Álláshirdetés

A Városi Könyvtár menedzseri tisztségének betöltésére

HARGITA MEGYE
GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS
Iktató szám  6615 /2016. május 3.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
versenyvizsgát hirdet a Városi Könyvtár menedzseri tisztségének betöltésére

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város képviselő testületének  78/2016-os határozata, valamint a 189/2008-as sürgősségi kormányrendelet értelmében Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármesteri hivatala versenyvizsgát hirdet a Városi Könyvtár menedzseri tisztségének betöltésére:

Jelentkezési feltételek:

1. a) román állampolgárság vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága
2. b) egyetemi végzettség záróvizsgával (gazdasági/ kulturális/manageri vagy társadalomtudomány és szociológia szakterületen.)
3. c) minimum 3 éves szakmai tapasztalat, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben;
4. d) menedzseri felkészültség diplomával vagy régiséggel igazolva;
5. e) teljes cselekvőképesség
6. f) nem tölt be vezetői tisztséget közintézményben Románia területén.
7. g) nem érte el a törvény álltal biztosított nyugdíjas korhatárt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. részvételi kérelem – típusnyomtatvány;
2. személyi igazolvány másolata;
3. európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004. sz. kormányhatározat szerint);
4. az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
5. munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról;
6. erkölcsi bizonyítvány;
7. munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos;
8. az intézmény 3 éves vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések írott és elektronikus formában, (román nyelven);
9. nyilatkozat amelyben a pályázó nyilatkozza, hogy nem tölt be vezetői állást más intézménynél.

A pályázatok beérkezésének határideje 2016. május  27.

A pályázat elbírálásának ideje, 2016. május  30. és 2016. június 7. között.

A pályázat megvédése 2016. június 15.

A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait  a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár tevékenységének, fejlődésével kapcsolatban a 2016–2019 közötti időszakban.

A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentációt Gyergyószentmiklós Helyi Tanácsa 78/2016os határozatával fogadta el. A határozat elérhető  a polgármesteri hivatal honlapján (www.gheorgheni.ro).
Ezeket a dokumentumokat kérésre a pályázók rendelkezésére bocsájtjuk nyomtatva vagy elektronikusan.

 

Bővebb felvilágosítást a városháza Humán Erőforrás Irodáján kaphatnak az érdeklődők, vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.

Nagy Zoltán
polgármesteri jogkörökkel felruházott alpolgármester


KÖNYVÉSZET:

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi ulterioare;
2. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
3. Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, (r2);
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
7. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
11. OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Kérem ossza meg ismerőseivel: