E-Star vs. Város – Reloaded

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (volt E-Star) a gyergyószentmiklósi helyzettel kapcsolatos rendkívüli tájékoztatói

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján


Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy romániai kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR srl. („CDR”) az alábbiakról tájékoztatta a Társaságot:

Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata („Város”) levelében arról tájékoztatta a CDR-t, hogy 2016.10.28-án két határozatot hozott a Város. Az egyik határozattal visszamenőlegesen megállapítja, hogy 2015.03.19-i rendes ülésén megszavazta a Város a távhő árának megemelését és kiegészíti a határozatot, mely szerint a hatálybalépés dátuma a határozat (véleménye szerinti) meghozatalának napja, azaz 2015.03.19. Jóváhagyja továbbá a 2015.04.01 – 2016.03.01. közti időszakra a távhőár különbözet helyi költségvetésből való fedezését. Másik határozatával jóváhagyja a helyi távhőárat. Város úgy tekinti, hogy ezzel mindent megtett a szerződéses egyensúly helyrehozásáért, valamint a szerződéses viszony fenntartásáért, és felhív a szerződéses feltételek melletti szolgáltatásra. A határozatokkal kapcsolatosan a Város jegyzője észrevételeket fogalmazott meg. Véleménye szerint a 2015.03.19-i rendes ülésén a Város nem szavazta meg a távhő árának megemelését, az időközben történt eljárásokat követően visszatérni a 41/C/2016.02.04-es tervezetre és úgy tekinteni, hogy az jóvá lett hagyva, szerinte törvénytelen, aminek következtében a jegyző nem adott pozitív jogi láttamozást a határozatnak.

A határozatok törvényessége így több szempontból is megkérdőjelezhető, melyre tekintettel a CDR jogi eljárást kezdeményez az ügyben.

A fenti értelmezhetetlen jogi lépése a Városnak (mellyel visszamenőlegesen szeretne határozatot hozni jegyzői ellenvélemény ellenére úgy, hogy időközben jogerősen pert is veszített a tárgykörben megindított peres eljárásban és egy már felmondott szerződés továbbfolytatására hív fel), újabb bizonyíték arra, hogy a Város jogszerűtlenül, míg a Társaság jogszerűen járt el az ügyben.

A Város döntése azért is megmagyarázhatatlan, mert korábban a CDR több alkalommal is kérte a Várost, hogy szavazza meg a hatóság által is elfogadott távhőárat, melynek a Város nem tett eleget, a távhőár el nem fogadásáról több alkalommal, hivatalos levélben is tájékoztatta a CDR-t. A mostani határozatával szintén elismeri, hogy a korábban nem hozott érvényes határozatot (hiszen ellenkező esetben nem lett volna szükség az új határozatokra), saját jegyzője szerint is törvénytelenül, visszamenőlegesen, a felmondást követően próbál határozatot hozni úgy, hogy a korábbi kiértesítései ismeretében is, ennek utólag jogi relevanciája az ügyben nem is lehet, legfeljebb saját perbeli pozíciójukat és felelősségüket gyengítik tovább.

A Társaság számára sajnálatos, hogy bár a CDR-nek december 12. napján át kell adni a szolgáltatást, a Város nem a szolgáltatás átvételén, a lakossági fűtés biztosításán dolgozik, hanem további kétes jogi eljárások megindításán munkálkodik.

A fentiekre tekintettel félő, hogy a szolgáltatás leállásával fűtés nélkül maradhat a város és jelentős károk keletkezhetnek a műszaki rendszerben is, mellyel kapcsolatos felelősséget a CDR és a Társaság nem vállal, a bírósági döntés értelmében a határidő lejáratát követően maga szolgáltatni már nem lesz jogosult és köteles.

A Város korábbi kommunikációját tekintve a Társaság nem tudja, hogy a város lakossága a városvezetés által megfelelően tájékoztatva lett-e a kialakult helyzetről, ezért tájékoztató levelet küld ki a fogyasztóknak.

A Társaság véleménye szerint egyre kevesebb esély mutatkozik a felek peren kívüli megállapodására a Város magatartásának következtében.

Társaságunk korábban is számos alkalommal kinyilvánította szándékát a vita békés rendezésére, kész volt peren kívüli megállapodás megkötésére is, melynek keretében jelentős diszkontot kínált fel az önkormányzat részére mind az általa perben érvényesíthető, mind pedig a korábban általa Gyergyószentmiklóson befektetett összeghez képest.

Sajnálattal állapította azonban meg, hogy a Város a megállapodástól minden alkalommal következetesen elzárkózott azzal az indokkal, hogy bármekkora összegben állapodnának is meg a felek, az a várost vezető testület tagjain később hatóságok által számon kérhető lenne, így megállapodásra csak a jogerős döntést követően látnak lehetőséget. A Társaság álláspontja szerint a fenti érvelés jogilag nem helytálló és értelemszerűen a számára később a kártérítési perben jogerősen megítélt összegekből nem fog kedvezményt biztosítani.

A fentieken túl a Város egyeztetésre, segítség nyújtására vonatkozó megkereséseit követően mindig kiderül, hogy az azt megelőző napokban eljárásokat indítottak a CDR-rel szemben, melyről a tárgyaláson említést nem tesznek. A fentiekre tekintettel a Társaság álláspontja az, hogy tényleges megegyezési szándék nem mutatkozik a Város részéről, csupán figyelemelterelés a következő jogi eljárásuk megindításáról és időhúzás.

A Társaság aggálya szerint a fenti döntések is kizárólag azt a célt szolgálják, hogy újabb perek megindításához szolgáltassanak anyagot, hátha valamelyik bíróság előtt sikeresen tudják a szolgáltatás átvételét akadályozni.

A Társaság itt sem tartja kizártnak, hogy az ügy végül nemzetközi bíróságon köt ki és büntetőjogi eljárások is megindításra kerülnek.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

(A tájékoztató 2016. november 10-én 17:30 órakor jelent meg – A szerk. megj.)


Alább egy korábbi, 2016. november 2-i RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ olvasható:

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján


Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy romániai kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR srl. (CDR) az alábbiakról tájékoztatta a Társaságot:

A Hargita Megyei Törvényszék indoklása az október 27-én meghozott sürgősségi elnöki rendelet kapcsán megérkezett a CDR részére.

Az indoklás szerint mivel az 1298/96/2015 ügyiratszámú korábbi perben meghozott végleges, jogerős döntés értelmében megállapításra került, hogy

– mivel nem hagyta jóvá önkormányzati határozattal a távhőárat, a Város nem tett eleget a koncessziós szerződésben felvállalt kötelezettségének,
– a koncessziós szerződés kifejezetten jogosítja a koncesszióba vevőt a szerződés felmondására, sőt egyetlen jogszabály sem zárja ki a koncessziós szerződés felmondását a koncesszióba vevő által,
– a szerződésbontás kiértesítése egy megalapozott akarat-megnyilvánulás a CDR részéről

így a Város kérelme a CDR szolgáltatás-folytatására vonatkozóan teljesen alaptalan, a 905/96/2016-os kártérítési per tárgyától függetlenül. Ugyanakkor a koncessziós szerződésben foglalt 60 napos szolgáltatás-folytonosságot a koncessziós szerződés lejárta után is biztosítani kell.

A korábban közzétett döntés most kézhez vett indoklása tehát alátámasztja a Társaság jogi álláspontját a gyergyószentmiklósi jogvitával kapcsolatosan, így véleménye szerint jelentős lépést tett előre jogos igényének érvényesítésére vonatkozóan a folyamatban lévő kártérítési per tekintetében is.

A Társaság – miként azt korábban már előre jelezte – számít a döntés elleni fellebbezésre és további jogi lépések megtételére a Város részéről a szolgáltatás átvételének megakadályozására. A Társaság hangsúlyozza, hogy nem tud felelősséget vállalni a Város jogellenes, felróható magatartása következtében kialakult illetőleg jövőben kialakuló, a távhőszolgáltatást esetlegesen veszélyeztető helyzetért.

A közelmúlt pozitív perbéli fejleményeire tekintettel továbbá a Társaság vezetése tervezi a közgyűlés elé terjeszteni a korábbi peren kívüli megállapodás lehetőségét megteremtő Közgyűlési határozat felülvizsgálatát, hatályon kívül helyezését.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.


Továbbá az ügyhöz kapcsolódó másik, 2016. október 27-ei RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ is olvasható:

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján


Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy romániai kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR srl. (CDR) az alábbiakról tájékoztatta a Társaságot:

1. A Hargita megyei Törvényszéken tárgyalt 1150/96/2016 számú peres eljárásban (Gyergyószentmiklós Város önkormányzatának keresete a CDR kötelezésére a szolgáltatás folytatására a kártérítési per lezártáig valamint az azt követő 90 napig – sürgősségi elnöki rendelettel), a bíróság, első fokon úgy határozott, hogy részben jóváhagyja a Város keresetét és kötelezi a CDR-t a szolgáltatás folytatására a kártérítési per jogerős lejártáig, de nem tovább, mint 2016.10.13-tól számított 60 napig. (A Marosvásárhelyi Táblabíróság 2016.10.13-án közzétett döntésével jogerősen elutasította Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város fellebbezését a Városi Tanáccsal és az E-Star CDR srl-el szemben.) Elutasította továbbá a CDR felmondásával és a szolgáltatás átvételére vonatkozó felszólításaival szemben előterjesztett felfüggesztési kérését a Városnak.

A Társaság véleménye szerint a Város élni fog öt napon belüli fellebbezési jogával és bár a másodfokú döntés kimenetelét nem tudja megjósolni, valószínűtlennek tart olyan bírósági döntést, mely bizonytalan, akár évekig tartó időre előírna szolgáltatási kötelezettséget a CDR számára különösen a korábbi tények ismeretében. A fellebbezés a végrehajtásra nem halasztó hatályú. A Társaság valószínűnek tartja azonban, hogy a Város a napokban további jogi eljárások megindításával próbálja majd a szolgáltatás átvételi kötelezettségét elhúzni.

2. A Marosvásárhelyi Táblabíróságon a 1731/96/2015 számú peres eljárásban (koncessziós díjra számolt késedelmi kamatkövetelés),a bíróság jogerősen elutasította a Város fellebbezését. Ezáltal a Város jogerősen elveszítette a koncesszióra számolt 583.888 lej összegű késedelmi kamatigényét a CDR-rel szemben.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

Kérem ossza meg ismerőseivel: