Álláshirdetés

A Figura Stúdió Színház élére keres menedzsert az önkormányzat

GYERGYÓSZENTMIKLÓS
MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
versenyvizsgát hirdet
a Figura Stúdió Színház menedzseri tisztségének betöltésére

    Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város képviselő testületének 2016. évi 78-as határozata, valamint a 2008. évi 189-as sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármesteri hivatala versenyvizsgát hirdet a Figura Stúdió Színház menedzseri tisztségének betöltésére:

Pályázási feltételek:

a) román állampolgárság vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
b) egyetemi végzettség záróvizsgával (gazdasági/ kulturális/menedzsment vagytársadalomtudományok-szociológia szakterületen);
c) legalább 3 éves szakmai tapasztalat, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben;
d) menedzseri felkészültség diplomával vagy régiséggel igazolva;
e) teljes cselekvőképesség;
f) nem tölt be vezetői tisztséget közintézményben Románia területén;
g) nem érte el a törvény által előírt nyugdíjkorhatárt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a. részvételi kérelem;
b. személyi igazolvány másolata;
c. európai típusú Curriculum Vitae (az 1021/2004. sz. kormányhatározat szerint);
d. az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
e. munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról;
f. erkölcsi bizonyítvány; munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos;
g. az intézmény 3 éves vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések írott és elektronikus formában, (román nyelven);
h. nyilatkozat amelyben a pályázó nyilatkozza, hogy nem tölt be vezetői állást más intézménynél.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. augusztus 22.

A pályázat elbírálásának ideje: 2016. augusztus 23. és 2016. szeptember 9. között.

A menedzsmentterv szóbeli megvédése: 2016. szeptember 8.

             

    A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

    A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását, vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait  a Figura Stúdió Színház  tevékenységével, fejlődésével kapcsolatban a 2016–2019 közötti időszakban.

    A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentációt Gyergyószentmiklós Helyi Tanácsa 2016. évi 78as sz. határozatával fogadta el. A határozat elérhető  a polgármesteri hivatal honlapján (www.gheorgheni.ro).
Ezeket a dokumentumokat kérésre a pályázók rendelkezésére bocsátjuk nyomtatva vagy elektronikusan.

Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.


KÖNYVÉSZET: 

 

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi ulterioare;

2. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic – aprobată prin Legea nr. 353/2007

5. Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, (r2);

6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

7. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

11. OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Kérem ossza meg ismerőseivel: