nyáron a pár egy ideig külön élt. Az esküvô idôpontja még nincs kitűzve. Costnere 90-es évek közepén 16 évi házasság után vált el diákkori szerelmétôl Cindy Silvától, akitôl három gyereke van. Costnernek van még egy házasságon kívül született fia is egy riporternôvel, Bridget Rooney-val folytatott kapcsolatából.

Meghalt Katharine Hepburn

           96 éves korában, connecticuti otthonában hunyt el Hollywood egyik legendás alakja, Katharine Hepburn. A 12 Oscar-díjra jelölt és az Amerikai Filmakadémia által négyszer díjazott filmcsillag egyedülálló pályát futott be; és viharos magánélete, erôs egyénisége is a legnagyobb hôsnôk közé emelte.
           Pályafutása az akadémiai elismerések tekintetében páratlan volt: elsô Oscar-jelölését további 11 követte, és ezzel olyan rekordot állított fel, melyet csak ebben az évben döntött meg Meryl Streep 13 Oscar-jelöléssel. Hepburn 4 Oscar-szobra azonban máig példa nélkül álló teljesítmény.
           Az átlagostól eltérô és élményekben gazdag életére a színésznô így tekintett vissza: „Semmit sem bántam meg, ami abban a helyzetben élvezetet jelentett számomra.”

                    
Egészség

Gyógynövények a vénás betegség kezelésében

           A krónikus vénás elégtelenség és egyéb, a vénákat érintô megbetegedések kezelésében gyógynövények és gyógynövényes készítmények belsôleges, illetve külsôleges alkalmazására egyaránt van lehetôségünk. A kezdôdô betegség kezelésére alkalmas szerekhez recept nélkül is hozzájuthatunk a patikákban, gyógynövényszaküzletekben.
           A belsôleges kezelésre ajánlott standardizált készítmények hatóanyagául például a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum L.) magkivonata, a szôlô (Vitis vinifera L.) terméshéjának procianidinjei, a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus L.) antocianin festékanyaga, a mirtillin, az orvosi somkóró (Melilotus officinalis L.) kumarinokat tartalmazó virágkivonata, a több növényben - kerti ruta (Ruta graveolens L.), japán akác (Sophora japonica L.), hajdina vagy pohánka (Fagopyrum esculentum Mönch) - elôforduló és érfalvédô hatású flavonoidvegyület, a rutin, illetve a csodabogyógyökér (Ruscus aculeatus L.) gyöktörzsének szaponinjai szolgálhatnak.
           A külsôleges kezelésekre szánt készítmények a vadgesztenyemag-kivonat mellett a somkóró virágának és virágos hajtásának, a körömvirág (Calendula officinalis L.) virágzatának, a cickafarkfű (Achillea spp.) fajok virágos hajtásainak és virágzatának, a kamilla (Matricaria recutita L.) virágzatának, a varázsmogyoró (Hamamelis virginiana L.) levelének, valamint a fekete nadálytô (Symphytum officinale L.) gyökerének kivonatait és hatóanyagait tartalmazzák, melyek gyulladáscsökkentô, értonizáló, valamint enyhe fájdalomcsillapító tulajdonságokkal rendelkeznek.
           A krónikus vénás elégtelenség kezelésében a vadgesztenyemag-kivonat és az eszcin nevű szaponinkeverék a legismertebb fitoterápiás szerek közé tartozik, melynek sokrétű hatását - gyulladáscsökkentô, izzadmányok képzôdését csökkentô, a perifériás keringést, a nyirokáramlást és a vénák rugalmasságát fokozó; az erek állapotának romlását gátló, a kapillárisok áteresztôképességét csökkentô és értágító - hatástani és klinikai kísérletekben egyaránt megerôsítették.
           Az eszcint (és flavonoidokat is) tartalmazó készítményeket a krónikus vénás elégtelenség kezelése mellett visszérgyulladás, lábszárfekély, aranyér, illetve műtétek utáni ödémák kezelésére belsôleg és külsôleg egyaránt felhasználják.
           A csodabogyógyökér gyöktörzsébôl elôállított kivonatok kedvezôen hatnak a kapillárisok falára, tonizálják a vénákat, emellett gyulladáscsökkentô és vizelethajtó hatással is rendelkeznek, ezért a krónikus vénás elégtelenség okozta diszkomfortérzések - fájdalom és nehézség érzése a lábban, görcsök, duzzanatok - megszüntetésében van elsôsorban jelentôségük a fitoterápiában.
           Ugyancsak a belsôleg és külsôleg egyaránt alkalmazható növényi részek közé tartozik a somkóró virága, amit borogatás és kivonatok formájában használnak a csodabogyógyökérnél már leírt panaszok mellett visszértágulat, vénafalgyulladás, nyirokpangás és poszttraumás tünetek kezelésére is.
           A gyulladt, fájdalmas visszerek külsôleges kezelésében a vadgesztenyemag, a feketenadálytô-gyökér, a körömvirág, a kamillavirág, a cickafarkfű, valamint a varázsmogyoró kivonatait (is) tartalmazó készítmények (krémek, kenôcsök) fontos kiegészítôi lehetnek a gyógyszeres és egyéb kezelésmódoknak (ilyen pl. a végtagok kompressziós kötése).
           A somkóró virágos hajtásaiból az elôírt gyógyszeres kezelések kiegészítésére az alábbi módon készíthetô pépes borogatás: egy vászonzacskót 1/3-1/2 részéig megtöltünk lenmag- és/vagy kamillaliszttel, majd azt somkóróvirágból készített, langyosra hűtött forrázatba (2-3 kávéskanál virág fél liter vízhez) mártjuk. A somkóró virágát önmagában is használhatjuk, ilyenkor a virággal telt vászonzacskót forró vízbe mártjuk, majd amikor a víz kellô hômérsékletűre hűlt le, akkor a zacskót a fájós végtagra tesszük. Mindkét esetben célszerű a borogatott lábat fóliával és szövettel betekerni, majd legalább 0,5-1 órán keresztül ágyban fekve pihentetni. A kezelés naponta ismételhetô.
dr. Babulka Péter

                    
Szlovákia
Kisújfalu

           Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia déli részén a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában helyezkedik el. Tengerszint feletti magassága 135 m. Területe 1748 hektár. Lakosainak nemzetiségi megoszlása: 90 százalék magyar, 10 százalék szlovák.
           Kisújfalu református falu, evangélikus és baptista kisebbséggel, s kb. 10 százaléknyi római katolikus hitvallású lakossal.
           A község részét képezi még Arad település (30 ház), valamint a kataszterileg nem, de közigazgatásilag a községhez tartozó Réva település (12 ház).
           A község területén található a „Párizsi mocsarak” nemzeti természetvédelmi terület 180 ha, és a „Párizs patak környéke” természetvédelmi rezervátum 103 ha, valamint a „Somlyó hegy” természetvédelmi terület 4 ha (védett növény az árvalányhaj és a som).
           Történelmi dátumok Kisújfaluról:
           * A község lakott volt már a neolitikumban is, melyrôl festett vázák tanúskodnak.
           * 1233 elsô írásos emlék a faluról egy adásvételi szerzôdésben, melyben „Ösztövér” néven szerepel (valószínűleg a mai Ivanics tag alatt a patak jobb partján).
           * 1263 ismét említés történik a településrôl egy földcserével kapcsolatban ekkor a Hontpázmány nembéli András birtokolja.
           * 1347 Önkényeskedés és területfoglalás a szomszéd településeken.
           * 1394 Köbölkúti György lerombolja Forgács János ösztövéri birtokát.
           * 1437 „Újfalu” néven említik Zsigmond király várlistáján - a települést északról mocsár, nyugatról erdô határolja.
           * 1531 A Báthoryak birtoka 4 portával.
           * 1570 Az esztergomi török Szandzsák összeírásában - lakatlannak tüntetik fel.
           * 1601 Már „Kisújfalu” néven lényegében a mai helyén 11/2 portával.
           * 1647 A Keglevichek birtoka 31/2 portával.
           * 1650 - táján a reformációhoz csatlakozik Farnadi Hencz András a lelkipásztora.
           * 1664 A török adóösszeírás 60 fejadófizetô személyt említ (15 éven felüli férfit) 39 háztartással.
           * 1683 A Bécs alól visszatérô lengyel seregek feldúlják.
           * 1696 A Pállfyak birtoka 93 lakossal - Bottyán bírja zálogbirtokként.
           * 1705 II. Rákóczi Ferenc visszaadja a templomot a református hívôknek.
           * 1710 A kurucvilág vége - pestisjárvány tizedeli a község lakosait.
           * 1715 Országos összeírás: 16 háztartás.
           * 1731 Bél Mátyás „Notitia Comitatis Strigoniensis„ című művében érdekességként a község határában lévô „úszó szigeteket” említi.
           * 1766 Népszámláláskor már 90 adófizetô háztartása van 222 családtaggal.
           * 1768 Mária Terézia Urbáriuma.
           * 1787 Református iskola újraindítása és a templom újraépítése, 70 háztartás 476 lakossal.
           * 1819 A mocsár lecsapolása.
           * 1828 Országos összeírás: 80 háztartás 605 lakossal.
           * 1850 Vasútvonal megépítése.
           * 1869 Népszámlálás - 739 lakosa van.
           * 1874 Tűzvész, 10 házon kívül leég az egész falu (a község krónikája is ekkor pusztul el).
           * 1880 Önkéntes tűzoltó szervezet megalakulása (753 lakos).
           * 1914-1918 Az elsô világháborúnak 26 halottja van a községnek, Kisújfalu Csehszlovákia részévé válik.
           * 1937 Magyarországhoz csatolják.
           * 1945 A II. világháborúban 31 személy veszti életét és 4 ház dôl romba. A község ismét Csehszlovákiához tartozik.
           * 1947 Deportálás és kitelepítés 60 családot, 200 személyt érint.
           * 1949 Termelôszövetkezet létrehozása.
           * 1993 Csehszlovákia kettéválása után Szlovákia része lett.
           Történelmi dátumok Arad pusztáról:
           * 1295 Arad puszta Magyar Szogyén határában. Az esztergomi érsek birtoka.
           * 1570 Török hódoltság idején 500 akcsa adót fizetett.
           * 1664 Már 1000 akcsa adót fizetett a töröknek.
           * 1904 Kisújfaluhoz csatolják.
           * 1923 Aradpuszta kolonizációja, Ullman báró nagybirtokának szétparcellázása.                     Sport

Tenisz

Dél-amerikai edzô Gyergyóban

           Néhány hete dél-amerikai edzôvel gyakorol a gyergyószentmiklósi Portik Szatmári Ágnes. Az egyéni ifjúsági világranglista 57. helyezettjének felkészítését az ôszi versenyekre Juan Carlos Villa edzô vállalta. Az alábbiakban a nagyon távolról városunkba utazott jó kedélyű fiatalemberrel készült interjút olvashatják.
           - Úgy tudom, hogy ön paraguayi ...
           - Az argentínai Ciudad de Fromosából származom, de évek óta a szomszédos Paraguayban élek és dolgozom.
           - Elárulná, hogy hány éves?
           - 33 éves vagyok.
           - Egykoron ön is teniszezett ...
           - Igen, így van. Évekkel ezelôtt jómagam is profi teniszezô voltam, rendszeresen részt vettem a pénzdíjas felnôttversenyeken.
           - Miért hagyott fel az aktív teniszezéssel?
           - Amikor én teniszeztem, akkor sem volt könnyű dolog bekerülni a legjobbak közé. Ugyanakkor nehéz volt olyan szponzorokat találni, fedezték volna a sportággal járó költségeket. A pályafutásomnak egy baleset vetett véget. A jobb kezemben elvágódott egy idegszál, emiatt egy éven keresztül nem tudtam ütôt venni a kezembe. Ez a kiesés a játékos pályafutásom befejezését is jelentette.
           - Hogyan lett edzô?
           - Miután befejeztem az iskoláimat, Argentínában erônléti edzôként kezdtem dolgozni. Négy éven keresztül dolgoztam és tanultam ily módon, ezután az Argentín Tenisz Szövetségnél kellett vizsgázzak, hogy edzô lehessek. Ezután Paraguayba mentem, ahol már szakképzett edzôként dolgoztam. Különben már 9 évet edzôsködtem Paraguayban.
           - Argentínai származású, mégis Paraguayban dolgozik. Mi ennek a magyarázata?
           - Hároméves edzôi szerzôdés alapján kerültem Paraguayba, ahol erônléti edzôként is dolgoztam. Miután lejárt az elsô három év újabb ajánlatot kaptam. Ezt követôen ismét meghosszabbították a szerzôdésemet, ekképp magyarázható, hogy ennyi évet töltöttem a szomszédos, dél-amerikai országban. Kilencévnyi munka után nem hosszabbítottam meg a szerzôdésemet, mert a brazíliai Sao Pauolóból kaptam újabb ajánlatot. Közben megismertem Ágiékat, s akkor úgy döntöttem, hogy eljövök Romániába. Dél-Amerikában, így Paraguayban is fôleg csapatokat kellett edzeni. Ezeket a csapatokat haladó szinten lévô fiatalok alkották, tehát velük már kemény felkészülési munkát végeztem.
           - Döntött és Romániába utazott ...
           - Amint már említettem megismerkedtem Ágiékkal. Sokat beszélgettünk, s kiderült, hogy Áginak nincs edzôje, illetve, hogy az apukájával dolgozik. Érdeklôdtem tôlük, hogy milyen lehetôségek vannak itt, s végül úgy döntöttem, hogy eljövök.
           - Ismeri a romániai teniszt, a játékosokat?
           - Szerintem Romániában nem rossz a sportág színvonala. Fôleg az internet útján szereztem információkat a romániai játékosokról. A kiemelkedô romániai játékosokat személyesen nem ismerem, de azért sok mindent tudok róluk.
           - A játék terén miben kell fejlôdnie Áginak?
           - Tudott dolog, hogy a tenisz olykor kegyetlen sportág. Valamennyi sportolónak sokat kell dolgoznia. Ahhoz, hogy a nagy mennyiségű munkát el tudja egy sportoló végezni, programra van szüksége. Vannak rövid és hoszszú távú felkészülési programok és meg kell határozni, hogy mikor milyen program alapján zajlik a munka. A másik fontos tényezô, hogy a játékos mindig kell tudja azt, hogy mit miért csinál. Pontosabban azt, hogy az elvégzett gyakorlatokkal mit tud elérni, mert ez nagyban fejlesztheti az önbizalmát. A teniszben mindenre nagyon oda kell figyelni. Ágit egy fejlôdôképes játékosnak tartom. A taktika terén kell fejlôdnie leginkább. Ugyanakkor fontos számára, hogy mentálisan is fejlôdjön, és nem utolsósorban a technikáját is kell javítani. Rendezettnek kell lennie a pályán, vagyis mindig kell tudja, hogy mit akar a pályán.
           - Tetszik önnek a vidék?
           - Igen, fôleg a hegyeket kedvelem. Ez azért is van, mert nálunk nincsenek hegyek.
           - A versenyekre is elkíséri majd Ágit?
           - Igen, természetesen.
           - Akkor ez egy hoszszabb együttműködést jelent ...
           - Legalábbb hat hónapig itt leszek, a késôbbiekben majd megbeszéljük a folytatást.
           - Milyennek találja az itteni lányokat?
           - (Nevetve mondja.) Szépek a lányok, de még nem ismerkedtem meg egyikükkel sem. A nyelvi nehézségek miatt nem igazán tudok velük szót érteni. Egyébként az itteni emberek kedvesek hozzám.
           - Mi a véleménye az itteni edzéskörülményekrôl?
           - Tény, hogy a pályákon lehet edzeni. Sok esetben azonban nem a körülmények a legfontosabbak, hanem inkább az, hogy az ember mennyire akar edzeni, milyen módon készül a versenyekre és miképpen áll a munkához.
           - Követi-e a napokban zajló wimbledoni tenisztorna eseményeit?
           - Természetesen követem a történéseket, hisz a Wimbledon az egyik legfontosabb tenisztorna. Rendkívül nagy a versengés idén is, hisz valamennyi teniszezô nyerni akar. Ez természetes is, mert minden teniszezônek az az álma, hogy pályafutása során nyerjen Wimbledonban.
           - Az argentínai teniszezô hölgyek közül az idejekorán visszavonult Gabriela Sabatini vitte a legtöbbre ...
           - Már az elején nagyon tehetséges sportoló volt. Nagyon szép eredményeket ért el, kár, hogy korán abbahagyta az aktív sportolást.
           - Tetszenek az itteni ételek?
           - (Nevetve.) Muszáj egyek, hogy élhessek. Komolyra fordítva a szót, el kell mondjam, hogy itt mások az ételek, mint nálunk, de nem csinálok ebbôl különösebb problémát. Megszoktam, de vannak ételek, amelyek nem ízlenek.
           - Mégis mi a kedvence?
           - Amit Ági nagymamája fôz. A szaftos, szószos ételek, de a pizzát is nagyon szeretem.
           - Milyennek tűnik az éghajlat?
           - Most még egyelôre kellemes az idô. Mifelénk trópusi az idôjárás, még nem értem telet. Ott már nagyon hidegnek számít, igaz ritkán fordul ez elô amikor, a hômérôk nulla vagy mondjuk egy fokot mutatnak. Még nem tudom milyen lesz a tél.

Sakk
Júniusi verseny

           Június 29-én, vasárnap a tanácsteremben került megrendezésre a városi amatôr bajnokság hatodik, júniusi fordulója. Ezúttal a vártnál kevesebben, szám szerint kilencen, neveztek be a versenyre, ekképp a már megszokott ötfordulós svájci rendszerben mérkôztek.
           A verseny végén a következô rangsor alakult ki: 1. Tudor Vladimir 4,5 pont, 2. Ambrus Gyula 4 p., 3. Papp Sándor 3 p. (14,5 Bucholz), 4. Löff István 3 p. (14,0 Bucholz), 5. Bajkó Miklós 2,5 p. (14,0), 6. Cozma Ioan 2,5 p. (13,0), 7. Buzdugan Alexe 2,5 p. (10,0), 8. Simon Róbert 2 p., 9. Leopold Ioan 1 pont.
           A következô versenyre a tervek szerint július 27-én, vasárnap 9.00 órai kezdettel kerül sor a tanácsteremben.

Szertorna
Bákóban versenyeznek

           Július 1-én, kedden Sepsiszentgyörgyrôl Bákóba utazott a román férfiválogatott. Bákóban ugyanis a jövô hét végén kerül megrendezésre az országos csapatbajnokság. A hírek szerint a román válogatott vezéregyéniségének, Urzică Mariusnak kiújult egy korábbi sérülése, emiatt vállfájdalmai voltak. Marius Marosvásárhelyre utazott orvosi vizsgálatra, ahol kiderült, hogy a korábban megsérült testrészében nincs izomszakadás. Június 30-án, hétfôn Sepsiszentgyörgyön a román férfiválogatott Magyarország csapatával mérte össze tudását. Az elmúlt idôszakban a magyar válogatott is Sepsiszentgyörgyön edzôtáborozott.

Ökölvívás
Tréningek az ökölvívóknak

           Július 2-án, szerdán Besztercére utazott Murvai József, a Gyergyószentmiklósi Progym SK ökölvívóinak edzôje. A tréner elmondása szerint nemrég a sportolók felíratozott pólókat kaptak ajándékba. Az edzô ugyanakkor azt is elmondta, hogy a besztercei utazás során tréningeket (nadrág és felsôrész) vásárol a gyergyói sportolóknak. Megtudtuk ugyanakkor azt is, hogy a hónap végén a gyergyói sportolók Zernyesten lépnek a kötelek közé. A Brassó megyei városban kerül megrendezésre ugyanis július 26-án és 27-én a hagyományos Királykô Kupa küzdelemsorozata. Arra a kérdésre, hogy mikor kerül megrendezésre városunkban a hagyományos Gyilkostó Kupa mérkôzéssorozata, az edzô a következô választ adta: „Elôreláthatóan augusztus végén.”

Helyi jégkorong
Elkezdôdött a felkészülés

           A terveknek megfelelôen június 30-án, hétfôn elkezdôdött a Gyergyószentmiklósi Progym Apicom felkészülésének második szakasza. Nagy Attila vezetôedzô tájékoztatása szerint a felkészülésen résztvevô játékoskeret a következô sportolókat foglalja magába: Molnár Szabolcs, Máthé Csaba, Kari Loránd, Ţăran Daniel - kapusok; Borsa Krisztián, Domokos Ferenc, Farkas Csaba, Góga Attila, Laczkó Attila, Nagy Levente és Koncsag Róbert - hátvédek; Ambrus Zoltán, Balla Attila, Balla Szabolcs, Basilides Tibor, Gál Csaba, György József, Keresztes Ödön, Köllô Csaba, Koós Tibor, Máthé István és Szôke László - csatárok. A kapuvédô Ţăran Daniel, illetve a hátvédsorban játszó Koncsag Róbert az ifjúsági I-es korcsoportú csapatból kerültek a felnôttcsapatba. Az elmúlt szezonban egyébként mindkét játékos bemutatkozott a romániai felnôttbajnokságban.
           Az edzô elmondása szerint hétfôn és kedden két (délelôtt és délután), szerdán egy, csütörtökön és pénteken kettô, míg szombaton egy edzésen vesznek részt a gyergyói csapatot alkotó játékosok.

Asztalitenisz
Lezajlott a júniusi forduló

           Június 29-én, vasárnap került megrendezésre a Gépgyártóipari Iskolaközpont tornatermében a diákok számára szervezett júniusi verseny. Keresztes Zoltán szervezô tájékoztatása szerint a múlt vasárnapi versenynek összesen 19 résztvevôje volt. A benevezett versenyzôk két korcsoportban mérkôztek, mégpedig: 8-14 évesek és 14-18 évesek.
           A korcsoportonkénti legjobbak: 8-14 évesek: 1. Mihály József, 2. Kiss Adorján, 3. Székely Zoltán; 14-18 évesek: 1. Györfi Szabolcs, 2. Jánosi László, 3. Mărginean László.
           A szervezô elmondása szerint a verseny végén kiválasztásra került öt tehetséges gyermek, akik e héttôl kezdôdôen részt vehetnek az edzéseken. Ekképp már nyolcra nôtt azon kiválasztott tehetségek (12-18 évesek) száma, akik elkezdhetik a rendszeres edzésmunkát.
           Megtudtuk ugyanakkor azt is, hogy vasárnap a 14-18 éveseknek, hétköznap pedig a kisebbeknek lesznek edzések a fentebb említett tornateremben. A tervek szerint a diákok számára július 20-án újabb tehetségkutató versenyt szerveznek.

Megyei labdarúgás
Levonták a Jövô pontjait!

           A Hargita megyei Labdarúgó Egyesületnél elkészítették a 2002/2003-as bajnokságok végsô rangsorait. Eszerint a felnôttbajnokságban a következô végsô rangsor alakult ki: 1. Balánbánya 64 p., 2. Salamás 40 p., 3. Tusnádfürdô 39 p., 4. Székelyudvarhely 30 p., 5. Homoródalmás 28 p., 6. Gyergyóalfalu 27 p., 7. Ditró 15 p., 8. Székelykeresztúr 12 p., 9. Tölgyes 7 p., 10. Gyergyószentmiklósi Jövô pont nélkül.
           Amint az látható, a Jövô annak ellenére, hogy a tavaszi idényben 6 gyôzelmet ért el, pont nélkül fejezte be a bajnokságot. Ennek az a magyarázata, hogy a Román Labdarúgó Szövetség 18 pont levonással büntette a gyergyói csapatot, miután az együttes tavaly tavasszal visszalépett a C-osztályból. A büntetést most hajtották végre, ekképp a következô idényben már tiszta lapokkal indulhat a gyergyói csapat.
           Ide kapcsolódó hír, hogy a Balánbányai Bányász együttese feljutott a C-osztályba, míg a bajnokság során kizárt Gyergyótölgyesi Real együttese kiesett a D-osztályból. A körzeti bajnokságokból a következô együttesek jutottak a D-osztályba: Siménfalvi Törekvés, Csíkszentdomokosi Dom Sat és a Maroshévízi Promptforest. Ugyanakkor beiratkozásos alapon a körzeti bajnokságok 2. helyezettjeinek a megyei bajnokságban való részvételi jogot biztosítanak. A két együttes, amely élhet ezzel a lehetôséggel: Korond és Tusnád.
           A 2003/2004-es bajnoki idényben 11 vagy 13 csapat indul, nevezetesen: Salamási Tudomány, Tusnádfürdôi Sólymok, Székelyudvarhelyi Roseal, Homoródalmási Homoród, Gyergyóalfalvi Bucsin, Ditrói Ditroit, Székelykeresztúri Egyesülés, Gyergyószentmiklósi Jövô, Siménfalvi Törekvés, Csíkszentdomokosi Dom Sat, Maroshévízi Promptforest és esetleg Korond, illetve Tusnád csapatai.
           Július 16-án, a Románia Kupa megyei szakaszának gyôztese fogja képviselni Hargita megyét a küzdelemsorozat megyék közötti szakaszán. Az elmúlt bajnokság legsportszerűbb csapatának járó Fair Play díjat a Székelyudvarhelyi Roseal együttese érdemelte ki.
           A megyei ifjúsági bajnokságok korcsoportonkénti gyôztesei. A1-es korcsoport: Balánbányai Bányász; B1: Székelyudvarhelyi Budvár; C: Budvár; D: Budvár; D1: Székelyudvarhelyi ISK; E: Csíkszeredai Start 2000; E1: Budvár; F: Start 2000. A gyergyói ifjúsági csapatok helyezései. C-korcsoport (1988-ban születettek): 4. Gyergyószentmiklósi Jövô; E-korcsoport (1991-ben születettek): 3. Gyergyószentmiklósi Jövô; F-korcsoport (1993-ban születettek): 3. Gyergyószentmiklósi Jövô.
           Az elmúlt bajnoki idény legjobb játékvezetôjének a galambfalvi Kecseti László bizonyult. A megyei bajnokság 2003/2004-es idényének küzdelemsorozata szeptember 6-án rajtol. Augusztus 26-án, kedden 16.00 órakor kerül sor a múlt bajnoki idény legjobb csapatainak díjazására, s ugyanekkor sorsolják ki a következô szezon mérkôzéseinek párosítását. Addig még be lehet nevezni a megyei ifjúsági bajnokság 2003-as kiírására. A megyei ifjúsági bajnokság mérkôzései 2003. szeptember 20 - november 30. között kerülnek lejátszásra.

Sífutás
A katonák elkezdték a felkészülést

           Nyár közepén járunk, s éppen ezért kissé furcsának tűnhet a hír, miszerint június 1-én a CSAM Bucegi Predeal sífutói elkezdték a következô idényre való felkészülést. A predeáli katonacsapatot a következô sportolók alkotják: Antal Zsolt, Bencze Béla, Péter Szabolcs és Tódor Tihamér. Érdekesség, hogy mindannyian tekerôpatakiak.
           A sokszoros országos bajnok Antal Zsolt elmondása szerint, Serban Nicolae edzô vezetésével a sportolók naponta két edzésen vesznek részt. Megtudtuk továbbá azt is, hogy október elején kerül megrendezésre a sífutók országos görsí és távfutóbajnoksága. Szintén októberben, mégpedig a hónap végén tovább folytatódik a felkészülés a téli idényre, s ígéret van arra, hogy a sportolók az ausztriai Ramsauban edzôtáborozhatnak. Antal Zsolt elmondása szerint, az utóbbi öt évben nem volt példa arra, hogy ilyen korán elkezdôdjön a következô idényre való felkészülés.

Ditróban sakkoztak

           Jó szervezés közepette került megrendezésre a Ditrói-napok keretében a Ditró Kupa elnevezésű sakkverseny. A 12 résztvevôs megmérettetést ötfordulós svájci rendszerben rendezték meg.
           A verseny végén kialakult rangsorban: 1. Nagy Zoltán (Csomafalva) 5 pont, 2. Bajkó Miklós (Ditró) 3 p. (15,5 Bucholz), 3. Ambrus Gyula (Szárhegy) 3 p. (14,5), 4. Laczkó Imre (Ditró) 3 p. (13,5), 5. Sipos Kálmán (Gyergyószentmiklós) 3 pont (9,5).
           Érdekesség, hogy a verseny leggyorsabb gyôzelmét az 5. helyezett Sipos Kálmán érte el. A verseny után a csomafalvi Nagy Zoltán hattáblás szimultánt játszott a ditrói fiatalokkal, s mind a hat partit megnyerte.

Tenisz
Edzôtáborzás Magyarországon

           Július 5-12. között Vácon vesz részt nyári edzôtáborozáson a Gyergyószentmiklósi ISK gyermek és ifjúsági csapata. Elekes László edzôtôl megtudtuk, hogy Vácra tíz gyergyói gyermek utazik. Elekes László kérdésünkre válaszolva azt is elmondta, hogy Vácon az edzôtábor keretében barátságos versenyek is lesznek. Amint azt megtudtuk, a váci edzôtáborozás után következenk a Román Tenisz Szövetség által szervezett országos szintű versenyek, amelyeken elôreláthatóan és az anyagi helyzet függvényében jelen lesznek a Gyergyói ISK sportolói is.

Aktuális
„Nem szűnik meg a Dunaferr!”

           Augusztus végén, szeptember elején öntjük végleges formába a megállapodást azzal az országos céggel, mely több tízmillió forinttal támogatja majd a dunaújvárosi jégkorongot - nyilatkozta nemrég Szélig Árpád, a Dunaferr szakosztály-vezetôje a Nemzeti Sportnak. Szélig sem megerôsíteni, sem megcáfolni nem kívánta azt a feltevést, miszerint a Dunapack szállna be jelentôs összegekkel az újvárosi hokiba.
           - Nem biztos, hogy jobban jártunk volna a Pentel Sport Kft-vel, mert egyrészt a támogatói körükben több olyan céggel számoltak, akikkel mi is tárgyalásokat folytatunk, másrészt úgy magántulajdonba került volna a csapat, és így fizetnünk kellett volna a létesítmények használatáért, amelyek óradíja 14 ezer forint, azaz elég nagy pluszkiadással járt volna ez az út. Ha olyan befektetô érkezett volna, aki leteszi a pénzt és garantálja a működést, természetes, hogy hozhatta volna a saját embereit. Az önkormányzati tulajdonú Dunaújvárosi AC-be kell átvinni a hokiszakosztályt, és ôk így a DAC-ot támogatják majd. Szerencsére a Dunaferr SE részérôl nem gördítenek akadályokat a váltás elé.
           Arra kérdésre, hogy: - Mi lesz a játékosokkal? - Szélig Árpád a következôket nyilatkozta: - Velük is egyeztettem, elmondtam, mi lesz az ôsztôl. Tudomásul vették a helyzetet, így, bár Vas Mártonnal és Vargyas Lászlóval még nem tudtunk megegyezni, nagyjából ugyanaz a gárda lép a jégre a következô szezonban, mint tavaly.
           Ki merem jelenteni: nem szűnünk meg!

Atlétika
Harmadik helyen végeztek a gyergyóiak

           Június 29-én, vasárnap került megrendezésre a Székelyudvarhely - Csíkszereda útvonalon megrendezett Szupermaraton. Az idén második kiírásához érkezett 52 km-es távú rendezvényen jelen voltak a Gyergyószentmiklósi Gépgyártóipari Iskolaközpont sportolói is - tájékoztatott Korpos Lajos testnevelôtanár.
           A benevezett gyergyói csapatot alkotók névsora: Magyari Tihamér, Szabó László, László Tibor és Ambrus Gyula. Amint azt megtudtuk, az említett sportolók egyenként 13 kilométert szaladtak. A váltóversenyben indult gyergyóiak ekképp 3 óra 42:40-es összidôt értek el. Ez az idôeredmény az abszolút versenyben a 4. helyet, az ifjúsági (20 év alattiak) korcsoportban pedig a 3. hely megszervezéséhez volt elég.
           Amint azt megtudtuk, a Szupermaratonon részt vett a gyergyóalfalvi Csató József is, aki az egyéni versenyben állt rajthoz.
           Eredmények. Egyéni verseny: 1. Kelemen Péter 3 óra 44:30 perc, 2. Csutak Tamás 3 óra 48:20 prec, 3. Kuti Csaba 4 óra 14:15 perc (mindannyian a sepsiszentgyörgyi Gáll Lajos Futókör tagjai). A csapatversenyben: 1. Marosvásárhelyi Sportlíceum (Anghel Cristian, Luca Marius, Arnie Ciprian, Máthé Jenô) 3 óra 23:40 perc, 2. sepsiszentgyörgyi Gáll Lajos Futókör ificsapata (Bálint Csanád, Bálint Ajtony, Csutak Hunor, Mezei Loránd) 3 óra 29:00, 3. Székelyudvarhelyi Perpetuum Mobile (Csizmadia Mihály, Nagy Elemér, Barabás Loránd, Ilyés Elemér) 3 óra 35: 50, 4. gyergyószentmiklósi Gépgyártóipari Iskolaközpont (Magyari Tihamér, Szabó László, László Tibor, Ambrus Gyula) 3 óra 42:40 perc.
           Július 26-án, szombaton 10.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Szentgyörgyi - Félmaraton. A versenytáv: 21097,5 méter (egyéni) és 3x7032,5 méter (váltó); nevezési díj: 50 000 lej. Korosztályok: Nôk-Férfiak: 12-15 éves, 16-16 évesek, 20-29 évesek, 30-39 évesek, 40-49 évesek, 50-59 évesek, illetve 60 év fölöttiek. Egyéniben csak 12 évnél idôsebbek indulhatnak. A váltót három futó alkotja, kortól és nemtôl függetlenül. Frissítôpontok: 3,2 km, 7 km, 10,2 km, 14 km, 17,2 km-nél, víz, asványvíz, banán, szöllôcukor. Díjak: Minden célba érkezô, egyéni és váltó, érmet és oklevelet kap. Díjazzák továbbá a korosztályok elsô három helyezettjét, illetve a verseny elsô három helyezett férfi és nôi versenyzôjét.
           Iratkozni és egyéb információkat a következô telefonszámokon lehet kapni: Csutak Tamás, 0267/ 311.846, vagy 0744/ 408.457. A Kovászna megyei Sport és Ifjúsági Iroda telefonszáma: 0267/351. 640. A Félmaraton szervezôje: sepsiszentgyörgyi Gáll Lajos Futókör.

Kosárlabda
Megyei bajnokság

           Az elmúlt hét végén a székelyudvarhelyi sportcsarnokban megyei szintű kosárlabda-bajnokságot rendeztek Székelyudvarhely, Csíkszereda és Gyergyószentmiklós csapatainak részvételével.
           Eredmények: öregfiúk: Székelyudvarhely - Gyergyószentmiklós 83-81, Gyergyószentmiklós - Csíkszereda 63-56, Székelyudvarhely - Csíkszereda 52-40.
           A rangsorban: Székelyudvarhely, 2. Gyergyószentmiklós, 3. Csíkszereda.
           35 év alattiak: Gyergyószentmiklós - Székelyudvarhely 66-52, Csíkszereda - Gyergyószentmiklós 69-66, Csíkszereda - Székelyudvarhely 83-60.
           A rangsorban: 1. Csíkszereda, 2. Gyergyószentmiklós, 3. Székelyudvarhely.

Jégkorong/ Külföld
Tihonov visszatért az orosz válogatott élére!

           A minden idôk legjobb edzôjének tartott 73 éves Viktor Tihonovot nyolcévnyi szünet után ismét kinevezték az orosz válogatott vezetôedzôjévé. Az 1930-ban született Tihonov játékos pályafutása idején a TSKA Moszkva, a Burevestnik Moszkva, a VVS és a Dinamo Moszkva csapatainak hátvédje volt. Edzôi pályafutását 1968-ban kezdte a Daugava (késôbb Dinamo) Riga csapatánál. 1976-ban a TSKA Moszkva csapatához került. A moszkvai együttessel 13 szovjet bajnoki címet nyert, ezenkívül 14 alkalommal hódította el az európai kontinens legrangosabb klubközi trófeáját, a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. Irányítása alatt a szovjet válogatott háromszor (1984, 1988, 1992) nyert olimpiai bajnokságot, egyszer - 1980-ban - olimpiai ezüstérmet szerzett. A világbajnokságokon a szovjet válogatott irányítása alatt nyolcszor (!) szerzett világbajnoki címet, ezenkívül 1987-ben ezüst, míg 1985-ben és 1991-ben bronzérmet nyert. 1981-ben Kanada Kupa-gyôzelemre vezette az egykori szovjet válogatottat.
           A legutóbbi, finnországi világbajnokságon az orosz válogatott a számukra szerénynek mondható 7. helyen fejezte be a küzdelemsorozatot.
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Horoszkóp
július 3 - 9.

           KOS (III.21-IV.20.)
           Kos hölgy ezen a héten nagyon bevágódhat a munkahelyén fônökénél, aki kellôképpen ki van Önre éhezve. Az biztos, hogy Ön az egyik legjobb munkaerô, ráadásul jól is néz ki, de azért vigyázzon a jóhírére!
           BIKA (IV.21-V.20)
           Érzékenysége maximálisan eluralkodhat, ha hagyja. Nem jellemzô Önnél gyakran ez a hangulat, máskor inkább racionálisan, ésszerűen gondolkodik és cselekszik. A munkájában csak részben talál örömet, úgy érzi valamit tanulni kéne.
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Nagyon szeret mások érzéseivel játszadozni mostanában. Pedig ha beenged egy harmadikat az életébe, számolnia kell a következményekkel! Lehet ügyes és okos egyszerre, de a sors elôbb vagy utóbb megelégeli kis játszmáit.
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           Tehetsége kibontakozására a lehetô legjobb idôszak a mostani. Amennyiben elfáradt, vegyen ki szabadságot és pihenjen egy kicsit, élvezze a nyári napsugár és a gyenge szellô cirógató hatását!
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           Lehet, elkerül régi iskolájából, környezetébôl, idôbe telik mire megszokja a megváltozott, új körülményeket. S ha eleinte össze is kell szednie minden bátorságát ahhoz, hogy beilleszkedjen, hála kedvességének, gyorsan túljut a kezdeti nehézségeken.
           SZŰZ (VIII.24-IX.23.)
           Rohanó élettempója és bokros teendôi áradatában mindennél nagyobb szüksége van a nyugodt alvásra, a zavartalan pihenésre és a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Csakis makkegészségesen maradhat talpon az események sodrásában.
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           Sok szerelmi kalandon megy keresztül, mire képes megállapodni valaki mellett. Alkalmazkodóképes, de legjobban biztonságos, megnyugtatóan szilárd hátteret nyújtó környezetben él szívesen. Ez a hét is nagy követelményeket támaszt Ön elé.
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           A népszerű Skorpió szülöttnek ismerôseivel, de saját magával kapcsolatos ösztönös megérzései meglepôen pontosnak bizonyulnak. Emiatt megijedhet, kicsit érzékenyebb a kelleténél, szinte mindent a szívére vesz. Szerelmi ügyeibe, ha lehet ne avasson be másokat.
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           Nem ártana, ha idônként tekintettel lenne környezete érzékenységére. Önfejűségén kívül hibája még, hogy önmagára, öltözködésére nagy figyelmet fordít, de ha elmegy kedvesével vásárolni, neki még egy pólót sem vesz. Inkább lebeszéli ôt, hogy nem is áll az olyan jól.
           BAK (XII.23-I.20.)
           Létszükséglete a cselekvési szabadság, hogy a saját akarata szerint intézhesse a dolgait. Ahányszor alávetettnek érzi magát, illetôleg túl sok megkötéssel, gáncsoskodással találkozik, boldogtalan. A már házas Bak családjában sok vita várható.
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           A rábeszélôképessége óriási, és kevés gondot okoz, hogy másokat meggyôzzön az igazáról, vagy elképzelése helyességérôl. Aránylag szeretik az emberek. Szíve mégis szomorú, mintha a szerelem istene most elpártolt volna Öntôl.
           HALAK (II. 20-III. 20.)
           A Halak szülötte ezen a héten imádni fogja a kihívásokat, boldogan veti bele magát a legelképesztôbb kalandokba is. Különösen, ha azok izgalmasnak ígérkeznek, illetve megragadják a képzeletét. Nem retten vissza a kockázatoktól.                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           Két részeg beszélget a kocsmában:
           - Te, hallottad, hogy a Józsi fia papnak ment?
           - Hogyan?
           - Hogy-hogy hogyan? Hát a traktorral.
           * * *
           Bemegy egy nyápic fickó a kocsmába, és megkérdi:
           - Bocsánat uraim, de nem a maguké az a pitbull kint az ajtó elôtt, a parkolóórához kötve?
           Egy kétméteres kopasz, dagadt, motorosruhát viselô fickó lassan megfordul, és felmordul:
           - De, az enyém! Nem tetszik talán valami?
           - Nos, uram, attól tartok, a helyzet az, hogy a kutyám megölte az Ön pitbullját.
           - Micsoda? Hát milyen kutyád van neked? - kérdi döbbenten a kolosszus.
           - Nekem? Egy négy hetes palotapincsi.
           - És el is higgyem, hogy az a zsebcirkáló megölte az én kutyámat? Mit csinált vele?
           - Megakadt a torkán...
           * * *
           A falusi kocsmába bemegy egy városi fickó. Leül iszogatni, majd amikor észreveszi a sarokban ülô csinos nôt, odamegy hozzá, és megkérdezi:
           - Hölgyem, lefeküdne velem 10 dollárért?
           A nô mellett ülô helybéli erre szó nélkül elôveszi a pisztolyát és lelövi a fickót.
           - Ó, köszönöm, hogy megvédte a becsületemet! - hálálkodik a nô.
           - Becsület? Ugyan már! Egyszerűen csak nem hagyhattam, hogy egy városi bunkó felverje az árakat!
           * * *
           A részeg felszáll a buszra, és ledobja magát egy székre egy öregasszony mellett. Az öregasszony végigméri, majd rosszallóan megszólal:
           - Fiam, te a legjobb úton haladsz a Pokolba!
           A részeg felugrik:
           - Affene, már megint rossz buszra szálltam?
           * * *
           Egy fehér fickó ellátogat a néger negyed egyik bárjába, a pólóján nagy betűkkel ez a felirat van: „Utálom a niggereket!”
           Az egész bár elhallgat és csak ôt nézi, a sarokból feláll egy 2 méteres 150 kilós néger, odalép hozzá:
           - Mi a franc van írva a pólódra?
           - Látod, ez az egyik dolog amit utálok a niggerekben hogy nem tudnak olvasni.
           - Mit mondtál?
           - A másik dolog amit utálok rajtatok, hogy süketek vagytok.
           A néger férfi igencsak feldühödött a srácra:
           - Gyere ki, de gyorsan!
           Ahogy kiléptek, a néger kirántott egy félméteres kést és támadóállásba állt. A srác:
           - És a harmadik dolog, amit utálok a niggereken, hogy kést visznek oda, ahol lôni fognak.
           * * *
           Egy szôke bemegy a könyvtárba, és kinéz magának egy könyvet. Hazaviszi és vacsora után elkezdi olvasni, ám 10 perc után elalszik rajta.
           Másnap visszaviszi a könyvtárba és mondja a könyvtárosnak:
           - Visszahoztam a könyvet, de be kell vallanom, ez volt életem legunalmasabb olvasmánya. A történetnek semmi értelmét nem találtam, emellett annyi szereplô volt benne, hogy nem is tudtam megjegyezni ôket!
           A könyvtáros hátraszól a kollégájának:
           - Figyelj csak, kiderült, ki vitte el a telefonkönyvünket!
           * * *
           Két agysebész beszélget:
           - Képzeld a múltkor műtöttem egy szôke nôt.
           - És?
           - Felnyitottam a fejét, és találtam egy madzagot.
           - És?
           - Elvágtam.
           - Mi történt?
           - Leesett a füle...
           * * *
           - Miért van csak 4 szôke nôs vicc a világon?
           - Mert a többi mind igaz.

                       Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2003

            Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
             sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                        a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!