28. (602.) szám, 2005. Július 14-20
Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Megjelent a: GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2005.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság évkönyvét.
           Ára: 5 euró
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@nextra.ro
           tel.: 004-0266-364.941
           Postai cím: 535500 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Romania
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
Aki a virágot szereti…

           …az rossz ember is lehet. Na, persze, megvan a fejreállított szólás magyarázata. Számít ugyanis, a miértje a szeretetnek. Úgy tűnik, egyre gyakoribb a temetôi viráglopás és a sírokra kihelyezett kegytárgyak, dísztárgyak ellopása, sôt a sírrongálás sem idegen már tájainkon. Tudom, elképesztô, hogy 2005-ben ilyesmi megtörténhet. Sajnálatos, hogy ide jutottunk.
           Az emberiség történetében a halottak tisztelete, emlékük ápolása mindig nagyon fontos volt. A legkorábbi vallási emlékeink is ehhez kötôdnek. Már az ôsember is tisztelte halottait, talán jobban, mint mi. Az indiánoknál nemcsak a róluk szóló filmekben volt igaz az a tény miszerint a halottaik békéjét, szellemét megzavaró idegeneket szószerint kivégezték. A mai napig vannak olyan népek, törzsek, ahol a kegyeletsértôket halálra, jobbik esetben életre szóló száműzetésre ítélik.
           Nálunk azért jóval elnézôbbek a törvények. A törvénykönyv szerint, aki a halottat vagy emlékét meggyalázza, vétséget követ el, és ez törvény által büntetendô. Hogy mi a büntetés, az attól függ, hogy a törvény ôrei hová sorolják a tettet.
           Tény, hogy aki képes bemocskolni az elhunytak emlékét, az nem ember, mivel az nem tiszteli az élô embert sem, és nem tisztel semmilyen értéket. Márpedig az ilyeneket szigorúan meg kell büntetni, függetlenül attól, hogy mi volt az indítékuk.
           Nem újdonság, hogy vannak, akik elhunyt szeretteink sírhantjairól próbálnak meg nyereséghez jutni, úgy látszik nem kis sikerrel. Alig kerül olyan család városunkban, akinek már ne okoztak volna gondot a temetôi tolvajok. Mégis tabuként kezeljük ezt a témát. Valahogy félünk világgá kürtölni, hogy hozzátartozóink szépen feldíszített sírjáról ellopták a virágot, a koszorút, a virágpalántákat, a halottak napi zöldágat, gyertyákat. Szinte szégyenkezve ültetjük újra a virágokat, díszítjük újra a sírt, mintha bűneinkért vezekelnénk. A tettesek pedig örvendenek az újabb árúnak.
           Ezért, ha tudomásunkra jut, hogy a temetôben valamely sírról virág vagy bármilyen más lopás történt, azonnal értesítsük a temetôgondnokságot, vagy a rendôrséget. Reméljük, hogy az alábbi nemrég történt eset is lépésre ösztökéli az új temetôgondnokságot és a rendôrséggel közösen véget vetnek ennek az áldatlan állapotnak:
           A 82 éves Róza néni sírva távozik a temetôbôl, ahová elhunyt férje sírjának gondozására érkezett. A sírhantot hetente akár többször is felkeresi a kora reggeli órákban, megnyugvást, békét keresve a temetô magányában. Most azonban fájdalmas és megdöbbentô kép tárult a szeme elé. A sír feldúlva, s az egész télen féltve ápolgatott, majd kiültett muskátliknak híre-hamva. Valaki kiásta ôket. Valaki újra meggyalázta a sírt. A tavaly az árvácskákat lopták ki a földbôl, az idén a muskátlikat „gyomlálták” ki. Róza néni értetlenül nézi az újabb megmagyarázhatatlan kegyeletsértô vandalizmust, az emberi méltóság ilyen mértékű lábbal tiprását. Az Istenen kívül nincs ki együtt érezne vele, panaszkodni pedig hiábavaló, nem segít bánatán. Csak a sírás hoz némi megkönnyebülést keserűségében. Fogja öntözôjét, és mit tehetne mást, némán zokogva haza indul, hogy újabb virágáldozatokat készítsen elô a sírra.
Ábrahám Imre

Hivatali hírek

           * A keddi sajtótájékoztatón városunk polgármestere számolt be arról, hogy pénteken megtörtént a pénzintézmények közt a licit 9 milliárd lej kölcsön felvételére, melyet a városi tanács szavazott meg útjavításra. Az Eminescu, Csiky kert, Régigyár utcák javítását tervezik ebbôl az összegbôl. A liciten részt vett a Takarék és Letéti Pénztár, a Román Fejlesztési Bank, a Raiffeisen Bank valamint a Román Kereskedelmi Bank. A megyei tanács döntése alapján a Román Fejlesztési Bank nyerte a licitet. A pénzösszeg törlesztésének futamidejét, valamint a havi törlesztések részleteit tanácshatározaton döntik el.
           * A városi műjégpályának 400 millió lejes adóssága van a Electrica felé, ezért levágták a villanyt. Az itt dolgozó hét alkalmazott közül kettô megmarad a korábbi munkakörében, a fagyasztó- berendezés karbantartásával foglalatoskodik, míg a többi beosztottat a hivatal gazdasági csoportja más munkakörökbe osztja be. Hogy megkezdôdik-e a következô szezon, erre polgármesterünk nem tudott biztosat mondani, ez a legközelebbi tanácsülés egyik témája lesz.
           * 450 millió lej fedezet van a város végétôl az ötös kilométerig tartó útszakasz javítására, a munkálatok már elkezdôdtek.
           * Megtörtént a sportcsarnok építési helyének átadása az Országos Lakásügynökségnek. A 150 férôhelyes, négy sportágnak otthont adó csarnok a Salamon Ernô Elméleti Líceum udvarán, a mostani futballpálya helyén épül. A polgármester tájékoztatása szerint átadására jövô év tavaszán kerül sor. Az iskola udvarán jó ideje tátongó betonoszlopokat elszállítják, helyébe új futballpálya készül majd.
Gáti Gabriella

Téglagyári panaszok

           A Téglagyárnál a szokottnál kevesebben jöttek elénk. Nem csoda, esôs idôket élünk. Csak néhány slápos fiatalember cuppogott szembe, na meg, aki éppen akkor jött a hivatalból, szidva a vezetôséget, mert nem volt aznap sem „szociál”. S nem csak ez volt a baj, sokaknak nincs ínyére, hogy roma iskola lesz a szomszédságban. Tudják már elôre, hogy a központi romákkal balhézni fognak, mert „nem állhassák egymást”, márpedig azoknak is ott a helyük. Mint mondták, haza fognak menni erôsítésért a gyermekek, s szünetekben tör ki majd a verekedés. S a magyar szomszédok se fogják díjazni a gyereksereg ténykedéseit. Van, aki magyar iskolába akarja íratni csemetéjét, mert többet tudna a gyermek, de nem engedik. S akadnak, akik el se hiszik, hogy fel fog épülni a tanoda, mert eddig is ígértek sok mindent. Például járdát, de csak az út egyik szélén van kôtöltés, s az is csak az út feléig. A szemetet harmadik hónapja nem szállították el, mondják, s a szagot érezni is lehetett. Az egyetlen vízforráshoz, a csaphoz folyik a szomszédból a trágyalé. S nem is beszélve a szociálról, ami késett jó néhány napot. Nem tagadja a rokolyás, kukázni jár, mert kell a kenyér a gyermekeknek. Panaszkodták, hogy a hivatalból kilökik ôket, nem hallgatják meg, pedig cigány, magyar egy levegôt húz.
           Nem volt újdonság a sok panasz, akárhányszor kimentünk, mindig tele gonddal a Téglagyár.
           Az épülô iskola kapcsán Pap József polgármester elmondta, a romák elfogadhatónak tartották, örvendtek, hogy ott lesz az iskola. S nagy gond számára az, hogy sikerül-e kivitelezni szeptember 30-ig a tervezett épületet. Mindent megpróbálnak, de a törvényes eljárás korlátozza az építést.
K-T. Gy.

Víz az otthonokban

           Kedden reggel már a környezô falvakon pumpálták ki a vizet a pincékbôl. Délre utcák váltak járhatatlanná a nagy víz miatt. Aztán nem kellett a tévécsatornákon nézni az áradásokat, volt itt mindenhol bôven. Vitt mindent a Maros. Délutánra már néhány településen családokat telepítettek ki otthonaikból. Idôsek, gyermekek kapaszkodtak a nagy járműveken, mert házukat elöntötte a víz. Szerdán délelôtt kezdett apadni az ár. Csomafalván a környezô települések polgármestereinek polgárvédelmi felkészítôt tartottak, majd a falvak vezetôi a saját községükben próbálták menteni, amit lehetett. Idôsek sem emlékeznek ekkora méretű áradásra. A károk felmérése folyamatban van.
K-T. Gy.

A Gyilkos-tó kilépett medrébôl
Vitte víz a bódékat

           A Gyilkos-tó kilépett medrébôl, kaptuk a hírt kedden délelôtt. S ez így egyszerűen is hangzik, csakhogy a helyszín félelmetes volt. A hegyek pipáltak, vészjósló ködfoltok voltak merre a szem ellátott, s a zubogó víz hangja is rátett egy lapáttal. Több mint egy métert nôtt a tó vize. A kisebb csónakokat kimentették a stégre, de már azt is nyaldosta a víz. A Gyilkostó vendéglô parkja víz alatt volt, s mi több az árusokat vitte az ár. Számukra az égi áldás átokká vált. A támfal két helyen is ledôlt, a megmaradt részen pedig átspriccol a víz. Vészesen feszegette a megmaradt falat is, a kis hidaknak nyoma sem látszott. S a víz félelmetesen gyorsan ömlött mindenfelé. Mit tehettek a korondiak? Menekítették családjaikat. Mérték, hogy növekszik-e a rozsdaszínű tenger.
           Tófalvi Ferencé az elsô bódé, meg is invitált volna, hogy megnézzük, csakhogy megközelíthetetlen volt. 100–200 lejes a kár, új lejben, amit okozott a megáradt Békás-patak – mondja, s aztán csak kérdez. Mit lehetne tenni, hogy többé ne legyen a bódéja víz alatt, miért nem fordítanak pénzt erre a befizetett adókból? És mesélni kezd.
           – Hajnalban, amikor felkeltem, vízbe léptem. Aztán mentettük a gyermekeket, ahogy lehetett. Minden odalett. Támfal kellene, magasabb. Harminc éve itt vagyunk, egyszer volt csupán nagy víz, de nem volt ekkora, amióta visszaemlékszem. S nem is volt még „szezon” s már oda az áru, az idén nem lesz, amit áruljak. Az illeték pedig magas, 600 000 lej négyzetméterenként, s tizenhat négyzetméteres a bódé… Nem hibás senki, csakhogy nem tudunk semmi biztosat. Az is lehet, hogy holnap kilöknek innen, a gyergyói nép nem szeret… Jó volna, ha az általunk befizetett illeték felét bár visszafordítanák ide. Ha haszonbérbe adnák a területet, akkor mi biztos, hogy elrendeznénk a bódék körüli területet.
           Fábián Mária a postán dolgozik. Elmondta, hétfôn este kezdett nagyon esni az esô, azelôtt is volt, de nem nagyon sok. Aztán kedden reggel egyik percben férje átment a hídon, s aztán el is tűnt a híd, félelmetes volt. Közel két métert nôtt a patak szintje, a támfal dísztéglái sorban lepotyogtak. Az a falrész áll még, amit a korondiak csináltattak egy kisebb áradás után.
           Folyt a panasz is az árusokból, akár a patak: – sztrájkol a hivatal, hogy sok a szemét, de el nem viszik a kukát. Tudják jól, hogy itt vagyunk, de egy hete, hogy nem vitték el a szemetet. Kértük, mélyítsék a patak medrét, de nem engedték. Nem szeretnek, de csak itt. Az ország minden részén vannak korondiak, semmi gond velük. Itt meg akarnak szabadulni tôlünk.
           Kedden mindent árasztott a patak. A panaszáradat is nôtt a víz szintjével együtt. A szoros felé csak a bátrabbak autóztak, az úton hömpölygött a víz. Ráadásul a rádió még napokig esôt mondott.
K-T. Gy.

Jó hír Bukarestbôl!

           Lapzártakor telefonon értesített dr. Becsek Garda Dezsô parlamenti képviselô, hogy Gyergyószentmiklós fűtésrendszerének modernizálására 10 milliárd lejt hagyott jóvá a kormány. Szintén 10 milliárdot hagyott jóvá a kormány Csíkszeredának és 6 milliárdot Székelyudvarhelynek.

Születnek a döntések

           Folynak a perek a gyergyószentmiklósi kórház és dr. László József szülész-nôgyógyász fôorvos között. Dr. Bíró Katalint kérdeztük, hogy hányadán állnak a perek, lesz-e változás az osztályon?
           – Összesen három per van folyamatban. A munkaszerzôdésének felbontását dr. László József megfellebbezte. Ennek a tárgyalása zajlott le Csíkszeredában, döntés született, helybenhagyták, hogy a munkaszerzôdése fel van bontva. A másik per tárgya a fegyelmi bizottsági megróvás, amelyet megfellebbezett dr. László. Ezt a múlt héten szintén megnyertük. Van még egy per Marosvásárhelyen, ami a legbonyolultabb ügy. Elérték ugyanis azt, hogy anélkül, hogy a kórházat értesítették volna, hoztak egy olyan döntést a csíkszeredai törvényszéken, amelynek értelmében felfüggesztették a munkaszerzôdése felbontásának érvényességét, mindaddig, amíg végsô döntés nem születik. Ezt támadta meg a kórház. Augusztus végén lesz a tárgyalás Marosvásárhelyen. László doktor még dolgozik, amíg végleges döntés nem születik.

Erdeink védelméért

           Gyergyó vidékét igen kellemetlenül érintette az 1995-ös széltörés, amikor a hegyen túli nagyvállalkozók ingyen szállíthatták térségünk egészséges faanyagát, széltörött fa címén. A széltörések a következô idôszakban sem kerülték el régiónkat, melyet az üzemtervek be nem tartása és egyes vállalkozók preferenciális kiszolgálása segített elô az Állami Erdészeti Igazgatóság által. Így jutottunk el odáig, hogy egy 2002-es évi erdészeti jelentésben arról olvashassunk, hogy vidékünkön 30 évre elôre kitermelték a vágási lehetôségeket.
           A Sweighoffer cég megjelenése tovább fokozta az erdôpusztítást Gyergyóban. Nap mint nap láthattuk és láthatjuk az állomáson összegyűjtött hatalmas famennyiséget, melyet Szászsebes felé irányítanak, de továbbra is hatalmas mennyiségű gömbfát szállítanak Moldvába, Szatmár vidékére és Konstanca kikötôjébe. A fakitermelésnek méretei erdeink kiirtásához vezethetnek, melyet vállalkozóink is észrevettek. Talán ezért is fogalmazódott meg az igény egy olyan törvénytervezet letételére, mely lehetôvé tenné a zöld aranynak vidékünkön való feldolgozását. Az ARBOR Szövetség alapító tagjaival többször tárgyaltam ez ügyben és felkérésükre kidolgoztam egy jogszabályt, melynek más pártok képviselôi által való aláírattatása igen hosszú idôt vett igénybe. 2005 júniusának elején letettem a törvénytervezetet, melyet mellettem Horea Uioreanu liberális, Valeriu Tabără demokrata és Nicolae Popa konzervatív képviselô írt alá. A törvénytervezettel az ARBOR vezetôivel együtt, – névszerint Bajkó Tiborral és Szilágyi Imrével – megkerestük Markó Béla urat, a Román kormány miniszterelnök-helyettesét, akitôl azt kértük, hogy a kormány részérôl a jogszabály kapjon pozitív véleményezést és a szakminisztériumoknak ne legyenek fenntartásai a törvénytervezettel kapcsolatban. Az RMDSZ szövetségi elnöke jelezte, hogy nyitott a támogatásra, de szüksége van a versenytanács véleményezésére a pozitív válasz biztosítása érdekében. Ezért Bajkó Imrével megkerestük Neményi Nándor Józsefet, aki az RMDSZ részérôl az Országos Versenytanács vezetôségi tagja, és akinek javaslatai alapján átdolgoztam a védett erdôs övezetekre vonatkozó törvénytervezetet, melynek jelentôsebb cikkelyei a következôk:
           * A védett erdôs területeken történt széldöntések és más természeti katasztrófák masszív erdôirtásokhoz vezettek.
           * A széldöntések és/vagy más természeti katasztrófák által érintett területeknek a jelen törvény értelmében különleges rendszerük van, a masszív erdôirtások megelôzése érdekében.
           * A természeti katasztrófák által érintett erdôs területeken, ahol két év leforgása alatt húsznál több vágási lehetôséget termeltek ki, a faanyag-mérleghiány kiegyenlítéséig szüneteltetéssel, tilos a farönk más lakott területek felé vagy exportra szállítása.
           * A védett erdôs területekrôl való erdôkitermelést a helyi feljogosított cégek vagy a jogos tulajdonosaik végzik, üzemtervek alapján.
           * A farönknek a védett erdôs területekrôl más lakott területekre vagy exportra való szállítása bűncselekménynek minôsül és 6 hónaptól 2 évig terjedô büntetéssel sújtható.
           * A hátrányos helyzetű erdôs területeken működô erdôkitermelô és fafeldolgozó cégeknek a székhelye és feldolgozópontjai kötelezôen az illetô zónában kell legyen.
           * A védett erdôs területeket kormányhatározattal jelölik ki, amiben az erdészetért felelôs központi közhatóságok javaslatára igazolják a természeti katasztrófák idôtartamát és az ezek által sújtott erdôrészeket.
           * Jelen törvény a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétôl számított 60 nap múlva lép érvénybe.
           Az idôközben bekövetkezett politikai válság lehet, hogy megnehezíti a törvénytervezet sorsát, de megakadályozni nem tudja. Erdeink védelme, térségünk faanyagának racionális felhasználása nélkül Gyergyó jövôje megkérdôjelezhetô. Nekünk pedig mindent el kell követnünk megmaradásunkért ezen a tájon.
Dr. B. Garda Dezsô, országgyűlési képviselô

Új területi vezetôség

           Az elmúlt pénteken az RMDSZ területi elnöke, Petres Sándor, ülésre hívta össze a Területi Küldöttek Tanácsát (TKT). A közel egyórás alapszabályzat-értelmezés körüli vita után tértek a napirendi pontok megtárgyalására a Petres Sándor területi elnök vezette ülésen. Elsôként a területi ügyvezetô elnökség kijelölésérôl és a feladatkörök megállapításáról döntöttek, mely szerint a területi ügyvezetô elnöki tisztséget ezentúl Szabó Rudolf fogja ellátni. Ezt követôen kinevezték az alelnököket, gazdasági alelnökké Ilyés Bélát, önkormányzati alelnökké Laczkó-Albert Elemért, oktatási és szociális kérdésekkel fogalkozó alelnökké Farkas Aladárt, míg művelôdési alelnökké Danguly Ervint. Az alelnökök mellett tevékenykedni fognak Kontesveller József, Szabó Kálmán, Gál Mihály és Suciu Gábor. Második napirendi pontként döntöttek az Állandó Bizottság tagjainak kijelölésérôl: Kontesveller József, Fórika István, Fazakas Szilárd, Csibi László és Mikk József. A Hargita Megyei Egyeztetô Tanácsba hét küldöttet választottak. Három személy, Petres Sándor, dr. Garda Dezsô és Laczkó-Albert Elemér, szavazati joggal, míg Dézsi Zoltán, Hodgyai Géza, Szabó Rudolf és Barthi Tihamér képviseleti joggal bír.
           Szabó Rudolfot arról kérdeztük, mit tart fontosnak, és mi lesz az elsô dolga ügyvezetô elnökként?
           – Azt szeretném, hogy az alapszabályzat értelmében dolgozzunk, úgy ahogy az elô van írva. Összhangban dolgozni az alelnökökkel, a bizottságokkal. Jó hangulatban, nyugodt légkörben zajoljanak a TKT-ülések. Hogy mi lesz az elsô dolgom… mindenképp összehívni az ügyvezetô alelnököket, új csapattal, új gondolkodással ki kell dolgoznunk egy belsô működési szabályzatot.
B. T. I.

Visszaszolgáltatják az elkobzott javakat

           A román kormány sürgôsségi rendelettel érvénybe léptette a múlt rendszerben elkobzott javak visszaszolgáltatását rendezô törvényt, adta hírül a központi sajtó. Az államosított épületeket öt éven belül viszsza kell szolgáltatni jogos tulajdonosaiknak, még akkor is, ha azokban közintézmények – iskolák, kórházak, követségek vagy politikai pártok – működnek. A vissza adható ingatlanokért a tulajdonosokat különleges alapból fogják kárpótolni. A kormány az alapba állami vállalatok részvényeit és Románia más államokkal szembeni követeléseit viszi be.

MPSZ-hírek

           A területi RMDSZ-nél bekövetkezett változásokról
           A Magyar Polgári Szövetség Gyergyószéki Szervezete érdeklôdéssel figyeli a Gyergyószéki RMDSZ-szervezetben bekövetkezett személyi változásokat. A lényegében teljesen megújult vezetôség akár arra is garancia lehet, hogy a szervezet szakít az eddigi irányvonalával, a meddô, csak egyéni érdekeket szem elôtt tartó politizálással. Tekintettel arra, hogy milyen helyzetbe jutott Gyergyó az elmúlt 15 évben, ez egy utolsó esély lehet arra, hogy a folyamatos hanyatlás megálljon, netán megforduljon. A Magyar Polgári Szövetség Gyergyószéki Szervezete mindig a régió, az itt élô emberek érdekeit helyezte elôtérbe, azok érdekében próbált és próbál cselekedni. Ennek szellemében készek vagyunk párbeszédet kezdeni a széki RMDSZ elnökségével is, feltéve hogy bennük is ugyanezen szándék munkálkodik. Az álláspontok tisztázása szempontjából elsôdleges fontosságúnak tartjuk azt, hogy a széki RMDSZ vezetôi foglaljanak nyilvánosan állást abban a kérdésben, hogy támogatják-e a Székely Nemzeti Tanácsnak a Székelyföld területi autonómiája kivívása érdekében tett lépéseit, illetve azt, hogy dr. Garda Dezsô az RMDSZ csúcsvezetése tiltásának a dacára benyújtotta a parlamentbe az autonómia-statútum tervezetét?
           Az elôrehozott választásokról
           A Magyar Polgári Szövetség Gyergyószéki Szervezete sajnálattal állapítja meg, hogy a román politikai elit nem képes a legrosszabb balkáni hagyományokkal szakítani. Legalábbis erre utalnak az elmúlt napok eseményei, amikor felelôsnek mondott politikusok álláspontja néhány óra leforgása alatt 180 fokot fordult, ismét jó példát szolgáltatva arra a mondásra, hogy Romániában még az sem biztos, ami már elmúlt. Az utóbbi napok eseményei arról gyôztek meg, hogy a román politikai elit számára egyedül a saját érdek, a kisded politikai játszmák számítanak, az ország égetô gondjai nem. Most, amikor az ország három negyedében árvizek pusztítanak, a bukaresti politikusok azzal szórakoznak, hogy miképpen csűrjék-csavarják a szót úgy, hogy az számukra a maximális hasznot hozza.
           Még ennél is sajnálatosabb az, hogy ezekben a játszmákban teljes erôbedobással részt vesznek azok a „magyar” politikusok is, akik pár hónappal ezelôtt autonómiát és jobb életet ígértek a rájuk szavazó székelyeknek. Markó Béla és csapata sem az árvíz-sújtotta magyar falvakat járja, hanem – attól való félelmében, hogy a be nem váltott ígéreteikért a választók megbüntetik ôket – a választási küszöb lecsökkentéséért kuncsorog bukaresti palotákban.
           Kérjük és intjük a gyergyói választópolgárokat, hogy jól véssék eszükbe ezeket a dolgokat, hogy amikor majd tényleg eljön a választási kampány, tudják, hogy kik azok, akiknek az ígéreteitôl nem szabad megszédülni.

A polgármesteri hivatal alkalmazottaihoz, és nemcsak

           Nemrég a fentebb említett intézmény lépcsôháza és folyosója „látványos” változáson ment keresztül. Két kedves kolléganô, nevezetesen Jakab Magdolna (a mezôgazdasági iroda alkalmazottja) és Barabás Éva-Csilla (a hivatal titkárnôje) kieszelt egy jó ötletet és egy kis kitartással illetve segítséggel sikerült megvalósítani. Felkeresték a mellékgazdaságot és azon belül Hobaj Józsefet, elmondták neki az ötletüket. Készíttettek 10 virágtartót és György István (a Kertészet munkatársa) és kolléganôi hozzájárulásával kapott a Hivatal illetve a 2 kolléganô 10 cserepes virágot. A 10 cserepes virágból 4 került a lépcsôházba, 4 az emeleti folyosóra, 1–1 pedig a titkárságra illetve a Mezôgazdasági osztály 25-ös irodájába. Ezen jó ötlet kivitelezésében segítségünkre voltak: Jakab Magdolna és Barabás Csilla (ötlettulajdonosok), Hobaj József, György István, Pálfi Csaba (az intézmény adminisztrátora) és Székely Attila (a mezôgazdasági iroda munkatársa).
           Jó lenne, ha úgy a hivatal keretein belül, mint a városban, lennének ilyen önkéntesek és tennének a közért, hogy még szebb, még otthonosabb legyen az a hely, ahol az életünk egy részét eltöltjük.
           Nem kellettek se milliók, se milliárdok, amit el kellett volna venni máshonnan, csak egy kis kitartás és segítség. Ennyi az egész. Köszönjük. Köszönöm.
Székely Attila

Pontosítás

           Alulírott Málnási Béla, a múlt heti Kisújság – Hivatali hírek – rovatban megjelent tájékoztató kapcsán a következôket nyilatkozom:
           A síegylet 5-ös km-i sportbázisán ingyen elszállásoltuk a Budapest V. ker. egy diákcsoportját, aminek ellentételezéséért a polgármesteri hivatal kiutalt 10 helyet a síegyletünk gyereksízôinek, a balatonszepezdi táborba. Minden információ, amely ezzel ellentétes, nem igaz!
Málnási Béla

Startol a Félsziget

           Idén is várja a fiatalokat és fiatalos kedvűeket a Félsziget Fesztivál.
           Július 27–31. között Marosvásárhelyen kerül megrendezésre a budapesti Sziget Fesztivál kistestvéreként ismert rendezvénysorozat harmadik kiadása. Az idén 35 000 látogatónál is többre számítanak a szervezôk – derült ki a múlt hét végén városunkban tartott sajtótájékoztatón, melyen Turóczki Emese sajtófelelôs, valamint Szepessy Szabolcs fesztiváligazgató ismertették a legfontosabb tudnivalókat.
           Olyan neves magyar együttesek lépnek fel esténként a korszerű technikával felszerelt, két azonos méretű nagyszínpadon, mint például a Kispál és a Borz, Ossian, Neoton Família, Tankcsapda, Deák Bill BB, Charlie, Hobó. Ott lesznek a legnagyobb román zenekarok is, valamint az idén négy nemzetközi fellépô is színesíti a programot. A finn cselló-metált játszó Apocalypica, a brit Freestylers valamit az amerikai Dj Rush és a brit Dj Goldie gondoskodik majd a jó hangulatról.
           Az idén sem hiányzik majd a Civil Falu, ahová eddig több mint harminc olyan szervezet jelentkezett be, amelyek tevékenysége a fiatalok részvételére, nevelésére, problémáik megelôzésére, illetve megoldására épül. A Félsziget Fesztivál erôsíteni szeretné kulturális jellegét, ennek megfelelôen idén számos kiegészítô programmal várja a fiatalokat. Lesz színjátszófesztivál, filmsátor, művésztelep, irodalmi hajó, humorfesztivál. De nem hiányoznak majd a szabadidôs programok, sportrendezvények sem. Az infrastruktúrára pedig, az elmondottak alapján, az idén nagyobb gondot fordítanak.
           A hetijegyet vásárlóknak sátorozási helyet biztosítanak a Maros partján, valamint a karkötôk ingyenstrandbelépôt is jelentenek a víkend-telepre. A jegyek elôvételben 550 000 lejbe kerülnek, városunkban az Ifitékánál vásárolhatóak meg július 22-ig. A helyszínen már 750 000 lej ugyanez a belépô. Ha valaki csak egy nap erejéig szeretné élvezni a fesztiválhangulatot, annak ez 190 000 lejébe kerül. Akinek pedig nincs lehetôsége részt venni a Félszigeten, az interneten is követheti az eseményeket.
G. G.

Kárpátok gyöngye

           „A fotópapíron nemcsak azt látom, amit Te fényképeztél, de Téged is látlak” – volt olvasható a Pro Art Galéria vendégkönyvében a hétfô délutáni tárlatnyitót méltatva. Az elmúlt három esztendôben immár második alkalommal tekinthetô meg a gyergyói származású Romfeld Ákos AFIAP fotóművész kiállítása. Szépszámú érdeklôdô fogadta A Kárpátok gyöngye nevet viselô, a Gyilkos-tó szépségeit megörökítô tárlatot. Tusa Lajos üdvözölte a megjelent művészetértô és pártoló közönséget, majd Dézsi Zoltánnak adta át a szót értékelni a kiállított anyagot. „Köszönjük, hogy újra feltárta a ma kapuit, hogy visszanézhessünk a múltba” – mondotta az alprefektus, hiszen Romfeld a szép élményét szűrve, a melegség mágikus csodájával idéz mindnyájunkban emlékeket. Megkondítva az elmúlás, megmaradás érzését a féltést erôsítik meg a fotók. A Galéria szokásaihoz híven a kiállító művész is szólt a jelenlévôkhöz, aki a kiállítást követô, Ott ahol zúg elnevezésű diaporáma elôadásához tartott ismertetôt. A ’91 óta Magyarország színeiben alkotó fotós majd minden bemutatott munkája díjazott. Ezen munkákat klasszikus zene kíséretében kivetítve tekinthették meg a résztvevôk.
G. G.

Nyílt levél

           Szomorúan és sértôdötten vettük tudomásul a polgármesteri hivatalnak a méhészekkel és azok tevékenységével folytatott akcióit. A hivatal élén a polgármester úrral – aki jómaga is méhésznek vallja magát – a törvény adta intézkedési hatáskörüket is buzgón túlszárnyalva léptek fel a méhészekkel szemben, olyan személyek feljelentései alapján, akik az erdôk megritkításában is jelentôs szerepet vállalnak! Ezzel szemben mi méhészek, a mi méhcsaládjainkkal, a társadalom javára nagyon sok hasznos dolgot teszünk. Gondolok itt a virágok megporzására, ami nélkül bizonyos növényfajok (gyümölcsfák, málna és más haszonnövények) a termékenységük 50 százaléka alá is visszaeshetnek beporzás nélkül, és nem utolsósorban a méztermelésre, ami által egy 100 százalékos természetes orvosságot, édesítôszert állítunk elô. Sajnos, néhány méhszúrás okozta kellemetlenségekbôl adódóan, egyes rosszindulatú emberek minket, méhészeket ellenségekként próbálnak befeketíteni. Talán a kedves olvasó döntse el, hogy mi ellenségek, vagy a társadalom nélkülözhetetlen tagjai vagyunk-e? Az igaz, hogy bizonyos távolságokat be kell hogy tartsunk méheinkkel, de bizonyos esetekben sajnos ezt nem tudjuk megtenni a területek közelsége miatt. Ezért, ha netalán a kedves szomszédokat megszúrja egy-két méhecske, ne haragudjanak a méhészekre, és ne jelentgessék ôket, hanem próbálják megérteni a méhek hasznos voltát, hiszen, ha a méhek kipusztulnának a Földrôl, akkor három éven belül minden növény kihalna a bolygón, mivel a méhek munkáját még nem tudják helyettesíteni semmi mással! Azt is tudni kell a méhekrôl, hogy ôk nem szúrnak ok nélkül. Ezt bizonyos tényezôk váltják ki: erôs illat, izzadtságszag, rossz idô stb. Ha bizonyos személyek allergiásak a méhszúrásra, akkor azonnal forduljanak orvoshoz, az átlagembereknél csak átmeneti fájdalommal jár, esetleg egy kis megduzzadással az adott helyen, ami hamar elmúlik. Ezúttal is köszönjük megértésüket tevékenységünkkel szemben!
Polgár László, a Gyergyó-medencei Méhészegyesület elnöke

Együtt voltak a kézművesek

           Az idén tizenöt kézműves tett eleget az alkotóközösség meghívásának, és vett részt a június 28 – július 11. között Gyergyószárhegyen megrendezett „Táltos” Kézműves Táborban. A visszatérô vendégek elmondása szerint az idei tábor sikerült talán a legjobban, hiszen az alkotó- munka kiegészült tanulságos szakelôadásokkal, néprajzi jellegű rendezvényekkel, kirándulással is.
           A Lázár-kastély „műtermében” együtt munkálkodott tojásíró, csipkeverô, szövô, rojtkötô, bútorfestô, fakéreg-megmunkáló, gyöngyfűzô, rézműves, ikonfestô, nemezelô, hímzô.
           Vajda Irén hímzô, a torockói varrottasok hagyományainak fenntartója Szatmárnémetibôl érkezett, immár harmadik alkalommal vesz részt a táborban:
           – Minden évben újabb élménnyel gazdagodom. A tavaly is jól éreztem magam, de az idén sokkal több tevékenység szerepelt a programban. Alkalmam volt megismerkedni más kézművesekkel. Már elôre dolgoztam, kész munkákat is hoztam, hogy itt idôm, alkalmam legyen más kézművesek munkáját is kipróbálni. Itt tanultam meg például a tojásírást.
           Bartis Erzsébet tojásíró, a Gyimesek mintaanyagának megörökítôje hetedik alkalommal érkezett Szárhegyre:
           – Még gyerekkoromban egy idôs gyimesi nénitôl tanultam a tojásírást, nagyon szeretem csinálni, tanítani is. Több mint ezerkétszáz, Erdély összes tájegységének motívumait megjelenítô tojást írtunk meg. Örvendek, hogy ebben a modern világban egyre több az érdeklôdés a munkánk iránt. Ezek a táborok nem csak munkára, de kikapcsolódásra is lehetôséget nyújtanak. Mindenki örömmel jön, feltöltôdve megy innen haza.
           Becze Katalin a szentkirályi csipkeverés ismerôje. Hét éve már a nyári programjának része e találkozó:
           Édesanyámtól tanultam a csipkeverést, és az iskolában is oktatták. Most nyugdíjas koromra több idôm jut rá, külföldre is járok munkáimmal. Fiatalok is érdeklôdnek, iskolában is tanítom, de ezt nem lehet egy-két nap alatt elsajátítani. Sok türelem, kitartás és még több gyakorlat útján lehet megtanulni a csipkeverés mesterségét.
           Jó hangulatban folyt a hagyományokat fenntartó, motívumokat átörökítô, rekonstruáló tevékenység. Lelkes közönség vette körül az elôadásokat is. Kisné Portik Irén táborszervezô értékelte az idei összejövetelt:
           – Most már egy olyan gazdag tárgyi anyagot tudunk felmutatni a turizmust támogató érdeklôdôknek, hogy megengedhettük magunknak, hogy az önképzésre is nagyobb gondot fordítsunk. Az idei résztvevôk nagyon gazdag anyagot hagytak, emellett próbáltunk minél több olyan elôadást szervezni és olyan rendezvényen részt venni, ami az önképzésben segíthet. Így Hummel Rozáliát hívtuk el, aki művészettörténészként, képzôművészként egyaránt elismert, 13 évet élt Indiában. Nagyon jól esett nekünk hallani, hogy azon motívumoknak, amiket a maga ágazatában mindenki megalkot, a szellemi megfejtését eszközölte. Annak a jelrendszernek a gyökerétôl hozott üzenetet, ami tulajdonképpen a tárgyi kultúra formaelemeiben, a Táltos Kézműves táborunk alkotásaiban is jelen van. Az ôsi zene, egyáltalán a zene és lélek kapcsolatáról Labanc Csaba művész biztosított számunkra egy ismertetôt. Ezt beírták a pozitív élmények sorába a táborozók is, akárcsak a dr. Hidán Csaba régészettörténész elôadásait, aki már hetedik éve látogatja meg táborunkat. Nincs is tábor nélküle, hisz ô az, aki régész-történészként igazolja az ásatási leletek és a tudományos kutatás valóságával a mi táborunk hitelességét. Mindig új csapattal érkezik, harcászati bemutatót tart, különféle tematikával érkezik, és mi sem igazolja jobban, hogy nagy érdeklôdésre tart számot, hogy soha sem tud hozni annyi fénymásolt nyomtatványt, annyi elôadásfüzetet, ami ne kelne itt el. Az idén Duma-István András Csángó mitológia című könyvének a bemutatóját is megtartottuk. Ez azért volt nagyon nagy élmény, mert Duma András nemcsak gyűjtô, hanem értelmezôje is ennek a témának. Azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek a táborozókban nem egy művészettörténész vagy néprajzos szűrôjén keresztül érkezô válaszok voltak, hanem egy, ezeket a jelenségeket megélô csángó ember szájából.
           Az eddigi táborok munkái az Észak-nyugati Bástyában kerülnek bemutatásra. Az idén a tojáskiállítást függetlenítik, ezzel Erdély elsô tojásgyűjteménye nyer önálló jellegű bemutatást. Ehhez egy feldolgozás is társul, útbaigazító, mely a több mint ezerötszáz tojás közt eligazodást nyújt, élvezhetôvé téve a gazdag mintavilág jelképrendszeri alapját és annak a jeli üzenetét.
           – Az Ezer Székely Leány találkozójára elmentünk – meséli a táborvezetô. Részt vettünk egy igen kedvelt, a táborunkat is meglátogató ferences atya, Lukács Páternek a gyémántmiséjén, aki valamennyi táborlátogatót megáldott, homlokára keresztet rajzolt. Ez nekünk nagyon jól esett, mert ez a pogány mintaanyag és az indiai szellemiség, ami a Kárpát-medencéig átjárta ezt a kultúrát, ebben a keresztény áldásban csúcsosodott ki.
           A táborozók véleménye, kérése az, hogy próbáljanak hasonló hangvételű táborokat szervezni a jövôben is. Kisné Portik Irén válasza:
           – Hogyha csak élünk, és a költségvetés nem fog szűkebb lenni, találkozunk jövôre.
Gáti Gabriella

Tiniszó

A testvérem szerint ilyen vagyok

           Az én testvéremet Székely Dorottyának hívják és hétéves. Elsô osztályt végzett, mesélt rólam. Én kérdeztem és ô válaszolt.
           – Szerinted melyek a jó tulajdonságaim?
           – Kedves, ügyes vagy, jól tanulsz, jó barátnô és segítôkész vagy!
           – Melyek a rossz tulajdonságaim?
           – Nagyképű, idegesítô, bosszantó vagy.
           – Szerinted, miért vagyok bosszantó?
           – Azért, mert beleszólsz abba, ami nem a te dolgod!
           – Miért vagyok idegesítô?
           – Mert szekálsz!
           – Melyek a hiányosságaim?
           – Nem jut semmi az eszembe, mert szerintem úgy vagy jó, ahogy vagy!
           – Szeretnél-e te lenni a nagyobb?
           Én szeretném, mert okosabb lennék nálad!
           Ezzel kapcsolatosan olvastam egy könyvet, hogy egy lány azt mondta a húgának: Én három évvel idôsebb és tíz évvel okosabb vagyok nálad!
           Így ezt én is mondhatom, hisz három évvel vagyok idôsebb. Na de térjünk vissza:
           – Mit gondolsz milyen egy tökéletes testvér?
           – Nem bosszant, nem idegesít és mindig segít rajtam.
           – Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
           Dorottya egy kicsit zavarban volt, az elsô alkalom, hogy interjút készítettek vele.
Székely Brigitta

Konfirmáltam

           Nemrég nagy nap volt a családban. Igen bizony, ahogy még a nagymamám szokta mondani „nagylány lettem”. Mert régebb falun, miután konfirmáltak, csak azután mehettek el bálba, mert akkortól tekintették ôket „nagynak”.
           Hát igen, egy vasárnap nagyon szép napom volt. Már szombaton megérkeztek a vendégeink. Eljött az unokatestvérem, eljöttek a nagyszüleim és anyukám lánytestvére a két gyerekével. Szombaton este (éjjel) körülbelül egy órakor feküdtünk le, ez elég korán volt ahhoz képest, hogy máskor, mikor mi, gyerekek egy szobába kerülünk, ott nincs alvás. Na, de ez nem lényeges…
           Vasárnap reggel már fél nyolckor fel voltam ébredve, ugyanis nagyon izgultam. Hogy miért? Hát bizony volt miért, ugyanis ez egy kisebb vizsga volt. Meg kellett tanuljunk egy kisebb könyvet, amelyben volt 136 kérdés. Bár én tudtam a válaszokat, de mégis féltem, mert az egész gyülekezet elôtt kellett válaszoljak. Tíz órára ott kellett legyünk mi öten, a konfirmálók, a templomban (imaházban). Székely ruhában voltunk mind az öten. Három lány és két fiú. Mikor elkezdôdött az istentisztelet, mi bevonultunk a tiszteletes úrral a templomba, és az úr asztala körül leültünk. Elôször meghallgattuk a prédikációt, ami csodálatos volt. Ez után jött a „kikérdezés”. Az elsô két kérdésnél még féltem, de aztán már egész jól ment.
           Hogy ne legyen túl unalmas, énekeltünk is, majd jött a legszebb rész, a fogadalomtétel és az úrvacsoraosztás. A fogadalomtétel abból állt, hogy a jobb kezünket a szívünkre tettük, és a lelkész kérdezett tôlünk azzal kapcsolatban, hogy készek vagyunk-e az unitárius egyház tagjaivá lenni és hitünkrôl bizonyságot tenni. Mi egyszerre kellett válaszoljunk. Ez után életünkben elôször úrvacsorát vehettünk, ami egy falat kenyérbôl és egy korty borból áll. Ez után a gyülekezet tagjai is úrvacsorát vettek, majd az istentisztelet végén állófogadást tartottunk. Majd fényképeket készítettünk, és jöhetett az ünnepély. Mi a vendéglôben voltunk a családdal és rokonokkal. Nagyon jól éreztem magam. Táncoltunk az unokatestvéremmel. Imádtam!
           Fél kilenc felé hazamentünk. Persze azon éjjel nem volt alvás. Én hétfôn nem mentem iskolába, mert a vendégeink délben mentek el, és nagyon fáradt voltam.
           Nagyon jól éreztem magam, és örvendek, hogy most már én is hivatalosan az unitárius egyház tagja lehetek és nagylány lettem.
Máthé Eszter-Etelka

Elôször az állatorvosnál

           Nekem van egy cicám, akit Salemnek (ejtsd: Szálem) hívnak. Ô egy nagyon játékos cica. De a játékosság mellett nagyon ügyes és értelmes is. Például, ha bejön a házba és nem szabadna, mama azt mondja neki, hogy:
           – Menj ki!
           Ô már iszkol is kifelé. Egy hónappal ezelôtt belelépett valamibe, és csúnyán felsebzett a lába. Vérzett és gennyezett. Nem volt mást mit tenni, el kellett vinni az állatorvoshoz.
           Nagyon nehéz volt elvinni, mert még soha nem utazott autóban. Beletettük egy táskába, amin cipzár van. Amikor megérkeztünk, elhúztuk a cipzárt, hogy nehogy kiugorjon, de véletlenül becsíptük a szôrét. Azt viszont nagyon nehéz volt kibolondítani. Amikor végre kibolondítottuk, én kimentem, mert nem akartam megnézni, hogy mit csinál vele a doktor bácsi. Amikor kimentem, ezt kérdezte a doktor bácsi:
           – Te vagy a fôsírató?
           – Igen – válaszoltam.
           Nem sokáig kellett várnom és már be is mentem, mert apa szólt, hogy végzett a doktor bácsi. Adott egy kenôcsöt, és azt mondta, hogy azzal kenjük be a sebet reggel és este is. Hazafelé pedig már könnyebb volt, de még mindig ideges volt. Amikor hazamentünk, már a kapunál kiengedtük. Nyávogott és ugrándozott örömében. Bekentem a lábát, de azonnal lenyalta. Most már rálép a lábára, de még mindig egy kis seb van rajta.
Székely Brigitta

Bodri és Rexi kalandjai

           Egy vidám meleg nyári reggelen Bodri elhatározta, hogy áthívja Rexi barátját. Át is hívta, s ketten eldöntötték, hogy holnapra egy kirándulást szerveznek. Még aznap meghívókat készítettek és szétosztották. A meghívókba az is bele volt írva, hogy reggel 8-órakor Bodriéknál találkoznak.
           Eljött a reggel, elsônek Rexi érkezett meg. A két kutyus elhatározta, hogy amíg a többi meghívott érkezik, falatoznak egy keveset. De mire nekifogtak volna, rögtön el is tették, mert 8 óra volt és már minden kiránduló ott volt a kapu elôtt és várakozott. Bodri és Rexi amire észrevették, elcsomagolták a sok finomságot, hátukra vették a hátizsákot, és útnak indultak. 8-an voltak. A két kutyus: Bodri és Rexi, három nyúl: Rágcsa, Tipi és Topi, a róka Vilmos, és a két mókus testvér: Lombos és Bozontos. Amint mendegéltek egyszer csak megszólalt Rágcsa, az idôsebbik nyúl:
           – Nézzétek azt a helyet! Mennyi sok szép virág van ott.
           Erre azt mondja Bodri:
           – Menjünk hát közelebb!
           Odamentek és letelepedtek. Ettek, ittak, jót mulattak, estére 8 darab kis sátracska volt felhúzva szorosan egymás mellé. Mindenki bement a saját sátracskájába, és szép csöndesen elaludt. Egyszer csak egy kacagás hallatszott a közelben. Rexi felébredt és költi Bodrit, Bodri majd a többieket, hogy nézzék meg, mi lehet az a nagy vihogás. Mennek, s hát egyszer meglátnak két szuka kutyát, amint a fűben játszadoznak. Közelebb mentek, és kiderült, hogy itt laknak nem messze az erdôben, és mivel csak ketten vannak kijöttek hát játszani egy kicsit. Még az is kiderült, hogy a két kutyuska testvérek voltak. Egyik Emi, a másik meg Ami volt. Hát ez a két kutyuska nagyon megtetszett Bodrinak és Rexinek. Hát egyszer csak megszólal Bodri:
           – Gyertek velük, beszélgessünk.
           A kirándulók nyugodtan visszavonultak sátracskájukba, és újra nyugovóra tértek. Rexi bevitte sátrába Amit, Bodri meg Emit, és úgy aludtak, hogy csak három nap múlva ébredtek fel, de akkor is Bozontos ébredt meg, és ô költötte fel a többieket. Mikor felébredtek, Rexi és Ami, Bodri és Emi úgy egymásba szerettek, hogy ott rögtön eljegyezték egymást. Azzal hazaindultak, otthon pedig nagy ünnepséget csaptak. Rexinek és Aminak három kiskutyusa lett. Bodrinak és Eminek öt kiskutyusa született. És még most is élnek, mert egy olyan szigetre mentek el, ahol örök élet várt rájuk.
Tăran Olimpia

Ôseink temploma

           A szentmiklósiak az ôsi templom elpusztulása után, 1498-ban egy másik templomot építettek. Errôl tanúskodik a mostani tömör, zömök és hatalmas torony haranglábának régi köríves ajtaja, melynek felsô párkányán az 1498-as évszám olvasható. Ez a második templom sok mindenen ment keresztül, a leghatalmasabb csapások csak akkor érték, mikor 1657 és 1661 között bekövetkeztek az újabb tatárdúlások. Ez a templomnak végleg elég volt. Ezt követve egy kerek évszázadnak kellett eltelnie, míg a régi templom helyén felépült a jelenlegi templom, mely már a harmadik ezen a helyen. Ezt a templomot 1756-ban építették Szent Miklós tiszteletére, megújították 1869-ben és kijavították 1942-ben. Ezek után még történtek kisebb nagyobb javítások.
Portik Tímea

Vége az iskolának

           Vége már az iskolának,
           Vége már, és búcsúzunk,
           De nem örökre,
           Még találkozunk.
          
           De most mindenki,
           Minden gyerek örül,
           Hogy nem kell tanulni,
           És vakációra jövünk.
          
           Nem szeretjük
           Az utolsó magyarórát,
           Mert házi olvasmányokat kapunk,
           És alóluk ki nem bújunk.
          
           De a hosszú vakáció
           Elfeledteti velünk
           A házi olvasmányokat,
           És, hogy jövôre még visszajövünk.
          
           Az évzáró napján
           Mindenki újong
           A nagy vakációnak,
           Mert vége az iskolának.
Portik Tímea

Régi gyermekkorom

           Az én nagymamámat Bencze Ágnesnek hívják. Mesélt az én gyermekkoromról egyszer, amikor unatkoztam. Elmesélte:
           – Amikor kicsi voltál a járókával mindig a virágok közt játszottál. Szagolgattad, simogatad ôket. Egyszer csak, amint odahajoltál a tátikához, kibújt belôle egy nagy dongódarázs. Úgy megijedtél, hogy többet a virágok közelébe nem mentél.
           Én nagyon kezdtem kíváncsiskodni, mert nagyon szerettem, ahogy mesél. Megkérdeztem tôle, hogy testvérem csínytevései és vicces mondásai közül melyiken nevettek a legjobban. Ô mesélni kezdett:
           – Dorottya hároméves volt és utaztunk Marosvásárhelyre a vonattal. Dédán túl majdnem minden állomásnál láttunk egy két napraforgót. Dorottya mindenkinek örvendezve kiálltotta: Ne napraforgó! Egyszercsak kiabált: Nézzétek meg! Napraforgógyűlés! Kinéztünk és egy nagy napraforgótáblát láttunk, Dorottya azt mondta: Az a három a dombon tartja a gyűlést. Az a sok, ott lent, mind hallgatja!
           Ezen sokat nevettünk.
Székely Brigitta

Alkotótábor erdei szálláson

           Július 15. és 21. között alkotótáborra kerül sor a Sövér Elek Alapítvány szervezésében és a gyergyóalfalvi önkormányzat támogatásával. A Bucsin oldalában lévô Vadárvácska erdei szálláson tartandó táborba tizenhat neves muvészt hívtak meg a szervezôk. A megnyitóünnepségre a Salamon Ernô Gimnázium művészetis diákjai, a klarinétosok is meghívást kaptak. Az alkotótáborba meghívott művészek: Ábrahám Jakab – grafikus Sepsiszentgyörgy, Balázs József – festôművész Gyergyóalfalu, Barabás Éva – festôművész Marosvásárhely, Datu Victor – festôművész Marosvásárhely, Dudás Gyula – festôművész Nagybánya, Gál András – festôművész Magyarország, Hunyadi László – szobrászművész Marosvásárhely, Hunyadi Mária – textilművész Marosvásárhely, Kákonyi Csilla – festôművész Marosvásárhely, Kiss Levente – szobrászművész Marosvásárhely, Major Gizella – festôművész Marosvásárhely, Márton Árpád – festôművész Csíkszereda, Miholcsa József – szobrászművész Sárospatak, Orbán Endre – grafikus Csíkszereda, Starmüller Katalin – díszlettervezô, festôművész Kolozsvár, Tóth Ferenc – festôművész Szováta. A hazai és külföldi művészek táborzáró kiállítása július 21-én délelôtt 11 órától lesz a gyergyóalfalvi Képzôművészeti Galériában.
B. T. I.

Honatyák

           Milyen szép szavunk ez! Mennyi közösségért vállalt áldozatot fedett hajdanán. Mekkora bizalom övezte valaha a széchenyieket, a wesselényieket, a deákokat. Ó, igen. Azok honatyák voltak. Tettek. Nem olvasták az újságot, és nem ásítottak belé az ország képébe. (Egyébként még bízom benne, hogy a lefülelt álomszuszék nem a mi termésünk!)
           Üdvös, hogy megjelent mai honatyáink „hôsi” tetteinek a táblázata. Remélem, a hűségszelvény égetô kérdésére sose tapasztalt tömegben küldik majd be a lap olvasói a válaszaikat. És illene, hogy azok a válaszok, enyhén szólva, ne legyenek túl hízelgôek.
           Mert igen sok a nulla. És a hozzá közel álló vékony számocska. Aztán hogy miért? Képtelen az illetô valamivel többet kisajtolni magából? Akkor nem odavaló. (És nehézkes az egész törvényszövevény, hogy a visszahívás nem jöhet azonnal.) Vagy nagyon is értené valaki a dolgát, csak egyebekkel van igen-igen elfoglalva? Az is szomorú. És az szintén a bizalom megvonásával kellene járjon.
           Na de tisztelet, becsület azon férfiaknak, akik el is végzik a fölvállalt munkát! Derekasan. Így van rendjén.
           Amint a boltos megbecsüli a vevôit, mert nélkülük nincs bolt, ahogy a vállalkozó nagyra tartja a munkásait, mert ha ôk nincsenek, elmehet Nárittyenbe jeget aszalni, úgy a honatya is némi tisztelettel adós az ôt odajuttatóknak. Ez lenne a méltányos.
           Bár még nincs veszve minden. A hibákból okulni is lehet. A kezdeti téblábolást kinôheti az ember, ha lelkiismeretesen végigül, végighallgat mindent, ami ott a törvényhozás boszorkánykonyhájában történik. És beletanul. Egyszeruen! S akkor minden a helyére kerül. Ha kissé nehezen is indul be a gépezet, mint némely szeszélyes gépjármu, de csak beindul.
           S ha netán mégis az bizonyosodna be valakirôl, hogy „abszolút antitálentum”, akkor azt is férfiasan el kell ismernie, és átadnia helyét.
           Ennyit elvárnánk. Hisz ôk a csúcs. A közösség legkiválóbbjai. Azért kerültek oda. Persze, hogy nem kötelezô egyszerre kiváló, magával ragadó szónoknak és ugyanakkor ötletes törvényalkotónak bizonyulniuk. (Bár van rá példa, hogy ez sem lehetetlen.) És az is érthetô, ha a sok süket duma, a véget nem érô betartás elveszi a kedvet a véleménynyilvánítástól. De csak semmi leutánzása a bennszülött álomfalóknak! Mert érvényesülnie kellene itt, ezen a téren is a gyökerekhez való visszatérés elvének. Ahogyan az agyonnemesített, már nagyon csekély ellenállású búzafajták ordítanak a tönköly ôsi ereje után, ahogy a kergemarhakórig elvékonyított géncsomagot föl kell frissíteni a pusztai szürke teherbírásával, úgy a bizánci meg francia túlfinomult politizálást is meg kellene már fejelni egy kis honfoglaláskori egyenességgel, Arthur-szerű lovagiassággal. Akkor még volna egy pincurka remény. Arra pedig nagy szükség vagyon mifelénk! Még mindig.
Bíró László

Ön kérdez – a nôorvos válaszol

           – Tisztelt fôorvos úr! A „Változás kora” című cikkhez kapcsolódva szeretném megkérdezni a következôt. Lehetséges-e és normális-e, ha egy 45 éves, egészséges férfi nem vágyik a nemi életre? Lehet-e ez a változás korától, vagy a munkától (szellemi munkát végez)? Mi okozhatja ezt? Termelôdnek-e még ekkor is hímivarsejtek, ha igen, akkor hogyan távoznak a szervezetbôl? Termelôdnek-e még nemi hormonok elegendô mennyiségben? Ha nem, okozhat-e valamilyen tünetet a csökkent mennyiségük vagy a hiányuk?
           Kedves olvasó!
           A nôorvos tevékenységének gyakorlása során, viszonylag gyakran találja szembe magát a felvetett helyzettel. Párkapcsolatban ez az állapot akár aggasztó is lehet.
           Már a legelején tisztáznom kell, hogy a probléma mélyebb elemzése és érdemi megoldása jórészt az urológia illetve andrológia hatáskörébe tartozik.
           Jómagam – a legjobb szándékkal is – csak nagy általánosságban és eléggé felszínesen érinthetném ezt a témát, leginkább azért, mert nem állnak rendelkezésre elôzményi adatok, klinikai vizsgálati eredmények, más szakmák – elsôsorban a pszichológus és szexológus – véleményei. Mindezekre nélkülözhetetlenül szükség volna ahhoz, hogy a kérdést összefüggéseiben is érthetôvé lehessen tenni. Válaszom összefoglalása: a nemi késztetés (libido) jól érzékelhetô csökkenése illetve megszűnése élete derekán lévô látszólag egészséges férfinál, részletes, több szakmára kiterjedô orvosi háttérvizsgálat elvégzését igényli! A felmerülô számos kérdés tisztázása elszántságot és kitartást kíván meg.
           A nemi vágy az évek múltával az öregedés során fokozatosan gyengül, de nem mutat szoros összefüggést a hormonszint csökkenéssel. A nemi élettôl való tartozkodó magatartás és a hímivarsejtek termelôdése között semmifajta kapcsolat nincs.
           Dr. Pachota Gyula fôorvos
           Kedves olvasók! Tudjuk, hogy önök közül sokan nem szívesen beszélnek ilyen jellegű problémájukról, bár ezer aggályuk, kérdésük lenne. Itt a lehetôség: dr. Pachota Gyula fôorvos úr felajánlotta, szívesen válaszol a névtelenül beküldött kérdésekre is. Azt kérjük tehát, ha gondjuk van, választ keresnek szülészeti, nôgyógyászati kérdésekre, vessék papírra azokat, dobják be a levelet a Gyergyói Kisújság postaládájába, és mi továbbítjuk a doktor úrnak, hogy lapunk hasábjain választ kaphassanak. Várjuk leveleiket, kérdéseiket!
A szerkesztôség

A XVI. Motoros találkozó programja

           Július 15., péntek:
           16.30 óra – Gyülekezô a Muvelôdési Központ elôtti téren
           17.00 óra – Díszfelvonulás a város központjának megkerülésével a Négyes kilométer kempingjéhez
           17.30 óra – Meghívottak és vendégek elszállásolása
           20.00 óra – Koncertek: Sir Blues Vali Răcilă, Role.
           Július 16., szombat:
           10.00 óra – Szórakoztató vetélkedôk
           19.30 óra – Kiértékelô, díjkiosztó ünnepség
           20.30 óra – Koncertek: Crossroads, Judas Best, Scorpions Tribute Band.
           Július 18., vasárnap: Takarítás, sátorbontás.

Népművészeti Sokadalom – Gyilkostó
2005. július 22–23. Szent Kristóf napja


           Július 22., péntek
           9.30 – Máriakô-túra (EKE szervezésében)
           19.00 – Gyilkostóról és környékérôl szóló vetélkedô fiataloknak – Napsugár-villa
           21.00 – Vacsorafôzés – Napsugár-villa
           22.00 – Táncház – Zene: Simon István, Bartis Zoltán, Gyárfás Róbert – Napsugár-villa
           23.00 – Tábortűz
           Július 23., szombat
           Helyszín: a nagyszínpad
           11.00 óra – Ünnepi szentmise – Szent Kristóf kápolna
           12.30 óra – Felvonulás a Gyilkos-tóhoz
           13.00 óra – Kirakodóvásár, kézművesmesterségek oktatása – Portéka Egyesület
           13.00 óra – A gyergyóalfalvi Helikon Fúvószenekar elôadása
           13.30 óra – Step Dance mazsorettcsoportjának bemutatója
           14.00 – Simon István és barátai muzsikálnak
           14.30 – Íjászbemutató
           15.00 – A gyergyóalfalvi Domokos Pál Péter Hagyományôrzô Egyesület citeraegyüttese
           15.30 – A gyergyóalfalvi Domokos Pál Péter Hagyományôrzô Egyesület néptánccsoportja
           15.45 – A gyergyószentmiklósi Hóvirág Néptáncegyüttes
           16.00 – A gyergyószentmiklósi Romavirág Együttes
           16.30 – A kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttes
           17.30 – Fabatka-koncert
           19.00 – Transylmania-koncert
           21.30 – Táncház – Zene: Simon István, Bartis Zoltán, Gyárfás Róbert és a Fabatka – Napsugár- villa
           Autóbuszjárat:
           Pénteken 18.00 órától a Műv. Központ elôl
           Szombat 15.45 órától a Műv. Központ elôl
           Ingyenes sátorozási lehetôség a Napsugár-villa udvarán.
           Tel. 361.992, 0746/178.687.

Tájékoztató Pap József polgármester részére

           Az Ön médiában tett kijelentéseire, amelyek egyrészt a Városgazdálkodási Rt. (a továbbiakban VG Rt.)-nek átutalt 22 milliárd lej ártámogatás nem rendeltetésszerű felhasználására vonatkoznak, másrészt megkísérlik egy olyan helyzet felvázolását, amelyben a VG Rt. a polgármesteri hivatal meghosszabbításaként jelentkezik, a cég irányításában pedig vezetô szerep hárul(na) a polgármesterre, beosztásom és ebbôl fakadó feladatköröm arra kötelez, hogy a helyzet valamint a vonatkozó jogszabályok ismeretében megpróbáljak magyarázattal szolgálni, a dolgok valós megvilágítását és a zűrzavar megszüntetését célozva.
           Az érthetôség kedvéért, próbáljuk meg pontonként kielemezni és észrevételezni:
           I. A VG Rt.-nek 2004-ben folyósított, el nem számolt, összesen 22 milliárd lej ártámogatás
           Az elmúlt hónapok folyamán több ízben, úgy szóban mint írásban a tudomására hoztuk az összeg felhasználásával kapcsolatos összes lépést, most csak megismétlem, mint ahogy tenni fogom ezután is, mindaddig, amíg Ön, ha nem is érti meg, de abbahagyja a lakosság félretájékoztatását, miszerint Nagy Attila igazgató felelôtlenül kezelte volna a fent említett összeget, illetve hogy a VG Rt. képtelen azt elszámolni.
           A 2003-ban érvényben levô adótörvény, valamint az ANRSC-által megszabott áraink szerint az üzemanyag ellenértékébe foglalt luxusadó árképzô tényezôként szerepelt. Ezt a tényt 2003-ban ismertettük el az akkori városvezetéssel és a polgármester többszöri közbenjárása után, az akkori fôispán segítségével a 2004-es költségvetést megalapozó szervekkel is sikerült elfogadtatni. Így a 2004-es évre fűtéspótlékként kiutalt állami támogatás (szubvenció) fedte az igényünket (elôször az országos hôenergia átlagár bevezetése óta). Az akkori gazdasági helyzetben ez nagy megvalósítás volt – addig majdnem elképzelhetetlen – s így ez a támogatás jelentette az egyedüli forrást a 2004 telére szükséges üzemanyag beszerzésére. Akkor mindent elôre kellett fizetni (a luxusadó kifizetését bizonyító, kincstári láttamozással ellátott átutalási szelvénnyel nekifoghattunk az üzemanyag elszállításának, elhozni az üzemanyagot csak az ellenértékének kifizetése után, a bank által láttamozott átutalási szelvény felmutatásával volt lehetséges). Fontos, hogy addig szállításról sem lehetett szó, amíg az elôzô években összegyűlt adósságainkat ki nem fizettük.
           Tényállás:
           A VG Rt. az üzemanyag-forgalmazó PETROM Rt.-vel szemben 2004 január hónapban 21,6 milliárd lej adóssággal rendelkezett. Ennek következtében, egy 13,4 milliárd lejre szóló, érvényes és végrehajtható bírósági határozat birtokában a PETROM Rt. zárolta a cég összes folyószámláját, ez pedig teljes fizetésképtelenséghez vezetett.
           Mivel a legfontosabb hitelezôk, az Áramszolgáltató Rt. és a Vízügy is a tartozások miatt pert indítottak, a cég ellen, fennállt annak a veszélye, hogy áram nélkül maradunk, illetve a Vízügy is kéri majd a bankszámlák zárolását, vagy ami a legrosszabb, valamelyikük kérésére beindul a cég ellen a csôdeljárás, mivel egyáltalán nem volt lehetôség a tartozások egyenlítésére.
           Azt hiszem, fölösleges leírni, hogy elektromos áram hiányában, nem lehet fűtést és meleg vizet szolgáltatni. De minden jel arra mutatott, hogy ez óhatatlanul bekövetkezik, ráadásul téli idôszakban. Ugyanakkor a PETROM Rt. nem volt tovább hajlandó egyetlen szállítmány üzemanyagot sem küldeni, amíg az adósság nincs letudva.
           Lehetôségeink két tűz között:
           – a lehetô legrövidebb idôn belül kifizetjük az üzemanyag-forgalmazónak az adósságot, ennek fejében kapunk fűtôanyagot, ami biztosítja a folyamatos szolgáltatást
           – leállunk télen a hôenergia és meleg víz szolgáltatásával, tehát a folytatás: hideg lakások, fűtetlen kórház, zárolt bankszámlák, a csôdeljárás beindításának kockázata, károsodások a hálózaton és egy sereg szociális gond, ami a fentiek egyenes következménye.
           A beállt kényszerhelyzet megoldásának lehetôségeit vizsgálva bizonyosságot nyert, hogy az egyetlen járható út az adósság törlesztése, erre használtuk fel a városi polgármesteri hivataltól lehívott szubvenció elôleget.
           Az akkori helyzetben más kiút nem lévén, nem ez történt, s a pénzt az adósság kiegyenlítésére költöttük, így vészeltük át a kialakult krízisállapotot.
           Mindezek után, hogy Ön töb- bedszerre is szembesül a tényekkel, megkérem, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre:
           1. Miként cselekedett volna a helyünkben: lévén pénzügyi forrása, tél közepén beláthatatlan idôre meleg víz és fűtés nélkül hagyta volna a lakótelepeket vállalva a további következményeket, a csôd szélére sodorva ezáltal a vállalatot, vagy hozzánk hasonló módon tartozást egyenlít, így biztosítva a további szolgáltatást, vagy: tetszés szerint más utat választ?
           2. Miért állítja folyamatosan, hogy a VG Rt. nem tud elszámolni a 22 milliárd lej ártámogatással, helyt adva ezzel különbözô találgatásoknak és forgatókönyv-változatoknak?
           3. Miért gondolja, hogy nem indokolható a 22 milliárd lej elköltése, mert, amint a fentiekbôl egyértelműen kiderül, ez az összeg nem tűnt el, nem vándorolt egyéni folyószámlára, nem vágtuk zsebre(!), hanem egyetlen célt szolgált: biztosítani Gyergyószentmiklós lakóinak a fűtést és meleg vizet.
           II. A VG Rt. (Közüzemek, IGO, GOSA stb.) a Polgármesteri Hivatal végrehajtó intézménye!!??
           Ezek az Ön szavai és 2005. június 24-én a Fény Tv-s stúdióbeszélgetésen hangzottak el, mint ahogy más megfogalmazásban, de ugyanazzal az értelemmel korábban többször is, ezért tartom szükségesnek felvilágosítással szolgálni a Polgármesteri Hivatal és a VG Rt.. viszonyát illetôen.
           A VG Rt.. a 31/1990-es, kereskedelmi társaságok működését szabályozó törvény alapján alakult meg és fejti ki tevékenységét, egyetlen részvényessel, amely a mindenkori Helyi Tanács. A cég köztudottan alapvetô kommunális szolgáltatásokat végez, víz-csatorna, hôenergia, szemétgazdálkodás, közszállítás stb.
           Az érvényben lévô törvényes rendelkezések értelmében, egy kereskedelmi társaság egy vagy több üzlettárs/részvényes akarategyezségének eredményeképpen jön létre, saját vezetô és struktúrával, alkalmazottakkal, akik együtt tevékenykednek a létrehozásnál meghatározott célok megvalósításában, a részvényesek/üzlettársak határozatait pedig a vezetéssel megbízott személyek hajtják végre, a rendelkezésre álló személyzet (alkalmazottak) közreműködésével.
           A 31/1990-es törvény világosan leszögezi a kereskedelmi társaságok minden egyes alkotóelemének kötelezettségét, a részvényestôl a vezetô-ellenôrzô szerven át az alkalmazottig.
           A Polgármesteri Hivatalt, mint intézményt a helyi közigazgatást szabályozó, 215/2004 törvény értelmében a Helyi Tanács, mint határozathozatali, valamint a Polgármester, mint végrehajtó hatóság alkotja.
           Ugyanezen törvény értelmében a Helyi Tanács és nem a Polgármester jogosult kereskedelmi társaságok létrehozására. Amenynyiben a fent említett két jogszabály elôírásait a VG Rt.-re vetítjük, az alábbiakat fogalmazhatjuk meg:
           a. A VG Rt.-nek egyetlen részvényese a Helyi Tanács, van kinevezett vezetôje Nagy Attila személyében, van ellenôrzô szerve: a felügyelô bizottság (cenzorok), és vannak alkalmazottai (végrehajtó személyzet).
           b. A Helyi Tanács az egyedüli, amely részvényesi közgyűlésen határozhat a VG Rt.-re vonatkozóan, a határozatok végrehajtásának kötelezettsége pedig a kinevezett igazgatóra, Nagy Attilára hárul.
           c. Ön, polgármesteri minôségében, nem hozhat semmiféle határozatot a VG Rt.-vel kapcsolatban, mivel nem részvényes és nincs benne a cég vezetôségében.
           d. A VG Rt. nem a Polgármesteri Hivatal végrehajtó intézménye a c. pontban foglaltak érvényesek ez esetben is (nem részvényes és nem vezetô).
           A fentiekbôl következik, hogy nincs alárendeltségi viszony a Polgármesteri Hivatal és a VG Rt. között, a kapcsolat kizárólag együttműködésen alapulhat és kell alapuljon! Való igaz, kooperációról jelen pillanatban érdemi beszélgetést folytatni szükségtelen, mivel a működô közüzemi szolgáltatások feljavítása és megôrzése érdekeken történô kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés helyett Ön folyamatosan rágalmazza és befeketíti a VG Rt.-t és annak vezetôjét.
           Mindezek mellett én nem adom fel a reményt, hogy sikerül Önnek magáévá tennie a polgármester, Polgármesteri Hivatal és VG Rt. működési alapelveit, félretennie az ellenszenvét, és egy feszültségmentes kapcsolatot kialakítani, ebben mi partnerek vagyunk.
           A befejezés elôtt pedig néhány kérdés:
           1. Miért nem segítette/segíti Nagy Attilát a szolgáltatások megôrzésében és azok minôségi javításában?
           2. Miért nem hajlandó a békés együttműködésre a VG Rt.-vel és Nagy Attilával, úgy ahogy ez sikerült Pál Árpád egykori polgármesternek, tekintettel arra, hogy kettôjük gyanúsítgatása fölösleges feszültségeket gerjeszt, és egy tapodtat sem visz közelebb a probléma megoldásához?
           3. Mikor egyenlíti ki a Polgármesteri Hivatal VG Rt.-vel szembeni 3,04 milliárd lejes tartozását, + a járulékos késedelmi kamatot?
           4. Mi okozhatja, hogy amíg a volt városvezetésnek sikerült megtalálni a közös hangot és együttműködnie Nagy Attilával, addig az Ön esetében ez teljesen lehetetlennek mutatkozik?
           5. Mi értelme van ennek a háborúnak?
           És néhány kérelem:
           – miután kimerítô adatokat szolgáltattam az ártámogatás felhasználását illetôen, megkérem ne tegyen olyan kijelentéseket, miszerint a VG Rt. nem tud elszámolni ezzel a 22 milliárd lejjel!
           – állítsa le az olyan információk terjesztését, melyek szerint a VG Rt. az Ön alárendeltje lenne, mivel ismétlem: Ön nem részvényese és nincs a cégnél vezetô pozícióban!
           – szüntesse be a VG Rt. és annak vezetôje, Nagy Attilával kapcsolatos befeketítô és rágalmazó kijelentéseit, az erre a célra elpazarolt energia inkább hasznosítható lenne egyéb gondok enyhítésére, melyekbôl sajnos nincs hiány!
           Még egy utolsó megjegyzés: azzal, hogy egy újság hasábjain eszközlöm a pontosításokat nem teszek egyebet, mint az Ön módszerét követem.
Rippel Ana-Eliza, a Városgazdálkodási Rt. jogtanácsosa

Pályázati felhívás

           tehetséges tanulók továbbtanulásának támogatására
           Pályázhatnak:
           Olyan szülôk, akiknek igazolhatóan kiváló képességű, a 2004– 2005-ös iskolai évben magyar nyelven tanuló VI. VII. VIII. vagy IX. osztályos gyermekük van, és a következô feltételeket teljesítik:
           1. Falusi vagy szórványkörnyezetben élnek, és gyermekük is ott tanul. Rendkívül tehetséges és ugyanakkor halmozottan hátrányos helyzetű tanuló a lakóhelyi környezetétôl függetlenül is pályázhat.
           2. A család anyagi helyzete nem teszi lehetôvé a gyermek továbbtanulását.
           3. A szülô kötelezettséget vállal arra, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tôle telhetôen biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.
           A pályázat leírása:
           Statisztikailag is igazolható tény, hogy az elmúlt évtizedben jelentôs mértékben csökkent a középiskolában továbbtanuló falusi gyermekek száma, a kedvezôtlen környezetben élô és anyagi gondokkal küszködô családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. A jelképesen „Fogadj örökbe” címet viselô, a világ magyarságához intézett magyarországi felhívás támogatókat keresett és talált tehetséges erdélyi magyar falusi gyermekek oktatási támogatására. Egy gyermekre havonként 9000 forintnyi támogatás jutna két magánszemélytôl, akik személyesen is figyelemmel követik majd a támogatott tanuló elômenetelét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek ilyen hátrányos helyzetbôl is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elérhetô támogatás 7., 8., 9. vagy 10. osztályban kezdôdik, és lehetôleg érettségiig tart. A pályázatot a kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület hirdeti meg, a támogatást az egyesület ösztöndíj bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylôk számától függôen, egységesen érvényesített értékelés alapján.
           Nem szükséges pályázni azoknak a tanulóknak, akik a 2004– 2005-ös iskolai évben már a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület támogatásában részesültek és megfelelô tanulmányi eredményt értek el.
           A pályázathoz ki kell tölteni a pályázati adatlapot, és mellékelni kell a felsorolt iratokat.
           Az adatlap: Letölthetô a következô honlapról: www.nyilasmisi.ro, kérhetô e-mailen: nyilas_misi@ yahoo.com, illetve megtalálható az egyesület irodájában.
           Címünk: Asociaţia de Protejarea celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21. Decembrie 1989. nr. 116.
           Tel/fax: 0264-591582.
           Ügyfélfogadás:
           Munkanapokon július 31-ig 11 és 13 óra között, az augusztus 1. és szeptember 5. közötti idôszakban pedig 12 és 14 óra között.
           Határidô:
           A pályázatokat a megjelölt címre várjuk, 2005. augusztus 10-tôl szeptember 5-ig, délután 4 óráig.
           A nyertes pályázókat az Egyesület levélben értesíti. Az ösztöndíj folyósítása, a szerzôdéskötés után, szeptember hónaptól kezdôdik, és egy évre szól.

Quo vadis domine? Maradok, mert másként nem tehetek (Sütô András)

           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Nyolcvan éve kezdôdött, kisebbségi sorsunk idején két karikásostorú határpásztor lóháton vigyázta, ôrizte örökségünk épségét. Mit hozott „municípiumi” rangunk ajándékul? Kezdem a telefonnal (1.). Szárhegyi ismerôsömet a szomszédos Bacău kapcsolja, informál. Városunk ronda telefonszékhelye üres, leépítették, elcsapták, kibelezték, mint rossz kisgyerek a játékautót. Követte a csendôrség (2.). Gyergyó bicskásai megszelídültek, lakossága felhígult. Már nem kell zsandarmeria. Útjaink kátyúinak betömésére nincs pénz. Útügy (3.) sem kell. Megszűnt az erdészet (4.) is. (Volt amikor 3-4 erdômérnök is volt: Bacunu Gheorghiu, Barabássy, Pálffy stb. Erdeinket a bogarak elôl elmenekítették, nekünk csak a leégetett csutakok és az üresen kongó Ocolul Silvic épülete maradt. Az itt maradottakból a bíróság (5.) van soron. Jó is, mert amúgy sem ad munkát néhány száz embernek. Különben is, jó ideig kiválóan érezte magát Hévízen, még a telekkönyvbôl is maradtak ott lapok. És a vonat majdnem üres, van hely az utazó kedvűeknek.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Milyen szerencse, hogy a Vatikán nem igényli a római katolikus parókiát; de ha ötletben van hiány, ajánlom a milkovi érsekséget. Továbbá: a meg nem épített vasúti aluljárót, a megszüntetett mozdonyfordítót, az alfalvi meteorológiai állomást, a pricskei vaskeresztet. Bár ócskavasnak.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Nem nosztalgia, történelmi valóság. Egykoron Görög Joachim szenátor, Páll Gábor, Gyárfás Elemér, Willer József, dr. Gaál Alajos és dr. László Dezsô országgyűlési képviselôk, akiket annyiszor megaláztak, lehurrogtak, elhallgattattak, holott megtanulták és beszélték az ország nyelvét, betanulták alkotmányát és nem Verbôczi-féle törvényeit!
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Városunkban itthon maradtak a középkorúak és a fiatalok is. Idézzem? Dr. Fejér Mihály, Nagy Lajos, Nagy Endre, Lázár Vilmos, Császár László orvosok, és még sokan. Dr. Márton András, Makkai Domokos, Minier Károly, Varga Csaba és még sokan, jogászok, ügyvédek, bírák, László Antal villamossági fômérnök, Barabássy, Palavics mérnökök, Kiss József és sok közgazdász, tanár, festôk, színészek, polgármesterek, állatorvosok, építészek.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Ezzel szemben a jelen idôk legnagyobb kihívása az egyetemet és fôiskolát végzô ifjúság itthon maradása! Még Gyurcsány magyar miniszterelnök is errôl szónokol, mintegy 6 milliónyi magyar NEM-essel együtt.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Jogosan teszem fel a kérdést: ha municípiumunk, szeretett szülôvárosunk már csak egy madárijesztôként lefosztott, lelombozott lesz, ugyan hol helyezkednek el az egyre több végzôsök, hisz már gyárunk sem lesz, ahol bakterkedni; a temetôt ugyan visszakapta az egyház, de ott csak kóbor szellemek járnak, nincs szükség szellemiekre. A vasúthoz már nem alkalmaznak váltókezelôt, sorompónyitót, fékezôket, a városi vécéhez elég egy takarítónô. Maradjatok hát itthon, drága fiatalok, a ránkköszöntô idôk kincse, gazdagsága, szülôföldetek tárt karokkal vár! Már azért is, hogy most – rövidesen – közelebbrôl nem az egykori korhadt vén Európába, hanem az új, ugyan még alkotmánynélküli Európába lépünk, trappolunk be, és épp itthon maradásotok érdekében titeket oda sem küldünk el, inkább másokat, eurót érdemlôket. Különben is Brüsszel nem Fônixmadár, hogy fészkét felgyújtva saját vérével tápláljon holmi szemtelen székely kakukkfiókákat.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Végül is: jó ideje, az érdekében, hogy kevesebb munka és gond, utánjárás legyen, máris lekapcsoltuk a Lapos-havast, közelebb hoztuk a kupási határt, felperzseltük a 209-es parcellán gáncsoskodó csutakokat, pezsgôs vacsorán avattuk a gyilkostói alagutat, a tó vízterületét felére apasztottuk szúnyogapasztás céljából.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Boldogító tudat az is, hogy hasonló szellemben cselekszenek Nagyváradon is, ahol a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium évtizedes küzdelem árán visszakapott sportpályáját a Városi Tanács átutalta a Szentháromság ortodox templomnak, állítólag „hallgatólagos cinkosság” hozzájátszásával. Így a református gimnáziumot sok költségtôl kímélik meg, ráadásul egy futballpályán annyi illetlen szó, káromkodás, éghajlatra küldés hangzik el. Egyúttal alkalmat adtak arra, hogy Tôkés püspök tiltakozhasson.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           Befejezésül egy örömhír: végre visszaadták az egyháznak a temetôt; bármilyen létszámban lehet meghalni, mert civilizált módon, összkomforttal telefonon elintézhetô akár tömeges temetés is. Jelenleg, mert a hosszú távú tervben továbbá is érvényes tendencia: városunk létszáma aránytalanul jobban csökken, mint a területe.
           Tévét nézünk, rádiót hallgatunk, a napi sajtót rendszeresen olvassuk. Nem tudjuk hány ezer éves génünk stabilizál, csak kerülget a stressz, kóma. Száz éve lépett elô várossá egykori nagyközségünk, egy éve már úgynevezett „municípium” vagyunk. Mikor is lesz szétdarabolásunk emlékünnepe.
           És még egy: fölösleges sokat filozofálni, negatív és pesszimista jóslatokkal riogatni a közvéleményt, hisz Gyergyó múltját, régi dicsôségét évszázadokra megôrzi Vofkori úr szuper albuma.
Blénessy Jenô

Negyven pillanat

           Ezzel a címmel jelent meg a gyergyószentmiklósi származású Pál-Molnár Elemér fényképalbuma. A Szegeden élô alkotó geológia és geofizika szakon szerzett diplomát, petrológus, amatôr fotós és hegymászó. Számos vulkanológiai tanulmányút és hegymászó expedíció szervezôje és vezetôje, élményei e kiadásban is tükrözôdnek.
           Természethű fotók – Dél-Amerika, Európa egyes részeinek csodálatos színvilágát visszaadva – kalauzolják az olvasót magaslatokba, távoli kontinensekre. Az alkotó utazásainak látványélményeit, valóságrészleteket keretez be elkápráztatva a szemlélôt Ecuador vulkánjainak, Olaszország szigetvilágának, Franciaország hegyeinek, Argentína nemzeti parkjainak általa felfedezett szépségeivel. Negyven kép, negyven pillanat… és meditáció. Hiszen a nagy hatású vizuális élményeket versrészletek kísérik, ezáltal önmagán túlmutató, szimbolikus tartalommal ruházva fel a táj megjelenített elemeit.
G. G.


                     KisAsszony


Csodatévô trükkös fehérneműk

           Minden alkalomra, minden ruhához másfajta melltartó illik. De hiába szép a melltartó, ha nem simul tökéletesen a testhez. Egy egyesült államokbeli felmérés szerint tíz nô közül hét nem a számára megfelelô méretű melltartót viseli. Pedig csak egyszer kell megjegyezni a méretet...
           Szakértôk szerint fontos, hogy ne türemkedjen ki a mell a kosár tetején vagy oldalt. Az alsó pánt nem vághat be, és a két kosár közötti résznek teljesen hozzá kell simulnia a szegycsonthoz. Amennyiben a támaszték tökéletes, a mellek a könyök és a váll között pontosan középen helyezkednek el.
           Idônként a melltartóméretet változtatni kell: például terhesség idején vagy a baba születése után, ha hízunk vagy fogyunk.
           – Próba nélkül soha ne vásároljunk melltartót. A megfelelô méret kiválasztása sok gondot jelent a vásárlóknak, különösen, ha az eladók sincsenek tisztában a számozással és a betűjelekkel.
           Méretezés
           Mi magunk is könnyen meghatározhatjuk a méretünket. Ehhez mérôszalaggal két helyen kell méretet vennünk. Elôször a mellbôséget, utána közvetlenül a mell alatti körméretet kell centiméterben felírnunk. Az utóbbi értékbôl azonnal kiderül, hányas melltartót kell választanunk: 80 cm esetén 80-ast.
           A kosár méretét betűkkel különböztetik meg a fehérneműgyártók. A megfelelô betűt a mellbôség és a mell alatti körméret különbsége alapján határozhatjuk meg. Ha a különbség 12–14 cm között van, akkor A, 14–16 cm között B, 16–18 cm között C, 18–20 cm között D kosárméret szükséges. Például ha a mellbôség 95 cm és a mell alatt 80 centit mértünk, a különbség 15 cm, tehát a kosárméret B lesz. A boltban tehát 80/B-s melltartót keressünk. Sok múlik persze a fazonon és az alapanyagon is, tehát a próba ekkor sem mellôzhetô.
           Alkalomhoz az illôt
           Ahogy nem ugyanazt a cipôt viseljük minden alkalomra, ugyanúgy más és más melltartót kell felvennünk különbözô ruhadarabokhoz. A varrás nélküli melltartó kiváló sportoláshoz, a szabott-varrott csipkés fazon elegánsabb alkalmakra, csábításra való. Még mindig sláger a szilikon vállpánt, ami a kivágott nyári ruhákat teszi szexisebbé, de visszatértek az apró mintás, egyszerű fazonú fehérneműk is.

Narancssárgában ünnepeld a nyarat!

           Tudjuk: a narancssárga elképesztôen jól mutat a lebarnult bôrön. Azt is tudjuk: idén ez az egyik divatszín. Amit viszont lehet, hogy nem is sejtünk: melegséget áraszt, és hatásos ellenszere a depressziónak…
           A narancs a sárga és a vörös keveréke, így általában az örömmel, a jó közérzettel azonosítják. Aki narancssárga ruhában indul neki a napnak – érdeklôdônek, könnyen lelkesedônek, bátornak és magabiztosnak hat. A narancssárga serkentô szellemileg, elűzheti rosszkedvét és javíthatja az immunrendszer állapotát.
           A narancssárga nem tartozik a hagyományos színek közé, rendkívül feltűnô, modernséget és fiatalosságot sugall. A melegség és a derű kellemes összhangját adja. Hatásos a hódításhoz. Aki narancssárgát ölt, arról lerí, hogy imádja az életet, mindig talál ürügyet szórakozásra. A boldog szín vissza is üthet: aki két végén égeti a gyertyát, annak tempóját csak kevesen tudják követni. A narancssárga lédi fél kicsit a szerelemtôl, mert nehezen mondana le függetlenségérôl.
           Viseld!!!
           Ha úgy érzed itt a világ vége. Ha a megszokottnál is nagyobb energiára van szükséged, például egy új pasi becserkészéséhez.
           Kerüld!!!
           A narancssárga kövérít, s ha ez nem lenne elég, az étvágyat is növeli. Ha fóbiás vagy, inkább kerüld a narancssárga színű élelmiszereket, mert étvágyat csinálnak…
           Szín-kép
           A narancssárga egy meleg, izgató szín. Világító ereje, sugárzó aktivitása van. Mint átmeneti szín a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi. De Kínában és Japánban például a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként pedig a láng, a megvilágosodás fénye. A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.
           A narancssárgában egyszerre jelenik meg a piros energiája és a sárga boldogsága. Szimbolizálhat: lelkesedést, elragadtatást, boldogságot, kreativitást, határozottságot, vonzerôt, sikert, bátorítást és izgatást. A címertanban erôt és kitartást jelent.
           A sötét narancssárga csalást, megtévesztést és gyanakvást is jelenthet, a vörösesnarancs az élvezetet és a mozgás iránti vágyat fejezheti ki.

Rókagombás csirkefalatok

           Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 30 dkg rókagomba, 20 cm póréhagyma, 3 gerezd fokhagyma, 0,5 dl fehérbor, 3 dl tejszín, 3 evôkanál liszt, 1 csokor zöldpetrezselyem, 2 evôkanál olaj, só, bors ízlés szerint.
           Elkészítés: A rókagombát alaposan megmossuk, vékony szeletekre vágjuk. A póréhagymát, és a fokhagymát vékony karikákra vágjuk, kevés olajon megfonnyasztjuk. A csirkehúst kockákra szeljük, rádobjuk a hagymára, sózzuk, borsozzuk, és tovább pirítjuk. Ha a hús félig megpirult, hozzáadjuk a gombát. Addig pirítjuk, míg a hús megpuhul, ekkor megszórjuk a liszttel, elkeverjük, felengedjük a fehérborral, a tejszínnel, majd felforraljuk. Ha túl sűrű lett, kevés vízzel vagy húslevessel hígíthatjuk. Tálalás elôtt finomra vágott petrezselymet keverjünk a raguba.
           Leginkább rizsköret illik hozzá, amit színesíthetünk kevés, külön fôtt vadrizzsel.

                    
Egészség

Néhány tipp a vitaminokhoz

           A táplálkozás a természet legerôsebb orvossága. Amit, ahogy évrôl évre naponta háromszor teszünk, az nem marad hatástalan: befolyást gyakorol gondolkozásunkra, hangulatunkra, belsô dinamikánkra, a kreativításunkra. Helyes táplálkozással magunk elôállíthatjuk a boldogság hormonjait, optimalizálhatjuk a munkabíróképességünket, szárnyakat adhatunk a hangulatunknak. Íme a 15 tipp vitaminszükségletünk elnyeréséhez.
           Héjastól Ha lehet, ne hámozzuk meg a zöldségeket és a gyümölcsöket. Jobb az alapos mosás és dörzsölés. Közvetlenül a héj alatt található a legtöbb vitamin.
           Nyerskoszt fôtt helyett A fôzés a C-vitaminnak több mint a felét, a párolás a 40 százalékát tönkreteszi. Ebbôl az érzékeny vitaminból akkor vesszük fel a legtöbbet, ha nyers ételeket fogyasztunk. A nátha ellen a forró citrom teljesen értelmetlen. A B-vitaminok szintén hôérzékenyek.
           Melegíteni, melegen tartani, állni hagyni nem jó! Ha melegen tartjuk, felmelegítjük, állni hagyjuk, áztatjuk az élelmiszereket, tönkremennek a vitaminok. Legjobb, ha rövid ideig, és a lehetô legkevesebb vízben fôzzük a zöldségeket. Ideális, kímélô módszerei: gôzölés kevés vízben (kukta, alufólia, sütôfólia – serpenyôrázogatás: rövid ideig a wokban, vagy egy mély serpenyôben rázogatás közben puhára fôzni. – Kevés vízben megpárolni, és a levét a szószhoz felhasználni. – Párolás: a folyadékot gyorsan felforralni, és megfôzni benne a halat vagy a tojást.
           Fénytôl védjük A fény sok vitamint tönkretesz. A zöldség helye egyébként, néhány kivételtôl eltekintve, a hűtôszekrény zöldségtartója.
           Ügyeljünk a színre Együnk sok élénk színű zöldséget: zöldbabot, spenótot, fejes salátát, káposztát, paradicsomot, paprikát. Minél intenzívebb a szín, annál több fontos tápanyagot tartalmaz. A gyümölcsökre ugyanez érvényes.
           Idôzítés A zöldséget és a gyümölcsöt csak röviden és egészben, hideg folyó vízben, közvetlenül a felhasználás elôtt mossuk le, és a lehetô legkevésbé daraboljuk.
           Evés közben ne igyunk teát! A fekete tea akadályozza a B1-vitamin felszívódását. Ezért ne igyunk teát étkezéskor, csak jóval utána.
           Sült húshoz narancslé A C-vitamin segíti a vas felszívódását. Egy pohár narancslé tehát jól illik az ételhez.
           Vitaminos cukorka helyett gyümölcs Hagyjuk a vitaminos cukorkát, fogyasszunk szárított gyümölcsöt, cukormentes müzliszeletet vagy diákcsemegét. De vigyázat: kalóriákat is rejtenek. Aki jól megterhelte a kalóriaszámláját, az inkább a friss gyümölcsöt és a zöldséget válassza.
           Energia sportolóknak Aki sportol annak a vitaminszükséglete is magasabb. Elsôsorban a szabad gyökfogók a fontosak: a bétakarotin, a C- és az E-vitamin. A B1, B2, B6-vitaminokból, valamint a niacinból és a pantoténsavból is többet igényelnek a sportolók, mert ezek részt vesznek az energiaforgalomban és az izomépítésben.
           Vitaminok évszak szerint Olyan zöldséget és gyümölcsöt együnk, amelynek éppen szezonja van. Így a terményeket nem szállítják sokáig. A hosszú út nagymértékben csökkenti a vitamintartalmat. Három nap alatt a karfiol vitamintartalmának 50 százalékát elveszíti. Az egzotikus gyümölcsökre ez nem érvényes: télen csak a kivi, a papaja és társaik biztosítják vitaminellátásunkat.
           Mélyhűtött vitaminok A mélyhűtô kiváló vitaminforrást kínál. A zöldségeket ugyanis rögtön a betakarítás után lefagyasztják, ami kíméletesen tartósítja a vitaminokat. A mélyhűtött zöldség ezért vitamindúsabb, mint amit a piacon vásárolunk. Az utóbbi néha sokat utazik és sokáig tárolják, mielôtt „friss zöldségként” eladásra kerül.
           A korpás korszerűbb A fényezett rizs és a finomliszt már csak a vitaminok maradékát ígérik: a B1-vitaminnak például 90 százaléka távozik, miközben az egész búzaszemek fehérlisztté változva a zsákba kerülnek.
           Dohányzáshoz C-vitamin A nikotin felemészti a C-vitamint. A dohányosok 60 százalékkal több C-vitamint igényelnek, mint a nemdohányzók. Az A-és E-vitaminban gazdag élelmiszerek védik a tüdôt és az immunrendszert. A-vitamin található például a répában, a füstölt angolnában és a nemes-penészes sajtban. Jó E-vitamin-forrás például a búzacsíra-olaj, a szójabab, a napraforgómag és a feketegyökér.
           Alkoholt mértékkel A túl sok alkohol, tehát több mint két pohár bor vagy sör naponta, elveszi az étvágyat és megterheli az anyagcserét. Emellett B-vitaminhiányt von maga után. Az alkoholmentes italok is jóízűek, és lehetnek hangulatjavító hatásúak is.

Az utazási hasmenés

           (folytatás az elôzô lapszámból)
           A kórokozókat a nem kellôen megtisztított (vagy egyszerűen csak szennyezett vízben mosott) friss és a nem átfôtt ételek terjeszthetik. Természetesen szennyezett vízzel is terjed. A zöldség, saláta, gyümölcs, kagyló és osztriga, jégkocka, a nem pasztôrözött tej, tojás – ezek, amelyek a leggyakrabban felelôsek a kórokozók bejuttatásáért.
           Súlyosabb és ijesztôbb, ha vért észlelünk a székletben. Ez vérhasra utaló jel, melyet amôba vagy baktérium egyaránt okozhat. A kezelés meghatározása és annak eldöntése, hogy antibiotikum szükséges-e vagy sem, az orvos feladata.
           A régebben használt bélfertôtlenítôk csekély hatással bírnak. Nagyon fontos a megfelelô folyadékpótlás! Folyadékkal együtt ionokat és energiát (cukrot) is be kell vinni a szervezetbe. Ilyenkor a „szájon-át adható folyadékpótló oldatok használata segít. Kis tasakokban a patikákban kapható.
           Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor nyolc csapott teáskanál barna vagy fehér cukor, fél teáskanál só és tiszta (lehetôleg forralt) víz felhasználásával magunk is elô tudjuk állítani. Kis kortyokban történô elfogyasztása még hányinger esetén is sikerrel jár.
           Ha a szájon át történô folyadékpótlás nem volt sikeres (a beteg képtelen inni) akkor orvosi ellátásra (infúziós kezelésre) van szükség.
           Persze nagyobb az esélyünk, hogy elkerülhetjük a bajt, ha kellô körültekintéssel választunk utat, szállodát, ételeket.
           Nem árt, ha alaposan informálódunk, és minden jóra-rosszra felkészülve vágunk neki a nyaralásnak. Hiszen, az utazás szélesíti a látókört!

                     Sport

Tömegsport
Futóversenyt rendeztek városunkban

           Adósak vagyunk a július 3-án, vasárnap megrendezett gyergyószentmiklósi futóverseny eredményeivel. A mintegy 4 km-es versenytávot 60 futó teljesítette – tájékoztatott Buslig Gyula sportreferens. A versenyen rajthoz álltak a Hollik András edzô irányításával Gyergyószentmiklóson edzôtáborozó szigetszentmiklósi (Magyarország) ifjúsági labdarúgók (1992–1996-os korosztály) is.
           Eredmények
           1996-ban születettek és fiatalabbak. Lányok: 1. Bajkó Réka, 2. Sándor Ida (mindketten Gyergyószentmiklós); fiúk: 1. Kovács Csaba (Tekerôpatak), 2. Orosz Bálint (Szigetszentmiklós), 3. Gonda Márk (Szigetszentmiklós).
           1994–95-ben születettek. Lányok: 1. Fazakas Eszter (Gyergyószentmiklós), 2. Blénesi Rita (Gyergyószentmiklós), 3. Borsos Lili (Szigetszentmiklós); fiúk: 1. Sára Péter (Gyergyószentmiklós), 2. András Gellért (Alfalu), 3. Gál Szilárd (Tekerôpatak).
           1992–93-ban születettek. Lányok: 1. Sára Tímea (Gyergyószentmiklós), 2. Ferencz Katalin (Tekerôpatak), 3. Moldovan Claudia (Gyergyószentmiklós); fiúk: 1. András Szabolcs (Csíkszereda), 2. Bernád Szilárd (Tekerôpatak), 3. Horváth Levente (Szigetszentmiklós).
           1990–91-ben születettek. Lányok: 1. Portik Katalin (Gyergyószentmiklós); fiúk; 1. Bátovszky Márton (Mende, Magyaro.), 2. Mihály István (Gyergyószentmiklós).
           1988–89-ben születettek. Lányok: 1. Márkó Elvira (Szigetszentmiklós); fiúk: 1. Vaszi Benedek (Csíkszereda), 2. Tankó Róbert (Gyergyószentmiklós).
           1985–87-ben születettek. Fiúk: 1. Szép Zoltán (Csíkszereda), 2. Magyari Tihamér (Alfalu), 3. Imre Zsolt (Csíkszentimre).
           1974–84 között születettek. Férfiak: 1. Simó János (Csíkszereda), 2. Jakab Zsombor (Csíkszentimre), 3. Nagy I. Attila (Gyergyószentmiklós).
           1964–73 között születettek. Nôk: 1. Bátfai Barbara (Szigetszentmiklós), 2. Borsos Andrea (Szigetszentmiklós); férfiak: 1. Udvari Csaba (Csíkszentimre), 2. Hollik András (Szigetszentmiklós), 3. Bernád László (Gyergyószentmiklós+Tekerôpatak).
           1944–53 között születettek. Férfiak: 1. Molnár János (Tekerôpatak).
           1943-ban születettek és idôsebbek. Férfiak: 1. Keresztes Gyula (Csíkszereda).
           A verseny szervezôje: Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal. Támogatók: Megyei Sportigazgatóság, Amigo&Intercost Kft., Ifitéka, Gyergyói Síegylet és a Sportiskola.

Minifoci
Egy mérkôzést újrajátszottak

           Az Elite SK által szervezett városi kispályás labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának eredményei: Crazy Boys – Fônix 1–1, Pingvinek – Elite Futsal 0–5 (meg nem jelenés), Rom Wood – Elite Old Boys 1–5, Erlas-Com – Inter Gyergyó 2–1, Babilon – Gyerekek 2–2, Csomafalvi Délhegy – Lucky Boys 4–1, Six Stars Újfalu – Alfalvi Bucsin 3–3. A forduló műsorán szereplô Tig-Rad – Hoki Dog mérkôzés az utóbb említett csapat 5–4-es sikerével ért véget. A találkozó után a Tig-Rad csapata megóvta a mérkôzést. A szervezôk az óvásnak helyet adtak, és a mérkôzést július 8-án, pénteken este újrajátszották. Az újrajátszott találkozó eredménye: Tig-Rad – Hoki Dog 3–3.
           Itt kell említeni, hogy a 10. fordulóban lejátszott Babilon – Hoki Dog (0–1) találkozót is újra fogják játszani, hisz a Babilon csapata megóvta a mérkôzést. A július 12-én, kedden az újrajátszás keretében műsorra tűzött Babilon – Hoki Dog mérkôzést a pálya használhatalansága miatt elnapolták. (A július 8-án, pénteken újrajátszott mérkôzés után a rangsorban történt változás, ezeket a pályán elért és hitelesített eredmények szerint kiigazítottuk.)
           A 12. forduló utáni góllövôlista élmezônye: 1. Köllô Emil (Elite Futsal) 31 gól, 2. Covrig Alin (Elite Futsal) 19 gól, 3. Tódor Lóránt (Alfalvi Bucsin) 15 gól, 4–5. Kurkó József (Elite Futsal) és Kovács István (Délhegy) 12–12 gól, 6–7. Kari Zoltán (Lucky Boys) és Sólyom Ernô (Six Stars) 11–11 gól.
           A 13. forduló eredményei: Elite Old Boys – Pingvinek 3–2, Elite Futsal – Crazy Boys 4–1, Fônix – Baliro 1–4, Alfalvi Bucsin – Csomafalvi Délhegy 2–4, Lucky Boys – Babilon 1–0, Gyerekek – Erlas-Com 1–2, Inter Gyergyó – Tig-Rad 3–3, Hoki Dog – Rom Wood 3–6.
           A 13. forduló utáni góllövôlista élmezônye: 1. Köllô Emil (Elite Futsal) 32 gól, 2. Covrig Alin (Elite Futsal) 21 gól, 3. Tódor Lóránt (Alfalvi Bucsin) 15 gól, 4. Kovács István (Délhegy) 14 gól, 5. Kurkó József (Elite Futsal) 12 gól, 6–9. Kari Zoltán (Lucky Boys), Mezei Imre (Fônix), Sólyom Ernô (Six Stars), Cioată Flavius (Gyerekek) 11–11 gól.
           A 14. forduló elsô mérkôzéseit, nevezetesen a Baliro – Elite Futsal és a Crazy Boys – Elite Old Boys találkozókat július 12-én, kedden a pálya használhatatlansága miatt elhalasztották. A forduló műsorán szereplô Pingvinek – Hoki Dog, Rom Wood – Inter Gyergyó és a Tig-Rad – Gyerekek mérkôzések július 13-án, szerdán este – lapzárta után – kerültek lejátszásra. Július 14-én, csütörtökön a következô műsor szerint mérkôznek: 19.00 Erlas-Com – Lucky Boys, 20.00 Babilon – Alfalvi Bucsin, 21.00 Csomafalvi Délhegy – Six Stars Újfalu.
           A 15. forduló műsora
           Július 15., péntek: 19.00 Elite Old Boys – Baliro, 20.00 Elite Futsal – Fônix; július 18., hétfô: 19.00 Six Stars Újfalu – Babilon, 20.00 Alfalvi Bucsin – Erlas-Com, 21.00 Lucky Boys – Tig-Rad; július 19., kedd: 19.00 Gyerekek – Rom Wood, 20.00 Inter Gyergyó – Pingvinek, 21.00 Hoki Dog – Crazy Boys. A 15. fordulóban a Csomafalvi Délhegy csapata szabadnapos.
           A 16. forduló műsora
           Július 20., szerda: 20.00 Fônix – Elite Boys, 21.00 Baliro – Hoki Dog; július 21., csütörtök: 19.00 Crazy Boys – Inter Gyergyó, 20.00 Pingvinek – Gyerekek, 21.00 Rom Wood – Lucky Boys; július 22., péntek: 19.00 Tig-Rad – Alfalvi Bucsin, 20.00 Erlas-Com – Six Stars Újfalu, 21.00 Babilon – Csomafalvi Délhegy. A 16. fordulóban az Elite Futsal csapata szabadnapos.

Tömegsport
Meghívó a sepsiszentgyörgyi félmaratonra

           Harmadik kiírásához érkezett a sepsiszentgyörgyi félmaratoni (21,0975 km) futóverseny. A Kovászna megyei Sportigazgatóság által szervezett idei megmérettetésre július 30-án, szombaton kerül sor. A versenyzôk mezônye 10.00 órakor rajtol a színház elôtti téren. Az idei versenyen az egyéni és a váltószámokban hirdetnek gyôzteseket. Az egyéni versenyben 12 évnél idôsebbek állhatnak rajthoz. A váltóversenyen induló csapatokat 3 sportoló alkothatja. Az útvonal a város utcáin van kijelölve.
           Korcsoportok: 12–15 évesek, 16–19 évesek, 20–29 évesek, 30–39 évesek, 40–49 évesek, 50–59 évesek, 60–69 évesek, 70 éven felüliek. A férfiakat és a nôket külön díjazzák. A váltóversenyen nincs korcsoport, a három tagú csapatokban nôk és férfiak is lehetnek.
           A versenyre benevezni a rajtvonalnál lehet 8.30 órai kezdettel. Díjazzák a nôk és a férfiak nyílt versenyén dobogós helyezést elérô futókat, továbbá a korcsoportok dobogós helyezettjeit. Valamennyi versenyzô ugyanakkor emlékérmet és oklevelet kap a szervezôktôl. A váltóverseny végén díjazzák a nyílt megmérettetés dobogós helyezettjeit.
           Ellenôrzôpontok: 3,2 km-nél, 7 km-nél, 10,2 km-nél, 14 km-nél, 17,2 km-nél. Az ellenôrzô pontoknál a versenyzôk ízlés szerint kekszet, banánt, almát, csokoládét, üdítôt, vizet fogyaszthatnak, ugyanott vizes szivacsot is használhatnak. A versenyzôk benevezése saját felelôsségükre történik.
           További információk a versenyrôl a 0267/351.640, 0267/ 311.846, vagy a 0746/ 012.526-os telefonszámokon kaphatóak.

Tenisz
Pénzdíjas versenyen

           A július 4–10. közötti idôszakban az angliai Felixstoveban megrendezett 25 000 dollár összdíjazású nôi verseny selejtezôjében lépett pályára Portik Szatmári Ágnes. Az egyéni verseny selejtezôjének elsô fordulójában nem mérkôzött, a második fordulóban: Portik Szatmári Ágnes – Alexandra Kulikova (orosz) 6–3, 0–6, 6–2. A selejtezô harmadik fordulójában: Portik Szatmári Ágnes – Karoline Borgessen (norvég) 6–7, 3–6.
           A páros verseny elsô fordulójában a Buzărnescu- Portik Szatmári alkotta romániai kettôs egy mexikói párt gyôzött le, majd a második fordulóban a romániai pár 2–6, 4–6 arányú vereséget szenvedett a Baker-Lubiani új-zélandi és olasz kettôstôl.

Sífutás/Biatlon
Szlovéniában edzôtáboroznak a sílövôk

           A Nemzetközi Biatlon Szövetség (IBU) tíznapos Pokljuka-i (Szlovénia) edzôtáborozásra feljogosító helyet biztosított a romániai ifjúsági sportolóknak, egész pontosan két-két 16 éves fiú és lány sportoló részére. A lányok között az egyik kiválasztott Ferencz Réka, a Gyergyói ISK sportolója – tájékoztatott Gyulai Béla edzô.
           Az említett edzôtábor a július 13–24. közötti idôszakban zajlik. Gyulai Béla elmondása szerint, július 25-tôl tengerparti felkészülés szerepel műsoron a sportolók számára. Ferencz Réka augusztus 5-tôl a hónap végéig Bulgáriában edzôtáborozik a romániai felnôtt biatlon-válogatott tagjaként. A Gyergyói ISK sportolója második éve kettôs leigazolással (Gyergyói ISK-Csíkszeredai Sportklub) vesz részt a versenyeken. Ez azért is történt, mert a csíkszeredaiak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Ferencz Réka optimálisan felkészülhessen a versenyekre.
           Megtudtuk ugyanakkor, hogy a tekerôpataki Antal Zsolt az emúlt idôszakban Predealon edzôtáborozott. Több mint valószínű, hogy ô lesz az egyetlen sífutó, aki Romániát képviseli sífutásban a jövô évi torinói téli olimpián.

Fogathajtás
A gyergyóalfalvi Pál Attila bizonyult a legjobbnak

           Július 8–10. között a városunkhoz közeli Mocsár-dülôben kialakított versenypályán került megrendezésre a kettes fogatok országos bajnokságának második fordulója. Az Aranypatkós Sport Klub – elnök: Ivácson Pál; alelnökök: Romfeld János és Orosz László – által, a Gyergyóalfalvi Hypogrif SK – elnök: Pál Vilmos – közreműködésével megszervezett verseny nemzetközinek volt beharangozva, de az történt, hogy a magyarországi meghívottak különbözô okok miatt nem jöttek el. A versenynek azonban ennek ellenére megmaradt a nemzetközi jellege, hisz Witold Bogacz, illetve Egry Zoltán személyében lengyel, illetve magyarországi bírók is közreműködtek a versenyen.
           Az Orosz László által korábban megvásárolt területen megrendezett megmérettetés elsô napján a díjhajtás szerepelt műsoron. Még ezelôtt lehetôsége nyílt az érdeklôdôknek (gyerekeknek és felnôtteknek), hogy kipróbálják a fogatokat, hisz sétakocsikázásra nyílt lehetôség. Ezzel a lehetôséggel különben mindhárom nap élhettek a kocsizni óhajtók.
           A díjhajtás versenyszám pályája 4x100 méteres alapterületű füves négyszögben volt kialakítva. Ebben a versenyszámban a hajtónak különbözô figurákat kell bemutatnia egy kötelezô, elôre magadott program szerint. Ez a program különbözô jármódokat (lépés, ügetés, sebesügetés stb.) tartalmaz. A négyszög bizonyos pontjain betűkkel ellátott táblák voltak felállítva, amelyek amolyan tájékozódási pontként segítették a hajtók versenyzését és a bírók munkáját. Az elsô napi verseny végén a benevezett 11 fogatot felvonultató mezôny megmérettetése után a következô rangsor, illetve élmezôny alakult ki: 1. Bartha Róbert (Hypogrif SK) 53,97, 2. Pál Attila (Hypogrif SK) 54,19 pont, 3. Kovács Levente (Maroskövesdi Pro Regio SK) 58,12 pont, 4. Rákóczi Gergô (Nagykárolyi Drosera SK) 58,24 pont, 5. Bodó Zoltán (Pro Regio) 62,93 pont, 6. Benedek Lukács (Aranypatkós SK) 66,99 pont, 7. Ivácson Róbert (Aranypatkós SK) 69,55 pont.
           Szintén az elsô napon került sor a bemutatóra, másképp szólva a fogatok szépségversenyére. Ennek a megmérettetésnek a rangsora a következôképpen alakult: 1. Kovács Levente – lovak nevei: Indigó és Mese – (Pro Regio SK), segédhajtó: Adorján László – 1 hibapont, 2. Rákóczi Gergô – Nato és Nádor – (Drosera SK), segédhajtó: Hasna Petre – 4 hibapont, 3. Bartha Róbert – Niger és Princz –, segédhajtó: dr. Hermenean Tiberiu, Pál Attila – Remus és Lady –, segédhajtó: Balázs Sándor (mindketten Hypogrif) 6–6 hibapont, 5. Botházy György – Niger és Nelson – (Pro Regio), segédhajtó: Antal Fülöp – 7 hibapont, 6. Orosz László – Phoenix és Sultan – (Aranypatkós SK), segédhajtó: Jakab Ferenc – 8 hibapont, 7. Biró Attila (Marosvásárhelyi Romsilva), segédhajtó: Szász Jenô – 10 hibapont, 8. Ivácson Róbert (Aranypatkós SK) – Mitos és Sultan –, segédhajtó: Jakab Ferenc – 11 hibapont.
           Már az elsô nap kiderült, hogy ezen a versenyen érdeklôdésben nem lesz hiány, hisz már a péntek délutáni órákban is szépszámú nézôsereg látogatott ki a pályára. Nem hiányzott a zene, a hangosbemondás, a sör, adott pillanatban igazi népünnepély hangulatát idézte a pálya környéke.
           Másnap, azaz július 9-én, szombaton következett a fogatokat és a hajtókat egyaránt próbára tevô maratonhajtás, amelynek eredeti hossza 22 kilométer, de ebben az esetben valamivel rövidebb távú pályán zajlott a verseny. Ez már a szó szoros értelmé- ben verseny, hisz ez a hajtás próbára teszi a lovak erônlétét, és a hajtó igazi versenyzôi adottságait. Az átlagsebbeség ebben a próbában a szabályok szerint szakaszonként változik. Gyergyóban az A-, D- és az E-szakaszokra került sor. Az A-szakaszban szabadjármódban hajtottak, a kijelölt távot 15 km/h sebességgel kellett teljesíteni. A D-szakaszban lépésben haladtak, míg az E-szakaszban ismét szabadjármódban 14 km/h sebességgel haladtak. Ebben a szakaszban természetes, vagy épített akadályok tették próbára a fogatokat. A látványos verseny végén a következô rangsor, illetve élmezôny alakult ki: 1. Pál Attila (Hypogrif) 70,6 hibapont, 2. Ivácson Róbert (Aranypatkós SK) 70,6 hibapont, 3. Bartha Róbert (Hypogrif) 73,6, 4. Bodó Zoltán (Pro Regio) 73,6, 5. Rákóczi Gergô (Drosera SK) 75, 6. Kovács Levente (Pro Regio) 83,6 hibapont.
           A két nap utáni összesített rangsorban: 1. Pál Attila (Hypogrif) 124,79 pont, 2. Bartha Róbert (Hypogrif) 127,57 pont, 3. Rákóczi Gergô (Drosera SK) 133,24 pont, 4. Bodó Zoltán (Pro Regio) 136,53 pont, 5. Ivácson Róbert (Aranypatkós SK) 140,15 pont, 6. Kovács Levente (Pro Regio) 141,72 pont.
           Amint az látható, a gyergyóalfalvi Pál Attila, aki tavaly országos bajnokságot nyert, két napi verseny után már magabiztosan vezette az összesített rangsort.
           Az utolsó versenynapon (július 10., vasárnap) került megrendezésre az akadályhajtás. A borús, esôre álló idô ellenére ismét szép számban voltak érdeklôdôk a pálya körül. Ezt a versenyszámot 70x120 méteres pályán rendezik, a pályát 20 akadály nehezíti. Dr. Kelemen Attila marosvásárhelyi parlamenti képviselô és a verseny zsűritagjának elmondása szerint a pályát Gyergyóban a lengyel Witold Bogacz nemzetközi bíró készítette elô. Érdekesség, hogy az akadályok szélessége mindössze 10–10 cm-rel volt nagyobb a kocsik kerekének nyomtávjánál. Szóval meglehetôsen nehéz pályán kellett végigmenjenek a versenyzôk, egyfajta ügyességi hajtás is volt ez a próba. A verôhibáért 3 hibaponttal büntették a hajtókat. Az elôírt optimális idô, amely alatt végig kellett hajtani a gondosan elôkészített pályán, 2 perc és 38 másodperc volt. Legjobban ismét a gyergyóalfalvi Pál Attila teljesített, hisz kitűnônek mondható 2 perc 24,60 másodperces teljesítményre biztatta lovait, s ez idô alatt csupán 6 hibapontot gyűjtött! A rangsor további helyezettjei: 2. Bartha Róbert (Hypogrif) 13 hibapont, 3. Rákóczi Gergô (Drosera SK) 16 hibapont, … 5. Ivácson Róbert (Aranypatkós SK) 32,5 hibapont, …7. Orosz László (Aranypatkós SK) 35 hibapont.
           A gyergyószentmiklósi verseny végeredménye: 1. Pál Attila (Hypogrif) 127,79 pont, 2. Bartha Róbert (Hypogrif) 140,57 pont, 3. Rákóczi Gergô (Drosera SK) 149,24 pont, 4. Bodó Zoltán (Pro Regio) 172,53 pont, 5. Ivácson Róbert (Aranypatkós SK) 172,65 pont, 6. Biró Attila (Marosvásárhelyi Romsilva) 481,57 pont. A mezôny többi tagját, nevezetesen Kovács Leventét, Benedek Lukácsot, Botházi Györgyöt, Orosz Lászlót, Lôrincz Kálmánt és Gábos Bélát a végsô tabellán nem rangsorolták, hisz a verseny során, a különbözô próbákon kizáródtak.
           A végén természetesen nem maradt el az ünnepélyes díjkiosztás. Valamennyi fogat felsorakozott a közönség és zsűri elôtt. A versenyszámok legjobbjait a fôtámogató Bencze Attila és Huszár Árpád, a szakszövetség részérôl pedig Iavorovschi Alexandru díjazta. Az összesített verseny dobogós helyezettjeinek díjazására a magyarországi Egry Zoltán nemzetközi birót kérték fel. Az ünnepélyes díjkiosztás után díjlovagló-bemutatóra került sor. Említeni kell továbbá az Orosz László saját állatálományából fajtabemutatót tartott. A bemutató során csodálatosan szép lovakat nézhettek meg a nézôk.
           A látottak alapján megállapítható, hogy sikeres versenyt szerveztek az áldozatos munkát felvállaló házigazdák. A szombat esti esôt leszámítva elmondható, hogy az idôjárás is a szervezôkkel tartott. Gyergyószentmiklóson a legutóbbi verseny óta másfél évtized telt el. A most megrendezett fogathajtó bajnoki fordulótól ennek ellenére – érdekes módon – a közönség nem idegenkedett. A három nap alatt bizony sok százan, ezren kilátogattak a verseny színhelyére. Persze van mit javítani a szervezés terén. Bizonyára a szervezôk mindent megtesznek az általuk is megtapasztalt hibák kiküszöbölése érdekében. Ezen a versenyen Pál Attila szerepelt a legjobban. Számára fontos volt a minél jobb teljesítmény, hisz meg kell védenie tavaly kiharcolt országos bajnoki címét. Pál Attilának egyébként reális esélye van a címvédésre. A gyergyói hajtók közül említeni kell továbbá a fiatal és tehetséges Ivácson Róbertet, aki nagyon jól szerepelt a maratonhajtás során. Nem túlzás kijelenteni, hogy egy-két év múlva Ivácson Róbert is a bajnoki címért küzdhet. A szeptemberben megrendezésre kerülô salzburgi (Ausztria) fogathajtó világbajnokságon Romániát Pál Attila, Bartha Róbert és Rákóczi Gergô fogják képviselni.
           A következô és egyben utolsó bajnoki fordulóra augusztus 12–14. között kerül sor Marosvásárhelyen. „2006-ban ugyanitt!” – hangzott el mintegy végszóként a gyergyószentmiklósi versenyen.
           Ezek után mit is mondhatunk? Talán csak azt, hogy remélhetôen jövôben is rendeznek fogathajtó- versenyt városunkban.

Labdarúgás/ Vidék
85 éve fociznak Gyergyóban

           (folytatás elôzô lapszámunkból)
           – Néhai Málnási Béla feljegyzései alapján –
           A Bástya meghódítói
           Gyergyószárhegy a közelebbi és távolabbi városokban tanuló lelkes diákjainak, mindenekelôtt Oláh Józsefnek köszönheti a labda iránti rajongás megteremtését. Oláh József három társával együtt már 1920-ban csapatot toboroz, sikeresen. Bemutató és barátságos találkozókra kerül sor még ebben az esztendôben; edzôpartnerül a Gyergyószentmiklósi Diákok Egyesületét választják. A kapcsolat a továbbiakban rendszeres lesz, a szünidôkben mindig összeáll a Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson tanuló diákcsapat. Közülük a legodadóbbak: Oláh József, Brassay István, Oláh Károly, Keresztes Ignác, Mihály Lajos, Ferencz Gergely és Oláh Tamás.
           1921 tavaszán már hivatalos keretben indul be a szervezkedés, megalakul a Gyergyószárhegyi Atlétikai Klub, amelyet még márciusban lejelentenek a marosvásárhelyi kerülethez. Alapító tag és vezetô (közel két évtizeden át) Oláh Antal. A klub színe (mind a mai napig): zöld-fehér. Elsô pályájukat egy gazdától „résziben” vették ki, az anyagi támogatás községi összefogásból került ki.
           A harmincas években – a helybeli labdarúgás tömegméreteit bizonyítandó – már létezik egy „idôsek” csapata is, soraikban ott van Ferencz György, Czimbalmos József, Benkes József, Fazekas József, Krammel I., Czimbalmos András, Czimbalmos Imre és Ferencz Rudolf.
           Oláh Antal hagyományszeretô tevékenységének folytatója öccse, József, aki a felszabadulás utáni években végez lelkes munkát a helybeli labdarúgósport fellendítéséért. A lengyár beindulásával, csapat is alakul, melynek tagjai: Poráczki Ede, Nagy Zoltán, Csergô Viktor, Mincsor Bálint, Mincsor Gábor, Keresztes Árpád, Sajgó Gyula, Zöld Imre, Oláh László és Miklós, Csergô Bálint és Kasza István.
           A gyergyószárhegyiek egyik emlékezetes sikere is az ô nevükhöz fűzôdik: 3–2-re legyôzték a Gyergyószentmiklósi Lokomotivot és megnyerték a Felszabadulás kupát. Ez a helybeli labdarúgás veteránjának és vezetôjének, Ferenczi Istvánnak egyik szép emléke.
           Az 1957–59-es években a Gép- és Traktorállomás patronálja a csapatot, majd 1959 után Bástya Sportegyesület néven vesznek részt váltakozó sikerrel a bajnokságban. 1968 elôtt háromszor nyertek rajoni bajnokságot, de teljesítményükkel a megyei bajnokságban is érdemeket szereztek: harmadikok lettek az 1972– 73-as idényben és negyedikek 1973–74-ben. Az újabb sikerek elérésének részesei: Oláh Zoltán, Ferencz József, Pál Antal, Béres József, László Attila, Ferencz Zoltán, Benkes József, Korpos Arnold, Ferencz Béla, Málnási Csaba, Csergô József, valamint a helybeli labdarúgás egyik legnagyobb, tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal ígérete, Kulcsár Béla. Az érdemszerzôk közé kivánkozik befejezésül Borsos András testnevelôtanár is, aki nagy türelemmel foglalkozik a gyergyószárhegyi utánpótlás nevelésével.
           (folytatjuk)
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Horoszkóp
július 14 – 20.

           KOS (III.21-IV.20.)
           Kiváló ez a hét arra, hogy egy kicsit mélyebbre ásson a lelkébe. Rendezze mindazt, ami bántja, megértse, feldolgozza a gyermek és felnôttkori sérelmeket. Ha valamelyik családtagja, a háta mögött, utazási terveket szövöget, adja be a derekát!
           BIKA (IV.21-V.20)
           Amit most elhatároz, azt sikeresen véghez is viszi. Érzelmek, szerelem terén szenvedélyes, féltékeny. Röntgenszemekkel vigyázza szerelme hűségét. Kevés esetben bocsát meg. Ha megcsalták, bármennyire is fáj, tovább áll.
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Ezen a héten oldódik a hosszú idôk óta tartó feszültség. Sikerül megoldani a régóta tervezett lakáseladást, vásárlást is. Persze, idôbe telik, amíg megtalálja mindennek a helyét, de a nehezén túl van! A szerelemben kisebb féltékenységi zűrök alakulhatnak ki.
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           A szerelemben fájó szenvedést okozó kapcsolat emlékei gôzerôvel törnek fel. Fennáll a veszélye annak, hogy hamarosan újrakezdi kapcsolatát volt szerelmével.
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           Ne akarja saját vállára venni a világ összes gondját, baját! A szerencsétlenségek, tragédiák törvényszerű következményei tökéletlenségünknek. Ha minden embernek megadatott volna a tisztánlátás képessége, többé nem lehetne manipulálni embereket.
           SZŰZ (VIII.24-IX.23.)
           Párkapcsolati viszonyokban aránylag jó kilátások mutatkoznak az elkövetkezô periódusra. Válófélben lévô Szűznek sikerülhet pontot tenni elhúzódó dolgai rendezésére. De ha nem akarja, hogy kedvese elfeledje, tegyen közös fényképükre egy szál nefelejcset.
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           Érzelmi válságának hamarosan vége, ha sikerül legyôznie a bizonytalanságot, a félelmeket. Érzékenysége miatt még így is sokat szenvedhet. Otthonára, a már megszerzett anyagiak biztonságára ügyeljen a szokásosnál is jobban!
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           Az ember a nehéz idôszakokban mintha több erôt kapna a problémák feldolgozásához, megoldásához. Így van ezzel Ön is. Egy párkapcsolati szakadás, az elengedés, mind idôigényes. Ne türelmetlenkedjen, legyen türelemmel!
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           Anyagi vágyaiban csak az ôsz hozza majd az igazi áttörést. Addig bánjon óvatosan a pénzzel, mert a vártakon kívül is becsúszhatnak még komoly kiadások! Kedvesével pár hétig több türelemre lesz szüksége. Munkahelyi s egészségügyi problémái miatt feszültebb, idegesen reagál szinte mindenre.
           BAK (XII.23-I.20.)
           Izgalmas, eseménydús hét elôtt áll. Hamarosan feloldódnak azok a félelmek, amelyek mostanában gyötörték a lelkét. Nyaralás során a Bak bohém életvitele sokba kerül, e hónapokban valószínűleg mélyebben a zsebébe kell nyúlnia.
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           A megszokottnál is jobban igényli a törôdést, borzasztóan ki van éhezve a szeretetre. Amennyiben megtalálta élete párját, hűséges társ, tökéletes szeretô. Szereti beosztani a pénzt, szeret spórolni, de nem zsugori.
           HALAK (II. 18-III 20.)
           Egyelôre még a barátainak se beszéljen titkos viszonyáról! Tartsa meg magának a világ valódi arcáról alkotott, „semmi nem az, aminek látszik” című véleményét is. Olyan minden, mintha folyamatosan akadályokat gördítenének útjába.                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           Sosem gondoltam volna, hogy a bank egy vidám munkahely.
           Elôször csak kedvesen mosolyogtak, aztán mikor meghallották mennyi hitelt szeretnék felvenni, kitört a röhögés...
           * * *
           Soha többet nem veszek feleségül kézilabdás nôt. Bármit vág hozzám, eltalál.
           * * *
           – Mi az abszolút lehetetlen?
           – Egy púpost a hátára fektetni!
           * * *
           – Miért nem vesznek fel szôkéket liftkezelônek?
           – Mert mindig elfelejtik az útvonalat.
           * * *
           Jamaicában elfogy az utolsó szál füves cigi is, mire valaki felkiált:
           – Mi ez a szar zene?
           * * *
           – Két villanyszerelô az állványon:
           – Nénike, adja már fel azt a piros drótot!
           Az öregasszony feladja.
           – Köszike! – Látod, Józsi, mondtam én, hogy nulla, te meg jössz itt a hülyeségeddel, hogy fázis!
           * * *
           – Nagy gondban vagyok. Holnap lesz Réka esküvôje, és nem tudom elmenjek-e.
           – Réka esküvôje? Nem is hallottam, és ki veszi el?
           – Ha elmegyek, én.
           * * *
           Miért karikás az ördög szeme?
           – Mert az ördög sohasem alszik.
           * * *
           Találkozik az olasz és az ukrán maffiavezér. Kérdezi az olasz az ukránt:
           – Van négyemeletes házad?
           – Nincs!
           – Akkor te nem is vagy igazi maffiózó!
           Ismét érdeklôdik az olasz:
           – Van fekete limuzinod?
           – Nincs!
           – Akkor te nem is vagy igazi maffiózó!
           Újabb kérdés:
           – És van ujjnyi vastag arany nyakláncod?
           – Nincs!
           – Akkor te nem is vagy igazi maffiózó!
           Erre nagyon mérges lesz az ukrán. Hazamegy, kiadja a parancsokat:
           – A hat emeletbôl kettôt lerobbantani, a helikoptereket lecserélni fekete limuzinokra, a kutyáról meg vegyétek le a láncot, mától én fogom hordani!
           * * *
           – Mi a különbség a tripper és a szirtisas között?
           – Nem tudom, szirtisasom még sose volt.
           * * *
           – Hát, szívem, ez a merítôkanál, amit nászajándékba kaptunk a nénikédtôl, nem lehet ezüst – mondja az újdonsült férj.
           – Jé, te ilyen jól ismered a fémeket?
           – Azokat nem, de a nénikédet igen.
           * * *
           A királyfi bóklászik a kerekerdôben. Egyszercsak egy fa mögül elé toppan a rôzsét gyűjtögetô öregasszony, a vállán egy csúnya varjúval. Így szól:
           – Ide figyeljen, fiatalember! Ha eltalálja, hogy milyen állat van itt a vállamon, akkor itt helyben magáévá tehet engem! Királyfi megijed, gyorsan rávágja:
           – Zsiráf!
           – Hááát, határeset! Elfogadom!
           * * *
           Egy reggel kinéz a férj az ablakon, és így szól:
           – Te Évi, ma lehet, hogy menne a dolog.
           – Milyen dolog?
           – Ja, ma menne a dolog. Gyönyörű szép nap van odakint.
           – És?
           – Süt a nap, meleg van, a madarak énekelnek meg minden. Gyönyörű nap.
           – Mi a fészkes fenérôl beszélsz Lajos?!
           – Ne izélj már, hiszen te mondtad, hogy egy szép napon fogod magad és elhagysz.
           * * *
           A kétes üzelmeirôl hírhedt olajvállalkozó kimegy a lakása teraszára, és ott váratlanul vad ugrálásba kezd. A felesége csodálkozva kérdi:
           – Hát te mit csinálsz?
           – Pszt! Szívatom a mesterlövészt.

                       Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2005

            Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
             sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                        a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!