50. (571.) szám, 2004. December 9-15
Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Megjelent a: GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2005.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság 2003-as évkönyvét.
           Ára: 5 euró
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@nextra.ro
           tel.: 004-0266-364.941
           Postai cím: 535500 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Romania
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
Gyalázat

           Olvasom a hírt… „a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) és egy magánszemély megtámadta a kettôs állampolgárságról és a kórházprivatizáciáról szóló népszavazás országos végeredményét megállapító határozatot a Legfelsôbb Bíróságon (LB). Az LB két bírói tanácsa külön-külön vizsgálta meg a két beadványt, de egybehangzó határozatot hozott. A bírák úgy találták, hogy a végeredmény nincs megnyugtatóan tisztázva. A kifogásban megjelölt bizonyítékok ugyanis arra utalnak, hogy több szavazókörzetben esetleg felcserélték a népszavazáson feltett kérdésekre adott igen és nem válaszokat, s egyéb eltérések is lehetnek.
           A Legfelsôbb Bíróság (LB) kedden, december 14-én megsemmisítette az Országos Választási Bizottságnak (OVB) a december 5-ei népszavazás eredményét megállapító határozatát, és 1.139 szavazókörben elrendelte a szavazóköri jegyzôkönyvek ellenôrzését és az újbóli eredmény megállapítását.” … és elgondolkodom. Milyen sötét erôk működnek, milyen ártó szellemek kísértenek most Magyarországon? Akár a sötét középkorban: ármány, összeesküvés, árulás. Ha kiderül a tényleges csalás ténye is, akkor joggal feltehetô a kérdés: ki vezeti Árpád apánk utódait? Az Antikrisztus? Milyen démoni elmék uszítanak egymás ellen, magyart magyar ellen? Tűzzel-vassal, felbujtással, hazug propagandával, és úgy látszik, ha kell csalással is, de mindenképp megtagadni azokat, akik a történelem igazságtalan tollvonása következtében akaratlanul az anyaországon(?) kívül rekedtek. Ez a cél. És a cél szentesíti az eszközt. Hogy lehet ilyen mélyre süllyedni a nemzetmegtagadás fertôjében? Hiszen „..hol lenne ma Magyarország, ha a török hódoltság 150 éve alatt a felvidéki és az erdélyi politikai elit csupán alamizsnát küldözgetett volna az akkori „határon túli magyaroknak”, például Buda, Pest és az Alföld magyar lakosságának? Az akkori anyaországok, a Királyság és Erdély magyarjai azonban – politikai és gazdasági ellentéteik dacára is – generációkon át megôrizték az összetartozás gondolatát („három ország, egy haza”), és végül hatalmas áldozatok árán megmentették a magyarságot a jövô számára” – nyilatkozzák állásfoglalásukban a történészek.
           Úgy rémlik, hogy – mint annyiszor a történelem folyamán – nekünk most sem marad más, mint önmagunkban erôsödni. Keményen kitartani, dacosan állni a sarat. És büszkén hordani a valódi magyarságtól dagadó mellkasunkon a Csaba királyfi ösvényérôl lehullott határontúli magyarok csillagát.
           Ide döfj testvér, a szívembe, de jó mélyre nyomd a pengét, hogy süssön át rajtam az áldott napsugár. Hátha meggyógyítja elhályogosodott szemedet, és elrebegsz egy bocsánatkérô Miatyánkot a nemzet oltára elôtt. Szúrj le kegyetlen hidegvérrel, de ne gyalázz meg, mert annál alávalóbb nincs kerek e világon.
Ábrahám Imre

Hivatali hírek

           * Megfellebbezte a prefektúra azt a tanácshatározatot, amelyben a autonómia kiírásáról döntött a gyergyói testület. A prefektus levelében alkotmányellenességre hivatkozik, és kéri, vonja vissza a tanács határozatát – mondta Pap József polgármester a keddi sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is, a december 16-i tanácsülésen felolvassa a levelet a tanácsnak, majd az döntsön.
           * Költségvetés-kiigazítást kapott a város, 2 milliárd 574 millió lejt a szociális segélyekre. Tanácsdöntésre van szükség ahhoz, hogy karácsony elôtt kézhez kapják a szociális segélyre jogosultak. Mint megtudtuk, 2–3 havi segélyt kapnak így egyszerre a rászorulók, de valószínűleg elôbb alá kell írják, hogy ledolgozzák január-februárban a törvény által szabályozott munkaidôt.
           * A városrendészeti osztály felhívást intéz az épületek tulajdonosaihoz: Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közigazgatási külterületen és belterületen engedély nélkül épített épületek tulajdonosainak tudomására hozza, hogy a törvényes keretek megszerzésének megindítása érdekében jelentkezzenek a hivatal városrendezési osztályán. Ezt egy ellenôrzési művelet fogja követni.
           * Kontesveller József alpolgármester tájékoztatott arról, hogy 277 millió lejbe került az idei városi ünnepség, amelybôl 181 millió lej adományokból, támogatásokból gyűlt össze. Tételesen elmondta, mi, mennyibe került: tűzijáték, zene, hangosítás, fények – 139 millió lej; a 800 adag egytálétel 15 millió lej; az óvodások, kisiskolások Mikulás-csomagjai, összesen 1260 csomag – 55 millió lej, reklámanyagok 15 millió lej, testvérvárosi küldöttség szállásolása, étkeztetése – 53 millió lej.
K-T. Gy.

Szalagot vágnak az új poliklinikán

           Aki télen felkereste ügyes-bajos dolgával a poliklinikát, tudja, nem szívderítô az ücsörgés a hidegben. Nemsokára ennek vége lesz, mert csinosítják az új, Gyilkostó úti épületet, a tizenéve elkezdett, de még pirosban lévô nagykórház elôtt. Napok óta le van zárva a Gyilkostó út egy része, mert készül az új poliklinika, ássák a szennyvízvezetékeknek az árkokat, csempézik a lépcsôt, az emeleten szorgos kezek pucolják az ablakokat. Az Exbeton cégtôl Gál Vilmos építészmester elmondta, csütörtökre, befejezik a szennyvízcsatornázást, amikoris elvágják a szalagot. A fűtés is be van vezetve az épületbe. Csütörtökön tehát, délután kettôkor átadják az új poliklinikát. Hogy mikortól rendelnek ott az orvosok, nem tudni, egyelôre az átadást költözés követi. Ezentúl a követelményeknek megfelelô körülmények között várhatnak sorukra a betegek.
K-T. Gy.

Karácsonyfát árusítanak az új székhelyen

           Szombattól angyalkodhatnak a felnôttek, ugyanis karácsonyfát fognak árusítani a Gyergyószentmiklósi Közbirtokosságnál, a Petôfi tér 8. szám alatt. Ez az új székhelye, mióta elköltözött Szabdság-téri székhelyérôl a közbirtokosság. Bukarestbôl hozott, 26 000 lejes védjeggyel ellátnak minden egyes fenyôt, és persze le is kell bélyegezni – tudtuk meg az irodából. Összesen 600 védjegyet rendeltek meg, van választék a 120 cm-estôl 2,5 méter magas fáig, az ára pedig hozzávetôleg 180 000 és 250 000 lej között mozog. Gyergyószentmiklóson kizárólag itt árusítanak majd karácsonyfát.
K-T Gy.

Még mindig nincs igazgató

           Amióta Borzási Mária távozott a Gyergyószentmiklósi Művelôdési Központ élérôl, úgymond „fejetlen” az intézmény. Bár egy ideiglenesen kinevezett személy igazgatja a ház sorsát, jó lenne már, ha kézbe venné az ügyeket az új igazgató, igazgatók.
           A ma tartott versenyvizsga sem hozott megoldást, bár hatan jelentkeztek a két állásra. A vizsgáztató bizottság figyelmét ugyanis felhívta a jelenlévô Romfeld Mária Magdolna, a prefektúra fôtitkárnôje, hogy a versenyvizsga kiírása nem volt teljes, formai hiányosságokra hivatkozott, jelezve, ha döntést hoz a bizottság az megtámadható lesz.
           A teljes törvényesség betartására hajlott a vizsgabizottság többi tagja is (Kontesveller József alpolgármester, Karda Emese a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatónôje valamint dr. Weil Gyula és Vincze János tanácsosok), s így a vizsga idôpontját december 29-re halasztották. Az említett határidôig még újabb személyek jelentkezését is várják, a részvételi feltételekrôl a hivatalban kifüggesztett tájékoztatóban olvashatnak az érdeklôdôk.
B. K.

Ha baj van, akkor 112

           December 8-tól immár, Hargita megyében is aktív a 112-es segélyhívó, tehát a megyét bevonták az Egységes Országos Segélyhívó Rendszerbe. Így gyorsabb a segélykérések továbbítása a rendôrség, a tűzoltóság vagy a mentôszolgálat felé. Ha valaki bajba jut és hívja a 112-est, akkor a diszpécser elôtti számítógépen megjelenik a hívó neve, lakcíme, telefonszáma, az adatok ellenôrzését követôen pedig továbbítják a kérést ahhoz az egységhez, amelynek közbelépésére szükség van. Így a telefonbetyárok hívásait is kiküszöbölhetik. Jó hír, hogy a csíkszeredai központban a diszpécserek tudnak románul, magyarul, illetve idegen nyelveken.
           A 112-es szám egyaránt hívható vezetékes és mobiltelefonról, a tervek szerint 2005. január 5-ig az ország összes megyéjét rákapcsolják a rendszerre, hat hónapig pedig párhuzamosan működnek a korábbi sürgôsségi számok: a 961-es, vagyis a mentôszolgálat, a 981-es, a tűzoltóság, valamint a 955-ös, a rendôrség. Tervek között van az is, hogy majd a csendôrséget, a terroristaelhárító alakulatot és a polgári védelmet is bevonják a hálózatba.
K-T. Gy.

Drága erdélyi testvéreink!

           Magyarországi magyarként minden lehetséges eszközt megragadok arra, hogy tolmácsoljam egymillió honfitársam szavát nektek, mert borzasztó híreket kapunk Erdélybôl és a többi, Trianonban elcsatolt országrészbôl! Úgy hallottam, a legmagyarabb városban, Székelyudvarhelyen magyar zászlót is égettek, és hogy Erdélyben számos helyen kiírták már vendéglátósok az ajtajukra, hogy magyar állampolgárt nem szolgálnak ki.
           Ne tegyétek ezt velünk, nagyon kérlek benneteket, ne tegyétek ezt! Ne tegyétek ezt azokkal, akik elmentek december 5-én, és igent mondtak rátok. Ne tegyétek ezt azokkal, akik azóta a szomorú vasárnap óta aludni is alig bírnak, kétségbeesetten figyelik a híreket, és ökölbe szorul a kezük, hogy ezt tette veletek a napi politika! Ne tegyétek ezt azokkal, akik minden évben elmennek hozzátok, akiknek mindennél többet ér egy baráti kézszorítás, amit tôletek kap, egy kedves mosoly az arcotokon, az a melegség, amit érzünk, ha közöttetek lehetünk!
           Ne tegyétek ezt egymillió magyarországi magyarral! Lássátok be, hogy ennyien vagyunk jelenleg, akik éreznek, gondolkodnak, hisznek és remélnek. Ennyien vagyunk, mert a többiek nem tudták, mit cselekszenek. Akik nemmel szavaztak, nem tudták, mit tesznek: többségük azt hiszi, ti románok (!!!!) vagytok, és hogy azért akartok állampolgárságot, hogy áttelepülhessetek. Ezt hiszik, mert a jelenlegi kormány ezt hiteti el velük. És nem is nehéz elhitetni, mert fél évszázadig nem volt szabad rólatok beszélni sem, az agymosásnak köszönhetôen legalább két generáció fejébôl és szívébôl kimostak benneteket. Ti nem ismeritek ezt, hiszen kisebbségben élve nálatok a nemzeti öntudat érzése természetes, magától értetôdô. Magyarországon erre meg kell tanítani újra az embereket. Akiket csak az anyagi javak és a felszínes napi örömök érdekelnek. Ezt tette velük fél évszázadnyi kommunizmusnak nevezett sötétség. És a fiatalok nagy része is így gondolkodik, hiszen ezt hallja otthon az agymosott szülôktôl. ôk azok, akik elmentek nemet mondani a „románokra” meg a „szlovákokra”, „ukránokra”.
           De vagyunk egymillióan. MÁR vagyunk egymillióan a rendszerváltás óta.
           És egyre növekszik a számuk azoknak, akik újra megtanítják a hitet és a reményt azoknak, akiknek a szíve még üres. Adjatok nekünk esélyt, és ne köpjetek vissza tudatosan minket, nagyon kérünk benneteket! Idô kell még, hogy minden magyarországi magyar felfogja, mi volt Trianon, elmenjen hozzátok, s érezze, amit egymillióan már olyan sokszor éreztünk, amikor találkoztunk veletek! És akkor újra egyesül a nemzet.
           Ne ránk haragudjatok, és ne azokra, akik tudatlanságuk miatt megvezethetôk voltak.
           Arra a néhány gazemberre haragudjatok, akik megvezették ôket önös politikai érdekeik miatt. Akik tényleg tudatosan mondtak rátok nemet.
           Akik tényleg leköptek benneteket.
           Ne feledjétek, ôk csak néhány tucatnyian vannak! Ezt soha ne feledjétek!
Üdvözöl benneteket: Dévényi Tamás, Szegedrôl

Szégyen

           11 évvel ezelôtt, épp Szent Miklós napján született meg bennem a gondolat: mi – mint V. kerületi polgárok – tegyünk valami kézzel foghatót, s nyújtsunk kezet elszakított testvéreink felé. Azok felé, akik az elmúlt 7–8 évtizedben számtalan példával bizonyították, hogy magyarságuk, nemzeti öntudatuk példát ad a Trianon utáni maradékországnak is. 1994. márciusában Gyergyószentmiklóson önkormányzati képviselôként aláírtam az elsô Kárpát-medencei testvérvárosi szerzôdés példányait, mely kapcsolat eredményeként több ízben sikerült törleszteni az elszakított nemzetrészeinkkel szembeni adósságunkból. Azóta Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken és az agyon sanyargatott Délvidéken is születtek további hasonló szerzôdések.
           Ezek szellemében élt bennem a remény, hogy legyen bármilyen nemzetellenes, naponta írott törvényeket és Alkotmánybírósági határozatokat is megsértô kormányunk, kormányfônk (lásd pl. kampánytevékenység!), kerületünk lakói majd bizonyságot tesznek a normális cselekvéssel, s legalább a népszavazáson bebizonyítják, hogy nem szolgalelkű pártkatonák, hanem egy nemzeti érdek eléréséért cselekedni kész, önálló értelemmel bíró magyarok.
           Nem így történt.
           A kerületi közéletben évtizedek óta résztvevôként persze, nem voltak illúzióim a lakosság összetételérôl, a levitézlett munkásôrök, besúgók és hasonló, az akkori megszállók érdekeit szolgáló/kiszolgáló „internacionalista” emberek, s azok butítói számát illetôen – mégis úgy gondoltam, hogy a totális diktatúra öt évtizede elmúltával felszínre törhet az 1945-ig már a családban (s az iskolákban) is kiindulási alapként adott (nevelt) nemzeti öntudat, érzés, melyet nem nyomhat el semmilyen vélt, egyéni anyagi érdek, kicsinyes széthúzás, s pláne nem egy szimpla pártérdek.
           Ma, 2004. december 6-án szégyenteljes „ajándékkal” lepte meg Budapest V. kerülete Kárpát-medencei testvérvárosait: a felénk nyújtott, segítséget kérô testvéri kezet megharapta, elmarta. Ahogy Tôkés László püspök úr fogalmazta: amíg Magyarország népe a zsebében kotorászik, addig a szíve megüresedik a határon túli magyarok iránt.
           Magam több mint húsz éve járok Erdélybe, rengeteg különféle saját és közösségi adományt, értéket juttattam ki már akkor is, amikor még a Ceauşescu-rezsim határôrei hajtogatták szét a kerékpáros turisták hálózsákjait is, és akkor is, amikor lôttek a ’89-es karácsony idején. Mégis most szégyellem magam az erdélyiek, a felvidékiek, a kárpátaljaiak és délvidéki véreink elôtt is – lám, ide jutottunk az elmúlt 60 év folyamatos agymosása, nemzeti értékeink pusztítása, tudatunk rombolása és az oktatáson, gagyitévéken, bulvárszennyen keresztül megvalósuló lélekmérgezés útján – ennél már valóban nincs lejjebb…
           Egy tisztességes országban ilyen kérdésrôl nincs népszavazás – minden nemzeti kormány tudja, mi a kötelessége. Még a szomszédos „országocskák” kormánya is mind tudta – mit kell döntenie. Amit az itteni tett, azért Izraelben már bizonyosan lelôtték volna, de a demokratikus országok 99 százalékában is biztos és azonnali bukáshoz vezetne hasonló tett. Itt viszont…
           A tegnapi gyalázatos eredményben persze visszaköszön az 1990 óta elkövetett sok egyéb nemzetellenes cselekedet is. A beígért, de elmaradt nagytakarítástól, az 1991-es június 4-ei (gyásznapi) országházi kivonulástól, a képmutató kijelentések utáni alapszerzôdésekben eladott magyaroktól, a sosevolt országocskát elsôként elismerô politikától kezdve az ország kiárusításán, a nemzeti oldal pártjait felmor-zsoló hataloméhségen át, a magyargyűlölô, írogató percemberek Kossuth-díjjal jutalmazásán át a Magyarok Világszövetségét kicsinyes, személyi sérelmek okán ellehetetlenítô arroganciáig vagy a végveszélyben is kísérletezô: tulipánt a szegfűvel keresztezô vörös Ibolyáig ez mind-mind egy szög volt abba a koporsóba, amibe ezúttal a maradékország népe zárta a határon túliakat.
           Advent van.
           Kerületünk az idei adventben már ott tart, hogy egy tisztességes szervezetnek jogi kiskaput kellett keresnie, egy, a maga egyszerűségében is gyönyörűen kifejezô fakereszt felállításához. Mert az adventi kereszt felállítását ellenzi az V. kerületi önkormányzat. Mást nem. Ami talmi mód csillog, azt lehet, de egy egyszerű fakereszt, az sok képviselôt zavar. A szemét, a kosz, a falfirkák, a kutyapiszok – az nem, de a kereszt az igen...
           Advent van a Hargitán is. Szóljon hát végezetül a gyimesbükki Deáky András. Az ô gondolatai után úgyis márcsak a lelkiismereti töprengés maradhat.
           „Nehéz szavakba önteni mindazt, amit most érzünk mi, Magyarország határain túl élô magyarok. Hát mégsem került az Anyaországban elég magyar nemzetben gondolko-dó magyar?! Hát tényleg beteg Magyarország? Hát tényleg a vakok, eltévelyedettek, tudatlanok és félrevezetettek országa lenne? Ez nem lehet igaz! Ez nem így igaz!
           Hiábavaló lett volna hát minden fáradozásunk, hiába próbáltuk fellobbantani a kölcsönös szeretet lángját?
           Fáj, nagyon fáj, ami történt, de nem haragszunk Rátok. Mi ezután is magyarok maradunk, továbbra is a magyar nemzet részének tekintjük magunkat, még akkor is, ha nincs errôl hivatalos papírunk. Gyertek ezután is jó lelkiismerettel Erdélybe és hozzátok magatokkal a hitetleneket is a Hargita köszöntésére és a Gyimesek hódolatára, hogy személyesen tapasztalják meg az erdélyi emberek világát, vendégszeretetét. Szeretettel várunk Mindnyájatokat, mert továbbra is szilárdan hisszük, hogy éljünk mi, magyarok bárhol a világon, együvé tartozunk! Gyertek hát, de hagyjátok otthon azokat, akik tudatosan tették nevetségessé és megvetés tárgyává – nem a magyar nemzetet –, hanem önmagukat!
Szalóky Attila Gyergyószentmiklós Budapest V. kerületi díszpolgára

MPSZ-hírek

           Az elnökválasztásról
           A Magyar Polgári Szövetség Gyergyói Szervezete üdvözli az ország újonnan megválasztott elnökét, s úgy értékeli, hogy sikerét annak köszönheti, hogy honfitársaink a változásra szavaztak. Erôt és kitartást kívánunk neki ahhoz, hogy választási ígéreteit valóra tudja váltani. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy minél hamarabb jöjjön létre egy találkozó az új államelnök és a Magyar Polgári Szövetség elnöksége között, hogy alkalmunk legyen tájékoztatni az elnök urat a romániai magyar közösséget foglalkoztató legégetôbb problémákról, s kiemelten az autonómia-igényünkrôl.
           Ismét a magyarországi népszavazásról
           A Magyar Polgári Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete úgy értékeli, hogy a december ötödikei népszavazás áldatlan következményei kiküszöbölésének egyik leghatékonyabb eszköze a magyarországi testvérvárosokkal eddig kialakított kapcsolat még szorosabbra fűzése. Éppen ezért bátorítunk minden olyan kezdeményezést, ami ebbe az irányba mutat, illetve ami hozzájárul ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok minél közelebb hozzák ne csak a testvér-települések intézményeit, hanem azok minden lakóját is.
           Ilyen értelemben kezdeményezzük azt, hogy minél több testvérvárosi gyermek tölthessen pár napot városunkban, megismerve az itteni valóságot. Felhívjuk azon polgártársaink figyelmét, akik családjuk körében fogadni tudnak ilyen gyermekeket (akár már most, a téli vakációban is, de elsôsorban a jövô nyáron), hogy jelezzék ezt a Magyar Polgári Szövetség székházában, hogy nyilvántartásba tudjuk venni ôket, s meg tudjuk szervezni ezt az akciót.
           Az autonómia-népszavazásról
           A Magyar Polgári Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete örömmel vette tudomásul, hogy a helyi önkormányzat képviselôtestülete végül csak kiírta a helyi autonómia-népszavazást. Megítélésünk szerint a többségben RMDSZ-képviselôkbôl álló testület ezáltal arról tett tanúbizonyságot, hogy a gyakorlatban is vállalja a székelyföldi autonómia-törekvések támogatását. Kérjük ugyanakkor ôket, hogy döntésük mellett tartsanak ki, ne engedjenek a prefektúra felszólításának, és ne vonják vissza a határozatot!
           Miután a népszavazás idôpontja rögzítve van, most azon kell legyünk, hogy az minél sikeresebb legyen. Ezért a Polgári Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete felajánlja az önkormányzatnak, hogy tagjai ingyenesen vállalnak szavazókörzeti tagi munkát, annak érdekében, hogy minél kisebb költséggel lehessen a népszavazást megejteni. Ugyanakkor felhívjuk mindenki figyelmét, beleértve a városi RMDSZ-t, illetve civil szervezeteket, hogy kezdjünk összehangolt kampányba a népszavazás sikere érdekében. Azon szervezetek képviselôit, akik ebben részt szeretnének venni, várjuk csütörtökön, december 16-án, délután öt órakor a Magyar Polgári Szövetség székházában, egy megbeszélésre.

Dán-rendszeres gondok

           Még mindig nem zökkenômentes a Forradalom negyedben a fűtés. Fôként a negyedik emeleten lakók panaszkodnak. Mi is megtapasztalhattuk: délelôtt a fűtôtest felsô fele langyos, az alsó pedig hideg. Csökken a rendszerben a nyomás, gyakran kell utántölteni a rendszert a lépcsôházakban. Attól is félnek, ha valami meghibásodik, a lakók fizetnek a kárért, hiszen ôket kérték, megtanították a műveletre. Igaz, hogy néhány lakásban régi vezetékek vannak, de ahol újbatették a csövezetet, ott is csökken a nyomás. Ráadásul egyik lépcsôházban a szerkezetek, mérôműszerek, csapok alatt két szálon lóg a biztosíték, tehát életveszélyes hozzámatatni. Viszont a nyomás növeléséhez után kell tölteni a rendszert. Arról is panaszkodtak azon lépcsôházakban, ahol nincs pince, hogy a csövek szigetelése sem megfelelô. Elmondták, a közüzemek élenjárói mindig udvariasan meghallgatják a problémákat, viszont, akik kijárnak a meghibásodásokat javítani, félvállról csak azt mondják, azért csökken a nyomás, mert valakik kiengedik a fűtôtestekbôl a vizet. Érdekes, mondják a panaszosok, éjjel is lecsökken a nyomás, pedig éjszaka nem szoktak mosogatni, fürödni az emberek.
           A Salamon Ernô Gimnáziumban az új hideg vizes csô eltört, a víz ráfolyt a pumpára, és a pumpa kiégett. Ráadásul a bentlakásban is elromlott a pumpa, úgyhogy saját kazánnal kell megoldják a fűtést, ameddig tart a tüzelôanyagból. Hogy tovább mi lesz, nem tudni, mondta Lakatos Mihály igazgató. – De, hogy mibôl fizetjük ki a 4000 eurós pumpákat, csak a Jóisten tudja.
           Somodi Zoltán, a közüzemek technikai igazgatója elmondta:
           – A belsô rendszer a lakóké, ha nem légtelenítenének folyton, és nem engednék el a vizet, nem kellene utántölteni a rendszert. Még van olyan lakás, ahol a csapon folyik a fűtôtestbôl a víz. Májusban ajánlottuk, automata légtelenítô kellene, amelyen csak a levegô távozik, víz nem. A hálózat több mint 35 éves, a csövek le vannak rakódva, el vannak dugulva. Ahol kicserélték a csöveket, ott van fűtés. A D1, D2-lépcsôházakban például tervezési vagy kivitelezési hiba van, a vezetékek átmérôje nem megfelelô, törjük a fejünket azon, hogy legyen fűtés télire. Tudunk arról is, hogy életveszélyesek a biztosítékok. Néhány lépcsôházban már kicseréltük automatákra, megkezdtük a szűrôk takarítását is. Gyengék a csapok, nem bírják a nyomást. A Salamon Ernô Líceumban kiégett a pumpa, hogy ki vesz újat, mikor lesz pumpa, nem tudni.
           Nemrégiben terjedelmesebben írtunk a dán-rendszer vacakolásáról, s úgy tűnik, folytatásokban lehetne közölni a gondokat, meghibásodásokat, amiknek sajnos az a következménye, hogy fáznak az intézményekben, lakásaikban az emberek.
K-T. Gy.

130 éves a helyi szakoktatás

           Pénteken délben a Gépgyártóipari Iskolaközpontban emlékeztek a 130 éves gyergyószentmiklósi szakoktatásra. Múlt és jelen az iskola életében címmel rövid képösszeállítást mutattak be. Ezt követôen Részeg Ildikó, az iskola ez évtôl kinevezett, fiatal igazgatónôje köszöntötte a meghívottakat, egykori tanárokat, mestereket és diákokat.
           – Az iskola volt tanítványai nem csak kitünô mesterséget, hanem kiváló emberséget is tanultak, s így érvényesülni tudtak az életben, közülük többen városunkat építô, szépítô, gazdagító elismert polgárokká emelkedtek. Büszkék vagyunk rájuk. Köszönet midezért az oktatóknak, nevelôknek, akik hivatásuknak tekintették átadni az ifjaknak szaktudásuk, emberségük legjavát. Köszönet az iskola volt tanítványainak, akik becsületes, jól felkészült szakmunkásokként indulva építették fel életüket, és váltak iskolánk büszkeségévé. Köszönet a nagytiszteletű Fogarassy Mihály püspök úrnak, aki megálmodta és felépítette Isten segedelmével ezt az épületet, ahol az 1950-es évektôl kezdôdôen felvirágozhatott a gyergyószentmiklósi szakmai oktatás. (…) A mellettünk álló templom figyelmeztet a múltra és a jövôre. Fogarassy Mihály püspök úr jól imádkozott iskolájáért, róla veszünk példát mi magunk is. Nem hagyjuk a templomot, a templomot s az iskolát. Az elmúlt 130 év tanulsága arra int, hogy következhetnek zordabbnál zordabb idôk, jöhetnek felelôtlen kormányok és intézkedések, de jól képzett szakmunkásra, emberségbôl jól vizsgázott fiatalokra mindig szükség lesz. Az iskola áll a templom mellett, mert élet csak akkor létezik, ha fiatalokat nevelünk, s ha imádkozni tudunk a megmaradásunkért. (…) A jelen sok-sok feladatát, gondját, baját meg kell oldanom, meg kell oldanunk, mert kötelez a múlt. Napról napra ismertem meg munkatársaimat, kollégáimat, és gyôzôdtem meg, hogy velük lehet, tudok jövôt építeni. Ezért merem most határozottan kijelenteni, hogy nem hagyom a templomot, a templomot s az iskolát.
           Az ünnepségen felszólalt Pap József polgármester, az iskola egykori diákja, majd Kémenes László nyugalmazott tanár üzenetét tolmácsolta György András tanár. Ádám Vencel egykori iskolaigazgató mesélt az 1954-ben megjelent törvényrôl, mely megszüntetni kívánta az iskola működését, és melyet sikerült visszavonatni. Varga Béla mester, volt iskolaigazgató beszélt az iskolában töltött harminc évrôl, arról, hogyan épült a bentlakás, a konyha és a ma Fogarassy Mihály püspök nevét viselô általános iskola.
           – Ha Erdély-szerte bárhol megfordulok, és villamos szakmáról esik szó, egészen biztos, hogy régi jó ismerôseimrôl, kedves tanítványaimról hallok. A legnagyobb örömöm és büszkeségem az, hogy a jó szakemberekrôl kiderül, tanítványaim, tanítványaink voltak. Ilyenkor úgy érzem, az itt eltöltöltött harminc év nem volt hiába. Ez bebizonyosodott, a szaktudás mellé emberséget, atyai intelmeket is csatoltunk. Biztos vagyok abban, hogy szakember csak jól nevelt emberbôl válhat. Azt tanácsolom a fiatal oktatómester-nemzedéknek, hogy ne csak szakmát, hanem emberséget is tanítsanak, s biztosan elmondhatják majd nyugalomba vonulásuk után, hogy munkájuknak értelme volt. Kívánom az iskolának, hogy a valamikori hírnevét megôrizze, továbbvíve neveljen minél több kitűnô szakembert a gyergyói közösségnek.
           Blénessy Csaba tanár kiemelte beszédében, hogy az elmúlt években a szakoktatás közelebb állt a termeléshez. Fejér Angela egykori diák, ma az iskola tanára, büszkén beszélt arról, hogy ebben az iskolában járhatott, és visszatérhetett a második otthonába „mert az iskola mindig a második otthon” mondotta. Szilágyi Ferenc az iskola volt tanárainak nevében szólt, elmondta, a legragaszkodóbb gyermekekkel ebben az iskolában találkozott, és ajándékot adott át az iskola igazgatónôjének.
           Az iskola bejáratánál Fogarassy Mihály iskolaépítô püspök tiszteletére elhelyezett emléktáblát koszorúzták, majd Hajdó István fôesperes megáldotta, és elmondta az iskola elôtt felállított Fogarassy Mihály szobor elhelyezésének történetét, melyet az öntödében, a forradalom utáni napokban egyetlen éjszaka alatt öntöttek meg.
           Ünnepelt a Gépgyártóipari Iskolaközpont, megemlékeztek arról, hogy 130 éves a gyergyószentmiklósi szakoktatás és emléktábla leleplezésével tisztelegtek Fogarassy Mihály iskolaépítô püspök emlékének.
           – Mondjátok el a mi fiainknak, mondjátok el a mi népünknek, úgy éljenek itt bent, hogy mikor ezen az óriás kapun kilépnek, mindegy, hogy kislány, vagy fiú, Fogarassy Mihályt szeretnénk látni, hogy az ô otthonából megsokszorozva indulnak meghódítani a jövôt, s megmenteni azt a szülôföldet, mely úgy néz ki, nem kell másoknak, de nekünk nagyon kell megmenteni Erdélyt – mondta zárszóként Hajdó István fôesperes.
B. T. I.

Figura-sarok
Egy szebb karácsonyért

           A Figura Stúdió Színház a Fun-fm rádióval közös jótékonysági akció keretén belül december 20-án este 7 órától játssza a Csehov műve nyomán készült nagysikerű Lakodalom című elôadást. Az elôadás bevételét a gyergyószentmiklósi Ápoló és Gondozó Központ megsegítésére ajánlják fel a szervezôk.
           Egy távoli, szibériai állomás restije a színhelye a Lakodalom című elôadásnak. Ebben a rideg, minden emberi melegséget nélkülözô környezetben vonulnak fel a csehovi egyfelvonásos szereplôi. Az ürügy: egy esküvô, ez lesz a próbaköve a vasútállomás vendéglôjében felvonuló szereplôk viszonyainak. Másfélórás tömény szórakozást ígér az elôadás, olyan játékot, melynek szépsége és nehézsége egyaránt abban áll, hogy a színházi pillanatot tizenkét színész egyidejű jelenléte, és együttes játéka teremti meg.
           „Nem a beszélt nyelv, hanem a közös színházi nyelv kialakítása a lényeg – vallja Florin Vidamski, az elôadás rendezôje. Miután ez megtörténik, a munka zavartalan. A gyergyói társulat fiatal, tehetséges, felkészült, fogékony és kész megbirkózni minden kihívással. Rendezôként, a munka során az a különleges szemszög adatott meg, a nyelvi eltérés mellett, hogy az elôadás lényegére figyelhessek: a történetre, annak atmoszférájára, arra, ami az elôadásban a szövegen túl rejtôzik.”

Eszterünk
Voltam disznótorban

           Voltam disznótoron dédimamánál. Mekkora sürgés- forgás volt, azt el sem tudom mondani. Darálókkal, töltôvel, fűszerekkel dolgoztak, nagyon érdekes volt. Persze nem is tudtam aludni azon a délutánon. Kezembe került egy régi borsdaráló is, kedvemért kiborították belôle a szegfűszeget, s én szorgalmasan hajtottam. Természetesen aznap húst ettem, párolt húst, majd utána darázsfészket és kompótot. Csupa finomság! Tudom, hogy csinál a lovacska, mármint, hogy megy, azt is mutatom, hogy vezet apu, kavarom a levegôt a kezemmel, mintha kormányoznék és burrogok hozzá. A repülô utánzása a legtökéletesebb: kitárom a karjaim. Angolul is tudok már énekelni, sôt kórusban. Keresztmama gyermekeivel szoktuk dalolni a Twinkal, twinkal little start, s közben eljátszuk az éneket. Szóval, ha hármasban vagyunk, akárhány szólam is ki szokott alakulni. Szeretem a zenét, ez már biztos. Lóri pap bácsi CD-je a kedvencem. Újabban az össze-viszsza dallamok helyett azt dúdolom lefekvéskor, hogy: Jól vigyázz kicsi láb, hova lépsz. S ezt addig-addig dúdolgatom, míg álomba szenderülök.

Szavaztunk

           Az. Hogy oda ne rohanjak! A „Mindent egy kártyára!” elve csak végsô kétségbeeséskor OK, vagy ha valami elhomályosítja az éleslátásunkat. Az elsô változat? Még ha az anyaország mostohán bánt is velünk? Á! A második? Na, itt nehéz tisztán látni. De az elsô gondolattársítás azt az esetet ugrasztja be, amikor valaki nem bízik már az egyre gyatruló hazai pénznemben, dollárra váltja minden keservesen megtakarított garasát, és aztán keményen esni kezd annak az árfolyama.
           Elsiettük. A váltást. Ám a szervezésben aztán kényelmesebbek voltunk Mátyás lustáinál. A jelenlétnél még inkább. Egy példa: ötórakor egy húszcsaládos tömbház névsorán az enyém volt a negyedik aláírás. És különben is, a szavazóteremben csak úgy visszhangzott a lépés.
           Nem elég, hogy a korábbi alkalommal, nagy „bölcsen” kicsúszott a kezünkbôl Székelyvásárhely, mert szinte ismeretlen jelöltünknek semmi esélye nem volt a nagyképű „hazai” vitézzel szemben, pedig a Pro Európa Liga vezetônôje a mi támogatásunkkal biztosra mehetett volna, míg a háromszínűre festett hajdani fôvárosban meg kellett buknia, mint marosparti sorstársának, most újra elvétettük a partot. De hát hogy is jelölhettünk volna többségit, még ha közkedvelt, józanul gondolkodó, nyelvünket szívesen beszélô is! Hát úgy, kérem alázattal, hogy a jó sakkozó elôre ki tud számítani egynéhány lépést. Másként ne üljön le a tábla elé! De nem. Piszék vagyunk, mégse látunk az orrunk végéig.
           Most is. Hamar-hamar puszipajtásokká fogadtuk régi, sok gondot okozó kényszertársunkat, szinte elzárva a visszakozás útját. És ráadásul nem lépünk föl egységesen, mint szoktunk. Mert nem tudunk olvasni. A szemekben. A mókás-gúnyos arcokon. A sorok hézagairól ne is beszéljünk! Az egész központi napilap tele volt, miért kell így és miért nem úgy. De hogy a másik fél valami merészet próbál, hogy még a legelvetemültebb acsargók jóindulatát vagy legalább dacos kiállását is megnyerje, de közben a szövetség jelentôs, értelmes képviselônôje egyik megyénkben igenis számunkra biztató kijelentéseket tesz, azt elengedjük a fülünk mellett. Hogy a mi engesztelhetetlen „jóakaróinkkal” fog majd szövetségre lépni, ahol ugye nekünk semmi keresnivalónk! Hát ha valaki még mindig lehetségesnek tartja ezt az ökörséget, a híres-neves Nyugat felé meneteltünkben, az jobb, ha visszakéri az ösztöndíját.
           Na jó. A kalapács nyele maszatos lett. Most már lássuk, a sok agyonreklámozott szer elég lesz-e, kézbe vehetôvé tisztítanunk. És ki!
           Ne izgulj, közember! Mindig volt valahogy. Most is lesz. Reméljük, más lesz. Lehet, nem jobb. De más. És az már valami. Mert ahogy volt, arra nem is érdemes szót fecsérelni.
           Viszont nem haszontalan levonni egy-két tanulságot. A nagyon magabiztos, minden eszközzel megkapaszkodni igyekvô fôkolomposok sincsenek odaszegezve a „trónjukhoz”. Megingatható minden ülôke.
           Az egyik jóhiszemű, tôlünk sem viszolygó szaki, a műsorvezetô észrevételére, hogy a lakosság fele szavazott, annak is felét kapta-kapja a leendô elnök, így a nagykorú népesség negyede hoz ily fontos döntést, azt válaszolta, téves felfogás. Szerinte a szavazáson megjelenô polgárok a társadalom tevékeny, a felelôsséget vállaló hányada. Nekik van hát joguk határozni. Míg az otthon maradóknak, ha kivonják magukat minden közösségi ügybôl, nincs és ne is legyen beleszólása.
           Hát ez a nagy titok, jóemberek.
Bíró László

Karácsonyi levél

           „Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát megfeledkezhetik-e az anya gyermekérôl, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha megfeledkeznének is ezek: én terólad meg nem feledkezem! Íme, az én markaimba metszettelek téged, kôfalaid elôttem vannak szüntelen.” Ézs. 49,14-16.
           Drága magyar testvéreink!
           Szégyennel, együttérzéssel, de reménységgel is írjuk ezeket a sorokat az anyaországból.
           Szégyennel, mert minden várakozásunk ellenére december 5-én kiderült, hogy „mostoha-anyaként” viselkedtünk.
           Szégyennel, mert kevesen voltunk, akik az újbóli összetartozás lehetôségét láttuk a népszavazásban.
           Szégyennel, mert sokan közülünk bátortalanok voltak.
           Szégyennel, mert sokan közülünk engedték magukat félrevezetni és elbizonytalanítani.
           Szégyennel, mert nehéz így a szemetekbe nézni.
           Bocsássatok meg!
           Együttérzéssel, mert ezen a napon nem idegenek, hanem testvéreitek csaptak arcul benneteket, s ez jobban fájhat minden eddig kapott ütésnél.
           Együttérzéssel, mert úgy érezhetitek, hogy nem kelletek.
           Együttérzéssel, mert csalódtatok bennünk.
           Együttérzéssel, mert jogosan mondhatjátok; nincs szükségünk könyöradományra.
           Együttérzéssel, mert nekünk is fáj a ti fájdalmatok.
           Reménységgel, mert tudjuk, hogy összetartozásunk záloga belsô szabadságunk, amit nem vehet el tôlünk senki.
           Reménységgel, mert közös a történelmünk, nyelvünk, kultúránk, vallásunk, örömünk és fájdalmunk.
           Reménységgel, mert bár kisebbségben vagyunk határon innen és túl, közös a felelôsség nemzetünk iránt.
           Reménységgel, mert a jövôt mi is csak veletek együtt tudjuk elképzelni.
           Reménységgel, hogy ez a szégyenteljes nap nem elcsüggeszt bennünket, hanem megsokszorozza erônket.
           Reménységgel, hogy a történtekben meglátjuk Isten gondviselô szeretetét is, aki a Jót teljessé teszi.
           Testvéri szeretettel:
A Kémes-Szaporca-i és harkányi római katolikus és református igennel szavazó hívek nevében

Porlik, mint a szikla

           Székely-magyar nemzettestvéreim a december 5-i magyarországi népszavazás után, melyben Árpád népének egy része Kainná vált, és megtagadta az államhatároknak nevezett, de valójában demarkációs (elválasztó) vonalakon kívülre szakított magyarságot, ezzel támogatva a beolvasztásukra tett kísérleteiket. Ünnepeket ülnek a volt és mostani vörös vezetôk, ünneplik a magyarság szétszakítására tett kísérletük újabb sikerét. Székelyek! Ne hagyjuk, hogy nemzetünk széthulljon, tegyünk bizonyságot az egy nemzethez való tartozásunkról. Ne hagyjuk, hogy a szemét a magyarságot fölvegye és vesztébe sodorja. A magyar nemzet most éli második Trianonját, ami ha lehet, még súlyosabb, mint az elôzô, mert nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás. Trianonban az 1000 éves magyarságot önkényesen földarabolták a gyôztes nagyhatalmak. Az akkori vörös kommunista vezetôink föloszlatták hadseregünket, ezzel is támogatva a harcra éhes szomszédos államokat. Akkor a nagyhatalmak 30 000 fôs karhatalmat engedélyeztek. Ma az akkori népbiztosok unokái (azoknak a népbiztosoknak, kik ártatlan magyar embereket ítéltek halálra) a honvédséget felszámolták, 20 000–25 000 fôsre csökkentve a honvédséget, mely „műszaki alakulatokból” áll majd. Megtagadtatták az ottani magyarsággal a határokon kívülre szakított magyarságot. Ezt a gyalázatot nem lehet sem elfelejteni, sem megbocsájtani. Könnyű dolguk volt az elmúlt 84 évben elbutított, a saját nemzete történelmét nem ismerô, elfásult magyarsággal. De mi a dolgunk nekünk, székely magyaroknak? Ôseink több száz évig, itt Székelyföldön autonómiában éltek. Területi Autonómiában! Nem kulturális, nem gazdasági! Szervezzünk hagyományápoló baráti köröket. Keressük meg jövôbeli vezetôinket, hogy végre valakik nemzetük érdekeit szolgálják, ne pedig a mindenképpeni parlamentbe való bejutáson „munkálkodjanak”, bármilyen áron. Törjünk ki végre ebbôl a bűvös, átkos körbôl. Ne hagyjuk, hogy juhokként bánjanak velünk. Hogy nemzeti érdekeinket pártcsaták szintjére süllyesszék. Nem vagyunk kicsik, merjünk nagyok lenni. Szerezzük vissza ôseink jussát, mit vérrel és verejtékkel szereztek meg. Állítsuk vissza a Szent Korona eszméjét. Mert csak a területi autonómia és a Szent Korona eszméje garantálhatja a magyarság megmaradását.
           „Ébredj hazám, mert ha most nem ébredsz, soha többé nem lesz ébredésed.”
           Csak Istenben, magunkban és 1 500 000 magyarban bízhatunk.
           Isten segítsen minden jó szándékú magyar embert, kik nemzetünk megmaradásáért harcolnak.
           Merjünk nagyok lenni, mert megmaradásunk a tét.
Köllô Gábor

Fôtisztelendô Fôesperes Atya!
Fôtisztelendô Káplán Atyák!
Kedves Gyergyószentmiklósi Hívek!


           Megrendült lélekkel vettem tudomásul a népszavazás eredményét. E népszavazás eredménye és a népszavazást megelôzô kampány hangvétele emberi méltóságotokban alázott meg titeket és alázott meg minden magyart, akiket a Trianoni döntés idegen állampolgárságra kárhoztatott. Sokan és joggal emlegetik, hogy ez a népszavazás elôkészítetlen volt. De annál inkább fájó az eredmény, hisz így csak erkölcsi értelme volt, csak erkölcsi szándéknyilatkozatként lehet értelmezni. Ezért érthetô, hogy fájdalmatokban levettétek a magyar zászlót, és az is érthetô, hogy búcsútokon nem énekeltétek el a magyar himnuszt.
           De a kampány hangvétele, értékzavara és a népszavazás eredménye nemcsak titeket, határokon kívülieket alázott meg, hanem minket is. Sokunkat éltetett ugyanis az a hit, hogy a magyar népnek még van erkölcsi tartása, éspedig olyan tartása, amely a politikai eszközökkel dolgozó manipuláción is felül tud kerekedni. És sokunkat táplált az a remény, hogy a magyar kultúrának még az emberségében szétesett modern világunk ellenében is van otthont teremtô, lelkületet emberséget és hitet adó ereje! És most, ez a népszavazás, ezt a hitünket támadta meg!
           A mostani helyzet nyilvánvalóvá teszi számotokra is, hogy talán mi még otthontalanabbak vagyunk, mint ti. Hiszen ti most megrendült egyetértéssel, és a székely nép sorsát vállaló, kemény méltóságával és edzettségével néztek egymás szemébe, és, mint a történelemben annyiszor, közösen kérdezitek Istent, hogy mi is a szándéka veletek? Mi azonban csak az erkölcsi rendhez méltatlan vitatkozásban ôrlôdünk, vagy szemlesütve, kínosan hallgatunk egymás elôtt. A valóságos és felelôsségteljes párbeszéd az országhatáron belül is hiányzik ember és ember, magyar és magyar között. Képtelenekké váltunk arra, hogy erkölcsi felelôsséggel átlépjünk a politikai, kulturális, vallásos, nemzetiségi és egyéb megosztottságokon. Így érthetô, hogy az országhatáron átívelô felelôsség még inkább hiányzik.
           A mai helyzet megalázza az erkölcsi, szellemi és lelki értékeket. Ezért, és Rátok gondolva azt kértem, hogy a kiskunmajsai templomban is vegyük le a magyar zászlót! És azt kértem, hogy a „Boldogasszony anyánk” énekét újra az ôsi, egyébként hiteles szöveggel énekeljük:
           „Magyarországról, romlott hazánkról,
           ne feledkezzél meg, szegény magyarokról.”
           De tudnotok kell – ahogy tudjátok is – hogy a magyar közélet mégsem olyan egyoldalú, mint amit e szavazás tükröz. Bizonyos, hogy a kimondott igenek súlyosak. A köztársasági elnök úrtól kezdôdôen igen jeles erkölcsi tekintélyek emeltek szót a határon kívüli magyarok elfogadása, és ezáltal a magyar kultúra méltóságának helyreállítása mellett. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevélben szólította föl a híveket és minden jó szándékú embert, hogy igennel szavazzanak. A Kalocsai érsek szintúgy megtette ezt, és minden pap, a maga stílusának és esetleges ingerültségének mértékében ugyanezt kérte. A Magyar Református Egyház lelkészeket kért fel a Felvidékrôl és Erdélybôl, hogy érveljenek a magyar egység eme lehetôsége és erkölcsi kötelessége mellett. És a sort szinte vég nélkül folytatni lehetne.
           Megrendítô, hogy a választópolgárok többsége mindezt figyelmen kívül hagyta. Az ô gondolkodásukat és érzéseiket az elmúlt hatvan esztendô félelemre alapozó beidegzôdései, a létbizonytalanság, továbbá a jelen társadalom politikai életének az erkölcsi rendet figyelmen kívül hagyó hátsó szándékai és mesterségesen is gerjesztett félelmei határozták meg! Ezért nekünk is sok mindent újra kell gondolni. Azt, hogy létezik-e, létezhet-e még erkölcsi tekintély Magyarországon? Értelmetlenné fog-e válni minden erkölcsi alapon föltett kérdés? Lesz-e az egyháznak erkölcsi tekintélye? Társadalmi szinten is tudunk-e az Életért áldozatot vállalni? Most már ti is látjátok, hogy a szocialista idô mit tett az országon belüli magyarsággal?
           E munka miatt is kérlek benneteket, és minden Erdélyben élô székelyt és magyart: ne szakítsátok meg a kapcsolatot velünk! Beszélgessetek a magyarországi magyarokkal. Ne gyôzzön rajtunk és rajtatok az a szándék, amely eddig is az országon belüli és a határok szerinti megosztást akarta és továbbra is a megosztáson munkálkodik! Elôször, persze, tegyétek próbára a veletek beszélôt – amihez egyébként ti székelyek mesterien értetek – és csak attól határolódjatok el, akit valóban hitetlennek ismertek meg. Akit azonban az emberség értékeiért és a magyar kultúráért aggódónak ismertek meg, azt tiszteljétek és szeressétek.
           És ne feledjétek azt sem, hogy a ti fiataljaitok is azon jövô felé tekintgetnek, amelynek mi már a jelenében vergôdünk. Ahhoz, hogy erkölcsi, kulturális értelemben is jövônk legyen, tisztelni kell egymást, és még a nyomorúságok láttán is össze kell fogni. Szükségünk van rátok, a ti gondolkodásotokra és hitetekre, hogy értékeinkben megerôsödjünk. Viszont nektek is szükségetek van a mi életünk és sorsunk fájó tapasztalataira, hogy a magyar kultúra szempontjából barátságtalan jövôre felkészülhessetek. Bizonyosan igaz, hogy a jövôt csak a közös erkölcsi felelôsség teremtheti meg.
           Kérlek benneteket: keressük a jövô reményét és lehetôségét, hogy a zászlók a mostani helyzet kihívásaiban letisztult, hivatását újra megtalált magyarság szimbólumaként mielôbb visszakerülhessenek az ôket megilletô helyre.
           A kiskunmajsai egyházközség nevében is Isten áldását kérem mindannyiótokra:
Sági Lajos plébános

Adományozzon könyvet Ön is Karácsonyra a magyarfalusi csángó gyermekeknek!

           Gyerekek Háza néven magyar iskolának is helyet adó közösségi ház épülne tavaszra a moldvai Magyarfaluban. A berendezéssel, olvasnivalóval ellátáshoz kérjük az Önök segítségét. Ha van könyvespolcán régi meséskönyv, magyar vagy román nyelvű gyerekirodalmi, ifjúsági irodalmi alkotás, melyre nincs szüksége, és szívesen a csángómagyar gyerekeknek adományozná, kérjük szállítsa a Rubin szálló hátánál levô irodánkba (Family Tree). Kizárólag tárgyadományokat tudunk fogadni – ruhaneműt tehát nem –, könyveket, valamint elektronikus eszközöket és tanszereket, színes ceruzát, akár használt írószereket, rajzeszközöket.
           A könyvek nagyon fontosak, hisz ne feledjék, hogy a csángók olyan vidéken élnek, ahová még az erdélyi magyar újságok is csak nagyon rendszertelenül jutnak el. Azt szeretnénk, nemsokára a Gyerekek Házában, fűtött szobába üljenek és tájékozódjanak azok a gyerekek, akik 5–6 éves koruk óta már dolgoznak, szabad idejükben pedig a kocsma elôtti porban ülve láthatjuk ôket. Ha Ön is segít nekünk tervünkben karácsonyi-, vagy késôbb eljuttatott adományával, ezek a gyerekek tavasszal már az Önök gyerekeinek mesekönyveit lapozgathatják, így gyakorolva a betűvetést, olvasást.
           Elôre is köszönve jóindulatú hozzájárulásukat, szeretnék békés boldog Karácsonyt kívánni kedves mindannyiuknak!
Eötvös György, elnök

Egy újabb kampány van kibontakozóban

           Alig jártak le a választási kampányok egy újabb kezdôdôtt el. Nem, ez nem politikáról szól. A jelenlegi helyzetbôl adódóan kidolgoztunk egy programot, mivel megfogalmazódott bennünk, hogy könnyebben lehet belôlünk okleveles munkanélküli, mint a szakmájában elhelyezkedett egyetemet végzett fiatal. Kampányunkkal elsô sorban fel szeretnénk hívni a közvélemény, de leginkább a fiatalok és egyetemisták figyelmét arra, hogy saját maguk próbálják befolyásolni a jövôjüket és ne mástól várják a segítséget.
           Az erdélyi magyar diákszervezetek arra kérik a diákokat, hogy járuljon hozzá mindenki a maga módján az oktatás minôségének javításához. Az egyetemeket arra szólítjuk fel, hogy megfelelôen képzett tanárok oktassák a hallgatókat, mivel ez legalább annyira fontos, mint a diákok szorgalmas tanulása. Tudatában vagyunk annak, hogy nem kis dolgot kérünk, de kitartunk a kezdeményezésünk mellett.
           „A pénz nem boldogít, de nem ezért szegények az emberek.”
           Reméljük hozzájárulunk az oktatás változásához, mert mi adunk a minôségre.
           Kampány a romániai magyar felsôoktatás minôségének javításáért!
Lourence J. Peter, kanadai író

Új Erdélyi Gyopár

           Idei, hatodik lapszámát jelentette meg az Erdélyi Kárpát-Egyesület. Ezúttal is kifogástalan minôségben, több mint harminc oldalon olvashatunk a természetbarátok tapasztalatairól, az EKE-szakosztályok rendezvényeirôl.
           Már az elsô oldalon változatos témákkal csalogatnak olvasásra: „Leborotválta az orkán a Magas-Tátrát”, „Iszapos vulkánok a Kárpát-kanyarban”, de van szó a lapban a Duna-deltáról, sôt Dél-Afrika tájaiból is kaphatunk ízelítôt... ha a füstifecskék nyomába eredünk.
           Bár a lapnak a fô témái a természetjárás, honismeret, a környezetvédelem köré csoportosulnak, találunk benne terjedelmes írást a műholdas helyzetmeghatározásról, a GPS-rendszerekrôl, mely túrázóknak, horgászoknak egyaránt fontos „segédeszköze”.
           Az új Erdélyi Gyopár friss, még nyomdaszagú.
           Hozzájuthat a szokott helyen, Vadász-Szatmári Istvánnál.

Kétségek között

           Elgondolkodtam, ha feltenné nekem valaki az alábbi kérdést, hogy városi tanácsosként meg vagyok-e elégedve a tanácsosok tevékenységével, mit válaszolnék? A válaszom egyszerű, nem. És miért? Ezt megpróbálom elmondani. Amikor elhatároztam, hogy elfogadom az RMDSZ-listán a jelöltséget, akkor egy percig sem gondoltam az anyagiakra, ôszinte gondolatok vezéreltek, hogy tegyek valamit a városomért, tapasztalatom és tudásomhoz mérten. Úgy éreztem, hogy eljött az idô a változtatásra.
           Szerettem volna, ha vége lett volna az elvtelen politikai csatározásoknak, és alakuljon ki egy konstruktív demokratikus elv, induljon el egy normális gazdasági élet, javuljon az emberek életminôsége, az infrastruktúra és a hiányosságok azok végtelenek.
           Sajnos, kiábrándultam.
           Elfelejtettük, mit ígértünk választópolgárainknak, a legmagasabb szintektôl egészen a tanácsos szintig.
           Hol van egy dinamikus fejlesztési terv a városról, beleértve a város gazdasági, társadalmi, kulturális, urbanisztikai ágazatait?
           Hol vannak a „fentrôl” tett útjavítási ígéretek?
           Minden megy a maga rendjén, szépen, csendesen eltelik négy év, és mi akkor majd egy lázas tevékenységrôl számolunk be.
           Vártam a kezdeményezést, hogy szakembereket hívnak össze a különbözô ügyek megvitatására vagy éppen a fejlesztési osztály irányvonalainak a megállapítására. De sajnos, sem vezetôink részérôl, sem az RMDSZ részérôl ilyen nem történt. Nem észlelek kezdeményezést sem az RMDSZ sem pedig a polgármesteri hivatal részérôl az elôbbiekben felsorolt problémákban.
           Eddigi tapasztalatom, hogy gyűlést gyűlésre halmozunk, hogy egyszerűen fejezzem ki magam „kilométer van, tonna nincs.”
           Énszerintem eljött az idô, hogy teremtôdjék egy megbízható kapcsolat a polgármester az alpolgármester, a jegyzô, és az önkormányzat osztályvezetôi között.
           Így gyűléseink is hatékonyabbak és rövidebbek lesznek, egy közös célt szolgálnak majd, és elkerülhetik az órákig tartó elvtelen vitákat.
           Szomorú dolog, hogy a XXI. századot írjuk, országunk az EU küszöbén áll és felszámoljuk, vagy éppen nem foglalkozik senki a fejlesztési irodával. Hát akkor honnan várjuk a pénzt, ha nem pályázunk, vagy éppen nem kopogtatunk minden lehetô helyen.
           Távol áll tôlem, hogy bárkit kritizálni vagy sértegetni akarnék, mert látom a mindennapi törekvést, de sajnos, a dolgok el vannak aprózva, és hiányzik az egységes, tudatos vezetés.
           Nem vagyunk megelégedve a városgazdálkodási vállalat tevékenységének ellenôrzésével, mert az az önkormányzat teljes jogú gazdasági egysége, és mégsem számoltatjuk be.
           A polgármester úrnak el kell ismerni, hogy egy ember csak egy ember, a feladatokat el kell osztani, felelôs embereket kell megbízni, és azokat követni kell.
           Én belátom, hogy mindent ô akar csinálni, ô akar követni, de sajnos, ez egy municípium élén lehetetlen és ôszintén úgy látom, hogy van egy nagyfokú bizalomhiány.
           Ez szerintem nem jó, mert ez a dolgok elômenetelét gátolja.
           Még nagyon sok dolog van, de tovább már nem folytatom, talán én jobban jártam volna, ha élek a közmondással: „Ne szólj szám, nem fáj fejem”, de sajnos, én annyira lokálpatrióta vagyok, hogy ebben a szürke kisvárosban is büszkén jelentem ki, hogy gyergyószentmiklósi vagyok. Megígérem, hogy nem fogok hallgatni és zavaró tényezô leszek mindaddig, amíg közösen dolgozni kezdünk és bátran kijelenthetjük, hogy „van kilométer, de tonna is”.
Tinka Kálmán, municípiumi tanácsos

Magyarázat egy helynévre
Aszaló pataka

           A címben szereplô megnevezés egy száraz völgyet jelöl, amely északi irányból – a Szent Anna kápolna irányából – meredeken ereszkedik le a város széléig. Sajnos, a patak jelenléte csak a helynévben található, a valóságban itt annak se híre, se hamva. Itt a legjobb esetben csak idôszakos vízfolyásról lehet beszélni, hóolvadáskor, vagy kiadós esôzés után. Szomorú, de ez a nagyon sokadik „egyszer volt patak” vidékünkön.
           A fenti „aszaló” elnevezés kapcsán próbálunk röviden szólni egy valamikori széles körben elterjedt erdôirtási módról, az aszalásról. Ez nem egyéb, mint a lábon álló fa kérgének a körbehántása, „megyűrűzése”, minek következtében az kiszárad. Ez az emberiség történelme során mindenhol, így Gyergyóban is, jól bevált módszernek bizonyult, a természettôl való terület elhódítására.
           A specifikus domborzat hidrológiai és demográfiai körülmények között található Gyergyói-medencében az aszalás jelentôsége jóval nagyobb volt, mint más vidékeken. Itt ugyanis a lakosság számához viszonyítva kevés volt a mezôgazdasági művelésre és legeltetésre alkalmas terület. Ez tűnik ki a helynevekbôl is, melyekben igen gyakori utalás történik az aszalásra (Hosszú aszó, Hideg aszó, Aszód, Aszalósnál stb.).
           A honfoglaláskor vagy azelôtt ide telepedett székely lakosság fokozatosan birtokába veszi és mezôgazdasági művelésbe vonja a települések közti szűk területeket (már amit az itt található mocsarak lehetôvé tesznek). Néhány évszázad alatt kiírtják a medence alj, fôleg leveles fajokból álló erdeit (tölgy, nyír, nyár, juhar, éger, fűz stb.). Az 1600-as évek elején az egyre szaporodó lakosság ellátása szükségessé teszi a magasabban fekvô területek mezôgazdasági tevékenységre való átalakítását is. Ezekrôl a területekrôl az erdôt el kellett távolítani. Ha az itt lévô fát fel akarták használni – építkezésre, tűzifának vagy eladásra (tutajozással) – akkor aszaltak. Ha nem volt szükség a fára, akkor az égetést választották. Az elégetett fa viszszamaradt hamuja értékes trágyaként feljavította a területet. Ez utóbbi erdôírtási módra is számos itteni erdônév utal (Domokos égése, Irtáspuszta, Égettfarok, Hosszúvész, Vészhágó stb.).
           Az erdôirtás e két módszerével a lakosság elôször az alacsonyabb dombokat és hegylábakat veszi birtokba. Több, mint valószínű, hogy a címben szereplô Aszalópatak környékérôl is ezidôtájt aszalták be az erdôt. Itt egyébként ma is láthatóak a valamikori teraszos földművelésre utaló mezsgyék. Ebben az idôszakban az erdôtôl elfoglalt területek általában 1000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságúak.
           Az erdôtôl való területfoglalás fent bemutatott két módszerét az osztrák-magyar monarchiában 1830-ban betiltják. De mivel vidékünk földrajzi fekvésébôl kifolyólag messze esett a birodalom fôvárosától, itt a dél-keleti végeken tovább gyakorolják. A XIX. század második felében, de fôleg az 1867-es kiegyezés után Magyarországon ugrászerűen nô a faigény. Ezt kielégítendô, vidékünk is alaposan „bedolgozott”. Medenceszerte nagy kiterjedésű tarvágásokat eszközölnek. Csak a fenyôfát termelik ki, a leveles fajokat (bükk, juhar, nyír stb.) kiaszalják. Ezek akkor itt gyomfaszámba mennek. A tarvágások helyét legtöbbször felégetik, legelôvé alakítva azokat.
           Ebben az idôszakban a medencét övezô hegyekben kiterjedt legelôtestek jelennek meg, minden falu határában (Vártus, Nyárád, Meggyes, Lóhavas, Vit-havas, Lapos stb, stb.). Egyes legelôkön a legeltetés mellett meg is művelik a földet. Ezeken a helyeken kezdetben tanyák, késôbb kisebb falvak jelennek meg. Ily módon telepíti Ditró Cengellért és Orotvát, Újfalu Libánt, Tekerôpatak Hevedert, Remete Eszenyôt és Alfalu Borzontot. Többek között ezen részeken alakul ki fokozatosan az egykor messzi földön híres gyergyói állattenyésztés. Itt ugyanis a fent leírt módon keletkezett hegyi legelôk és kaszálók olyan takarmánybázist biztosítottak, amilyennel más vidékek nem rendelkeztek. Oh tempora… Csak egy elgondolkodtató idevágó adat: a két világháború közti években átlagban a helyi Vörösmarty utca csordájában 1800 tehén volt.
           Az aszalásra visszatérve még csak annyit, hogy az ma is dívik, de elenyészôen kisebb mértékben és rafináltabb módszerekkel, mint régen. A fa tövébe fúrt lyukba sót vagy fokhagymát téve, az rövid idôn belül kiszárad. A lábán száradt fa pedig jobb minôségű tűzifát szolgáltat.
Lemhényi Pál

Ifi-oldal
Hírek

           Törvény kiskorúak jogaira
           Nemsokára életbe lép az a törvény, mely a szülôk és pedagógusok gyerekkel szemben elkövetett visszaéléseit, túlkapásait szorítaná vissza. A kiskorúak jogait rendezô törvénycsomag tiltja a fizikai erôszak bármilyen formáját, ugyanakkor arra is kitér, hogy a felnôttek büntetése helyett inkább olyan módszereket kell találjon a társadalom, amelyekkel a szülôk segítségére lehet a gyereknevelésben, ebben pedig a civil szervezeteknek lehet nagy szerepük. Hasonló törvény eddig a világon mindössze 19 országban létezik.
           Eredmények
           A www.iskolaalapitvany.ro weboldalon megtekinthetô azoknak a névsora, akiknek nyertes az Apáczai Közalapítványhoz a 2004–2005-ös tanévre benyújtott pályázata. Ha eddig nem tudtál róla, akkor most rohanj, hátha te is rajta vagy!
           Új KMDSZ-elnök – szintén Gyergyói
           A titkos szavazáson Csuszner Ferenc a 161 szavazat több mint 90 százalékát kapta. Egyetlen ellenjelöltje, Antal Loránd nem felelt meg a KMDSZ alapszabályzata 41. pontjának, azaz nem tevékenykedett legalább egy évet a szervezet vezetôtanácsában, és nem vett részt legalább négy KMDSZ-rendezvény szervezésében sem. A tiszteletbeli elnöki címet Könczey Elemér és Ferencz Csaba Levente kapta.
           Köszönetnyilvánítás
           Az Ifitéka és a Juventus Ifjúsági Egyesület köszönetét fejezi ki azoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a Szent Miklós Napok keretében megszervezett Jégkarnevál és az Ifjú Művésznövendékek Kiállításának sikeres kivitelezéséhez: Szent Miklós Szervezet, Speky Kft., Agrocaritas – Gyergyószentmiklós, Ora International – Pro Art Galéria vezetôsége, Barabás Orsolya.
           Felhívás
           A KEDD – Erdélyi Ifjúsági Havilap mostantól megvásárolható irodánkban. Ez az egyetlen olyan lap, amelybôl rendszeresen értesülhettek minden, az erdélyi ifjúsággal kapcsolatos témáról, és ára csak 20.000 lej.
           Egy pár téma a legfrissebb számból: Falak díszei? Grafitti; Beszélgetés Nonóval; Dióhéjban a Linuxról; A legszebb erdélyi lány.

Pályázatok

           Gyerekirodalom
           Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élô magyar nyelven írók – amatôr írók is – kortól és foglalkozástól függetlenül bárki, kizárólag magyar nyelvű pályázati anyaggal. Beadási határidô: 2004. december 31. Egyik alapvetô célkitűzésünknek tekintjük, hogy a ma gyerekei minél érdekesebb és számukra izgalmasabb olvasmányokhoz juthassanak. Ezért keressük azokat – az eddig még nem publikált műveket – melyek gazdagíthatják a gyerekek olvasmányélményeit.
           1.) A No-Ko Sat kiadó pályázatot ír ki az alábbi témakörben: „Gyerekirodalom”.
           2.) Egy pályázó több pályázati anyagot is benyújthat.
           3.) Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként) vagy postacímünkön nyomtatott formában fogadunk, a 11. pontban szereplô elérhetôségeinken. (Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel, prózai mű esetén terjedelmi megkötöttség nélkül, vers kategóriában egy pályázati anyagként maximum 20 vers küldhetô be.)
           4.) Kizárólag jogtiszta, a pályázó által írt pályázati anyagot tudnak elfogadni.
           5.) A pályázat postai benyújtása esetén kérnek mellékelni egy megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot.
           6.) A nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatát akár e-mailben, akár a pályázathoz mellékelve borítékban kérik eljuttatni.
           7.) Nevezési díj: 3.000 Ft/pályázat. A nevezési díjat kérik az alábbi címre befizetni: No-Ko Sat Bt. – Kiadó, Budapest 15. Pf. 199., 1255, vagy OTP bankszámlaszámra: No-Ko Sat Bt. 11702036-20690627. Nevezési díjat a kiadó nem fizet vissza.
           8.) A kéziratokat nem ôrzik meg, és nem küldik vissza.
           9.) Pályadíjak: A nyertes pályázók között:
           Elsô díj: 15.000 Ft értékben könyvutalvány és ingyenes bemutatkozási lehetôség a kiadó honlapján.
           Második díj: 10.000 Ft értékben könyvutalvány és ingyenes bemutatkozási lehetôség a kiadó honlapján.
           Harmadik díj: ingyenes bemutatkozási lehetôség a kiadó honlapján.
           10.) Eredményhirdetés: 2005. március 1-tôl, a honlapon lesz megtekinthetô. A nyerteseket külön értesítik.
           11.) További információ: telefonon: (06-20)-541-54-83, e-mailben: nkskiado@freemail.hu vagy postai úton: Budapest 15. Pf. 199., 1255.
           A pályázat kiírásának a szövege megtekinthetô a következô honlapon is: www.nokosatkiado.ini.hu.
           Egyszervolt-pályázat
           Ez a felhívás hozzád szól, ha elmúltál már három- éves, de még nem érted el a korszakváltó tizenötöt! Ugyanis az egyszervolt.hu szerkesztôi „Színjátszó” pályázatot hirdetnek óvodások és általános iskolások számára, amire várják a versolvasó kicsik rajzait, festményeit és a színpadon tehetséggel játszó nagyok elôadásairól készült videókat.
           Versillusztráció-pályázat:
           Kicsiknek (3–7 éves korig): Az egyszervolt.hu pályázati verseinek illusztrációja, tetszôleges technikával, A5, A4 méretben. A verseket itt találod: http://egyszervolt.hu/napocska/palyazat.htm
           Nagyoknak (8–12 éves korig): József Attila szabadon választott költeményének illusztrációja (a József Attila év tiszteletére), tetszôleges technikával, A5, A4 méretben.
           Színjátszáspályázat:
           Kicsiknek (7–10 éves korig): Bármely magyar népmese, (vagy részlet) színjátékos feldolgozása. A max. 10 perc hosszúságú műveket videón várják.
           Nagyoknak (11–14 éves korig): Bármely magyar író művének (vagy a mű részletének) színpadi feldolgozása. A max. 15 perc hosszúságú feldolgozásokat videón várják.
           Beküldhetô videokazettán vagy CD-n (avi, mpeg, vagy ezek tömörített formátumaiban). Postán küldhetitek be a következô címre: egyszervolt.hu, 1511, Budapest Pf. 46. A nyeremények: számítógépek, perifériák, számítógépes és játékprogramok, értékes könyvjutalmak és egyéb ajándékok.
           Leadási határidô: 2005. március 1. Cím: palyazat@egyszervolt.hu, vagy: egyszervolt.hu, 1511 Bp. Pf.46.
           A Kodolányi János Fôiskola hagyományteremtô szándékkal fotópályázatot hirdet 14–18 éves korig, határon innen és túl.
           A magyar felsôoktatási intézmények közül a Kodolányi János Fôiskola a legkeresettebb szakokat kínálja leendô hallgatóinak a közgazdasági, a társadalomtudományi és a tanárképzés szakterületén.
           Pályázni lehet minden ezekhez a témákhoz kapcsolódó színes vagy fekete–fehér fotóval, melyek ábrázolják:
           – az ember és a kommunikáció;
           – az ember és az idegenforgalom;
           – az ember és a művelôdés;
           – az ember és az oktatás kapcsolatát.
           Részvételi feltételek: szerzônként maximum 3 db színes vagy fekete-fehér egyedi papírkép és/vagy sorozat küldhetô be 30x40-es méretben. (A sorozat egy képnek számít.)
           A fotók hátoldalára fel kell írni:
           – a beküldött kép vagy képek címét,
           – a szerzô nevét, címét, telefonszámát és életkorát,
           – a szerzô iskolájának nevét, címét.
           Beküldési határidô: 2005. január 15.
           A borítékra rá kell írni: „Fénnyel írott történetek” Kodolányi Fotópályázat.
           Cím: Székesfehérvár, 8000, Fürdô u.1. Rendezvénycsoport
           Érdeklôdni lehet: Simon Erika – foto@uranos. kodolanyi.hu
           Díjazás: I. díj: 50 000 Ft, II. díj: 30 000 Ft, III. díj: 20 000 Ft.
           A bemutatásra kiválasztott képekbôl kiállítás nyílik Székesfehérváron a Fôiskola Szabadságharcos úti épületében. A fotók néhány hét elteltével továbbvándorolnak a budapesti, siófoki és orosházi épületekbe, lehetôséget adva szerzôik mind szélesebb körű bemutatkozására. A díjazottakat és a kiállításra kerülô képek alkotóit az ünnepélyes díjátadásról levélben értesítik.
           József Attila-pályázat
           A József Attila – centenárium tiszteletére a Kráter Műhely Egyesület PoLísz folyóirata pályázatot hirdet „Medáliák” címmel, annak a rébuszokkal teli József Attila – költeménynek jegyében, melynek 12-ik, csonka medáliája mindmáig izgalomban tartja az irodalomértôk táborát. További felvilágosítás: polisz@krater.hu. A pályamunkák beadási határideje vers kategóriában: 2005. január 15.

Trabantos aranyigazságok...

           1. A trabant nem gépkocsi.
           2. Tiszteld a többi gépkocsivezetôt, mert ôk autóval járnak.
           3. Ne ölj trabanttal, mert úgyis utolérnek!
           4. Trabantban ne hazudj, mert hamarabb utolérnek, mint a sánta kutyát.
           5. Ne hajts gyorsan feltűnési vágyból!
           6. Trabantban ne paráználkodj, mert szétesik!
           7. Felebarátod kocsiját ne kívánd, ha Neked csak ez jutott.
           8. Trabantot másnak még bosszúból se kívánj!
           9. Légy türelmes Trabantodhoz, mint apa a hülye fiához!
           10. Légy szerény, ne szégyenkezz Trabantod miatt!
           11. Ha sértegetnek a trabantod miatt, bocsáss meg nekik, igazuk van !
           12. Trabantot a falhoz támasztani tilos!
           13. Trabanttal ne parkolj nyilvános vécé elôtt, mert azt hiszik, hogy a szappantartó szökött meg.
           14. Trabanttal lovaskocsit ne elôzz, mert kiröhögnek a lovak!
           15. Trabanttal egyáltalán ne elôzz, mert azt hiszik, visszafelé haladsz.
           16. Szürke Trabanttal ne járj, mert elvész az út porában.
           17. Fekete Trabanttal ne járj, mert brikettnek nézik.
           18. Ne végy zöld Trabantot, mert beleharapnak a kecskék.
           19. Gyerekeidnek Trabantot ne vegyél! Ôk kocsit akarnak.
           20. Ne szereltess biztonsági övet Trabantodba, mert hátizsáknak nézik, és elviszik.


                     KisAsszony


Édes álom, szép bôr

           A legegészségesebb – és persze a legnélkülözhetetlenebb – kozmetikum az alvás. A kialvatlanság ráadásul nem titkolható, hiszen a szürkés bôrt gyönyörűen lealapozhatjuk, a szem alatti sötét karikákat korrektorral is elfedhetjük, az álmatlanság okozta lehangoltság azonban átüt minden sminken.
           Mialatt alszunk, a sejtjeink nyolcszor olyan gyorsan osztódnak, mint napközben, ha ébren vagyunk. Szervezetünknek tehát pihennie kell, mert csak így tudjuk energiával feltölteni. Álmatlanság ellen gyors megoldásnak tűnhetnek a tabletták, ám ezek hatnak az alvási ciklusok természetes váltakozására, s ha például az álom szakasza kimarad, akkor másnap fáradtnak, levertnek érezzük magunkat.
           Még az erôs növényi alapú készítményekkel is óvatosan kell bánnunk, mert rövid idô elteltével egyre több tablettára lesz szükség az alváshoz. Hiába tartjuk be az ismert szabályokat – csak akkor menjünk lefeküdni, ha már tényleg álmosak vagyunk, ágyban ne nézzünk tévét, lehetôleg nyitott ablaknál vagy jól kiszellôztetett helyiségben aludjunk stb. –, mindez kevés, ha az álmatlanság oka az állandó stressz és az általa keltett szorongás.
           Meg kell tanulni otthon ellazulni! Ki kell próbálni, hogy a különbözô módszerek közül számunkra melyik a legmegfelelôbb.
           Mindig nyugodtan, csaknem rítusszerűen készüljünk a pihenésre. A csend, esetleg egy kis halk zene segít abban, hogy ráhangolódjuk az alvásra.
           Az aromaterápia
           – lehet az masszás, inhalálás, párologtatás vagy illatos fürdô – hatékony eszköze az ellazulásnak; alkalmazásához azonban nem árt szakembert megkérdezni.
           Ha kádfürdôzünk, tegyünk a vízbe 6–8 csepp majoránnát, kamillát vagy levendulát. Ha kellôen ellazítottuk a testünket, a fürdô után használjunk testápolót; és csak akkor vegyük fel a hálóruhát – fontos, hogy természetes anyagú legyen! –, ha bôrünk már nem tapad.
           Az esti pihenés elôtt soha ne tegyünk fel arcpakolást, arc- vagy szemmaszkot, és ne használjunk nappali krémet! Arctisztítás után vékonyan vigyük fel a megfelelô éjszakai krémet, és azzal masszírozzuk az arcbôrt.
           Az ágy kényelme, tisztasága, illata is álomba ringató. S ha reggel frissen, kipihenten ébredünk, bôrünk kisimult, ragyog.
           Jó tudni
           A bôr éjszaka regenerálódik és extraadag nedvességhez jut. A mélyalvás fázisában alacsonyabb lesz a test hômérséklete, így a szervezet sem veszít sok vizet. A másik alvási fázisban a sejtek még több táplálékot képesek felvenni, a méreganyagok gyorsan kiürülnek. Ezért is van különös jelentôsége a lefekvés elôtti bôrtisztításnak.

Porcukros hógolyók

           Hozzávalók: 1 pohár liszt, 0,5 pohár vaj (ne használjunk margarint!), 1 evôkanál porcukor, 1 csipet só, 1 pohár durvára darált dió, 1 csomag vaníliás cukor.
           Elkészítése: A szobahômérsékletű vajat tegyük egy keverôedénybe, elektromos habverôvel addig keverjük, míg könynyű, habos nem lesz. Adjuk hozzá a porcukrot, sót, vaníliás cukrot, kis adagokban a lisztet, majd végezetül a darált diót. Dolgozzuk jól össze.
           Egy sütôlapra tegyünk sütôpapírt, majd kezünkkel formáljunk a masszából diónyi golyókat. Tegyük egymástól legalább 3 centiméteres távolságra.
           Forró sütôben 160 fokon süssük 15–20 percig. Még forrón forgassuk bele porcukorba.

Kókuszos-csokis keksz

           Hozzávalók (a hozzávalók pohárban vannak megadva, egy 250 ml-es pohár vagy mérôedény segítségével mérjük ki az anyagokat): 1 és 2/3 pohár liszt, 1 teáskanál sütôpor, 0,5 teáskanál szódabikarbóna, 1 csipet só, 200 g margarin, 3/4 pohár barnacukor, 1/3 pohár kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 tojás, 2 tábla tejcsokoládé, 1 pohár kókuszreszelék, 1 pohár durvára összetört dió.
           Tegyük egy tálba a margarint, adjuk hozzá a cukrokat, és elektromos habverôvel addig keverjük, míg könnyű, habos nem lesz. Üssük bele a tojást, majd adagoljuk hozzá a liszt, só, sütôpor és a szóbadikarbóna keverékét. Végezetül a száraz serpenyôben megpirított kókuszreszeléket, a durvára összetört diót és a kis darabokra tördelt csokoládét is dolgozzuk bele.
           Tegyünk sütôpapírt egy sütôlapra, majd diónyi halmokat tegyünk egymás mellé. Vigyázzunk, hagyjunk legalább három centiméter távolságot közöttük, mert sütéskor kissé szétfolynak.
           Elômelegített sütôben 150–160 fokon süssük 8–10 percig.
           Ha kihűlt, jól zárható dobozban vagy nagy befôttes üvegben sokáig eltartható.

                    
Egészség

Vitaminok a szépségért

           (folytatás az elôzô lapszámból)
           B9-vitamin /Folsav/
           Hiánya a fehérvérsejtek megfogyatkozását okozhatja. Jelenléte segíti a vas és B12-vitamin felszí-vódását.
           Tartalmazza: leveles zöldségek/paraj/, máj.
           B12- vitamin
           Erôsíti az idegrendszert, segíti a vörös vértestek képzôdését és a fehérjék hasznosítását.
           Hiánya vérszegénységet okozhat. Fokozott idegi terhelés esetén is hatásos, mert segíti a stressz-ellenes hormon termelését.
           Tartalmazza: tej, marhamáj, sajtfélék, tojás, marhahús.
           C-vitamin
           A legsokoldalúbb vitamin. Elsôsorban a fertôzô betegségektôl óv meg, de fontos szerepe van az energiaszolgáltató folyamatokban is. Jelentôs az antioxidáns szerepe.
           Hiánya fáradtságot, a szervezet védekezô-képességének csökkenését okozza.
           Tartalmazza: citrusfélék, burgonya, savanyú káposzta, kivi, hagyma, zöldpaprika, karalábé, csipkebogyó, zöldfôzelékek és saláták
           D-vitamin
           A csontozatra és az izomzatra hat, és hiánya a csontok fejlôdési zavarát okozhatja.
           Tartalmazza: élesztô, növényi olajok, hal, máj, tojás, Napfény!
           E-vitamin
           Segíti a sejtlélegzést, a belsô elválasztású mirigyek működését, a szívműködést, véd a szívinfarktustól. Nagy hatású antioxidáns. Különösen azoknak fontos, akik keveset mozognak. Hiánya izomsorvadáshoz, idegrendszeri megbetegedéshez vezethet.
           Tartalmazza: gabonafélék, dió, mogyoró, búzacsíra, tej.
           F-vitamin
           Tulajdonképpen esszenciális zsírsavakból álló vitamin. Hiánya különbözô bôrbetegségekben jelentkezik. /ekcéma, pattanások/
           Tartalmazza: növényi /búzacsíra, napraforgó, szójabab/ olajok, mandula, avokádó.
           H-vitamin
           Biotin
           Az anyagcserében játszik fontos szerepet. Hiánya étvágytalanságot, bôrelváltozásokat, ekcémát okozhat.
           Tartalmazza: tej, fôzelékfélék, élesztô.
           K-vitamin
           Hiánya vérzékenységet okoz.
           Tartalmazza: káposzta, spenót, tök, olaj, máj, földimogyoró.
           PP-vitamin /B3//b>
           Az alapanyagcserére van hatással.
           Tartalmazza: rizs, kenyér, hús, máj, répa, burgonya.

A citrom nemcsak gyógyít, szépít is

           A citrom szó hallatán mindenkinek a téli megfázások és a forró citromos tea jut eszébe, pedig ez az Észak-Indiából származó gyümölcs – az egyik legértékesebb természetes oldó- és méregtelenítô szer – rengeteg betegséggel szemben nyújthat segítséget.
           A citrom kiváló kalcium- és vasforrás, C-vitamin-tartalma megkönnyíti a vas felszívódását, ezért vérszegénység, nagy vérveszteség esetén érdemes nagyobb mennyiségben fogyasztani. Bôséges mennyiségben tartalmaz citromsavat, amely kettôs hatással van szervezetünkre: a felesleges bomlástermékeket oldja, elôsegíti a testünkbôl való kiürülését, ugyanakkor kivételes regeneráló hatású, az immunrendszerünk aktiválója. A hígítatlan citromlé a legjobb gyulladáscsökkentô, gargarizáló szer torokfájás esetén, antiszeptikus hatása miatt segít leküzdeni a megfázást, köhögést.
           Meghűlés esetén érdemes kipróbálni a forró, fűszeres limonádét.
           Csavarjuk ki 4 citrom levét. 1,2 liter vizet forraljunk fel 10 dkg cukorral vagy édesítôszerrel, 4 szegfűszeggel, fél kávéskanál szegfűborssal, 1 szál fahéjjal. Keverjük össze, és forrón kortyolgassuk.
           (folytatjuk)

                     Készülôdés karácsonyra

Az ajándékozás 13 illemszabálya

           Mi nehezebb? Töprengeni, hogy kitaláljuk a legmegfelelôbb ajándékot, vagy jó arcot vágni ahhoz, aminek egy cseppet sem örülünk? Kétségtelenül mindkettô nehéz. Adventi ajándéktippjeinkkel nem csak konkrét ötleteket adunk a vásárlásra, hanem az ajándékozás illemtanát is átfutjuk.
           1. Ne magadnak vásárolj!
           Lehet, hogy mi a „Szeretet művészete” című ezoterikus műtôl kapunk extázist, ám ateista bácsikánkat lehetôleg ne ezzel lepjük meg, még akkor se, ha biztosan sokat tanulna belôle!
           2. Kerüld a „beszédes üzenet” jellegű ajándékokat!
           Ne lepjük meg életünk párját egy sokadik szakácskönyvvel, ha olyan ügyetlen szegény, hogy még a mélyhűtött ételeket is képtelen felmelegíteni. Ne adjunk édesanyánknak vasalót, ha gyűlöli a házimunkát, fôleg a vasalást azzal a felkiáltással: ezzel még az is könnyebb!
           3. Ne adj át a család elôtt intim holmit!
           Valóban jó ötlet Intimtorna-videokazettát ajándékozni kedvesednek, de ha ezt anyósod/apósod elôtt teszed, akik nem oly felvilágosultak az ügyben, kínos helyzetbe kerülhetek.
           4. Ne játszd meg a szerény kisgyereket!
           Ne kiálts fel boldogan, hogy: „Ou? Ez istenien édi!”, amikor a barátnôd már hetedszer ajándékozza neked ugyanazt a leértékelésen vett olcsó kölnit, amit a párod használ el locsolkodni húsvét környékén. Anyósod tizedik egyforma piros trapéz-nyakkendôjére ugyanez vonatkozik.
           5. Legyél ôszinte!
           Ha a férjünk az összes megtakarított pénzét egy divatjamúlt bordó kardigánba ölte, mondjuk meg neki, hogy nem áll jól a fazonja – nehogy három éven át folyton kérdezgesse: miért nem veszed fel soha a bordó kardigánodat?... Egy olyan fűzöld és mályvaszín csíkos leértékelt pulóver láttán, amiben még a szemetet is röstellnénk levinni a kukába, nehogy felkiáltsunk, hogy „Pont ezek az én színeim!” ...
           6. Ne nyilvánítsd vándordíjnak, egyszerűen add tovább!
           Ha valami elviselhetetlen szörnyűséget kapsz valakitôl, soha ne mondd az ajándékozó füle hallatára, hogy „ez jó lesz majd valakinek”. Ilyesmit csak diszkréten lehet elkövetni....
           7. Elônytelen holmik tilalma
           Semmiféleképpen ne vegyünk teltkarcsú nejünknek – férjünknek keresztben csíkos pulóvert, mivel az csak kihangsúlyozza azt, amit el kellene rejteni. Ebbôl következik, hogy inkább függôleges mintázatú ruhaneműkkel kedveskedjünk neki, azaz magunknak.
           8. Univerzális ajándékok: Könyv CD, kazetta
           Könyvet, CD-t vagy hangkazettát csak akkor vásároljunk, ha ismerjük az illetô ízlését, vagyis tudjuk, hogy milyen írókat, költôket vagy zenekarokat kedvel. Így aztán biztosak lehetünk abban, hogy az általunk vásárolt ajándék használva lesz...
           9. Pénz ajándékba
           Az egyik legudvariatlanabb gesztus a pénz ajándékozása. Ezt kerüljük még akkor is, ha tudjuk, hogy az illetô nehéz anyagi körülmények között él jelenleg és igencsak értékelné, ha valaki kisegítené egy kisebb összeggel. Ha mindenféleképpen szeretnénk anyagilag kisegíteni, akkor inkább várjuk meg az ünnepek végét... Ha mindenáron „elkölthetô” dolgot akarunk adni, vásároljunk ajándékszelvényt, utalványokat, vagy egy biztosítást, amit mi fizetünk és ô a kedvezményezett.
           10. Apróságok
           Az apróságok nagyon fontosak. Sokan elôre megbeszélik, hogy valami értékes és hasznos dolgot vásárolnak karácsonyra közösen. Ilyenkor van csak igazán nagy szerepe egy diszkrét árú, inkább nagyon ötletes ajándéknak. Fontos, hogy az apró meglepetés ne legyen drága, mert csúnya vita lehet belôle a fa alatt, ha egyikünk túllépi a megengedett keretet, még ha jó szándékkal teszi is!
           11. Mi nem ajándék a gyerekeknek?
           A mai gyerekek legtöbbjének önmagában már nem ajándék a csoki és cukorka. Legfeljebb csak kiegészíti a többi csomagot. Ugyanígy az iskolaszereknek sem örülnek felhôtlenül, hisz azokat majd a suliban kell használni, ki szeret arra gondolni a fa alatt! A legtöbb gyerek a ruháknak sem örül igazán, mert a szülôk, vagy távolabbi rokonok nem tudják elkapni az aktuális sulitrendet. (Ez alól lehetnek kivételek!)
           12. Mit ne várjunk a gyerekektôl?
           Ne várjuk, hogy csak és kizárólag a mi ajándékunknak fog lelkesen örülni. Lehet, hogy éppen az köt majd ki a csomaghalmaz legalján. A gyerekek még nem tanultak meg udvariaskodni. Gyakori az is, hogy a bontogatás, a meglepetés öröme elveszi figyelmét az ajándékok tartalmától, nem is tudja hová kapjon a bôségben. Ez nem jelenti feltétlen, hogy ajándékunknak nem örült.
           13. Ajándékozz valamit magadból!
           Nem csak a fa alá pakolt dolgok szereznek örömet. Viselkedésed, kedvességed, éppen úgy fontos, mint az egyedi szépségű, saját kezeddel csomagolt ajándékok, idézetek a kísérô kártyán, vagy akár az, hogy utolsó morzsáig megeszed az ünnepi vacsit még akkor is, ha a nagy készülôdés hevében kicsit kozmás lett.
           Boldog Ünnepet kívánunk!

A legédesebb ajándék: sütemény

           Karácsonyi mézes
           Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dl méz, 1 egész tojás, fél csomag sütôpor, 1 citrom reszelt héja, 1 csipet só, ízlés szerint mézeskalácsfűszer, pl.: fahéj, szegfűszeg, szegfűbors, szerecsendió, gyömbér, ánizs stb.
           Melegítse meg a mézet, hogy folyós legyen, de ne forralja fel. Keverje el a lisztet a sütôporral és a fűszerekkel. Keverje bele a tojást és a mézet. Gyúrja a tésztát néhány percig, majd nyújtsa ki fél cm vastagra és szaggassa ki különbözô formákkal. Kenje meg a süteményeket cukros vízzel és díszítse hámozott mandulaszeletekkel. Közepes tűzön (180 fok) 15 perc alatt süsse meg ôket.
           Diótorta
           Hozzávalók: 7 egész tojás, 15 dkg cukor, 10 dkg dió, 2 evôkanál liszt, 2 evôkanál zsemlemorzsa.
           A diókrémhez: 20 dkg cukor, 1 dl tej, 10 dkg dió, 1 evôkanál liszt, vanília vagy citromhéj, 15 dkg vaj, 1–2 kanál rum.
           A díszítéshez: 5 dkg durvára vagdalt dió, 12 fél dió.
           A tojásfehérjéket habbá felverjük, majd hozzáadjuk a többi hozzávalót. A masszát kizsírozott, kilisztezett kerek formába téve megsütjük. Ha kihűlt, három részre vágjuk.
           A diókrém: A cukrot a tejjel felfôzzük, hozzáadjuk a darált diót, amibe egy kanál lisztet belefôzünk, vaníliával vagy citromhéjjal ízesítjük, és félig kihűtjük. A vajjal jó habosra keverjük, és 1–2 kanál rummal ízesítjük. A kihűlt lapokat megtöltjük a krémmel, s a tetejét meg az oldalát is bevonjuk vele. Az oldalára tapasztjuk a vagdalt diót, és ha maradt krém, nyomócsôvel halmokat nyomunk a tetejére, amikre fél diószemeket ültetünk.
           Kiadós mézes puszedli
           Hozzávalók: 1 kg liszt, fél kg méz, 30 dkg cukor, 2 evôkanál baracklekvár, 4 tojás sárgája, 2 dkg szalakáli, 1 teáskanál szódabikarbóna (egy kevés tejben feloldva), 20 dkg margarin, ízlés szerint ôrölt fahéj, szegfűszeg, ánizs, gyömbér, citromhéj.
           Gyúrja össze a hozzávalókat, majd tegye 2–3 napra hűtôbe. Sütés elôtt nyújtsa ki a tésztát kb. fél centi vastagra. Szaggassa ki a különbözô formákat, majd forró, 200 C fokos sütôben süsse 8–10 percig. Már rögtön sütés után puha és fogyasztható, pléhdobozban pedig nagyon hosszú ideig eláll.
           Sütés nélküli mézes finomság
           Hozzávalók: darált dió vagy mogyoró, 1 evôkanál méz, 3 evôkanál porcukor, 1 citrom leve és héja reszelve, ôrölt fahéj és szegfűszeg.
           A mézet, a porcukrot, a citrom levét és héját, valamint a fűszereket forralja fel. Ezután folyamatos keverés mellett fôzze össze annyi dióval vagy mogyoróval, hogy formázható állagú legyen. A langyos masszából gyúrjon kis golyókat, és forgassa meg ôket reszelt csokoládéban. Tálalásig tartsa hűvös helyen.
           Vaníliás perec
           Hozzávalók: 15 dkg margarin, 20 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1 tojás, 1/2 csomag sütôpor, 2 csomag vaníliás cukor, 10 dkg porcukor.
           A margarint a liszttel, a sütôporral, a tojással és 1 vaníliás cukorral nagyon jól összedolgozzuk, majd kinyújtjuk. Darabokra vágjuk, és hosszú rudacskákat nyújtunk belôlük, amiket perec alakúra hajlítunk. Meleg sütôben, kizsírozott, kilisztezett tepsin megsütjük, és melegen megforgatjuk vaníliás porcukorban.
           Sajtos rúd
           Hozzávalók: 60 dkg liszt, 1 margarin, 1 kiskanál szalakáli tejben megfuttatva, 10 dkg reszelt sajt, só, annyi tejföl, hogy a tészta lágy legyen.
           A tetejére: 1 tojás, 1 kiskanál köménymag, 5 dkg reszelt sajt, só.
           A lisztet a margarinnal összemorzsoljuk, majd eldolgozzuk a többi hozzávalóval. A tésztát 1 cm vastagságúra kinyújtjuk. Hosszú csíkokat vágunk, tepsibe tesszük, tetejüket megkenjük tojással, megszórjuk köménymaggal, reszelt sajttal, pici sóval. Forró sütôben, közepes tűznél kb. 1/2 órát sütjük.
           Karácsonyi gyümölcskenyér
           Hozzávalók: 60 dkg liszt, 5 dkg élesztô, 200 ml 35 fokra melegített tej, 5 dkg cukor, 1 tojás, 1/2 vaníliarúd, 1/2 teáskanál reszelt citromhéj, 1/2 teáskanál só, 27,5 dkg puha vaj, 15 dkg mazsola, 5 dkg tört mandula, 5 dkg kockára vágott kandírozott citromhéj, 5 dkg kockára vágott kandírozott narancshéj, 2 evôkanál rum, 2 csomag vaníliáscukor.
           0,5 kg lisztben elkeverjük a tejben cukorral felfuttatott élesztôt. Megszórjuk liszttel, és 20 percig kelesztjük. Tojást, fűszereket és sót adunk a tésztához, és liszttel kemény tésztává gyúrjuk. 15 percig tovább kelesztjük. 20 dkg vajat 10 dkg liszttel összedolgozunk, és belegyúrjuk a kelt tésztába. További 15 percig kelesztjük. Elkeverjük a mazsolát a mandulával, a kandírozott citromhéjjal és narancshéjjal valamint a rummal. Kicsit állni hagyjuk, és beledolgozzuk a tésztába. 15 perc múlva kalácsot formálunk a tésztából. 20 cm hosszú, lapos rudat gyúrunk, a két végén kicsit benyomjuk, és hosszában középen összehajtjuk. 20–30 percig kelesztjük majd megsütjük. A gyümölcskenyeret még melegen olvadt vajjal bekenjük, és megszórjuk vaníliás porcukorral.
           Mézes zserbó
           Hozzávalók: 2 egész tojás, 3 dkg margarin, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 2 evôkanál méz, 3 kanál tej, 15 dkg cukor.
           Mindezt egy edényben összemelegítjük és melegen 55 dkg liszttel összegyúrjuk. Három részre osztjuk, vékonyra nyújtjuk és a tepsi hátán megsütjük. Jó, ha elôtte a tésztát pihentetjük 1/2 órát!
           Krém: 20 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 15 dkg margarin. Habosra keverjük, 1/2 liter tejben 4 evôkanál grízt megfôzünk, ha kihűlt, belekeverünk 1–2 kanál rumot vagy rum aromát, ezt jól összedolgozzuk és megkenjük a lapot.
           Máz: 3 evôkanál víz, 5 evôkanál cukor, 2 evôkanál kakaó. Ezeket összefôzzük, ha kissé kihűlt, belekeverünk 5 dkg margarint.
Levél a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez és Parlamentjének kormánypárti képviselôihez
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Képviselô Hölgyek és Urak!


           Ezt a levelet azért írom, hogy magam és az általam képviselt Szövetség nevében kifejezzem mélységes felháborodásomat a kettôs állampolgárságról megrendezett népszavazást megelôzô kormányzati kampánnyal kapcsolatban, amelynek Önök tevôleges részesei voltak. Véleménynyilvánításra a Bocskai Szövetség – amelynek választott elnöke vagyok – Alapszabályában foglaltak és Bocskai István fejedelmünk testamentumának sorai jogosítanak fel engem („... meghagyom s írom, szeretettel intvén mind az Erdélyi és Magyar Országi Híveinket az egymás között való szép egyezségre. Atyafiúi szeretetre az Erdélyiekért, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak. A Magyarországiakat, hogy az erdélyieket tôllök el ne taszítsák, tartsák o atyjokfiainak, és ô véreknek, tagoknak...” – Részlet Bocskai István végrendeletébôl).
           Bizonyára nem maradt titokban Önök elôtt sem, Hölgyeim és Uraim, hogy a Trianonban elszakított területeken élô magyarság a legnagyobb reményekkel nézett a népszavazás elé. Nemzeti összetartozásunk újbóli jogi megerôsítését várták tôle, amely a szülôföldön maradáshoz szükséges lét- és vagyonbiztonság feltételeit, valamint az európai polgárhoz méltó, szabad utazás, munkavállalás és letelepedés lehetôségét – a négy európai alapszabadság egyikét! – garantálta volna számukra. Azon jogokét, amelyekkel a Magyar Köztársaság állampolgárai rendelkeznek. A kérdés érzelmi vonatkozásairól nem kívánok szólni, a kampányban tanúsított magatartásuk alapján – mint egykori partiumi magyar – meggyôzôdtem arról, hogy Önöknél az empátia képessége ebben az ügyben a legcsekélyebb mértékben sem nyilvánul meg. Ez amúgy nem lenne baj, ha Önök az angol, zambiai vagy belorusz parlament kormánypárti tagjai lennének…
           Önök, Hölgyeim és Uraim, Gyurcsány miniszterelnök úrral egyetemben a kampány során sorozatosan és tudatosan megszegték azon alkotmányos kötelességüket, amely kimondja, hogy „A Magyar Köztársaság felelôsséget érez a határain kívül élô magyarok sorsáért, és elômozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását” (az Alkotmány 6 § (3) bek.) Költôinek szánom a kérdést: Tekinthetô-e legitimnek az a kormány, amely szembeszegül alkotmányos kötelességével?
           Önök, Hölgyeim és Uraim, Gyurcsány miniszterelnök úrral egyetemben a kampány során tudatosan megtévesztették, s a zsigeri önzés alantas érzésére appellálva megfélemlítették a hazai választópolgárokat. Nem túl diplomatikusan, de magyarul: Önök, Hölgyeim és Uraim, hazudtak. Ugyanis független szervezetek elemzése igazolja, hogy nincs alapja – nem is volt soha – sem az 500 milliárdos költségvetési hiányról, sem a 800 ezer áttelepülôrôl szóló felelôtlen kijelentéseknek. Kampány módszereik kísértetiesen emlékeztettek azokra, amelyeket a dicstelen emlékezetű Kádár-rendszer alkalmazott annak érdekében, hogy megakadályozza ezen ország – akkor még nem polgárainak, hanem – alattvalóinak szolidaritását saját eltiport forradalmának eszméivel és hôseivel, majd 1968-ban a cseh, 1980–81-ben pedig a lengyel nép szabadságtörekvéseivel. De Önök Kádárnál súlyosabban vétkeztek, mert a magyar nemzettestvéreink iránti szolidaritás érzését fojtották el a megtévesztett választópolgárokban! Kádárnak és elvtársainak volt magyarázata saját galádságukra: a szovjet tankok jelenlétére alapozott „szocialista internacionalizmus.” De – most szovjet tankok nem lévén hazánkban – Önöket miféle internacionalizmus vezette a kampány során? Önök lépten-nyomon nacionalizmussal vádolták meg a békés, határváltoztatás nélküli nemzetegyesítés híveit, megfeledkezve, vagy nem is ismerve Illyés Gyula bölcs tanítását: „Hazafi az, aki érdeket véd, a nacionalista pedig érdeket sért.” Az IGEN pártfogói érdeket védtek. Nemcsak a határon túli magyarokét, hanem az egész nemzetét. Biztosítom Önöket, hogy az igazi – nem-verbális – magyar hazafiak nem fognak felhagyni érdekvédô tevékenységükkel.
           Mi akadályozta meg Önöket, hogy jobbik énjükre hallgatva kimondják: ez a kis haza is gyarapodni fog, ha az elszakított területek magyarjainak is megadjuk a magyar állampolgárságot? Mi akadályozta meg Önöket, hogy felelôs kormányfôként, politikusként, alkotmányos kötelességük tudatában elôsegítsék a trianoni trauma határmódosítások nélküli, igazán európai stílusú feloldását? Miért kampányoltak Önök oly ádázul az IGEN ellen, mintha legalábbis egy újabb tatárdúlás rémét hordozta volna magában a magyar nemzet békés újraegyesítése?
           Sem politológus, sem lélekbúvár nem lévén, a válaszokat csak találgathatom. De a Napnál világosabbá vált minden szuverén gondolkodásra képes honfitársunk és valamennyi megkeseredett szívű határon túli magyar nemzettársunk elôtt az Önök kormányának és pártjaiknak képmutató, farizeus mivolta. Mert milyen „szociáldemokrata megújulás az”, Szocialista Képviselô Hölgyek és Urak, ahol a „megújult” párt a „bevált” kádári módszerekkel riogatja az erre kondicionált társadalmat? Hacsak azt nem tekintjük a megújulás jelének, hogy a fortélyos félelemkeltéshez a nyugat-európai szélsôjobb bôvítés-ellenes szociális demagógiáját használták fel? Mi lett tehát az Önök „szociáldemokrata megújulásából”? Kádári örökség – szélsôjobb retorikával. És milyen liberálisok Önök, Szabaddemokrata Hölgyek és Urak, ha a szolidaritás, a nyitottság és a befogadás magasztos elveinek jegyében az antiszolidaritás, az elzárkózás és a kirekesztés mellett érveltek? Mivé lett az SZDSZ elvi liberalizmusa? Befogadás mindenkinek, kirekesztés csupán a határon túli magyaroknak – antiliberális „érvekkel” indokolva.
           Gyurcsány Miniszterelnök Úr! Nincs kedvem gúnyolódni azon, hogy az Ön által most fennen hangoztatott „felelôs hazafiság” szerves alkotóelemei a hazugság, a megfélemlítés, valamint a szolidaritás nemes eszményének a lejáratása egy tartalmában szélsôjobboldali és antiliberális, irányultságában egyszerre nemzet- és Európa-ellenes kampány keretében. Inkább végtelenül fájlalom, hogy a nemzet számára ritka kedvezô történelmi pillanatban, szembesülve a szomorú emlékű trianoni döntés következményein való nagyvonalú felülemelkedés történelmi lehetôségével, Önök mindanynyian szűkkeblű, rövidlátó, a feladat nagyságához felnôni képtelen, törpe politikusnak bizonyultak! Önök, Hölgyeim és Uraim, – amikor a nem mellett agitáltak – nem a jövôre, hanem a múltra, nemzetünk további megosztottságára szavaztak! Önök, Hölgyeim és Uraim, – amikor a nem mellett agitáltak – nem az európai integrációban kiteljesedô magyarságra, hanem a határon túli magyarság hazátlanságának tartósítására szavaztak!
           A népszavazás kudarcáért senkinek sincs joga a megfélemlített, becsapott választópolgárokat okolni. De nagyfokú erkölcstelenség és arcátlan cinizmus dicsérni ôket megtévesztett, manipulált lelki – és elmeállapotban meghozott döntésükért. E hazának nem szolgalelkű memelukokra, hanem szabad polgárokra van szüksége. A történelmi felelôsség teljes egészében Önöket terheli. Önök megmérettettek és könnyűnek találtattak.
           Miniszterelnök Úr! Szocialista és Szabaddemokrata Képviselô Hölgyek és Urak, Önök megbuktak – Isten, Haza és minden jóérzésű, nemzetét szeretô magyar ember elôtt.
           Budapest, 2004. december 6.
           U. i.: Levelemet tájékoztatásul megküldöm a Köztársasági Elnök Úrnak és az ellenzéki pártok vezetôinek.
Üdvözlettel Dr. Kreczinger István elnök


                     Sport

Jégkorong
Az alapszakaszban a harmadik helyen végzett a Progym

           A romániai felnôtt-jégkorongbajnokság alapszakaszának utolsó, sorrendben 10. fordulójának mérkôzéseire került sor a múlt hét végén. Ebben a fordulóban a Gyergyószentmiklósi Progym csapata Galacon vendégszerepelt, az ellenfél a Bukaresti Dinamo Dunărea csapata volt. Ugyancsak ebben a fordulóban került lejátszásra Bukarestben a bajnokság rangadó mérkôzése, egész pontosan a Steaua – Sportklub összecsapás. Csíkszeredában a fôvárosi diákcsapat, a Sportul Studentesc gárdája vendégszerepelt.
           A 10. forduló eredményei:
           Bukarestben: Steaua – Csíkszeredai Sportklub 8–1 (2–1, 4–0, 2–0). Gólszerzôk: Timaru 2, Basilides Tibor 2, Nicolescu, Legacsev, Lupascu és Basilides László, illetve Elekes. A második mérkôzésen: Steaua – Sportklub 4–1 (1–0, 1–1, 2–0). Gólszerzôk: Emilianenko 2, Timaru és Lupascu, illetve Antal. Galacon: Bukaresti Dinamo Dunărea – Gyergyószentmiklósi Progym 0–6 (0–4, 0–2, 0–0). A gyergyói gólszerzôk: Gál Csaba 3, Gergely Attila 2 és Koós Tibor. Másnap: Dinamo Dunărea – Gyergyószentmiklósi Progym 4–3 (3–0, 1–3, 0–0). A gyergyói gólszerzôk: Gál Csaba 2 és Bálint. Csíkszeredában: HC – Sportul Studentesc 13–5 (3–2, 6–1, 4–2). Gólszerzôk: Bucur 2, Lôrincz 2, Veres 2, Szabó, Szôcs, Virág, Biró, Flinta, Kánya, Péter, illetve Gheorghe 3, Pană és Slave; másnap: Csíkszeredai HC – Sportul Studentesc 6–2 (3–0, 2–0, 1–2). Gólszerzôk: Péter 2, Szabó, Kopacz, Bucur, Kánya, illetve Pană és Gheorghe.
           Amint az látható, a gyergyói csapat elsô mérkôzését megnyerte, a második találkozót pedig elveszítette. A Csíkszeredában lejátszott mérkôzéseken is hazai gyôzelmek születtek, a helyi HC ifjúsági játékosokból álló együttese mindkét mérkôzésen magabiztosan múlta felül a fôvárosi diákcsapatot. A bajnoki címre pályázó együttesek összecsapásán is meglepôen magabiztos fôvárosi gyôzelmek születtek, a második, vagyis a szombati mérkôzést egyenes adásban közvetítette a TV Sport televíziós csatorna. Az eredmények ilyetén alakulása után eldôlt, hogy a Bukaresti Steaua csapata öt pont elônnyel nyerte az alapszakaszt, míg a harmadik helyen végzett Gyergyószentmiklósi Progym gárdája négy ponttal elôzte meg a Bukaresti Dinamo – Dunărea együttesét. A bajnokság – a tervek szerint – jövô év január végén az elôdöntô mérkôzéseivel folytatódik. Nézzük a párosítást: Csíkszeredai Sportklub – Gyergyószentmiklósi Progym és Bukaresti Steaua – Bukaresti Dinamo-Dunărea. A párharcok gyôztesei bekerülnek a döntôbe, a vesztesek pedig a harmadik helyért mérkôzhetnek.
           A tervek szerint 2005. január 11–14. között kerülnek megrendezésre a Románia Kupa 2004/ 2005-ös idényének mérkôzései. A mérkôzésekre két csoportban kerül sor, mégpedig Bukarestben és Csíkszeredában. A bukaresti csoport összetétele: Bukaresti Steaua, Bukaresti Dinamo és Sportul Studentesc; a csíkszeredai csoportban a következô csapatok játszanak körmérkôzéseket: Csíkszeredai Sportklub, Gyergyószentmiklósi Progym és Csíkszeredai HC. A csoportok gyôztesei bejutnak a Románia Kupa döntôjébe. A döntô mérkôzésre a tervek szerint január 16-án, vasárnap kerül sor Galacon.
           A bajnokság alapszakaszának mérkôzései után elôtérbe kerülnek a válogatottak. Amint arról korábban már említést tettünk, az elôttünk álló hét végén Ukrajnában vendégszerepel a román felnôttválogatott. A december 17–19. közötti idôszakban az Euro Ice Hockey Challenge nemzetközi tornán lépnek pályára a válogatottat alkotó játékosok Kijevben. A nemzetközi sorozat ukrajnai csoportjába a következô válogatottakat sorolták: Ukrajna, Lettország, Kazahsztán és Románia. A román válogatott játékoskerete: Radu Viorel (Dinamo-Dunărea), Catrinoi Adrian (Steaua) és Molnár Szabolcs (Progym) – kapusok; Kósa, Papp Sz., Nagy I., Simon (Sportklub), Kosztándi, Adorján (Steaua), Stoiculescu (Sportul Studentesc), Góga (Progym) – hátvédek; Szôcs Sz., Elekes, Péter, Moldován (Sportklub), Geru, Nicolescu, Timaru, Lupascu, Basilides T., Basilides L. (Steaua), Nutu Andrei (Dinamo – Dunărea) – csatárok. A küldöttség vezetôje: Alexandru Hălăucă; edzô: Ioan Martin; csapatorvos: dr. Popescu Doru; gyúró: Mohorea Sorin.
          
           A torna műsora: december 17., péntek: Lettország – Kazahsztán és Ukrajna – Románia; december 18., szombat: Románia – Lettország és Ukrajna – Kazahsztán; december 19., vasárnap: Kazahsztán – Románia és Lettország – Ukrajna.
           Az ifjúsági (U20) válogatott a december 15–23. közötti idôszakban Magyarországon és Szlovákiában edzôtáborozik. Az ifjúsági válogatottba erre a turnéra a következô játékosok kaptak meghívót: Popa Bodgan és Fülöp Rajmond – kapusok; Flueras Cosmin, Georgescu Mihai, Mărgineanu Radu, Pană Alexandru, Slave Vlad, Molnár Szabolcs, Solti Tamás, Kánya Attila, Szabó István, Molnár Zsolt, Veress István, Szôcs Botond, Lôrincz Levente, Péter Levente, Flinta Botond, Petres Tivadar, Bálint Loránd, Török Levente (mindketten Progym), Péter Tibor, Antal Zsombor és Mihály Jenô – mezônyjátékosok. A küldöttség vezetôje: Eduard Pană; vezetôedzô: Justinian George; másodedzô: Remus Bianu; csapatorvos: dr. Iliescu Dumitru.
           Végezetül, de nem utolsósorban szólnunk kell arról, hogy a bajnokság közepére tervezett játékos-átigazolási periódus nem a december 1–15. közötti idôszakban zajlott, amint arról Eduard Pană tájékoztatott, hanem a december 15–30. közötti idôszakra tevôdött át.

Amatôr jégkorong
Kikaptak a Pingvinek

           Hat forduló mérkôzései kerültek lejátszásra a Hargita megyei amatôr-jégkorongbajnokságban. Az alábbiakban nézzük az 5. forduló eredményeit: Csíkszeredai ISK – Csíkmadarasi Bomilact 5–8 (1–2, 1–5, 3–1), Csomafalvi Délhegy – Csíkszeredai Auto- sport 1–7 (1–2, 0–2, 0–3), Gyergyószentmiklósi Pingvinek – Csomafalvi Skorpiók 22–0 (10–0, 8–0, 4–0), Karcfalvi HC – Csíkszeredai Medvék 1–9 (1–2, 0–6, 0–1), Dánfalvi HC – Kézdivásárhelyi KSE 6–4 (0–2, 3–2, 3–0).
           A 6. fordulóban lejátszott mérkôzések eredményei: Skorpiók – Karcfalva 7–2 (2–0, 3–1, 2–1). A csomafalvi gólszerzôk: Domokos 3, Sólyom 2, Kedves és Székely. Csíkszeredai Autosport – Fortunato 3–3 (3–0, 0–2, 0–1), Madaras – Délhegy 8–3 (5–1, 1–1, 2–1), Gyergyóalfalvi Bucsin – Csíki ISK 5–2 (1–1, 4–1, 0–0) és Old Bulls – Pingvinek 7–3 (3–1, 2–2, 2–0). A gyergyói gólszerzôk: Benedek Róbert, Len Attila és Gergely Lehel.
           A Délhegy – Skorpiók (3. forduló), Madaras – Alfalu (4. forduló), Fortunato – Old Bulls (5. forduló) mérkôzéseket elnapolták.
           Kedden, december 14-én az Autosport – Karcfalva, december 15-én, szerdán a Fortunato – Madaras mérkôzések kerültek lejátszásra. December 16-án, csütörtökön a Pingvinek – Autosport mérkôzésre kerül sor a gyergyószentmiklósi műjégpályán. Kezdési idôpont: 21.00 óra. Ugyanaznap Csíkszeredában a Csíkszeredai ISK – Csomafalvi Délhegy mérkôzés szerepel műsoron.
           Az 5. forduló utáni rangsor élmezônye: 1. Pingvinek 10 ponttal, 2. Fortunato 9 pont, 3. Autosport 9 pont, 4. Old Bulls 8 pont, 5. Gyergyóalfalu 4 pont, 6. Csomafalvi Délhegy 4 pont.

Tenisz
Turné Floridában

           A december 6–12. közötti idôszakban lezajlott amerikai nyílt ifjúsági bajnokság egyéni versenyének második körében Portik Szatmári Ágnes 3–6, 1–6 arányú vereséget szenvedett az amerikai Madison Brengle elleni mérkôzésen. Az amerikai lány szabadkártyával jutott a verseny fôtáblájára.
           A páros verseny második fordulójában a Maria Fernanda Alvarez és Estefania Balda alkotta bolíviai-ecuadori kettôs feladta az Ekaterina Shulaeva és Portik Szatmári Ágnes elleni találkozót, mert a bolíviai lány megsérült. Az elôdöntôbe jutásért kiírt mérkôzésen: Ekaterina Shulaeva- Portik Szatmári Ágnes – Yaroslava Shedova-Evgenia Rodina (oroszok) 3–6, 1–6.
           December 13–19. között a floridai Key Biscayneben zajlik az Orange Bowl elnevezésű nemzetközi ifjúsági tenisztorna. Az egyéni verseny elsô fordulójában városunk képviselôje amerikai ellenféllel mérkôzött. Az összecsapás eredménye: Portik Szatmári Ágnes – Yasmin Schnack (amerikai) 2–6, 1–6.
           A páros versenyben a Ekaterina Shulaeva-Portik Szatmári Ágnes alkotta kettôs az Amanda Avedissian és Stephanie Wetmore alkotta amerikai–kanadai párossal mérkôzött.
           A páros mérkôzés eredménye: Ekaterina Shulaeva – Portik Szatmári Ágnes (kanadai–román) – Amanda Avedissian-Stephanie Wetmore (amerikaiak) 6–1, 5–7, 6–0. A második fordulóban Ágiék kanadai kettôs ellen léptek pályára.

Ifjúsági labdarúgás
Döntô Jászvásárban

           A Román Labdarúgó Szövetség Gyermek és Ifjúsági Bizottsága által kiadott tájékoztatóban közlik, hogy a Gheorghe Ola reménységtorna 1992-es korcsoportú döntôjét Jászvásárban, a helyi Sportprogramú Líceum sportcsarnokában rendezik meg a december 20–23. közötti idôszakban.
           A korcsoport döntôjébe összesen tíz csa-pat került be, köztük a Gyergyószentmiklósi Jövô gárdája is. Nézzük a döntôbe jutott további együtteseket: Besztercei FCM, Bukaresti Proluceafărul, Nagyváradi Luceăfarul, Medgyesi Gaz Metan, Iaşi-i LPS, Bukaresti Sportul Studenţesc, Bukaresti Steaua, Galaci Dunărea és a resicabányai zónadöntô gyôztese.
           Amint azt a tájékoztatóban közlik, a tíz csapatot két ötös csoportba sorolják, mégpedig úgy, hogy az egyik csoportba két, míg a másikba egy bukaresti csapat kerüljön. A két csoport gyôztese játszhatja a döntôt, a csoportok második helyén végzô együttesek a harmadik helyért mérkôzhetnek. A rendes játékidô lejárta utáni döntetlen esetén 7 méteres rúgásokkal döntik el a gyôztes kilétét.
           A 3. helyért lejátszásra kerülô mérkôzésre december 23-án, csütörtökön 10.00 órai kezdettel kerül sor, a döntô mérkôzés pedig 11.00 órai kezdettel kerül lejátszásra. A tornán a Román Labdarúgó Szövetséget a következô személyek képviselik: Costas Paul, Cruceană Victor és Filipeanu Gheorghe.

Médiabefutó 2004
Gyergyói sporttáncosok a legjobbak

           December 11-én, szombaton rendezték meg Marosvásárhelyen a Médiabefutó 2004 elnevezésű országos tehetségkutató verseny döntôjét. A korábban lezajlott selejtezôk során a Gyergyószentmiklósi Step Dance SK-tól két csapat jutott a döntôbe, nevezetesen a Táncok Csillaga, illetve a Fáraók Gyöngye nevű csapatok.
           Páll Ágnes, a Step Dance SK vezetôjének tájékoztatása szerint a döntôben 34 tehetséges kiválasztott produkciója került bemutatásra.
           – A döntô során sok tehetséges fiatal mutathatta be tudását. Örömmel mondhatom el, hogy a tánc kategóriában a gyergyószentmiklósi Táncok Csillaga vehette át az elsô díjat. Történt mindez a Step Dance SK nem kis örömére. A gyôztesek – Keresztes Zoltán és Orbán Beáta, Pál István és Csíki Brigitta, György Szabolcs és Szász Edina párok – egy sporttánc alapú show elôadással léptek fel. A versenyt hozzáértô szakemberek bírálták el, figyelembe véve a koreográfiát, ruházatot, mozgáskultúrát, az összhangot, ekképp olyan gyerekek, csapatok, fellépôk nyertek, akik ezt joggal kiérdemelték. Az elsô helyezettek 10 millió lej pénzjutalmat kaptak, ezenkívül a nagylányok számára a Fáraók Gyöngye nevű csapatból lehetôség nyílik késôbbi televíziós fellépésekre is. Az említetteket egy videoklip forgatására is meghívták – zárta mondandóját Páll Ágnes.

Jégkorong/Aktuális
Játékoscsere következik?

           A december 15–30. közötti játékos-átigazolási idôszakban játékoscserére kerül sor a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi jégkorongcsapatok között. A tervek szerint a Gyergyószentmiklósi Progym csapatából Gál Csaba és Góga Attila 2005 májusáig a Csíkszeredai Sportklub együttesében folytatja pályafutását. Tudni kell, hogy nem végleges átigazolásokról van szó, hanem játékos-kölcsönadásról. A csíkszeredai bajnokcsapat az említett kettôért cserében három játékost ad a Progymnak. A kérdésben, hogy egész pontosan kikrôl van szó, illetve, hogy a Sportklub csapatából kik folytatják Gyergyóban pályafutásukat, december 16-án, csütörtökön döntöttek a Csíkszeredában lezajlott klubközi tárgyaláson.
           Lázár Ernô, a Progym SK jégkorong-szakosztályának elnöke elmondta, hogy a gyergyói csapathoz kerülô csíkszeredai játékosok mindenképp jól jönnek, a Progym csapata ezzel nem gyengül. Annál is inkább jól jön ez a megállapodás, mert a jelenlegi gyergyói csapatot alkotó játékosok létszáma nem túl magas. Ez a tervezett játékoscsere – fogalmazott Lázár Ernô – nem jelenti azt, hogy lemondanánk a bronzérem megszerzésérôl, sôt úgy érzem, továbbra is reális esélyeink vannak arra, hogy a Bukaresti Dinamo – Dunărea együttese elleni párharcban ebben az idényben is a Progym csapata diadalmaskodjon.
           Amennyiben tényleg létrejön a két klub közötti megállapodás, akkor Gál Csaba öt év után viszszatér a Csíkszeredai Sportklubhoz. A jelenleg 35 éves, tapasztalt játékost 1999 nyarán igazolták – Kertész Zoltánnal és Rusz Sántha Gáborral együtt – a Sportklubtól a Gyergyószentmiklósi Progym csapatához. A Csíkszeredai Sportklub színeiben 1997-ben országos bajnokságot nyert. Abban az idényben Gál Csaba az alapszakasz végén 25 ponttal (15 gól és 10 gólpassz) a Csíkszeredai Sportklub legeredményesebb játékosa volt, megelôzve a kanadai eredményességi rangsorban a 23 pontos (15 gól és 8 gólpassz) Elekes Leventét.

Médiabefutó 2004
Gyergyói sportolókat is támogatnak

           Négy nap alatt Erdélyszerte több mint 70 tehetséges fiatalt látogatott meg edzés közben a Médiabefutó sport zsűrije: Kézdivásárhelytôl Szatmárig, Gyergyószentmiklóstól Aradig tekinthettek meg edzés közben labdarúgókat, cselgáncsozókat, asztaliteniszezôket, sízôket, korcsolyásokat, motokrosszosokat, vizílabdázókat, kosárlabdásokat, birkozókat és elbeszélgettek az edzôkkel és versenyzôkkel a sportágakat érintô problémákról valamint az ifjú tehetségek jövôjérôl.
           A háromtagú zsűri, Borbáth István Ágoston, az RMPSZ testnevelés és sport társulásának elnöke, Benedek Árpád Csaba, az SZKT ifjúsági és sport bizottságának elnöke és Bodor László, az Ügyvezetô Elnökség Ifjúsági Fôosztályának munkatársa, támogatásra javasolta a következô fiatal tehetségeket:
           Arad: Erdei Edina Fatima, sport aerobik, Móz János vízilabda.
           Csíkszereda: Kosz Zsolt, műkorcsolya.
           Gyergyószentmiklós: Péter Zsolt, jégkorong, Ferenc Réka, sífutás.
           Székelyudvarhely: Băcescu Lajos, motokrossz.
           Sepsiszentgyörgy: Pulger Zsolt labdarúgó.
           Kézdivásárhely: Kobridzsa Szabolcs, cselgáncs.
           A sport-tehetségkutató díjátadására december 11-én, a Médiabefutó országos döntôjének keretében, Marosvásárhelyen került sor.

Beszámoló
A Gyergyói ISK 2004-es mérlege

           Nemrég év végi mérleg készült a Gyergyószentmiklósi ISK-nál. Basilides Csaba tanár, az intézmény igazgatója az alábbiakról tájékoztatott.
           A Gyergyói ISK keretében 274 sportoló van nyilvántartva, 6 sportágban 133-an vannak leigazolva, hatan vehetnek részt a szakszövetségek rendezvényein (?)
           Nemzetközi eredmények
           Sífutás
           Ferencz Réka:
           3. hely az ifjúsági Balkán Bajnokságon – 10 km-es távú szabadstílusú versenyben;
           8. hely a felnôtt Balkán Bajnokságon – 10 km-es távú szabadstílusú versenyben;
           6. hely az ifjúsági Balkán Bajnokságon – 5 km-es távú klasz- szikus stílusú versenyben.
           Bányász Róbert:
           13. hely az ifjúsági Balkán Bajnokságon – 10 km-es távú szabadstílusú versenyben;
           18. hely a felnôtt Balkán Bajnokságon – 15 km-es távú szabadstílusú versenyben;
           5–8. hely a felnôtt bajnokságon – sprintversenyben.
           Tenisz
           Portik Szatmári Ágnes a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) 18 éves sportolóinak egyéni ranglistáján a 28. helyezést érte el.
           Az országos bajnokságokon elsô helyezést ért el 13 gyermek és 20 ifjúsági sportoló;
           Az országos bajnokságokon 2–3. helyezést ért el 8 gyermek és 11 ifjúsági sportoló.
           A helyezések sportágankénti megoszlása
           I. hely
           Sífutás: 13 gyermek, 7 ifjúsági;
           Jégkorong: 1 ifjúsági;
           Alpesi sí: 2 ifjúsági;
           II–III. helyek
           Sífutás: 6 gyermek és 10 ifjúsági;
           Jégkorong: 1 gyermek;
           Torna: 1 ifjúsági;
           Alpesi sí: 1 gyermek.

Küzdôsport
Öt elsô hely Bukarestben

           December 11-én és 12-én a bukaresti Polivalentă sportcsarnokban került megrendezésre a Hópehely Kupa elnevezésű gyermek és ifjúsági WTF taekwondoverseny. A megmérettetésen az ország 8 klubcsapatának 120 sportolója vett részt. A benevezett csapatok Bukarestbôl, Galacról, Hîrsováról (Konstanca megye), Botoşaniból és Gyergyószentmiklósról érkeztek a verseny helyszínére.
           A Gyergyószentmiklósi Elite SK taekwondocsapata 11 sportolóval képviseltette magát a bukaresti versenyen – tudtuk meg Péter Balázs edzôtôl. A tizenegy gyergyói sportoló közül tízen dobogós helyezést értek el. Öten elsô, hárman második és ketten a dobogó harmadik fokára állhattak.
           Elsô helyezettek
           Gyermekek: Lakatos Adél (-40 kg-os súlycsoport), Bajkó Adorján (-35 kg)
           Ifjúságiak: Vaszi Borbála (-45 kg), Mihály Renáta (-51 kg), Pál Csilla (-62 kg)
           Második helyezettek
           Gyermekek: Udvari Nándor (-25 kg), Máthé Róbert (-35 kg), Fazakas Eszter (-35 kg)
           Harmadik helyezettek
           Gyermekek: Bajkó Erika (-25 kg), Sándor Petra (+30 kg)
           A Gyergyószentmiklósi Elite SK taekwondosai úgy a gyermek, mint az ifjúságiaknál a második helyen végeztek a csapatversenyben.

Szertorna
Lezárult a tornász idény

           A december 10–12. közötti idôszakban az angliai Birmingham adott otthont a szertornászok idei utolsó Világkupa versenyének. A megmérettetésen részt vevô romániai tornászok ezúttal sem vallottak szégyent, hisz mindannyian jó eredményeket értek el. A férfiak mezônyében a lólengés versenyében Marius Urzică a második, csapattársa, Ioan Suciu a harmadik helyen végzett.
           További eredmények.
           Férfiak. Ugrás: 1. Lu Pin (kínai) 9.718 pont, 2. Sapronenko (lett) 9.574 pont, 3. Janev (bolgár) 9.543 pont … 6. Marian Drăgulescu (román) 9.475 pont, 8. Gál Róbert (magyar) 9.462 pont.
           Korlát: 1. Mitja Petkovsek (szlovén) 9.787 pont, 2. Huang Hszü (kínai) 9.762 pont, 3. Marius Urzica (román) 9.737 pont.
           Nyújtó: 1. Valerij Goncsarov 9.687 pont, 2. Joneda (japán) 9.662 pont, 3. Marasz (görög) 9.650 pont.
           Nôk. Gerenda: 1. Cătălina Ponor (román) 9.725 pont, 2. Li Ja (kínai) 9.612 pont, 3. Alexandra Eremia (román) 9.612 pont.
           Talaj: 1. Daiane dos Santos (brazil) 9.712 pont, 2. Cătălina Ponor (román) 9.625 pont, 3. Cseng Fej (kínai) 9.562 pont.

Teremfoci
Egy gyôzelem, két vereség

           December 11–13. között a marosvásárhelyi sportcsarnokban kerültek megrendezésre az országos teremlabdarúgó-bajnokság C2-es csoportja keretén belül a 7., 8. és a 9. fordulók mérkôzései. A csoportban szereplô Gyergyószentmiklósi Elite gárdája két vereséget szenvedett és egy gyôzelmet aratott.
           A gyergyói vonatkozású eredmények: a 7. fordulóban: Gyergyószentmiklósi Elite – Kolozsvári Inter Futsal 3–7, a gyergyói csapat gólszerzôi: Bliorţ 3; a 8. fordulóban: Gyergyószentmiklósi Elite – Brassói Mantrax 3–4, a gyergyói csapat gólszerzôi: Kurkó, Bliorţ és Köllô Emil; a 9. fordulóban: Gyergyószentmiklósi Elite – Dévai Quasar 5–4, a gyergyói gólszerzôk: Bliorţ 3, Kurkó és Köllô. A 9. forduló mérkôzéseivel lezárult a bajnokság elsô része, 2005 januárjában elkezdôdik a második rész, az úgynevezett visszavágósorozat.
           A C2-es csoport következô – januári – fordulójának műsora: Marosvásárhelyi City 'US – Temesvári Informatika, Distins Rm. Vâlcea – Gyergyószentmiklósi Elite, Dévai Quasar – Brassói Mantrax, Craiovai Olt Metal – Nagyszebeni Ammibo Rondul, Besztercei Victoria Uriu – Kolozsvári Inter Fustal.
           A 11. forduló párosítása: Kolozsvári Inter Futsal – Dévai Quasar, Brassói Mantrax – Distins Rm. Vâlcea, Gyergyószentmiklósi Elite – Marosvásárhelyi City 'US, Temesvári Informatika – Craiovai Olt Metal, Nagyszebeni Ammibo Rondul – Besztercei Victoria Uriu.

Sakk
Vasárnap következik az utolsó forduló

           December 19-én, vasárnap 9.00 órai kezdettel a tanácsteremben kerülnek megrendezésre a városi amatôrbajnokság idei utolsó fordulójának mérkôzései. A vasárnapi mérkôzéssorozat után a szervezôk kiértékelik az éves tevékenységet, kihirdetik a 12. forduló utáni végsô rangsort, és nyilvánosságra hozzák a városi bajnok kilétét.
           Az idei utolsó megmérettetésen is szívesen látnak minden érdeklôdôt, aki teheti vigyen magával sakk-készletet, illetve a játszmák idején használatos órát.

Ökölvívás
Évzárót tartottak

           December 9-én, csütörtökön a Gépgyártóipari Iskolaközpont tornatermében ünnepélyes keretek között kiértékelték a gyergyószentmiklósi ökölvívók 2004-es évi tevékenységét. A gyergyói ökölvívók az idén sem hiányoztak a megyén kívüli versenyekrôl. Továbbá idén is megrendezésre került városunkban a hagyományos Gyilkostó Kupa küzdelemsorozata. A rendezvény idén nemzetközivé nôtte ki magát, hisz a gyergyószentmiklósi tornán magyarországi sportolók is a szorítóba léptek. A gyermek és ifjúsági sportolókat magába foglaló lelkes gyergyószentmiklósi ökölvívócsapat – edzô: Murvai József – tagjai ez alkalommal ajándékokat vehettek át.
           Tegyük mindehhez hozzá, hogy megérdemelték, hisz lelkesedésüknek köszönhetôen életben tartanak vidékünkön egy férfias sportágat.
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Horoszkóp
december 16 – 22.

           KOS (III.21-IV.20.)
           Párkapcsolatában hamarosan elérkezik az igazság pillanata. Ön is, kedvese is szembesül a valósággal, lezárhatják a vitákat, ha egy kicsit is éreznek még egymás iránt valamit. A hét végen felkínálhatnak Önnek egy új állást!
           BIKA (IV.21-V.20)
           Nem baj az, ha vágyakozik! De a szerelmi álmok csak akkor válnak valóra, ha már a szívében megszületett a döntés. Munkahelyén már érzôdik az ünnepi hangulat, mindenki tervezget, sôt jobbnál jobb tanácsot adnak egymásnak.
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Anyagi dolgokban valaki palira akarja venni Önt. Így ünnepek elôtt megszaporodnak a szélhámosságok, a becsapások, a lopások. Ezért vigyázzon Ön is, hogy kinek mit hisz el, és vásárlás, nézelôdés során hova teszi a pénztárcáját!
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           A családi béke érdekében sok mindent meg kell Önnek is tenni. Próbáljon meg emberi hangon beszélni a házastársával, még akkor is, ha ô hamar felkapja a vizet mindenért, s ilyenkor szünet nélkül rikácsol.
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           Sokszor van úgy, hogy az ember utálja a fônökét, a céget, ahol dolgozik. Nem ajánlatos azonban mindennap ezt fennen hangoztatni! A most kapott állásajánlatok nem reálisak, legtöbbjük mögött nincs tartalom, csak a nagy szavak.
           SZŰZ (VIII.24-IX.23.)
           Eléggé fárasztó idôszak mutatkozik. Mindenhol maximális teljesítményt várnak el Öntôl. Ha összeszedi magát, helyt tud állni. Új kapcsolatoknál könnyen lehet, hogy eljött a boldog egymásra találás idôszaka. Értékelje a jelent, de nem kell megtagadni a múltat!
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           Akadályokat nem ismerve halad a céljai felé, és ezzel új fordulatot adhat életének. Sok embert érez közel a szívéhez, és nagyon sok új kapcsolatot alakít még ki, melyek hosszú távon is jól működhetnek.
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           Nagyon szerencsés idôszaknak néz elébe. Kilátástalannak tűnô pert nyerhet meg, rég elfelejtett kapcsolatait újrakezdheti, sôt még egy olyan szerelmi kapcsolatot is visszaállíthat, amirôl már rég lemondott.
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           Fejlett a szépérzéke. Harmóniára, nyugalomra törekszik. Barátságos modorával, derűs hangulatával könnyen megszeretteti magát az emberekkel. Az ünnepi készülôdésbôl kiveszi a részét, és akkor sem esik kétségbe, ha több mindent önállóan kell intéznie. A szerelemben az érzései vezetik. Álmodozó, romantikus, csodálatos szeretô.
           BAK (XII.23-I.20.)
           A szerelemben, mint mindenki, Ön is tökéletes társra vágyik. Meglehet, hogy ezt nem találja meg egyetlen személyben, ezért szerelme mellett állandó partnert fog tartani. Ha valaki mostanság megbántja, azt hosszú távon kizárja az életébôl.
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           Az ünnepi készülôdés közben sok kellemetlenség, nem kívánt helyzet alakulhat ki. Fontos állomáshoz érkezik a rokoni, baráti kapcsolatok terén. Akivel komolyabban kiélezôdött a kapcsolata, azzal akár örökre úgy is marad.
           HALAK (II.20-III.20.)
           Ügyesen és találékonyan intézi a szakmai ügyeket, élvezi, ha sikert sikerre halmoz. Ez a lendület szerencsére jól jön az ünnepi készülôdésben is, amikor más összevissza kapkod. Pénzügyekben nehezen éri utol magát.                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           Móricka kistestvért vár. Egyszer látja, hogy az anyja fájdalmas arccal meggörnyed.
           – Mi a baj? – kérdezi ijedten.
           – A kistestvéred a hasamban rúgott egyet.
           – Biztos unatkozik. Miért nem nyelsz le neki egy játékot?
           * * *
           Új orvos érkezik a faluba. Megkérdi:
           – Na, és sclerosis multiplex van a faluban?
           – Nincs, de igény lenne rá.
           * * *
           Kovácsné piszkálja szomszédját:
           – Keressen már magának egy jóravaló férjet!
           – Minek, van egy kutyám, egy macskám meg egy papagájom. Nekem ez elég.
           – Dehát ezek nem pótolhatnak egy férjet.
           – Dehogynem! A kutyám folyton morog, a papagájom folyton káromkodik, a macskám pedig folyton házon kívül tölti az éjszakát. Nekem ez éppen elég!
           * * *
           – Nem értem! Nem értem az iráni helyzetet.
           – Na, majd én megmagyarázom.
           – Megmagyarázni én is tudom. De nem értem!
           * * *
           – Pistike! Te mi akarsz lenni nagykorodban? – kérdezi a tanítónéni.
           – Katona.
           – De a katonát bármikor lelôheti az ellenség.
           – Akkor ellenség.
           * * *
           Egy férfi áll a tihanyi mólónál, és a vizet fényképezi, amikor odasiet hozzá egy nô:
           – Ott fuldoklik az anyósa, uram!
           A férfi széttárja a karját:
           – Sajnálom, asszonyom, de éppen kifogyott a filmem.
           * * *
           A nyomozó megkérdezi a gyanúsítottól:
           – Miért ölte meg az utcán azt a két embert?
           – Mert az egyik szidta az anyámat, a másik meg dícsérte az anyósomat.
           * * *
           Két anyós beszélget.
           – Milyen szép ôsz haja van a vejednek!
           – Látod, még azt is nekem köszönheti.
           * * *
           – Állítsa már le, fiatalemeber azt a masinát! – szól a benzinkutas a Yamahás motorosnak.
           – De hiszen leállítottam. Már csak a feleségem remeg a hátsó ülésen...
           * * *
           Petrát körülveszik a fiúk az iskolában:
           – Olyan a hajad, mint egy szénakazal.
           – Jó! Akkor már tudom, hogy miért gyűlt körém ennyi szamár.
           * * *
           A paraszt megállítja a szekerét a kocsma mellett, és betér néhány pohár borra. Elég pityókásan jön ki, és csodálkozva nézi a szekeret, amibôl közben valaki kifogta a lovakat. Így morfondírozik:
           – Ha én vagyok a Kovács Pista, akkor ellopták a lovaimat. Viszont ha nem én vagyok a Kovács Pista, akkor találtam egy szekeret.
           * * *
           Nyuszika felhívja telefonon a hentest:
           – Van disznófüled?
           – Van.
           – Hát marhanyelved?
           – Van.
           – És csirkelábad?
           – Az is van.
           – Hát akkor marha ocsmány lehetsz...
           * * *
           Megy a nô kocsival a sivatagban, de lerobban a kocsija. Szerencsére arra megy egy indián, és elviszi a nôt a legközelebbi benzinkútig. Az indián közben nagyokat ujjongat. Amikor odaérnek a benzinkúthoz és leszáll a nô, az indián bedob egy „juhét”, és a benzinkutas megkérdezi, hogy miért ujjongatott az indián. A nô azt mondja:
           – Nem tudom, én nem csináltam semmit, csak ültem, és a nyereg szarvába kapaszkodtam.
           Erre a benzinkutas azt mondja:
           – Hölgyem tudta, hogy az indiánok nem használnak nyerget?

                       Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2007

            Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
             sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                        a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!