Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete

A Föltámadott együttérző tekintete a szenvedéseinken

Március 27-én Húsvétvasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött a napfényben fürdő Szent Péter téren az ünnepi szentmise, melyre ez alkalommal olyan sokan gyűltek össze, hogy az ellenőrzés miatti sorban állás dacára megtöltötték a teret. A bazilika előtti magaslati téren az oltár környékét és a lépcsőket idén is a Hollandiából érkezett virágok díszítették, mellyel a holland nép kedveskedik hagyományosan Róma püspökének és a zarándokoknak.

Ferenc pápa a szentmise kezdetén imádságos hódolattal illette azt az ikont, melyet az oltár jobboldalán állítottak fel. Az ikon egy grúz ikonfestő alkotása, mely az Üdvözítő híres akheropita, azaz nem kézzel festett művének nagyobb méretű változata és a feltámadott Üdvözítőt ábrázolja, amint királyi trónusán ül. Ferenc pápa a húsvéti szentmise során nem tartott homíliát, hiszen a misét követően a bazilika központi loggiájáról elmondott Urbi et Orbi üzenete szolgált szentbeszédnek, melyet ez alkalommal az egész világ számára fogalmazott meg. A szentmise után, ismét fehér reverendájában  meleg szeretettel köszöntötte a résztvevő bíborosokat, majd Georg Gänswein érsek, a Pápai Ház prefektusa kíséretében üdvözölte a belga volt királyi párt, Albert és Paola házaspárt. Rövid beszélgetésük során a pápa részvétéről biztosított őket a közeli brüsszeli terrortámadások kapcsán. A pápa nem mulasztotta el, hogy pápamobilon körbejárjon és köszöntse a zarándokok népes és lelkesen a nevét skandáló csoportjait.

A Városnak és az egész földkerekségnek szóló Urbi et Orbi pápai üzenet a központi loggiáról       

Délben a Szent Péter bazilika központi loggiájáról köszöntötte a híveket és tartotta meg a Városnak és az egész földkerekségnek szóló Urbi et Orbi üzenetét. Dicsérjétek az Urat, mert jó: mert irgalmassága örökkévaló (Zsolt 135,1). Kedves Testvéreim, boldog Húsvétot! – kezdte beszédét a pápa. Jézus Krisztus, az Atya irgalmasságának a megtestesülése, szeretetből halt meg a kereszten és szeretetből támadt fel. Ezért ma így kiáltunk: Jézus az Úr! Feltámadása teljességgel megvalósítja a zsoltár próféciáját: Isten irgalmassága örökkévaló, szeretete mindörökre megmarad, soha nem hal meg. Teljesen bízhatunk Benne, és hálát adunk neki, mert leszállt értünk a feneketlen  mélységbe.

Csak Isten irgalma menthet meg bennünket a gyűlölet és a halál mélységeitől

Az emberiség lelki és erkölcsi örvényeivel, a szívekben feltáruló, gyűlöletet és halált előidéző ürességekkel szemközt csakis a végtelen irgalom nyújthat nekünk üdvöt. Csakis Isten képes betölteni szeretetével ezeket az ürességeket, ezeket a mélységeket, és lehetővé tenni számunkra, hogy ne süllyedjünk alá, hanem együtt folytassuk utunkat a szabadság és az élet Földje felé.

A föltámadt Úr nekünk ajándékozza a szenvedéseink mélységeivel együttérző tekintetét

Húsvét örömteli híradása ez: Jézus, akit keresztre feszítettek, nincsen itt, feltámadt (vö. Mt 28,5–6) – folytatta a pápa. Ez nyújtja nekünk azt a vigasztaló bizonyosságot, hogy a halál szakadéka fölött áthaladtunk, és ezzel a mélységgel együtt legyőzetett a gyász, a siralom és a fájdalom (vö. Jel 21,4). Az Úr, aki elszenvedte a tanítványaitól való elhagyatást, az igazságtalan ítélet súlyát, a becstelen halál gyalázatát, most halhatatlan életének részeseivé tesz bennünket, s nekünk ajándékozza gyöngéd, az éhezőkkel és szomjazókkal, a vándorlókkal és a bebörtönzöttekkel, a perifériára szorultakkal és az eldobottakkal, visszaélések és az erőszak áldozataival együttérző tekintetét. A világ tele van olyan emberekkel, akik testben és lélekben szenvednek, miközben az újságok mindennapos krónikái borzalmas bűntettek híradásaival telnek meg, amelyeket nem ritkán a családi ház falai között követnek el. Ugyanígy telve vannak az újságok a nagy kiterjedésű fegyveres konfliktusokkal, amelyek egész népeket tesznek ki kimondhatatlan próbatételeknek – emelte ki a pápa.

A feltámadott Krisztus reményt ad a szeretett Szíriának

A feltámadott Krisztus megmutatja a remény ösvényeit a szeretett Szíriának, az országnak, amelyet egy hosszan tartó konfliktus marcangol, amelyet szomorú udvartartásként övez a pusztítás, a halál, a humanitárius jog és a polgári együttélés lerombolása. A feltámadott Úr hatalmára bízzuk a folyamatban lévő megbeszéléseket, hogy minden érintett jóakarata és együttműködése révén elérhessék a béke gyümölcseit, és megkezdhessék egy testvéri, minden polgár méltóságát és jogait tisztelő társadalom felépítését. Az élet üzenete, amely az angyal szájából hangzott fel a sír elgördített záróköve mellett, győzze le a szívet keménységét, s mozdítsa elő a népek s kultúrák közötti termékeny találkozást a Földközi-tenger medencéjének és a Közel-Keletnek más térségeiben is, különösen Irakban, Jemenben és Líbiában – hangsúlyozta a Szentatya.

A Föltámadott segítse elő a Szentföldön az izraeliek és palesztinok közötti együttélést

Az új ember képe, amely felragyog Krisztus arcán, segítse elő a Szentföldön az izraeliek és palesztinok közötti együttélést, valamint a türelmes készséget és a mindennapos elköteleződést egy igazságos és tartós béke alapjainak megteremtésére, a közvetlen és őszinte tárgyalások révén. Az élet Ura kísérje azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket az ukrajnai háború végérvényes megoldásának elérésére tesznek, ösztönözve és támogatva a humanitárius segítségnyújtás kezdeményezéseit is, ideértve a fogvatartottak szabadon bocsátását.

Húsvét jegyében legyünk közel a terrorizmus áldozataihoz

Az Úr Jézus, a mi Békénk (Ef 2,14), aki feltámadva legyőzte a rosszat és a bűnt, adjon ösztönzést Húsvétnak ezen az ünnepén, hogy közel legyünk a terrorizmus áldozataihoz. A terrorizmus az erőszak vak és vad formája, amely szüntelenül ártatlan vért ont ki a világ eltérő részein, ahogyan az megtörtént nemrégiben a belgiumi, törökországi, nigériai, csádi, kameruni és elefántcsontparti merényleteknél. Az Úr Jézus vezesse el jó kimenetelhez a remény kovászait, a békére nyíló kilátásokat Afrikában; különösen is gondolok Burundira, Mozambikra, a Kongói Demokratikus Köztársaságra és Dél-Szudánra, amely országokat politikai és társadalmi feszültségek jellemeznek.

Isten a szeretet fegyvereivel győzte le az önzést és a halált. Fia, Jézus az irgalmasság mindenki előtt kitárt kapuja. Húsvéti üzenete mind jobban vetüljön ki a venezuelai népre azon nehéz körülmények közepette, amelyekben élniük kell, és mindazokra, akik kezükben tartják az ország sorsát, hogy a közjóra való tekintettel lehessen munkálkodni, megkeresve a mindenkivel folytatott párbeszéd és együttműködés tereit. Mindenhol fáradozzanak a találkozás, az igazságosság és a kölcsönös tisztelet kultúrájának az elősegítésén, mert csakis ezek biztosíthatják az állampolgárok lelki és anyagi jólétét – kérte húsvéti üzenetében a pápa.

Ne feledkezzünk meg a migránsok és menekültek mind számosabb seregéről

A feltámadott Krisztus, aki az élet üzenete az egész emberiség számára, visszatükröződik a századok során, és arra hív minket, hogy ne feledkezzünk meg azokról a férfiakról és nőkről, akik egy jobb jövőt keresve vannak úton, a migránsok és menekültek mind számosabb seregéről – sok közöttük a gyermek is –, akik a háború, az éhezés, a szegénység és a társadalmi igazságtalanság elől menekülnek. Ezek a testvéreink útjukon gyakran találkoznak a halállal, vagy legalábbis a visszautasítással azok részéről, akik befogadhatnák őket, és segítséget nyújthatnának nekik. Az előttünk álló Humanitárius Világcsúcs állítsa a középpontba az emberi személyt és annak méltóságát, s dolgozzon ki olyan politikai megoldásokat, amelyek képesek a konfliktusok és egyéb szükséghelyzetek áldozatainak a megsegítésére és megvédésére, különösen is a leginkább sebezhetők és az etnikai vagy vallási okokból üldözöttek esetében.

Húsvéti öröménekkel a föld kizsákmányolása ellen

Ezen a dicsőséges napon “örvendjen a föld, hogy ekkora fényár sugárzik rája” (vö. Húsvéti örömének), és mégis olyannyira rosszul bánnak vele és megsértik a haszonvágyból fakadó anyagias kizsákmányolással, ami felborítja a természet egyensúlyát. Különösen is azokra a térségekre gondolok, amelyeket az éghajlatváltozás hatásai sújtanak, melyek nem ritkán szárazságok vagy heves áradásokat okoznak, amelyekből élelmezési válságok erednek a földgolyó eltérő részein.

A hitükért és Krisztus nevéhez való hűségükért üldözött testvéreinkkel együtt, szemközt a rosszal, amely úgy tűnik, kitölti számos ember életének java részét, halljuk meg újra az Úr vigasztaló szavát: “Ne féljetek! Én legyőztem a világot!” (Jn 16,33). Ma van ennek a győzelemnek a ragyogó napja, mivel Krisztus letiporta a halált, és feltámadásával újra felragyogtatta az életet és a halhaltatlanságot (vö. 2Tim 1,10). “Átvezetett minket a rabszolgaságból a szabadságba, a szomorúságból az örömbe, a gyászból az ünnepre, a sötétségből a fényre, a szolgaságból a megváltásra. Ezért mondjuk előtte: Alleluja!” (Szárdeszi Melito, Húsvéti homília).

Mindazoknak, akik elvesztették társadalmainkban a reményt és az életörömet, az elgyengült időseknek, akik magányukban érzik, hogy elhagyja erejük, a fiataloknak, akik úgy vélik, nincs jövőjük, mindenkinek üzenem még egyszer a Feltámadott szavait: “Íme, én mindent újjá alkotok … Aki szomjazik, annak ingyen adok vizet az élet forrásából” (Jel 21,5–6). Jézusnak ez a támaszt nyújtó üzenete segítsen mindannyiunknak, hogy nagyobb bátorsággal induljunk el az Istennel és a testvéreinkkel való kiengesztelődés útjainak a felépítésére – zárta húsvéti Urbi et Orbi üzenetét Ferenc pápa, majd áldást adott.

Urbi et Orbi üzenet utáni húsvéti köszöntés: az élő Jézus jelenléte megvilágosít, megerősít, megbocsát és derűt hoz

A húsvéti szentmise végén az Urbi et Orbi üzenet után Ferenc pápa köszöntéssel fordult a jelenlévőkhöz és akik követték őt: Kedves Testvéreim és Nővéreim! Szeretném megújítani húsvéti jókívánságaimat mindnyájatok számára, akik Rómából és különféle országokból jöttetek ide, és azoknak is, akik a televízió, rádió és egyéb kommunikációs eszközökön kapcsolódtok hozzánk. Visszhangozzék a szívetekben, családjaitokban és közösségeitekben a Feltámadás híre, amit az élő Jézus jelenlétének a meleg fénye kísér: egy olyan jelenlété, mely megvilágosít, megerősít, megbocsát és derűt hoz… Krisztus legyőzte a rosszat a gyökerében: az Üdvösség kapuja, mely azért nyílott meg, hogy mindnyájan irgalomra találjunk.

Megköszönöm a jelenléteteket és az örömötöket ezen az ünnepnapon. Különleges köszönet a virágadományért, mely ebben az évben is Hollandiából érkezett. Vigyétek el mindenkinek a Feltámadt Krisztus örömét! És kérlek benneteket, hogy ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó húsvéti ebédet és viszontlátásra!

(Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenetét Török Csaba atya fordította)

Kérem ossza meg ismerőseivel: