Gyergyószentmiklós 2017-es költségvetése

A 2017-es költségvetés tervezésének alapgondolatai


GYERGYÓSZENTMIKLÓS 2017-ES KÖLTSÉGVETÉSE
– alapozó gondolatok és elemzés –

 

Egy nép szellemisége, kulturális szintje, társadalmi struktúrája, azok a tettek, amelyeket a politika elősegíthet, mindez és ennél több is bele van írva költségvetésének történetébe…. aki tudja, hogyan kell megfejteni az ebben foglalt üzenetet, tisztábban meghallhatja a világtörténelem szavát, mint bárhol másutt.”

Joseph Scumpeter

A következőkben a 2017-es költségvetés tervezésének alapgondolatait ismertetjük.

A. VEZÉRELVEK

1. Gyergyószentmiklós 2017-es költségvetését  két  fontos  jelzővel  írhatjuk  le:  egyrészt  a PÁLYÁZATOK/PROJEKTEK költségvetése, másrészt pedig az TUDATOS KÖLTEKEZÉS, TERVEZÉS költségvetése.

2. Az eltökélt szándék az, hogy a városban a fejlesztések ne ad-hoc módon, hanem előre tervezetten történjenek. Ennek érdekben több koncepció, stratégia került be a város költségvetésébe. Komoly, összefüggő, egymásra épülő fejlesztéseket csak úgy lehet megvalósítani, ha előzetesen elkészülnek az ehhez tartozó fejlesztési tanulmányok.

 

B. ÁLTALÁNOS GONDOLATOK

1. A 2017-es költségvetés főösszege 40 033 ezer lej a bevételi és 44 485 ezer lej a kiadási oldalon. A különbség 4 452 ezer lejt a 2016-os év költségvetési maradványösszegéből finanszírozza a város, ennek megfelelően a város 2017-es költségvetése egy egyensúlyban levő költségvetés.

2. A bevételi oldalon a 2016-os évi megvalósításhoz képest 6,78 %-os növekedés van betervezve.

 

C. BEVÉTELI OLDAL

1. A 2017-es költségvetés bevételei több tételnél is csökkentek, vagy teljesen kiestek a 2016-os évhez viszonyítva. Ezek a csökkenések az időközben megjelent törvényi előírásoknak, vagy adott helyzeteknek a következményei, éspedig:

a. 2017-re az ANL-s lakások bérbeadásából származó bérleti díjak egy részét a kormány kapja meg, így a bérbeadásokból és koncessziókból származó bevételek csökkentek.
b. 2017-re az új kormány eltörölte a bélyegilletékeket, amely 120 000 lejes kiesést jelent a helyi költségvetés számára

2. A város költségvetésének legnagyobb bevételi tétele az ÁFA visszaosztásából kapott összeg, ami 2017-re 21 773 000 lej, amely a költségvetés 54,4 %-át teszi ki. Azonban a város ezt az összeget célirányosan kapja, vagyis csak arra lehet elkölteni, amire törvényesen a város kötelezve van, éspedig:

– A tanügyben dolgozók fizetése: 17 627 000 lej
– Az iskolák anyagi költségeinek fedezése: 1 582 000 lej
– Az asszisztensek fizetése: 1 498 621 lej
– Fűtéspótlék: 67 000 lej
– Szegénycsaládos gyerekek segélyezése: 50 000 lej (50 lej napköziseknek)
– Speciális helyzetben levő gyerekek támogatása (CES): 197 000 lej

3. A központi és a megyei költségvetésből összesen 921 000 lejt kapott Gyergyószentmiklós költségvetés kiegyenlítés jogcímen, a következő tételekben:

– ÁFA visszaosztás a központi költségvetésből: 276 000 lej
– ÁFA visszaosztás a megyei költségvetésből: 200 000 lej
– Jövedelemadó visszaosztás a központi költségvetésből: 256 000 lej
– Jövedelemadó visszaosztás a megyei költségvetésből: 189 000 lej

– A város költségvetésének második legnagyobb tétele a Gyergyószentmiklóson befizetett jövedelemadó 41,75%-a, amelynél 2017-ben 8 765 lejt van betervezve, ami 21,9%-a az összbevételeknek, valamint 50,9%-a a saját bevételeknek. Ennél a tételnél 7,7%-os növekedést terveztünk a 2016-os évhez viszonyítva, amely növekedést az országos bruttó minimálbér 16 %-os emelkedéséből (1 250 lejről 1 450 lejre), származó többletbevételtől várjuk. Az emeléssel a megemelkedett minimálbér adóvonzata, ezáltal a város költségvetésébe befizetett hányada is növekedni fog.

A minimálbér 16%-os emelkedése a bér adótartalmának 22,69%-os növekedését vonta maga után (119 lejről 146 lejre)

A fenti tételek kivételével a város költségvetésének többi bevétele helyi adók és illetékekből származik (néhány kisebb tételtől eltekintve), amelyeknek összege 5 539 330 lej, ami 13,3%-ot tesz ki a teljes költségvetésből, valamint 31,0%-ot a saját jövedelemből. Ezen összegek esetében a költségvetésbe betervezett összegek a városháza adóosztályán szereplő beterhelésekből származnak.

 

D. KIADÁSI OLDAL

1. A költségvetés kiadási oldalának szerkezetét a 2017-es törvényi előírások nagyban befolyásolták, leszűkítve a tervezési keretet.

a kormány úgy adott kötelező plusz költségkategóriát az önkormányzatoknak, hogy mellé nem biztosított semmiféle pluszforrást.
Amennyiben csak a kötelező közalkalmazotti (20%) és művészi (50%) béremelésekre gondolunk, ezen növekedések pótlólagos finanszírozási igénye évi 1 672 000 lejt tesz ki, amely összességében a 2016-os évhez viszonyítva 35,7 %-os növekedést jelent. Ez a pluszkiadás a teljes költségvetés 3,8 %-át, míg a saját jövedelem 9,7 %-át teszi ki. Ezt az összeget a többi költségtételből kell átcsoportosítani, mint anyagi költségek, intézményfenntartás, vagy beruházások.

• egy másik meghatározó többletkiadás az a városi fűtőműnek 1 éves időtartamra folyósított 1 700 000 lej értékű önkormányzati előfinanszírozás.

2. Funkcionális felépítésben a város költségvetésének legnagyobb tételét az OKTATÁS jelenti, ami összegben 21 831 000 lej, arányaiban pedig a kiadások 49 %-át jelenti. Ehhez a összeghez saját költségvetésből 544 000 lejjel járul hozzá az önkormányzat. A kiadási oldal nagyobb tételei a következő arányban szerepelnek a költségvetésben:

– Polgármesteri hivatal működése 13% / 33%
– Kultúra 11% / 29%
– Szociális kiadások 6% / 16%
– Városüzemeltetés: 7 / 18%

3. Könyvelés alapú felépítésben a négy legnagyobb tétel a következő:

– Személyi kiadások 53,29% (A személyi kiadások esetében csak a tanügyben dolgozók bére 40%-ot tesz ki a város összköltségvetéséből, ami az összes személyi kiadások 74 %-a)
– Anyagi kiadások 15,41%
– Beruházások 10,68%

4. Városüzemeltetésre (útjavítás, zöldövezet karbantartás, köztisztaság, menhely, stb.) a városvezetés 2017-ben 3,12 millió lejt fordítana.

5. A költségvetés Fejlesztési – beruházási tételeire a 2017-es évre 4 752 000 lejt irányzott elő a városvezetés. Ehhez az összeghez saját költségvetésből mintegy 3 399 000 lej finanszírozódik, míg a fennmaradó 1 353 000 lej külső források bevonásával történik meg (Megyeit tanács, minisztérium).

6. A beruházásoknál nagy hangsúlyt kaptak a különböző projektek, pályázatok tervezései, fejlesztési tanulmányok, stratégiák, koncepciók a 2017-es évben.

7. Az új városvezetés fontosnak tartja a város vagyonának a bővítését, így a közeljövőre tervezett fejlesztéseihez ingatlanok vásárlását is tervezi, mint pl. a „Tinka Malom” körüli területbővítés, vagy a városi stadion szomszédságában levő területek.

Gyergyószentmiklós, 2017. március 30.


A polgármester bemutatója:

PowerPoint: pptbuget2017
Portable Document Format (PDF): pptbuget2017

Kérem ossza meg ismerőseivel: