Székelyföldi Tehetségsegítő Program

Benyújtási határidő: 2016. október 24.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HKA Tehetség Program

Ösztöndíj támogatás a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására
(2016/2017. tanév)
A meghirdetés dátuma: 2016. október 4.
A Háromszéki Közösségi Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására. A program alapját a Székelyföldi Tehetségalap biztosítja, amely a HKA kezdeményezésére jött létre 2015-ben háromszéki vállalkozók és neves közéleti személyiségek adakozásából. Az alapot a HKA kezeli, a pályázati program bonyolításával a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácsot bízza meg.

Alapító okirat
II. A pályázat célja
Pénzbeli segítségnyújtás a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6-20 éves korosztályhoz tartozó, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára annak érdekében, hogy a támogatás révén tanulmányaikat zavartalanabbul tudják folytatni.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Székelyföldön: 60 000 Ron, amelyet a Háromszéki Közösségi Alapítvány által 2015-ben alapított Székelyföldi Tehetségalap biztosít, háromszéki vállalkozók, neves közéleti személyiségek közreműködésével.

IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája
Az ösztöndíj mértéke 1000,- RON/fő a 2016/2017. tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik.
A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, saját vagy a szülő/ gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V. Támogatási időszak
Támogatás folyósításának várható időpontja: 2016. november – december.

VI. A várható ösztöndíjak száma: 60 ösztöndíj, a HKA a program bonyolításával az SzTT –t bízza meg.

VII. Pályázók köre
A pályázatot Hargita, Kovászna vagy Maros megyei lakhelyű, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő 6-20 éves korosztályhoz tartozó, kiemelkedően tehetséges szociálisan hátrányos helyzetű gyermek és fiatal, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

VIII. A pályázat feltételei

Pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2015/2016-os tanévben,
b./ megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2015/2016-as tanévben,

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
nagycsaládban él, árva vagy félárva, a szülő egyedülálló, valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, szülő tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos, illetve egyéb, olyan igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó vagy iskolája hamis adatot közölt – az ösztöndíj-folyósítás azonnali leállítása mellett –, az intézmény további pályázásból történő kizárását vonhatja maga után.

IX. A pályázat formai követelményei
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia egy eredeti példányban:

1. Pályázati adatlap

2. 2016/2017-es tanév iskolalátogatási vagy egyetemi igazolása

3. 2015/2016-os tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) hitelesített fénymásolata
A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot a tanintézmény képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.

4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek, vagy egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolata.

5. Az iskola igazgatója/egyetem dékánja vagy az osztályfőnök/egyetemi tanár által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet)
A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak.

6. A pályázó tanuló/hallgató és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám)személyazonossági igazolványának fénymásolata
(14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

7. A pályázó tanuló/hallgató szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):  munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;  az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.

8. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat másolata; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget.

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
–    nem felel meg a pályázati kiírásnak,
–    a pályázat során valótlan adatot közöl,
–    határidőn túl kerül benyújtásra,
–    az adatlap kitöltése hiányos,
–    mellékletek hiányoznak.

X. A pályázat benyújtásának határideje*: 2016. október 24.
* postabélyegző dátuma.
A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

XI. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot postai úton egy példányban az alábbi postacímre szükséges elküldeni:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc)
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

Figyelem! A pályázati űrlapot az 1. sz. melléklettel együtt a sztt@tehetsegpont.ro címre elektrónikusan is el kell küldeni.

XII. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatokat a Székelyföldi Tehetségalap alapító tagjai és a HKA kuratóriumi tagjai értékelik, az eredményeket a HKA 2016. október 31-ig nyilvánosan közzé teszi.

XIII. Szerződéskötés

Döntést követően a pályázat kiírói a támogatott ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és
elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról,
szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg.

XIV. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2017. június 15.
A pályázat kiírói a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján.
XV. További információk
A pályázati csomag letölthető itt:

ŰRLAP

1. SZ MELLÉKLET

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Rózsa Annamária
Telefonon: 0267 351 959
E-mailen: sztt@tehetsegpont.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: