Személyi változások a gyulafehérvári főegyházmegyében

Augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el Kovács Gergely érsek

Kovács Gergely érsek ezévi VIII. számú körlevelében közzétette a gyulafehérvári főegyházmegyében augusztus 1-től elrendelt újabb személyi változásokat. A főpásztor a személyi változásokról a következőképpen fogalmaz:

„A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. »Állandó missziós állapotra törekszik«, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20, 25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az egyház küldetésének.

A papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel.

A jövőben érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk azon rendelkezéseit, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórvány plébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná. (Zs. K. 118, 119.).

Bár főegyházmegyénkben is egyre inkább érezhető a paphiány, mégis betartandó a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár, ezért, ha a plébános betöltötte 75. életévét, szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyés püspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).”


Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokat rendelte el Kovács Gergely érsek a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Újmisések

2020. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szentelte Kovács Gergely érsek a gyulafehérvári székesegyházban az egyházmegye három diakónusát. A szentelést követően megkapták a szolgálati helyeikre szóló kinevezést.

• Kalányos Ottó újmisést csíkszentkirályi segédlelkésznek nevezte ki és megbízta az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációjával.

• Kelemen Zoltán-Arnold újmisést Nagyszeben–belvárosi segédlelkésznek nevezte ki.

• Pál Áron újmisést csíkszentgyörgyi segédlelkésznek nevezte ki.

B. Segédlelkészek

• Popesc Mihăiţă-Cristian nagyszebeni segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára segédlelkésznek;

• Kovács István csíkszentgyörgyi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyergyóremetei plébániára segédlelkésznek;

• Lőrincz Barnabás gyergyóremetei segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a szovátai plébániára segédlelkésznek;

• Both László szovátai segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a csíkszeredai Szent Ágoston-plébániára segédlelkésznek;

• Bíró Károly ditrói segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a zetelaki plébániára segédlelkésznek;

• Jánossi Imre zetelaki segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a kolozsvári Szent Mihály-plébániára segédlelkésznek;

• Antal Zoltán-László gyergyószentmiklósi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a ditrói plébániára segédlelkésznek;

• Simon Imre segesvári segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyimesbükki plébániára segédlelkésznek;

• Hanuleac Tamás gyimesbükki segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a gyergyóalfalvi plébániára segédlelkésznek;

• Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a Székelyudvarhely I. plébániára segédlelkésznek és a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkészének;

C. Plébánosok, lelkészek

• Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, kisegítő lelkésznek nevezte ki a gyergyószentmiklósi Szent István-plébániára;

• László István ifj. kolozsvári Szent Mihály-plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte székelyszenttamási plébánosnak;

• Kémenes Lóránt Zoltánt, a kolozsvári Szent Mihály-plébánia plébánosát és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte nagyernyei plébánosnak;

• László Szabolcs nagyernyei plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte gyulafehérvári plébánosnak;

• Dr. Horváth István gyulafehérvári plébánost felmentette plébánosi beosztásából, más megbízatásait megtartva borbándi plébánosnak nevezte ki;

• Dr. Ferenczi Sándor borbándi plébánost felmentette plébánosi beosztása alól, megtartva tanári megbízatását a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében;

• László Attila Székelyudvarhely III. plébánosát felmentette eddigi beosztásából és a kolozsvári Szent Mihály-plébánia plébánosává és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesévé nevezte ki;

• Ambrus István kapnikbányai plébánost felmentette eddigi beosztásából és a Székelyudvarhely III. plébánia plébánosává nevezte ki;

• Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és Kapnikbánya plébániai kormányzójává nevezte ki;

• Bálint István csíkszeredai Szent Ágoston-plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte székelykeresztúri plébánosnak;

• Kovács Péter székelykeresztúri plébánost felmentette eddigi beosztásából és a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosává nevezte ki;

• Hölgyes Pál-Zsolt zágoni plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte lemhényi és almási plébánosnak;

• Bakó Ferenc nyugállományban levő plébánost kinevezte zágoni plébánosnak;

• Csató Béla nyugállományban levő plébánost kinevezte lengyelfalvi plébánosnak;

• Szász János id. petrozsényi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte nagyenyedi plébánosnak;

• Şcheianu Ciprian-Iosif gödemesterházi lelkészt felmentette eddigi beosztásából és Petrozsény plébániai kormányzójává nevezte ki;

• Voiculescu Cristian vulkáni plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, Aninósza plébánosává is kinevezte;

• Ruşti Alexandru-Ioan petrozsényi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte lupényi plébánosnak;

• Dávid Zoltán petrillai plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte gödemesterházi plébánosnak;

• Bajkó Norbert Székelyudvarhely I. plébániai segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte petrillai plébánosnak;

• Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost Segesvárra nevezte ki plébánosnak;

•  Páll Antal ifj. segesvári plébánost felmentette eddigi beosztásából és a Gyergyószentmiklós I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki;

• Obermájer Ervin-Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusát felmentette eddigi megbízatásából és a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kisegítő lelkészének, valamint Maczalik Győző és vértanú társai szentté avatási eljárásának posztulátorává és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátorává nevezte ki;

• Dr. András Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben rektori és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében tanári megbízatását megtartva, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává nevezte ki;

• Mihai Zoltán-Lajost, a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthon lelkivezetőjét felmentette eddigi beosztásából és a Csíkszereda I. plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki;

• Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas-szervezet lelki igazgatója saját kérésére átteszi székhelyét a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthonba;

• Kopácsi Ferenc lemhényi plébánost felmentette eddigi beosztásából és sabbatikus évre engedte el;

• Szabó Dénes nagyenyedi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván neki a főpásztor.

• Marthy Attila lupényi plébánost, megköszönve hűséges szolgálatát, felmentette eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván neki Kovács Gergely érsek.

D. Főegyházmegyei Érseki Hivatal

• Veres Stelian kolozsvári Szent Mihály-plébániai plébános-helyettest felmentette eddigi beosztása alól és kinevezte a Gyulafehérvári Főegyházmegye Vagyonkezelőjének;

• Kovács Szabolcs római tanulmányairól hazatért és érseki titkárnak nevezte ki.

E. Ferences szerzetes papok áthelyezése

Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztése alapján elfogadta a főpásztor az alábbi kinevezéseket:

• Fr. Guia Hugó OFM Kolozsvárról Csíksomlyóra kerül és templomigazgatóként fog szolgálni.

• Fr. Marek Bernardin OFM Kaplonyból (szatmári egyházmegye) a székelyudvarhelyi ferences templomba kerül lelkésznek.

• Fr. Nagy Károly OFM felmentve eddigi megbízatásai alól Kolozsvárra kapott templomigazgatói kinevezést.

• Fr. Puvak Marián OFM Csíksomlyóról Kaplonyba (szatmári egyházmegye) kapott lelkészi kinevezést.


Forrás: romkat.ro

A címfotón Kovács Gergely érsek a 2020-ban szentelt újmisésekkel

Kérem ossza meg ismerőseivel: